Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracy ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa


Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresemPobieranie 254.54 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar254.54 Kb.
1   2   3

Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem

Wykonawcy oraz napisem „oferta – dostawa 121 pakietów narzędzi, otworzyć w dniu 9.11.2009 r. o godz. 10:15”.


Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu.

Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca .

Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Zgłoszenia i pisma przesyłane faxem bądź e-mailem nie będą traktowane jako oferty.

Zmiana treści złożonej oferty jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert.

W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert pisemnego oświadczenia Wykonawcy przed upływem terminu do składania ofert.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „dostawa 121 pakietów narzędzi. Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.2.7. Termin związania ofertą

Oferent jest związany treścią oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

2.8. Otwarcie ofert

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9.11.2009 r. o godz. 10:15 w Komendzie Głównej OHP w Warszawie przy ul. Kolejowej 19/21, III piętro sala konferencyjna.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne.

Polegać będzie ono na otwarciu złożonych ofert, podaniu nazwy (firmy) i adresu Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. Czynności tych dokonają członkowie komisji przetargowej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje podawane podczas otwarcia ofert.2.9. Informacja o trybie rozpatrywania ofert

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie jest dopuszczalne prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy nie złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także , w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Zamawiający odrzuca oferty , w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy

Oferty ważne, podlegają ocenie według kryterium określonego w Specyfikacji.

Ponadto Zamawiający badać będzie, czy nie zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

2.10. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony pradawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.2.11. Zawiadomienie o wyborze oferty i powiadomienie o nim uczestników postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, również na stronie internetowej Zamawiającego (www.ohp.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.2.12. Tryb zawarcia umowy

Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do Specyfikacji projektu umowy.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy.

Art. 94 ust. 1a. „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.”.W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WARUNKI WYMAGANE W STOSUNKU DO OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  1. Ogólne warunki wymagane w stosunku do oferty

 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

 4. Ofertę sporządza się w języku polskim.

 5. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.

 6. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do specyfikacji. Oferent może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji.

 7. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

 8. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ oświadczeniami) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

  1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (np. pełnomocnictwa ).

Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym, lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem), oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.

 2. Poprawki muszą być parafowane przez osobę, która podpisała ofertę.

 3. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów, bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie ”za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru, ewidencji lub pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy , gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.


3.2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, musi przedstawić dokumenty wymienione w pkt 3.5.1 i 3.5.2. i następne SIWZ.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem z postępowania


3.3. Warunki wymagane w stosunku do treści formularza oferty

Oferent winien sporządzić ofertę zgodnie z treścią formularza załączonego do specyfikacji.   1. Oświadczenie o oferowanej cenie za realizację przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, by oferowana łączna cena za realizację zamówienia została przedstawiona w PLN w rozbiciu na: cenę netto, podatek od towarów i usług – VAT oraz cenę brutto.

Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za realizację zamówienia. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). Ceny należy podać w złotych i groszach (PLN).   1. Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia

Wykonawca jest obowiązany zaakceptować termin realizacji zamówienia, określony w pkt 1.3. SIWZ .

   1. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia

Wykonawca jest obowiązany zaakceptować przedstawione przez Zamawiającego wymagania określające przedmiot zamówienia. Wymagania przedmiotu zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia.

   1. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności

Zamawiający wymaga, by Wykonawca zaakceptował przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności z tytułu realizacji umowy.

   1. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji zamówienia

Wykonawca jest obowiązany zaakceptować przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji zamówienia i zobowiązać się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Treść warunków umownych określa wzór umowy załączony do SIWZ.
3.3.6. Oświadczenie Wykonawcy, czy zamierza wykonać sam zamówienie, czy też zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, czy zamierza wykonać sam zamówienie, czy też zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.


3.3.7. Oświadczenie o wniesieniu przez wykonawcę wadium przetargowego

Dla ważności oferty niezbędne jest załączenie do oferty dowodu wniesienia wymaganego wadium przetargowego w dopuszczalnej przez SIWZ formie. Zwrot wadium nastąpi automatycznie jeżeli wykonawca określi numer zwrotny konta lub inny sposób zwrotu wadium w razie zaistnienia ku temu przesłanek.,3.3.8. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty.

Dla zachowania porządku dokumentów załączanych do oferty Wykonawca obowiązany jest o ich wskazanie w formularzu oferty. Będą to dokumenty przewidziane w pkt 3.4. i 3.5. SIWZ.


3.4. Warunki wymagane w stosunku do treści oświadczeń oraz dokumentów załączanych do formularza

Oferty

3.4.1. Upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy

Jeżeli w czynnościach dotyczących postępowania Wykonawcę zastępuje inna osoba, upoważnienie takie musi być załączone do oferty w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
3.5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty :3.5.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Specyfikacji).3.5.2. Dokument stwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej

Dokumentem takim będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
3.5.3 Dokument potwierdzający o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
Dokumentem takim będzie aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.5.4 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego  1. Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  2. Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3.5.5 Dokumenty składane przez Wykonawców nie mających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

zamiast dokumentu , o którym mowa:

1) w pkt 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4.ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w pkt 3.5.4. ppkt 1 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2.Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 2.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.


3.5.6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw oraz załączenia dokumentów, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawcy zobowiązani są przedstawić pisemny wykaz - co najmniej 3 dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości minimum 900.000 zł. brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Przez wykonanie dostaw należy rozumieć ich ostateczny odbiór. W wykazie należy wpisać dostawy, których odbiór ostateczny miał miejsce w ww. latach.

Datę wykonania należy określić jako dzień, miesiąc i rok.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.

3.5.7. Oświadczenie o dysponowaniu majątkowym prawem autorskim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) obejmującym dystrybucję publikacji multimedialnych i materiałów stanowiących przedmiot zamówienia.

3.5.8. Dowód wpłaty wymaganego wadium przetargowego

Dla ważności oferty niezbędne jest załączenie do oferty dowodu wniesienia wymaganego wadium przetargowego (dowód wpłaty wadium na dobro wskazanego w specyfikacji rachunku Zamawiającego) lub załączenie do oferty papierów wartościowych (oryginał) określonych w specyfikacji.4.ZASADY ROZPATRYWANIA, OCENY OFERT ORAZ WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

4.1. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


  1. Podstawy do odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  1. Ocena ofert

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia (wagą wyrażoną w % udziale w ocenie oferty).

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.

4.3.1. Kryterium: CENA (KOSZT) 100%

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:


Gdzie: m – oznacza kolejną badaną ofertę,

Cm – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie

kryterium ceny (kosztu),

n – oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto

badanej oferty,

m – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

4.4. Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie ze wzorem określonym w pkt 4.3.1.4.5. Ponowny wybór oferty w razie nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.4.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia:

1) w pieniądzu - wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego

19 1010 1010 0139 8313 9130 0000

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Warszawa, ul. Kolejowa 19/21 z dopiskiem „ Zabezpieczenie umowy – dostawa 121 pakietów narzędzi wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy”

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji

ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja:

a) z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo, że zapłaci

na rzecz Zamawiającego kwotę zabezpieczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie,

b) nie może zawierać warunku, że żądanie wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta) i że podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji.

c) winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.

Kwoty pieniężne wpłacone tytułem zabezpieczenia Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca jest obowiązany wnieść całość zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. Wadium wniesione w pieniądzu przez wykonawcę , którego oferta została wybrana, za zgodą tego Wykonawcy zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1 i 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.


4.7. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;

4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu

składania ofert, 1. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.
Jerzy Mormul

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 121 pakietów.

Pojedynczy pakiet zawiera: • 29 poradników

 • 51 pozycji publikacji multimedialnych

 • 8 pozycji innych narzędzi, metod i materiałów

Szczegółową listę produktów zamówienia zawiera poniższa tabela:
WYKAZ ZASOBÓW METODYCZNYCH DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU "OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY "MŁODZIEŻOWYCH CENTRÓW KARIERY, PUNKTÓW POŚREDNICTWA PRACY


   1. Poradniki
Lp.

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1

Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań

Anna Paszkowska-Rogacz

Difin

2

Doskonałe odpowiedzi na pytania zawodowe podczas rozmów kwalifikacyjnych

MaX Egger

Dom Wydawniczy REBIS

3

Zjedz tę żabę! 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania

Brian Tracy

MT Biznes

4

Kariera i rozwój zawodowy

Marek Suchar

ODDK

5

Rekrutacja kandydatów metodą IPK

Marek Suchar

ODDK

6

Jak efektywnie poszukiwać pracy

Taylor Jeff, Hardy Doug

Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer 

7

Networking Jak znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów

Michelle Tullier

Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer 

8

Jak szybko przygotować dobry biznesplan

Fiore Frank F

Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer 

9

Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich

Rae L.

Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer 

10

Sztuka wystąpień, czyli jak mówić, by osiągnąć cel (+CD)

Elżbieta Żurek

Poltext

11

Sztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem (+CD)

Elżbieta Żurek

Poltext

12

Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych

Ewa Sarzyńska

UMCS

13

Psychologia dla trenerów

Jarmuż Sławomir

Wolters Kluwer

14

Informator o zawodach

 

Wydawnictwo Perspektywy

15

INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2009

 

Wydawnictwo Perspektywy

16

Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych

 Ewa Sarzyńska

UMCS

17

Edukacja dorosłych Doradca zawodowy Rynek pracy

red.Agnieszki Stopinskiej-Pająk

Wydaw.Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP

18

Testy psychologiczne. Teoria i praktyka

Hornowska Elżbieta

Wydawnictwo: SCHOLAR

19

Uwolnić potencjał liderów

Hoover John, Valenti Angelo C

Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer 

20

Zarządzanie poprzez misje

Pablo Cardona, Carlos Rey

Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer 

21

Jak dobrze być sobą O poczuciu własnej wartości

Nathaniel Branden

GWP

22

Rozmowa kwalifikacyjna-jak wybrać najlepszych kandydatów

Robert Świerzyński, Marek Suchar

ODDK

23

Jak rekrutować pracowników przez Internet

Robert Jakrzewski

ODDK

24

Testy osobowoiściowe. Poradnik dla ubiegająch się o pracę

Edward Hoffman

One Press

25

Ścieżka kariery zawodowej. Osobisty mentor - Harvard Business Press

Harvard Business Press

One Press

26

Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zrób imponujące wrażenie i zdobądź wymarzoną pracę

Lynn Williams

One Press

27

Poradnictwo zawodowe w SzOK-ach

red. W Kreft

CM ECORYS

28

Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami. Teoria i praktyka

Łucja Dunajew-Tarnowska, Halina Stasiak

CM ECORYS

29

Jak napisać CV i zdobyć pracę

 

One Press   1. Publikacje multimedialne
Lp.

Tytuł

Autor

Rodzaj produktu

Wydawnictwo

1

1) Metody poszukiwania pracy. Skuteczne metody na znalezienie wymarzonej pracy
2) Daj się dobrze zatrudnić. Znajdź swoje miejsce w życiu zawodowym!
3) Jak pokonać 100 kandydatów do jednej oferty pracy?
4) Moja firma. Czyli krok po kroku od formalności do przedsiębiorczości.

Pasławska-Mioduszewska

Książka elektroniczna

Złote Myśli

2

1) Wystąpienia publiczne,
2) Zarządzanie czasem,
3) Zarządzanie projektem,

 

Płyty CD

SYNERGIA

3

1) Gdzie i jak szukać pracy
2) Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
3) Rozmowa kwalifikacyjna
4) Planowanie kariery
5) Kalejdoskop zawodów - pakiet 10 płyt CD

 

Filmy DVD

SYNERGIA

4

Multimedialne Programy Komputerowe:
1) Piramida Kariery 2
2) IPK- Indywidualny Planer Kariery
3) M-INFO 2009/2010 -Multimedialny Informator o Uczelniach Wyższych
4) Nowa seria Piramida Kariery III - cz. 1 i 2
5) Przewodnik językowy - planuj karierę z językiem obcym

 

Płyty CD

Progra

5

Seria Spacery po Zawodach - branża od 1 do 14 (pakiet 14 płyt CD)

 

Płyta CD

Progra

6

Seria Testy Kariery:
1) Czy jestem przedsiębiorczy?
2) Test Czy jestem kreatywny?
3) Test preferencji i predyspozycji zawodowych
4) Test Czy jestem asertywny?
5) Test Czy jestem samodzielny?
6) Test stresu egzaminacyjnego
7) Test Czy akceptuję siebie?
8) Test W jaki sposób poznaję i organizuję świat?
9) Test Czy lubię szkołę? - obraz szkoły
10) Test Samoocena zainteresowań zawodowych

 

Płyta CD

Progra
   1. Inne narzędzia, metody i materiały
Lp.

Tytuł

Rodzaj produktu/autor/wydawnictwo

1

Przełamywanie pierwszych lodów, integracja i aktywizacja grupy. MATERIAŁY SZKOLENIOWE. 201 ćwiczeń i gier

Edie West/Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer

2

Rozwój Kompetencji Doradcy Zawodowego - materiały do planowania rozwoju zawodowego - segregator

CM Ecorys

3

Gry szkoleniowe - Materiały dla trenerów, zestaw 1 ( z CD)

Andy Kirby, Tomasz Pietrzak/Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer

4

Gry szkoleniowe - Materiały dla trenerów, zestaw 2 ( z CD)

Andy Kirby, Tomasz Pietrzak/Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer

5

Gry szkoleniowe - Materiały dla trenerów, zestaw 3 ( z CD)

Andy Kirby, Tomasz Pietrzak/Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer

6

Teczki informacji o zawodach - pakiet 20 tytułów (segregatorów)

CM Ecorys

7

Prezentacje Multimedialne + Warsztat – Kształcenie przez całe życie – jak skutecznie realizować cele zawodowe ? - + płyta CD

Fundacja Realizacji Programów Społecznych

8

Prezentacje Multimedialne + Zestaw scenariuszy zajęć z młodzieżą – "Twoja Przyszłość" - + płyta CD

Fundacja Realizacji Programów Społecznych

2. Wykonawca zobowiązany jest podzielić materiały na 121 identycznych pakietów. Pakiet musi być wyraźnie oznakowany i opisany (umożliwiając identyfikację jednego pakietu dla 1 jednostki) oraz trwale zapakowany.

3. W przypadku, gdy w czasie realizacji Zamówienia przez Wykonawcę nie będzie możliwe (ze względu na wyczerpanie nakładu) zaoferowanie któregoś z produktów na liście, Zamawiający dopuszcza jego zamianę na inny równoważny produkt z przygotowanej listy produktów rezerwowych zawartych w pkt 4. W takim przypadku Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego załączając oświadczenie Wydawcy o wyczerpaniu nakładu oraz zaproponuje i uzasadni równoważny produkt z przygotowanej listy produktów rezerwowych. W zamian za dany produkt należy wybrać i wstawić do dostaw najbardziej zbliżony tematycznie nowy produkt z listy produktów rezerwowych. Zmiana ta staje się obowiązująca po akceptacji przez Zamawiającego.

4. Lista publikacji rezerwowych:Lp.

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1

Inteligencje wielorakie
Nowe horyzonty w teorii i praktyce

Howard Gardner

LAURUM

2

7 rodzajów inteligencji
Odkryj je w sobie i rozwijaj

Thomas Armstrong

MT BIZNES

3

I Ty możesz być liderem
O tym, jak każdy i wszędzie może zmieniać świat na lepsze

Mark Sanborn

MT BIZNES

4

Coaching i mentoring
Jak rozwijać największe talenty i osiągnąć lepsze wyniki

praca zbiorowa

MT BIZNES

5

Komunikacja bez barier

Beata Kozyra

MT BIZNES

6

Metody aktywizujące w szkoleniach

Silberman M., Auerbach C

Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer 

7

Jak zapewnić sobie awans. Podręcznik rozwoju kariery

Johyn Less

Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI


WZÓR UMOWY


UMOWA Nr…………/2009
zawarta w dniu ...................... 2009 r. w Warszawie pomiędzy Komendantem Głównym Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 19/21 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: ……………………..

a

...............................................................................zwaną dalej WYKONAWCĄ , reprezentowaną przez:…………………………………………………………………………………………….

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 20.11.2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa 121 pakietów narzędzi wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.§ 2

1. Strony ustalają, że dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie przekraczającym 21 dni od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, na własny koszt i ryzyko.

3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołami odbioru podpisanymi przez przedstawicieli Stron.

§ 3


    1. Ustala się cenę za realizację przedmiotu umowy w wysokości :

1) netto ........................................ złotych (słownie złotych ................................................................................),

2) podatek VAT ......................... złotych (słownie złotych ................................................................................),

3) brutto ...................................... złotych (słownie złotych ..............................................................................).

2. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy są protokoły odbioru, o których mowa


w § 2 ust. 3, podpisane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

 1. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanymi przez przedstawicieli Stron protokołami odbioru przedmiotu umowy.

 2. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

§ 4

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 tj. …….. zł (słownie: …………………………………………………………..).

2. Jeżeli Wykonawca wykona dostawę zgodnie z umową 100% zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 5

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nienależytego jej wykonania

lub wykonania w sposób sprzeczny z ofertą.

§ 6


 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

 1. 10% łącznej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust.1 pkt. 3, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

 2. w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w
  § 3 ust.1 pkt. 3, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, licząc od wymaganego w myśl § 2 ust. 1 terminu dostawy Zamawiającego.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8


Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9


W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10


Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają :

..............................................................tel. ........................ - reprezentującego WYKONAWCĘ

oraz

p. Urszulę Kowalską tel. (022) 578-47-31 w. 346 - reprezentującą ZAMAWIAJĄCEGO.§10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI


pieczęć Wykonawcy
......................................, dnia ..............................
Oferta na dostawę 121 pakietów narzędzi wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

tel. ................................................ fax. ................................................ e-mail........................................


  1. składa ofertę na dostawę 121 pakietów narzędzi wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia:

 1. cena netto ............................ zł

(słownie:...........................................................................................................................................)

 1. podatek od towarów i usług VAT – ......................................... zł

(słownie: ...........................................................................................................................................)

 1. cena brutto ........................... zł

(słownie:...........................................................................................................................................)

2. Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia:

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia nie przekraczający 21 dni od daty podpisania umowy.3. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia:

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Opis przedmiotu zamówienia” i stwierdzam, że oferowane pakiety narzędzi spełniają określone w nim wymagania w pełnym zakresie.4. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności:

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności za realizację zamówienia.5. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji zamówienia:

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy

6. Oświadczenie Wykonawcy, czy wykona sam zamówienie, czy powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom

Oświadczamy, że realizację przedmiotu zamówienia:
 wykonamy sami *

 powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom * zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp.

Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
7. Wniesienie przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego wadium przetargowego
Wadium przetargowe w kwocie ..............zł zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ..........................:

 w gotówce

 w formie ...................................................................................................................... .
W razie zaistnienia przesłanek zwrotu wadium, proszę o jego zwrot na:

 nr konta ...................................................................................................................... .

 na adres ...................................................................................................................... .
8. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty:


 1. ......................................................................................................................................

 2. ......................................................................................................................................

 3. ......................................................................................................................................

 4. .......................................................................................................................................


*właściwe zaznaczyć

………………………………..Podpis i pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI
......................................, dnia ..............................
1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna