Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 81.23 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar81.23 Kb.

Postępowanie nr: AKW.351.1.15


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

na

Dostawę sprzętu do ćwiczeń fizycznych”Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Zatwierdził

Dyrektor Piotr Lewicki

Podpis na oryginale

Czerwonak, dnia 29 stycznia 2015 r.1. Zamawiający

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku

ul. Leśna 6

62-004 Czerwonak

NIP: 777-27-75-992

Tel/fax 61 8121404 / 61 812 12 36www.akwenczerwonak.pl

Godziny pracy C.R.K.F „AKWEN”: od poniedziałku do piątku: od 800 do 1500


2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwana dalej „ustawą PZP” wraz z aktami wykonawczymi do ustawy PZP, w szczególności: • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz.231),

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.1692).

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1735).

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: AKW.351.1.15

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń fizycznych dla Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

3.8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3.9. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

3.10. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dopuszcza podwykonawstwo.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 36b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część przedmiotu zamówienia, która będzie zrealizowana przez podwykonawcę.

3.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

3.12. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych, 37441100-2 - Bieżnie mechaniczne, 37441300-4 - Rowery stacjonarne, 37442000-8 - Ciężarki i sprzęt do ćwiczeń na wytrzymałość, 37442100-8 - Hantle, 37442200-8 - Sztangi, 37442300-8 - Maszyny ćwiczące wytrzymałość dolnej i górnej części ciała, 37442500-8 - Ciężarki do ćwiczeń fizycznych.
4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - zamawiający nie określa wykazania spełnienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez przedłożenie dokumentu.

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia – zamawiający określił wykazanie spełnienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp poprzez przedłożenie dokumentu wskazanego w punkcie 6.1. lit. a) i d),

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zamawiający określił wykazanie spełnienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez przedłożenie dokumentu wskazanego w punkcie 6.1. lit. a).

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia – zamawiający określił wykazanie spełnienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez przedłożenie dokumentu wskazanego w punkcie 6.1. lit. a), e).

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy PZP.

5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty, na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia” wymaganego warunku.

5.4. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, jeżeli wykonawca wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadania (dostawy) dotyczące dostawy i montażu urządzeń do ćwiczeń fizycznych, których wartość (każdego zadania osobno) wynosiła min. 100.000,00 zł. brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których przedmiotowe dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie.

5.5. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca dysponuje odpowiednią kadrą i wyposażeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

5.6. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazaniu braku podstaw do wykluczenia.

6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy PZP, należy złożyć następujące dokumenty: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy PZP, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

 3. oświadczenie, iż jako Wykonawca składający ofertę należy/nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Ustawy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.331 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca na podstawie art. 26 ust.2d Ustawy zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

 1. wykaz wykonanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie głównych dostaw obejmujących, co najmniej 2 zadania (dostawy) dotyczące dostawy i montażu urządzeń do ćwiczeń fizycznych, których wartość (każdego zadania osobno) wynosiła min. 100.000,00 zł. brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których przedmiotowe dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie.

 2. opłaconą polisę (wraz z dowodem zapłacenia wymaganej składki bądź raty składki ubezpieczeniowej), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 1. pkt 6.1. lit. f), g), h), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

6.3. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2. lit. a) tiret 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.4. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2. lit. a) tiret 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa powyżej w pkt 6.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta wspólna powinna zawierać dokumenty opisane powyżej w pkt 6.1. lit. b), c), f), g), h), dla każdego Wykonawcy z osobna.

6.7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zgodnie z art.26 ust.2b Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Ponadto na podstawie art. 26 ust. 2e Zamawiający informuje, iż podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.8. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.4. – 5.6. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w pkt 6.7. SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1.lit. b), c), e), f), g), h) oraz pkt 6.2. SIWZ.

6.9. Wyżej wymienione dokumenty, powinny mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby uprawnione do podpisania oferty (z dopiskiem – za zgodność z oryginałem).

6.10. Dołączone do oferty pełnomocnictwa uprawniające do reprezentowania wykonawcy / -ów w postępowaniu oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, powinny mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6.12. Dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale Wykonawca składa wraz z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (j.ratajczak@akwenczerwonak.pl) lub za pomocą faksu (nr faksu 61 812 12 36) z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

7.2. Zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy PZP dopuszczalna jest także pisemna forma porozumiewania się, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

7.3. Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:


 • Jan Ratajczak – e-mail: j.ratajczak@akwenczerwonak.pl , w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00;

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.5. Postępowanie oznaczone jest znakiem AKW.351.1.15. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na podane oznaczenie.

8. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.9. Opis sposobu przygotowania ofert

9.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

 2. dokumenty wymienione powyżej w pkt. 6 SIWZ.

9.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

9.3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu/-ów osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy (podpis z pieczęcią lub podpis czytelny).

9.4. Oferta i załączniki podpisane przez pełnomocnika wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa.

9.5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego dokumentu.

9.6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

9.7. W celu zapobiegnięcia możliwości dekompletacji złożonej oferty zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte w sposób trwały.

9.8. Zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny zostać odpowiednio oznaczone przez wykonawcę poprzez adnotację: „Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i powinny być załączone jako odrębna część oferty. Wraz z tak oznaczonymi dokumentami Wykonawca składa Zamawiającemu uzasadnione oświadczenie, iż w/w dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i z uwagi na powyższe zastrzega, że nie mogą one być udostępniane osobom trzecim.

9.9. Oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznakowanym w następujący sposób:

Oferta w postępowaniu nr AKW.351.1.15 o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe wykonanie dostawy sprzętu do ćwiczeń fizycznych”. Nie otwierać przed 6 lutego 2015 r. godz. 14:30

Dodatkowo koperta powinna być oznakowana nazwą i adresem wykonawcy.

9.10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany te powinny być przygotowane i oznaczone w taki sam sposób jak oferta, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty te zostaną otworzone w terminie otwarcia ofert.

9.11. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

10.1. Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (sekretariat) albo listem poleconym lub kurierem na adres zamawiającego wskazany w pkt 1 niniejszego dokumentu.

10.2. Oferty złożone bezpośrednio w siedzibie zamawiającego, jak i wysłane listem poleconym lub kurierem muszą być doręczone zamawiającemu do dnia 06.02.2015 r. do godz. 14:15

10.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania.

10.4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego 06.02.2015 r. o godz. 14:30.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. Cena oferty jest ceną brutto i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania. Musi być podana w oznaczonym miejscu formularza ofertowego w PLN cyfrowo i słownie (kwota brutto), zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

11.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Podana cena ofertowa obejmuje także transport przedmiotu zamówienia, jego rozładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienie dostarczonego sprzętu, a także przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w obsłudze dostarczonego sprzętu do ćwiczeń fizycznych.

11.3. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.


12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

12.1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie ją do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 1. nie zostanie ona odrzucona przez Zamawiającego,

 2. zostanie złożona przez wykonawcę nie wykluczonego przez Zamawiającego z postępowania.

12.2. Wybór oferty zostanie dokonany odrębnie dla każdej części zamówienia w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz jego wagę (cena – waga 95%, przedłużona gwarancja na dostarczone urządzenia i sprzęt – waga 5%), z zastosowaniem poniższego wzoru:

Cn

---- X 95 + 5 = ilość punktów przyznanych ofercie

Co

Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

Co – cena brutto oferty ocenianej

5 punktów wskazanych we wzorze obliczania sumy punktów przyznanych ofercie przyznawana będzie każdej ofercie, w której wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy o min. 12 miesięcy od podstawowego terminu gwarancji, który Zamawiający w niniejszym postępowaniu ustalił na 24 miesiące.

Tym samym Wykonawca, który zaoferuje podstawowy termin gwarancji (24 miesiące) nie otrzyma w tym kryterium żadnych punktów. Natomiast wykonawca, który zaoferuje dłuższy termin gwarancji (min 36 miesięcy) otrzyma w kryterium gwarancja 5 punktów, które będą składową sumy punktów przyznanych badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.13. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

13.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego dokumentu oraz danych zawartych w ofercie.

13.2. W przypadku gdy w prowadzonym postępowaniu zostanie wyłoniona oferta złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

13.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

13.4. Bezpośrednio przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowy kosztorys, w oparciu o który Wykonawca złożył ofertę, a który będzie zawierał dokładne wskazanie wszystkich elementów ceny oferty, które składają się na realizację przedmiotu zamówienia.

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.

14.1. Zamawiający podpisze umowę na wykonanie zamówienia z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

14.2. Umowa będzie uwzględniać postanowienia wynikające z niniejszego SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

14.3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

14.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:


 1. terminu wykonania umowy;

 2. zakresu zamówienia;

 3. podwyższenia lub zmniejszenie stawki podatku od towarów i usług VAT;

14.5. Zmiany, o których mowa w pkt. 14.4. mogą nastąpić w następujących sytuacjach: 1. zmiana terminu wykonania usług objętych umową może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej ( np. klęski żywiołowe);

 2. na skutek zmian wprowadzonych przez Zamawiającego, które to zmiany są niezależne od Zamawiającego, a są efektem działania jednostki organizacyjnej udzielającej środków na realizację przedmiotu zamówienia,

 3. zmiana przepisów powszechnie obowiązujących na skutek której dojdzie do podwyższenia lub obniżenia stawki podatku VAT,

14.6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach innych, niż określone w pkt. 14.4. i 14.5., o ile zmiany te mają charakter nieistotny, tj.:


a. nie odnoszą się do kwestii, które podlegały ocenie Zamawiającego podczas wyboru Wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu umowy,

b. nie wpływałyby na zmianę kręgu podmiotów, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

w rezultacie którego zawarta została niniejsza umowa,

c. nie doprowadziłyby w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wyboru innej

oferty niż Wykonawcy.


15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

15.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wnoszone od następujących czynności Zamawiającego:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia odwołującego z postępowania,

c) odrzucenia oferty odwołującego.

15.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

15.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie i na zasadach wskazanych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15.5. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.
 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
 1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. ustawy PZP. Za zgodą zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia, podanej w ofercie Wykonawcy.

 2. Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (§ 10 wzoru umowy).


17. Informacje końcowe

17.1. Postępowanie w sprawie niniejszego zamówienia może być unieważnione jedynie w sytuacjach wskazanych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.)18. Załączniki składające się na integralną część Opisu Warunków Zamówienia :

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie składane w trybie art. 22 ustawy Pzp.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie składane w trybie art. 24 ustawy Pzp.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy.Załącznik nr 8 – Wykaz podwykonawców.Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaPobieranie 81.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna