Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 295.36 Kb.
Strona1/6
Data02.05.2016
Rozmiar295.36 Kb.
  1   2   3   4   5   6Urząd Gminy Jarosław

37-500 Jarosław ,ul.Piekarska 5____________________________________________


SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

na

założenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych i przepustówna drogach gminnych Gminy Jarosław

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty

14.000 EURO

Zatwierdził:
Jarosław – 2010.01.19
Spis treści

Spis treści 2


Część I

Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym 4

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 4

3. Podstawa prawna 4

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 4

5. Oferty wariantowe, częściowe oraz równoważne 4

6. Pisemność postępowania 4
Część II

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

1. Określenie przedmiotu zamówienia 5

2. Przedmiot zamówienia 5

3. Opis przedmiotu zamówienia 5

4. Termin realizacji zamówienia 9
Część III

Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawcy

1.1 Warunki udziału w postępowaniu 10

2. Dokumenty wymagane w postępowaniu: 10

3. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców: 11Część IV

Opis sposobu obliczania ceny oferty 12
Część V

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Tryb oceny ofert 12

2. Kryteria oceny ofert 13

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 13


Część VI

Zasady przygotowania oferty

1. Wymogi formalne 13

2. Opakowanie oferty 14

3. Koszt przygotowania oferty 14


Część VII

Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert 15

2. Miejsce i termin otwarcia ofert 15

3. Publiczne otwarcie ofert 15

4. Termin związania ofertą 15

5. Zmiana i wycofanie oferty 15


Część VIII

Istotne postanowienia umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 16

2.Termin płatności: 16

3. Kary umowne 16

4. Wzór umowy 16
Część IX

Postanowienia końcowe

1. Ogłoszenie o wyniku postępowania 17

2. Pouczenie o środkach odwoławczych 17

3. Termin i miejsce podpisania umowy 17

4. Wykaz załączników 17

Załączniki do SIWZ 18 - 29
Część I

Postanowienia ogólne
1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest : Urząd Gminy Jarosław

Adres: ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław

Tel./fax.:016 624-86-10

NIP: 792-000-62-69

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię nazwisko: mgr inż Ryszard Stec

stanowisko służbowe: Kierownik Ref. Działalności Gosp. I Inicjatyw

tel./:016 624 86 31

e-mail: ug@jaroslaw.pl
3. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007r z późniejszymi zmianami).4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w niniejszej specyfikacji.


Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferty wariantowe, częściowe oraz równoważne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
6. Pisemność postępowania

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


Część II

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

1) założenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych i przepustów na drogach gminnych Gminy Jarosław, poprzez pozyskanie danych do ewidencji i wprowadzenie ich do systemu komputerowego np. eDIOM lub „równoważnego”, dla sieci dróg gminnych Gminy Jarosław o długości ok. 46,25 km, w tym o nawierzchni utwardzonej ok.28,55 km, a o nawierzchni ulepszonej ok. 10,2 km i nie ulepszonej 7,5 km, oraz ewidencji ulic w miejscowości Munina o długości 9 ,0 km i ewidencji ulic w miejscowości Tuczempy o długości 5 ,0 km.

Możliwe jednak jest, że w trakcie realizacji zadania zakres opracowania ze względu na faktyczną długość dróg może ulec zmianie- do 5% bez zmiany wynagrodzenia,

2) dostawa oprogramowania,

3) szkolenie pracowników.


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ:

a ) kody CPV i nazwa

72 510000-3 - Usługi zarządzania wspierane komputerowo.

72 220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów doradztwo techniczne.

71 300000-1 - Usługi inżynieryjne

80 420000-4 – Usługi szkoleniowe

b) opis przedmiotu zamówienia,

c) wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych – zał. do siwz dostarcza Zamawiający

d) wykaz ulic miejscowości Munina

e) wykaz ulic miejscowości Tuczempy

f) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

g) Formularz cenowy – załącznik nr 1a

h) projekt umowy – załącznik nr 3
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Podstawy prawne:


 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r.w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów, promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
  ( Dz. U. Nr 67, poz. 582 )

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583 ), które obowiązują od 10 maja 2005r.

 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19,
  poz. 115 z późn. zmianami.)

 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami.

 5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami ).


3.2. Cel zamówienia:

Podstawowym celem zamówienia jest stworzenie warunków dla jednoznacznej lokalizacji zdarzeń, występujących na drodze lub związanych z drogą oraz dla opisania parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, poprzez dowiązanie tych informacji i danych do kilometrażu lokalnego, wprowadzonego na poszczególnych odcinkach międzywęzłowych.


Istotą omawianego zadania jest stabilizacja elementów opracowanego systemureferencyjnego, w celu zagwarantowania odpowiednich warunków dla gromadzenia danych o drogach, obiektach mostowych i przepustach oraz przechowywania ich i przetwarzania w ramach banku informacji drogowej, opartego na wdrożonym systemie referencyjnym.
3.3. Zakres prac
3.3.1. Opracowanie systemu referencyjnego dla sieci dróg będących przedmiotem zamówienia.

 1. System referencyjny musi przedstawiać model sieci drogowej, z uwzględnieniem wszystkich dróg zarządzanych przez Zamawiającego, dróg wyższej kategorii
  i dowiązany do krajowego systemu referencyjnego ( zgodnego z wytycznymi GDDKiA).

 2. Wymagana jest spójność w zakresie numeracji punktów referencyjnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Zamawiającego, a wyznaczonych przez innych zarządców dróg w zdefiniowanym powyżej standardzie.

 3. System referencyjny musi być oparty na systemie współrzędnych geodezyjnych”2000” i układzie współrzędnych „65”.

Opracowanie systemu referencyjnego powinno zawierać określenie:

- punktów węzłowych

- punktów międzywęzłowych

- określenie numerów, kategorii dróg oraz nazw poszczególnych ulic 1. Przebieg dróg należy zdefiniować jako ciąg następujących po sobie punktów referencyjnych i odcinków międzywęzłowych.

 2. Nie jest wymagana stabilizacja punktów węzłowych.

 3. System referencyjny powinien być opracowany w dwóch formach:

- elektronicznej, w postaci mapy z możliwością edycji i zmiany danych oraz możliwością wprowadzania nowych danych z poziomu dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania kompatybilnego z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego.

- pisemnej – 1 egzemplarz mapy w kolorze w skali 1:25 000, z uwzględnionymi atrybutami systemu referencyjnego.


3.3.2. Pomiar długości i geometrii osi dróg

Współrzędne należy wyznaczać w punktach na osi drogi.


3.3.3. Bezpośrednia inwentaryzacja dróg, obiektów mostowych i przepustów w terenie wraz z zakodowaniem danych w oferowanym oprogramowaniu kompatybilnym z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego.

Inwentaryzację w korytarzu drogi należy wykonać na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie ( nie dopuszcza się inwentaryzacji ze zdjęć wideo).

Wszystkie naziemne obiekty pasa drogowego mają być lokalizowane w globalnym układzie odniesienia z błędem pomiaru nie przekraczającym 1m a geometria tych obiektów wyznaczana z błędem pomiaru nie przekraczającym 0,1m.

Dane ewidencyjne „Książki Drogi” należy uzupełnić w zakresie określonym


w załączniku do Rozporządzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Inwentaryzacji podlega zebranie następujących informacji:

1) inwentaryzacja parametrów technicznych drogi: • parametry elementów korytarza drogi (lokalizacja, szerokość, długość, powierzchnia elementów rodzaj nawierzchni),

 • informacja o skrzyżowaniach (lokalizacja, rodzaj, długość, informacje elementów zabezpieczenie/droga),

 • informacje o skrajniach (lokalizacja rodzaj obiektu, szerokość, wysokość)

2) inwentaryzacja zagospodarowania dróg:

- informacje o zjazdach (lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokość),

- informacje o obiektach przydrożnych w tym: informacje o chodnikach,

ścieżkach rowerowych, zjazdach dla niepełnosprawnych, pasach zieleni,

drzewach, krzewach,

3) inwentaryzacja wyposażenia dróg: ( informacje o oznakowaniu poziomym i pionowym, o barierach elementów i słupkach, oświetleniu, sygnalizacji, o włazach ulicznych elementów i studzienkach kanalizacyjnych, informacje o parkingach, miejscach postojowych, zatokach, przystankach autobusowych oraz informacje o infrastrukturze podziemnej).

4) Zasady opisane powyżej dotyczą również obiektów mostowych elementów przepustów, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez rozporządzenie MI.

Pomiar elementów dróg w terenie powinien być uzupełnieniem istniejących map zasadniczych miasta. Zebrane dane należy opracować w formie elektronicznej mapy dróg w dostarczonym systemie oraz nanieść na oddzielne warstwy tematyczne.


3.3.4 Wykonanie książki drogi dla poszczególnych dróg gminnych oraz książki i karty obiektów mostowych zgodnie z §9 ust.1 pkt.1,4,5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

(Dz.U. Nr 67, poz.582).


3.3.5 Wykonanie dziennika objazdu dróg, wykazu obiektów mostowych i przepustów zgodnie z §9 ust.1 pkt.1,6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

(Dz.U. Nr 67,poz.582).


3.3.6.Dokumentacja fotograficzna korytarza drogi oraz obiektów mostowych i przepustów.

Realizacja zadania przewiduje wykonanie objazdu wideo oraz utworzenie warstwy tematycznej „objazd wideo” na mapie z podłączonymi do punktów mapy zdjęciami z objazdu i umożliwiające jednoczesne przeglądanie zdjęć i trasy objazdu oraz możliwość pomiaru obiektów. Objazd powinien być wykonany z użyciem 4 kamer o rozdzielczości min. 1280x960 z częstotliwością minimum 1 klatki na sekundę nie rzadziej niż co 5,0m. Powinien zostać wprowadzony do bazy danych


z uwzględnieniem współrzędnych geodezyjnych i plików graficznych. Zapisem wideo powinny być objęte wszystkie elementy drogi wraz z oznakowaniem i innymi urządzeniami występującymi w liniach rozgraniczających pasa drogowego oraz terenem bezpośrednio przyległym. Przejazd video należy wykonać wzdłuż osi drogi zgodnie z kierunkiem jej przebiegu oraz w kierunku przeciwnym.
Wykonane zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu na nośnikach typu DVD
w formacie zgodnym z oferowanym Zamawiającemu oprogramowaniem, umożliwiającym pomiar obiektów widocznych na zdjęciach.

Nośniki ze zdjęciami muszą zawierać oprogramowanie narzędziowe uruchamiane automatycznie po włożeniu nośnika do napędu (bez wcześniejszej instalacji).


3.3.7. Wykonanie wizualnej oceny stanu nawierzchni dróg według metody BIB- IBDM.

Należy wykonać wizualną ocenę stanu nawierzchni dróg według metody BIKB- IBDM dla dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej.

Przedmiotem przekazania z realizacji tej części zamówienia mają być:


 • wydruk i równoczesny zapis do pliku dokumentów zapisanych w formie elektronicznej w oprogramowaniu Zamawiającego, potwierdzających uzyskane wyniki identyfikacji i oceny stanu na poszczególnych odcinkach pomiarowych- arkusze z oceny stanu wg metody BIKB-IBDM, wydrukowane z bazy danych programu ARKUSZ, formalnie wspomagającego metodę w zakresie przeliczeniowym, stanowiącego integralną część pakietu metody,

 • mapa stanu z możliwością wydruku, będąca wizualizacją wyników przeprowadzonej oceny stanu nawierzchni jezdni, opracowana w dowiązaniu do przyjętego kilometrażu dróg i na tle wdrożonego systemu referencyjnego,

część opisowa wraz z omówieniem proponowanych.
3.3.8. Dostarczenie i instalacja komputerowego systemu do ewidencji i zarządzania drogami i mostami.

Wymagania ogólne.

 1. Podstawowym zadaniem systemu jest stworzenie cyfrowego obiektowego modelu pasa drogowego będącego odzwierciedleniem rzeczywistości.

 2. Reprezentacja graficzna w postaci wektorowej mapy terenu pasa drogowego musi być zintegrowana z danymi opisowymi tj. książką drogi.

 3. Wprowadzenie lub zmiana danych metodą rysowania obiektów na mapie musi automatycznie generować zmiany w odpowiednich tabelach książki drogi.

 4. System musi automatycznie rzutować obiekty drogi na odcinek referencyjny wyliczając ich kilometraże, pole powierzchni, długość automatycznie wkładając je do bazy danych książki drogi.

 5. System musi umożliwić zapis do bazy danych załączników w postaci plików jpg, tiff, avi, dwg, dxf, dgn, mif, shp, txt, doc, xls.

 6. System musi automatycznie generować:

- książkę drogi

- mapę oceny stanu technicznego nawierzchni,

- formularze wymagane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia
i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583).

Zamawiający wymaga oprogramowanie w polskiej wersji językowej. 1. Zamawiający wymaga dostarczenie 1 licencji oprogramowania.

 2. Zamawiający wymaga zainstalowania i skonfigurowania oferowanego oprogramowania na wskazanej stacji roboczej.

 3. Wydrukowania w 1 egz. pełnej wersji instrukcji obsługi programu.


Składniki systemu.

 1. System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym, i tunelom ( Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 582).

 2. Program do prowadzenia ewidencji dróg publicznych obiektów mostowych zgodny z obowiązującymi przepisami, o których mowa powyżej.

 3. Program CAD/GIS umożliwiający :

a) przeglądanie, edycję i drukowanie w zadanej skali map zasadniczych, rastrowych i wektorowych,

b) przeglądanie, edycję i drukowanie w zadanej skali map wektorowych obiektów drogi zgromadzonych w bazie danych,

c) obsługę danych zapisanych w formatach: shp, dxf, mif, tif oraz Oracle Spatial,

d) przeglądanie zdjęć z warstw wideo,

e) tworzenie map tematycznych wg atrybutów obiektów


 1. Program do kalibracji rastrów mapy zasadniczej.

 2. System musi umożliwiać rozszerzenie o program do szczegółowej inwentaryzacji zieleni z prezentacją obiektów na mapach zasadniczych w układzie współrzędnych geodezyjnych i odniesieniu do przyjętego systemu referencyjnego oraz zapewnieniem obsługi wycinek i nasadzeń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do zaprezentowania systemu będącego ofertą, celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ, w terminie związania ofertą.
3.3.9. Wprowadzenie do systemu pozyskanych danych

Wprowadzenie danych do systemu powinno umożliwić prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MTiGM z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.Zamawiający dysponuje następującym sprzętem komputerowym
Sprzęt komputerowy

1. Drukarka HP 1220C format A3

2. Drukarka HP 1010 -Laser- atramentówka, format A4

3. Oprogramowanie WINDOWS XP SP2 Professional

4. Komputery Klasy Pentium C2D+1 Giga Ram Pamięci Operacyjnej
3.3.10. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu.

Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego w terminie od 1 do 5 czerwca szkolenie personelu ( 4 osób) w zakresie obsługi systemu w ilości 12 godzin. Dodatkowe szkolenie w ilości 6 godzin w terminie

do 30 czerwca Wykonawca przeprowadzi po wprowadzeniu do systemu pozyskanych danych.


: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
atach -> Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna