Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracyPobieranie 253.81 Kb.
Strona4/4
Data07.05.2016
Rozmiar253.81 Kb.
1   2   3   4
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


( w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców )

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dostawę 61 pakietów wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy w postaci poradników, narzędzi i publikacji multimedialnych, niezbędnych do wspierania rozwoju zawodowego i umiejętności planowania dalszej edukacji i kariery dla potrzeb tworzonych Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy OHP w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy

dotyczące:  1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.


....................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI


pieczęć Wykonawcy

......................................, dnia ..............................OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

...............................................................................................................................................................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) w postępowaniu o zamówienie publiczne na: dostawę 61 pakietów wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy w postaci poradników, narzędzi i publikacji multimedialnych, niezbędnych do wspierania rozwoju zawodowego i umiejętności planowania dalszej edukacji i kariery dla potrzeb tworzonych Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy OHP w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy


....................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy*

* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca


ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPECYFIKACJI
pieczęć Wykonawcy

ROZDZIELNIK NA DOSTAWĘ 61 PAKIETÓW

Lp.

Nazwa jednostki

Aktualny adres

Telefon kontaktowy

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcą

Liczba pakietów

1.

KOMENDA GŁÓWNA OHP

ul. Kolejowa 19/21
01-217 Warszawa

(22) 578 47 40

Urszula Kowalska Dyrektor Biura Rynku Pracy

37

2.

DOLNOŚLĄSKA WK OHP

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 (wejście od ul. Mazowieckiej)
50-413 Wrocław

(71) 344-65-70 w. 37

Magdalena Frydrych, Dyrektor Operacyjny DWK OHP

1

3.

KUJAWSKO-POMORSKA WK OHP

ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń

(56) 654-70-68

Sławomir Sokulski

St. Specjalista ds. programów i rynku pracy2

7.

MAŁOPOLSKA WK OHP

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków

(12) 633-07-06, 633-82-59

Jacek Hymczak

p.o. dyr. Operacyjny1

8.

MAZOWIECKA WK OHP

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

(22) 827-21-54

wew. 5 wew. 2Dorota Siemiatycka

Dyr. CEiPM1

10.

PODKARPACKA WK OHP

Al. Piłsudskiego 31
35-074 Rzeszów

(17) 852 39 10, 852 80 60

Joanna Wyskiel

St. referent ds. wdrażania projektów3

11.

PODLASKA WK OHP

ul. Dąbrowskiego 22
15-872 Białystok

(85) 651-61-87, 651-73-65

w. 27


Agnieszka Chomicz

Dyrektor Wykonawczy PWK OHP2

12.

POMORSKA WK OHP

ul. Chmielna 74/76
80-748 Gdańsk

(58) 301-80-37

Katarzyna Spandowska

Dyr. Wykonawczy5

13.

ŚLĄSKA WK OHP

Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice

(32) 209-08-63

Joanna Lato

Specjalista ds. programów europejskich2

15.

WARMIŃSKO-MAZURSKA WK OHP

ul. Kołobrzeska 27
10-431 Olsztyn

(89) 527-62-03 w. 11

Katarzyna Milczarek

Dyrektor Operacyjny4

16.

WIELKOPOLSKA WK OHP

ul. 28 Czerwca 1956 r.  211 
61-485 Poznań

(61) 831-24-43/44

Jacek Cyprych

Dyrektor Operacyjny
3

1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna