Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 130.12 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar130.12 Kb.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Postępowanie nr 03/2013
Nazwa: Zakup i dostawa środków do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk.
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Postępowanie prowadzone jest w imieniu i na rzecz:

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

zwanym w treści SIWZ „Zamawiającym 1. Sprawę prowadzi: Dział Zamówień Publicznych SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

telefon: / 052 / 582-62-52, faks: /052/ 582-62-09

www.szpital-msw.bydgoszcz.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

 2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

 3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

 1. ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

 2. SIWZ - należy rozumieć przez to niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa środków do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do siwz.

Kod CPV: 33631600-8.

  1. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 06 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) pozycja nr 1, lub ustawy z 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2002 r. nr 175, poz. 1433 z póź. zm.) pozycja nr 2, lub ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (Dz. U. z 2001r. nr 42 poz. 473 z późn. zm.) pozycja 3 i 4.

  2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby w chwili dostawy posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 80% czasu ważności określanego przez wytwórcę.

  3. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w siwz, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do udzielenia wyjaśnień treści oferty oraz uzupełnienia informacji dotyczących przedmiotu zamówienia (atesty, certyfikaty, katalogi, ulotki, karty charakterystyki, itp.) podanych przez Wykonawców w ofertach.

    1. Zamawiający zaleca podanie w załączniku nr 2 do siwz numerów katalogowych, nazwy oraz producenta zaoferowanych preparatów.

    2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

    3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

    4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom wykonawcy. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa (pkt. 2.8. w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do siwz). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca na dzień składania oferty nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

    5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających


IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2014r.


V. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wymienionym w rozdz. VI ust. 3 siwz.

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunków dla poszczególnych zadań.

4) Wykonawca może powołać się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w

postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy.

2. Podstawy wykluczenia wykonawcy oraz opis sposobu dokonania oceny braku podstaw do wykluczenia wykonawcy:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

2) Ocena braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych rozdz. VI ust. 1-2 siwz.

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w związku z czym dokumenty, o których mowa w pkt. 2 zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:


 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy – wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz.

 4. Formularz OFERTA - wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz,

 5. Formularz cenowy – wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz,

 6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy do oferty załączyć oświadczenie o posiadaniu atestów i świadectw rejestracji dotyczących przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz oświadczenia o zobowiązaniu się do ich przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego..

 7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 8. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wykonawcy zobowiązani są do:

 1. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika.

 2. dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. Dokument, z którego wynika upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy (np.: zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej – chyba że wykonawca posiada wpis w systemie CEIDG). W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 11 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymóg określony w ust. 12 stosuje się odpowiednio.


VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

    1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

    2. W przypadku przesyłania przez wykonawcę jakiejkolwiek korespondencji pocztą niezbędne jest zaadresowanie przesyłki na: Sekretariat SP WZOZ MSW, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia przesyłki ponosi wykonawca.

    3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

  1. w sprawach dotyczących procedury przetargowej mgr Michał Kryszewski tel. 52 58-26-252, fax 52 58-26-209

  2. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr farm. Maciej Arczewski, tel. 52 58-26-206, Lidia Kłosowska tel. 52 58-26-350.

 1. Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz inne informacje, które zamawiający zgodnie z ustawą zobowiązany jest zamieszczać na stronie internetowej, umieszczane będą na stronie zamawiającego:

www.szpital-msw.bydgoszcz.pl

 1. Informacje i wyjaśnienia niewymagające formy pisemnej można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.


VIII. WADIUM:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawcy związani są ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.


X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być sporządzone czytelną trwałą techniką, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  w walucie PLN.

 3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w rozdz. VI dokumenty i oświadczenia.

 4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii, z wyjątkiem tych wymienionych w rozdz. VI ust. 3, 4, 5, 7 siwz, które muszą być złożone w oryginale.

 5. Dokumenty złożone w formie kopii należy (na każdej zapisanej stronie kopii) oznaczyć klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisać przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy, z wyjątkiem pełnomocnictwa, którego kopię poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie notariusz.

 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 7. Osoba(-y) uprawniona(-e) do reprezentowania wykonawcy musi złożyć podpis na ofercie i tych załącznikach do oferty, które sporządził wykonawca oraz musi parafować miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.

 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 9. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

 10. Wykonawca zamieści ofertę z załącznikami w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:

 1. nazwę wykonawcy, adres, nr telefonu i faksu

 2. zapis co najmniej następującej treści:

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

Oferta dot. zamówienia publicznego na

„Zakup i dostawę środków do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk” - 03/2013.

Nie otwierać przed dniem 04.03.2013 r. przed godz. 1000

UWAGA! W powyższy sposób powinno zostać oznaczone również opakowanie kurierskie.
 1. Zaleca się, aby oferta złożona była w sposób uniemożliwiający jej dekompletację (np. zszyta) - z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w ust. 12, co do których zaleca się aby stanowiły część wydzieloną od oferty.

 2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie załącznika. Zastrzeżenie to winno być dokonane nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.


XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Oferty należy przesłać na adres: SP WZOZ MSW ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz lub złożyć w siedzibie zamawiającego sekretariat Dyrektora pok. nr 706 ZOZ MSWiA w Bydgoszczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2013 r. do godz. 0930 (decyduje data i godzina wpływu oferty). Oferta musi być opisana w sposób określony w rozdz. X ust.10. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi wykonawca.

 2. Zmiana i wycofanie oferty:

 1. Wykonawca może wprowadzić zmianę treści złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej (patrz rozdz. X ust. 10) z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

 2. Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę.

 3. Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że oświadczenie wykonawcy o wycofaniu oferty wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do składanego oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania wykonawcy.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2013 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pokój nr 724. Otwarcie ofert jest jawne.


XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 1. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym formularzu oferty i formularzu cenowym, stanowiących załączniki odpowiednio nr 1 i nr 2 do niniejszej specyfikacji.

 2. Wykonawca oblicza cenę ofertową uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie musiał ponieść, a w szczególności podatek VAT, podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, a także inne opłaty i daniny (w tym cło), koszt dostawy, transport i rozładunek. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę do obliczenia wartości oferty.

 3. Cenę oferty oraz inne wartości wykazane w Formularzu oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U nr 212 poz. 1337).

 4. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne.

 5. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ ICH ZNACZENIE:

    1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium - cena waga – 100%

 1. W przypadku gdy na zadanie złożona zostanie co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu ocena ofert w tym zadaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferty oceniane będą punktowo. Punkty zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100.

 2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium według wzoru:

najniższa cena ofertowa z przedłożonych ofert

C= ------------------------------------------------------------------ x 100

cena oferty badanej

 1. Do porównania ofert, będzie brana pod uwagę wartość ogółem brutto podana przez wykonawcę w załączniku nr 2 do siwz.

 2. Jako najkorzystniejsza – wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C).

 1. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia.

 2. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WARUNKI UMOWY:

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 2. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 3. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, w przypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie (jeśli nie była dołączona do oferty).

 4. Treść umowy określa załącznik nr 7 do siwz.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.


XVI. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 5. Wszystkie załączniki załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

 6. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy.
 1. Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki:

 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

 3. Załącznik nr 2 – Formularze cenowe

 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dla osób fizycznych o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

 7. Załącznik nr 6 – Główne postanowienia umowy 8. Komisja przetargowa w składzie:

 9. mgr Michał Kryszewski

 10. Iwona Kalitowska

 11. Lidia Kłosowska

 12. Magdalena Kowalczyk

 13. mgr farm. Maciej Arczewski 14. przedkłada do zatwierdzenia niniejszą SIWZ, wraz z załącznikami.

 15. Bydgoszcz, dn. 19 lutego 2013


ZATWIERDZAM
Dyrektor

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

dr n. med. Marek Lewandowski

Ozn. postępowania 03/2013 załącznik nr 1 do siwz


SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

ul. Markwarta 4-6

85-015 BYDGOSZCZ


FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszonego w dniu 19 lutego 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 71828 – 2013 przetargu nieograniczonego, ogłoszonego także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.szpital-msw.bydgoszcz.pl na Zakup i dostawę środków do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk – nr postępowania 03/2013,


niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:


Pełna Nazwa Wykonawcy
Adres, siedziba
Adres do korespondencji
REGON

NIP

Nr telefonu

Nr faxu

Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za ryczałtową cenę brutto wykazaną w formularzach cenowych, stanowiących załączniki do niniejszej oferty.


2. Oświadczamy, że:
2.1.zaoferowane towary zostały objęte obowiązującą stawką podatku VAT.

2.2.zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.3.cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

2.4.uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2.5.akceptujemy główne postanowienia umowy nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w stosownych terminach.

2.6. oferowane wyroby w chwili dostawy będą posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 80% czasu ważności określanego przez wytwórcę

2.7.oferowane przez nas wyroby stanowiące przedmiot zamówienia posiadają wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 06 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) pozycja nr 1, lub ustawy z 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2002 r. nr 175, poz. 1433 z póź. zm.) pozycja nr 2, lub ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (Dz. U. z 2001r. nr 42 poz. 473 z późn. zm.) pozycja 3 i 4, i zobowiązujemy się do ich przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego.

2.8.powierzamy podwykonawcom wykonanie danej części zamówienia …..……………….


3. Integralną częścią oferty są poniższe dokumenty:
3.1. stanowiące załączniki do niniejszego formularza ofertowego:
załącznik nr 1- aktualny odpis z właściwego rejestru / oświadczenie dla osób fizycznych o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

nr 2 - formularz cenowy

nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy

inne ……………………………………………………………………...
4. Oferta zawiera……..stron kolejno ponumerowanych i trwale połączonych.

………….………………………………….....(data i podpisy przedstawicieli Wykonawcy)

Ozn. postępowania 03/2013 załącznik nr 2 do siwz

FORMULARZ CENOWY

Środki do mycia i odkażania rąk oraz odkażania skóry i błon śluzowych

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj i wielkość opakowania

Ilość opak.

Cena jednostkowa brutto [PLN]

Wartość brutto [PLN]

Nazwa preparatu

1

2

3

4

5

6 = 3 x 4

7

1.

Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk dla osób o wrażliwej skórze – pH 5-5,5 ; zawierający Izopropanol, chlorek benzyloalkiloamoniowy, bez grup fenolowych. Chirurgiczne odkażanie rąk w czasie do 3 min.

aktywny wobec B,Tbc,F,V, (HBV, HIV, HSV Rota)


- Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka

- Produkt leczniczy

Butelka

500 ml


1.200


2.

Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk w postaci żelu; zawierający etanol (min. 80%), aloes, pantenol i glicerynę, bez grup fenolowych. Chirurgiczne odkażanie rąk w czasie do 3 min.

aktywny wobec B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio).


Produkt biobójczy

Butelka

500 ml


200


3.

Preparat o pH= b5,0 do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk; substancje syntetyczne myjące (APG), substancje pielęgnujące


Kosmetyk

Butelka

500 ml


200


4.

Preparat –Emulsja typu woda w oleju, o działaniu pielęgnacyjnym i regenerującym skórę, zawierająca wit. E o pH 6,0-7,0 kompatybilna z preparatem do dezynfekcji rąk 500 ml


Kosmetyk

Butelka

500 ml


100


RAZEMUwaga!!!

W celu zapewnienia kompatybilności wymaga się żeby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta.

Data ………………….. ..............................................................


      1. (podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Ozn. postępowania 03/2013 załącznik nr 3 do siwz

pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE

złożone na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej „ustawą”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę środków do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk”.

Ja (imię i nazwisko)......................................................................................................................

reprezentując wykonawcę (pełna nazwa*) ..................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

jako (np. właściciel, prokurent, pełnomocnik)..............................................................................

oświadczam, że na dzień składania ofert wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.


Miejscowość ............................dnia.......................... ...................................................................

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy


* w przypadku spółki cywilnej oprócz jej nazwy należy podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółkiOzn. postępowania 03/2013 załącznik nr 4 do siwz


......................................

pieczęć wykonawcy


OŚWIADCZENIE


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę środków do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk”.

Ja (imię i nazwisko)....................................................................................................................................

reprezentując wykonawcę (pełna nazwa*) ................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

jako (np. właściciel, prokurent, pełnomocnik)...........................................................................................

oświadczam, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Miejscowość ............................dnia..................... ...............................

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
* w przypadku spółki cywilnej oprócz jej nazwy należy podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki

Ozn. postępowania 03/2013 załącznik nr 5 do siwz


......................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE


(obowiązek złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy wykonawcy, który jest osobą fizyczną)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę środków do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk”.

Ja (imię i nazwisko)....................................................................................................................................

reprezentując wykonawcę (pełna nazwa*) ................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………....

jako (np. właściciel, pełnomocnik).............................................................................................................

oświadczam, że na dzień składania ofert:     1. w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji,

     2. nie ogłoszono upadłości wykonawcy lub ogłoszono upadłość i zawarto układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Miejscowość ............................dnia..................... ...............................

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

* w przypadku spółki cywilnej oprócz jej nazwy należy podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki


Ozn. postępowania 03/2013 załącznik nr 6 do siwz


GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ……………..
Zawarta w Bydgoszczy w dniu …………-…. r. pomiędzy firmą:

…………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………

a

Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, adres ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000002292, NIP: 554-22-01-453 oraz REGON: 092325348,

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1. Dyrektora – Marka Lewandowskiego

2. Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych – Mirosławę Cieślak
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę środków do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk (03/2013) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29/01/2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Strony zawierają umowę następującej treści:
§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zwanego w dalszej części umowy „towarem”, w ilości i asortymencie określonym w załączniku do umowy.


§ 2

 1. Wykonawca realizować będzie dostawy sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, w zależności od zapotrzebowania na towar i możliwości finansowych Zamawiającego.

 2. Transport towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (loco magazyn Działu Farmacji Szpitalnej w godzinach (7:00 - 14:00) przy każdorazowym zamówieniu, odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej, na jego koszt i ryzyko.

 3. Wielkość zamówień może ulegać zmianom w zależności od okoliczności, o których mowa w ust. 1.

 4. Wykonawcę obciążają koszty wydania towaru, w tym w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu oraz wszelkie koszty transportu lub przesłania.

 5. Terminy dostaw będą wyznaczane każdorazowo przez Zamawiającego w zależności od okoliczności, o których mowa w ust. 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie może przekroczyć 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu Szpitala (7:00 - 14:00), dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

 6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.

 7. Powiadomienia o zamówieniu i jego realizacji mogą być dokonane w formie telefonicznej, faksowej lub pisemnie.

 8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądanie niezwłocznej wymiany na wolny od wad w przypadku:

 1. dostarczenia towaru złej jakości,

 2. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem.

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru z zachowaniem, trwałości materiałowo-użytkowej nie krótszej niż 80% czasu ważności określanego przez wytwórcę.

§ 3


 1. Całkowita wartość umowy stanowi kwotę .............. zł brutto (słownie zł: ………………….……….……).

 2. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez okres trwania umowy.

 3. W przypadku wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na towar objęty umową, strony będą rozliczać dostawy według cen urzędowych, jeżeli nie będą one wyższe niż ceny określone w złożonej ofercie.

 4. Strony dopuszczają obniżenie cen z przyczyn leżących po stronie producenta lub Wykonawcy (np. okresowe ceny promocyjne).

 5. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania przez Wykonawcę, po uprzednim wykazaniu przez Wykonawcę zajścia szczególnych okoliczności (np. wstrzymanie lub zakończenie produkcji) oraz wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, odpowiedników produktów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż produkty objęte umową, w cenach rynkowych nie wyższych jednak niż ustalone w wyniku postępowania przetargowego.

 6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia czasu trwania umowy, nie dłużej niż o jedną czwartą okresu jej trwania, w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości w okresie określonym w umowie.

 7. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach przedmiotu umowy, prawo do żądania od Wykonawcy zwiększenia rozmiaru dostaw jednego asortymentu, kosztem odpowiedniego wartościowo zmniejszenia dostaw innego asortymentu (w stosunku do wielkości określonych w formularzu cenowym) przy niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru niż podane w załączeniu do niniejszej umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniami o zapłatę za już dostarczony towar.

 9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 30 dni od daty przyjęcia towaru do magazynu i otrzymania faktury wystawionej zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

 10. Zapłata należności dokonywana będzie za każdorazową dostawę zrealizowaną przez Wykonawcę, stosownie do składanych przez Zamawiającego zamówień.

 11. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze VAT.

 12. Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4


 1. Reklamacja z tytułu jakości i ilości towaru opisanego w § 1 składana będzie przez Zamawiającego faksem na numer _______________________, a następnie listem poleconym do Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty stwierdzenia wady towaru oraz niezwłocznie po stwierdzeniu, możliwych do sprawdzenia w momencie dostawy, braków ilościowych w dostawie.

 2. Reklamacja winna zostać załatwiona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od chwili jej złożenia. W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na reklamację we tym terminie, reklamacja jest traktowana jako zasadna. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę złożenia reklamacji za pomocą faksu, o ile zostanie następnie potwierdzona listem poleconym.

§ 5


 1. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust.5, a także dostarczenia towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości 2% wartości niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia.

 2. Podstawę do ustalenia wysokości kary umownej stanowi wartość brutto niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych, do górnej granicy wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 6


Wykonawca będzie realizować jedynie zamówienia złożone przez uprawnionego pracownika Zamawiającego – Lidię Kłosowską lub mgr farm. Macieja Arczewskiego. Dostawa z naruszeniem powyższego uprawnia Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz naliczenia kary umownej w wysokości równej wartości brutto towaru z tejże dostawy. Zapis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 7

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 2. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, część dostaw.

 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

 4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8


 1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy:

  1. wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku likwidacji działalności Wykonawcy,

  2. Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku trzykrotnego nie dotrzymania terminów dostaw, opóźnienia w załatwieniu reklamacji.

 1. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i wskazywać przyczynę.

 2. W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1.

§ 9


Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654) nie może bez zgody podmiotu tworzącego przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy.
§ 10

 1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia .................. do dnia .................. z zastrzeżeniem ustępu 2. niniejszego paragrafu.

 2. Umowa wygasa w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru opisanego w § 1 o wartości określonej w umowie.

 3. Ewentualne zmiany umowy w będą sporządzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności tych zmian.

 4. Załącznik do umowy (formularz cenowy z oferty przetargowej Wykonawcy) stanowi jej integralną część.

§ 11


Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwiać polubownie. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w ciągu 14 dni od dnia wezwania jednej ze stron do polubownego załatwienia powstałego sporu, właściwym do rozpoznania sporu umowy jest właściwy rzeczowo Sąd powszechny siedziby Zamawiającego.
§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
.................................................... ..........................................................©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna