Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracy ul. Kolejowa 19/21, 01-217 WarszawaPobieranie 254.54 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar254.54 Kb.
  1   2   3Znak sprawy 49/OHP/2009


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
UDZIELANEGO PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 20.11.2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Informacje ogólne

Zamawiającym jest: Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie ul. Kolejowa 19/21


Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 121 pakietów narzędzi wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy

Specyfikacja istotnych warunków niniejszego zamówienia określa:


 1. opis przedmiotu zamówienia (rozdział 1),

 2. opis procedury postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział 2),

 3. sposób przygotowania oferty, warunki wymagane w stosunku do oferty, warunki udziału w postępowaniu (rozdział 3),

 4. zasady rozpatrywania, oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej (rozdział 4).

Do specyfikacji załączono:

 1. opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),

 2. wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),

 3. formularz oferty (załącznik nr 3),

 4. formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),

 5. rozdzielnik (załącznik nr 5)

1.2. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 121 pakietów narzędzi wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy do wskazanych jednostek Zamawiającego (załącznik nr 5 do SIWZ).

Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).1.3. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie przekraczającym 21 dni od daty podpisania umowy.1.4. Termin płatności

Należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia będzie regulowane w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za odebrany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).


1.5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.1.6. Podmioty uprawnione do składania ofert

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

2.1. Informacje ogólne

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.2.2. Sposób uzyskania specyfikacji, porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

2.2.1. Sposób uzyskania specyfikacji

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.ohp.pl   1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, na adres e-mailowy Zamawiającego p.molenda@ohp.pl lub faksem na nr (022) 578-47-77

Zamawiający przekazywać będzie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie,


e-mailem lub faksem i żąda potwierdzania przez Wykonawcę faktu ich otrzymania.

   1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:

 1. w sprawach dotyczących strony formalno - prawnej niniejszego postępowania:

 • Przemysław Molenda w godz. 08:00-12:00, tel. 022/ 578-47-67 wew. 367

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- Urszula Kowalska w godz. 08:00 – 15:45, tel. 022/ 578-47-31 wew. 346.2.3. Udzielanie wyjaśnień oraz zmiany w treści specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ustawy Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji.

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.2.4. Wadium

Zgodnie z art. 45 ustawy Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium.

Wysokość wadium wynosi: 36 385 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych).

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 9.11.2009 r. o godz. 10:00.

Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Dowodem wniesienia wadium będzie: 1. pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe NBP O/O Warszawa,

19 1010 1010 0139 8313 9130 0000

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Warszawa, ul. Kolejowa 19/21 z dopiskiem „ Wadium – dostawa 121 pakietów narzędzi

potwierdzone faktycznym wpływem środków przed upływem terminu wnoszenia wadium 1. dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy.2.5. Zwrot oraz przepadek wadium przetargowego

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferentom wadium, jeżeli zajdzie jedna z poniższych przesłanek: 1. upłynie termin związania ofertą,

 2. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

 3. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

 1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

 2. który został wykluczony z postępowania,

 3. którego oferta została odrzucona.

Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej, zwracane jest bez odsetek.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:


 1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 2. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


2.6. Sposób składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Komendzie Głównej OHP w Warszawie, przy ul. Kolejowej 19/21, kancelaria III piętro, w terminie do dnia 9.11.2009 r. do godz. 10:00.

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna