Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracy ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUPobieranie 254.54 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar254.54 Kb.
1   2   3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


( w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców )

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:dostawę 121 pakietów narzędzi wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


....................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI
ROZDZIELNIK NA DOSTAWE 121 PAKIETÓW NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH I POŚREDNIKÓW PRACY

PROJEKT „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”


Lp.

Nazwa jednostki

Aktualny adres

Telefon kontaktowy

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcą

Ilość pakietów

1.

KOMENDA GŁÓWNA OHP

ul. Kolejowa 19/21
01-217 Warszawa

(22) 578 47 40

Urszula Kowalska Dyrektor Biura Rynku Pracy

54

2.

DOLNOŚLĄSKA WK OHP

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 (wejście od ul. Mazowieckiej)
50-413 Wrocław

(71) 344-65-70 w. 37

Magdalena Frydrych, Dyrektor Operacyjny DWK OHP

8

3.

KUJAWSKO-POMORSKA WK OHP

ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń

(56) 654-70-68

Sławomir Sokulski

2

4.

LUBELSKA WK OHP

ul. Wojciechowska 7
20-704 Lublin

(81) 524-51-08 w. 21

Marcin Kopciewicz

Z-ca Wojewódzkiego Komendanta4

5.

LUBUSKA WK OHP

ul. Zamenhofa 1 
65-186 Zielona Góra

(68) 328-48-82

Ryszard Kozakiewicz

Dyr. Operacyjny3

6.

ŁÓDZKA WK OHP

ul. Pomorska 41
90-203 Łódź

(42) 636-54-37 w. 35

Anna Socha-Pinder

4

7.

MAŁOPOLSKA WK OHP

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków

(12) 633-07-06, 633-82-59

Jacek Hymczak

p.o. dyr. Operacyjny2

8.

OPOLSKA WK OHP

ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole

(77) 456 00 39

Tomasz Górny

(dyrektor CEiPM)1

9.

PODKARPACKA WK OHP

Al. Piłsudskiego 31
35-074 Rzeszów

(17) 852 39 10, 852 80 60

Joanna Wyskiel

St. referent ds. wdrażania projektów5

10.

PODLASKA WK OHP

ul. Dąbrowskiego 22
15-872 Białystok

(85) 651-61-87, 651-73-65

w. 27


Agnieszka Chomicz

Dyrektor Wykonawczy PWK OHP7

11.

POMORSKA WK OHP

ul. Chmielna 74/76
80-748 Gdańsk

(58) 301-80-37

Katarzyna Spandowska

Dyr. Wykonawczy4

12.

ŚLĄSKA WK OHP

Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice

(32) 209-08-63

Joanna Lato

Specjalista ds. programów europejskich3

13.

ŚWIĘTOKRZYSKA WK OHP

ul. H. Sienkiewicza 36
25-507 Kielce

(41) 344 64 49

Mirosław Gocał

Dyrektor CEiPM4

14.

WARMIŃSKO-MAZURSKA WK OHP

ul. Kołobrzeska 27
10-431 Olsztyn

(89) 527-62-03 w. 11

Katarzyna Milczarek

7

15.

WIELKOPOLSKA WK OHP

ul. 28 Czerwca 1956 r.  211 
61-485 Poznań

(61) 831-24-43/44

Jolanta Szydłowska

St. specj. ds. rynku pracy7

16.

ZACHODNIOPOMORSKA WK OHP

ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin

(91) 812-79-81 w. 43

Mariusz Kądziołka

(Z-ca Komendanta Wojewódzkiego)6

1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna