Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie artPobieranie 417.26 Kb.
Strona1/3
Data03.05.2016
Rozmiar417.26 Kb.
  1   2   3

ZP/CZD/81/2011


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI CHORÓB GENETYCZNYCH I BADAŃ W ZAKRESIE GENETYKI MOLEKULARNEJ
1. Zamawiający
INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.czd.pl

Adres e-mail: zamowienia.publiczne@czd.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 8:00 do godziny 15:352. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia


29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami).


 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki chorób genetycznych i badań z zakresu genetyki molekularnej.

 2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71900000-7

 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i nr 4.1 - 4.4 do SIWZ.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pakiety.

 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który jest wpisany do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, a ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 9.A.2 SIWZ;

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia:

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykonał/ wykonuje w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jedną usługę zdrowotną w zakresie badań diagnostycznych chorób genetycznych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, a ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 9 A.3. siwz;

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania


zamówienia;

   1. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN

, a ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 9.A.4 SIWZ.

8.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 8.1.1. – 8.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 8.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
8.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg załącznika nr 5 do SIWZ.

  2. Aktualny wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.

  3. Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.2. siwz wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według załącznika nr 7 do SIWZ.

 1. Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł dla każdego pakietu – należy załączyć dowód opłacenia, o ile nie wynika to z załączonego dokumentu.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

   1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

   2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

   3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   1. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 – 4: składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.


 1. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 3,

2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – zał. nr 4.1 - 4.4.10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie lub faksem.

  3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień.

  1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Lecha Januszewskiego, st. inspektora ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 22 815-10-36, faks: +48 22 815-10-15, e-mail: l.januszewski@czd.pl.

  1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
 1. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Termin związania ofertą.

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 2. Opis sposobu przygotowania ofert.

  1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

  4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

  5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  8. OFERTA wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub
   w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
   i zawarcia umowy.

  12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
   w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
   W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

  13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 1. Miejsce i termin składania ofert.

  1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 11.05.2011 r. do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, budynek „K”, pokój nr 103 – Dział Zamówień Publicznych.

  2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Al. Dzieci Polskich 20; 04-730 Warszawa

oraz oznakowane następująco: „Oferta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki chorób genetycznych i badań z zakresu genetyki molekularnej” - nr sprawy ZP/CZD/81/11 – nie otwierać przed …………...2011 r. godz……….(wypełnia Wykonawca) i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.


  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie
   o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

  1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.05.2011 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, budynek „K”, pokój nr 104.

  2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności, zawartych w ofercie.

  4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 16.3.

 2. Opis sposobu obliczenia ceny.

  1. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

 1. Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] = wartość brutto,

 1. Razem Wartość netto w formularzu cenowym – według algorytmu:

S wartości netto poszczególnych pozycji formularza cenowego.

Razem Wartość brutto w formularzu cenowym – według algorytmu:

S wartości brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego. 1. cena, o której mowa w pkt a i b) musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

  1. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

 1. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

 1. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.
 1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: najniższa cena.

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego poniżej.

Sposób punktacji

najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium
 1. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

 2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 1. Udzielenie zamówienia.

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej specyfikacji oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku K.

  4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.

 2. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

  2. Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

  3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji umowy, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

 3. Istotne postanowienia umowy.

  1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 3. odrzucenia oferty odwołującego.

  1. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Pobieranie 417.26 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna