Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym


Załącznik nr 3 „wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”Pobieranie 1.16 Mb.
Strona3/13
Data01.05.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Załącznik nr 3 „wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniuOŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie 01.07.2011r. do 30.06.2014r.

Numer referencyjny sprawy ZZP/14/2011.ZAMAWIAJĄCY:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa


WYKONAWCA1:
1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i wspólnie spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu, dopuszcza się złożenie oświadczeń na jednym druku (należy wpisać dane wszystkich Wykonawców - wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum).


Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)Niniejszym oświadczam, że jako Wykonawca spełniam warunki udziału


w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

zgodnie z opisem sposobu ich oceny określonym w SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania.Podpis(y):

Lp.

Data

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)

Podpis(y) osoby(osób)

uprawnionej (ych)Załącznik nr 4 „wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczeniaOŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie 01.07.2011r. do 30.06.2014r.

Numer referencyjny sprawy ZZP/14/2011.

ZAMAWIAJĄCY:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 WarszawaWYKONAWCA*:


Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)* w przypadku składania oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na jednym druku, należy wpisać dane wszystkich Wykonawców - wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum.

Oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w tym nie zachodzą wobec mnie przesłanki będące podstawą do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podpis(y):


Lp.

Data

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)

Podpis(y) osoby(osób)

uprawnionej (ych)DZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Umowa Generalna Ubezpieczenia
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SEKCJA I

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony

  1. Ubezpieczający:

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa  1. Ubezpieczony:

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa 1. Postanowienia dotyczące warunków Umowy Generalnej

  1. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Generalnej będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia.

  2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w Umowie Generalnej określa minimalny wymagany zakres ubezpieczenia. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia obecnych lub przyszłych znajdują się postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczającego, to w takim zakresie zastępują one postanowienia określone w Umowie Generalnej.

  3. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Umowy Generalnej będą miały zastosowanie uregulowania wynikające w szczególności z:

   1. kodeksu cywilnego,

   2. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,

   3. właściwych dla danej sekcji Umowy Generalnej ogólnych warunków ubezpieczenia.

  4. W razie sprzeczności zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia powołanych w pkt. 2.3.3. pierwszeństwo stosowania będą miały zapisy korzystniejsze dla Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

 2. Postanowienia dotyczące czasu obowiązywania Umowy Generalnej

  1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej od 01.07.2011r. do 30.06.2014r. Umowa Generalna Ubezpieczenia będzie realizowana w trzech rocznych okresach ubezpieczenia, w ramach których będą obowiązywały odnawiane corocznie sumy ubezpieczenia i limity.

 3. Postanowienia dotyczące sum ubezpieczenia sumy gwarancyjnej i limitów

  1. Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności ustalone dla poszczególnych kategorii mienia i postanowień Umowy Generalnej stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych niniejszej Umowy Generalnej.

  2. Wypłata odszkodowania przy szkodzie częściowej nie powoduje konsumpcji sumy ubezpieczenia.

  3. Postanowienie określone w pkt. 4.2. nie ma zastosowania w odniesieniu do poszczególnych limitów odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

  4. Postanowienie określone w pkt. 4.2 nie ma zastosowania w odniesieniu do sumy gwarancyjnych i jej limitów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

 4. Postanowienia dotyczące składki

  1. W odniesieniu do poszczególnych rocznych okresów ubezpieczenia płatność składki nastąpi w 4 ratach w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w następujących terminach:

  1. I rata do 20 lipca 2011,

  2. II rata do 20 października 2011r.

  3. III rata do 20 stycznia 2012r.

  4. IV rata do 20 kwietnia 2012r.,

   1. Raty w drugim roku wykonywania niniejszego zamówienia będą płatne
    w terminach następujących:

    1. I rata do 20 lipca 2012r.

    2. II rata do 20 października 2012r.

    3. III rata do 20 stycznia 2013r.,

    4. IV rata do 20 kwietnia 2013r.

   1. Raty w trzecim roku wykonywania niniejszego zamówienia będą płatne
    w terminach następujących:

    1. I rata do 20 lipca 2012r.

    2. II rata do 20 października 2012r.

    3. III rata do 20 stycznia 2014r.,

    4. IV rata do 20 kwietnia 2014r.

  1. Ubezpieczycielowi przysługuje składka za cały okres udzielanej ochrony, brak zapłaty raty składki nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej.

  2. Składka wynikająca z doubezpieczeń i ubezpieczeń krótkoterminowych naliczana będzie zgodnie z zasadą pro rata temporis.

  3. Zapłata składki wynikającej z doubezpieczeń oraz ubezpieczeń krótkoterminowych nastąpi w terminie najbliższej raty składki i będzie wyszczególniona w odrębnej pozycji w fakturze.

  4. Zapłata składki dokonywana będzie przelewem bankowym na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Ubezpieczyciela i dostarczonej do Ubezpieczającego co najmniej na 14 dni przed terminem jej płatności.

  5. Za zapłatę składki uważa się moment złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków.

  6. Ubezpieczyciel nie będzie stosował składek minimalnych.

  7. Dla zakresu ochrony, sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności w ubezpieczeniach objętych Umową Generalną i w czasie jej obowiązywania Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stóp składek określonych w Umowie o wykonanie zamówienia.

  8. Ubezpieczyciel nie będzie potrącał z wypłacanych odszkodowań rat jeszcze niewymagalnych.

  9. Rozliczenia składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia następować będą
   w terminie 45 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia,
   z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.11.

  10. Zapłata składki za objęcie automatyczną ochroną zwiększonej wartości majątku w kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia będzie następować łącznie z II ratą składki. Informacja o wysokości dopłaty składki będzie wyszczególniona w odrębnej pozycji na fakturze. Po zakończeniu trzeciego rocznego okresu ubezpieczenia dopłata składki z tytułu rozliczenia wartości majątku za rok poprzedni nastąpi do 15.09.2014 r.

  11. Rozliczenie składki należnej Ubezpieczycielowi za udzielenie automatycznej ochrony ubezpieczeniowej będzie wyliczone według jednego z poniższych wariantów – w zależności od wyboru dokonanego przez Ubezpieczającego:

   1. zgodnie z poniższym wzorem:

różnica sumy ubezpieczenia (na koniec i na początek każdego rocznego okresu ubezpieczenia) x stawka z oferty za poszczególną grupę mienia x ½

   1. w systemie pro rata temporis.

  1. W przypadku zmniejszenia się wartości majątku w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, nastąpi zwrot składki wg wzoru opisanego w pkt. 5.12.

 1. Postanowienia dotyczące dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i terminy ich wystawienia

  1. Ubezpieczyciel wystawi dokument Umowy Generalnej zawierający wszystkie postanowienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w trzech egzemplarzach dla Ubezpieczającego.

 2. Postanowienia dotyczące definicji pracownika, współpracownika i reprezentantów

  1. Za pracowników Ubezpieczającego uważa się osoby fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub na podstawie umowy cywilno-prawnej. Za pracownika uznaje się również praktykanta lub wolontariusza, któremu Ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności.

  2. Za współpracowników Ubezpieczającego uważa się osoby trzecie, które zawarły z Ubezpieczającym umowę cywilno-prawną jako przedsiębiorca i wykonują na rzecz Ubezpieczającego zadania, w tym również z wykorzystaniem mienia należącego do Ubezpieczającego.

  3. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie Zarząd i Prokurentów.

  4. W odniesieniu do art. 827 §1 i §2 KC w Umowie Generalnej za Ubezpieczającego należy rozumieć wyłącznie reprezentantów określonych w pkt. 7.3.

 3. Postanowienia dotyczące zawiadomienia o wypadku

  1. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zajścia wypadku lub powzięcia o nim wiadomości. Powyższe zapisy dotyczą ubezpieczeń opisanych w Sekcji II Umowy Generalnej.

  2. W razie naruszenia wyłącznie z winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego obowiązków określonych w pkt. 8.1. Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody. Przepisy art. 818 § 3 KC nie mają zastosowania. 1. Postanowienia dotyczące zapisów art. 815 §2 KC

  1. W przypadku, gdy Ubezpieczający na skutek błędów lub przeoczenia, niewynikających z działania umyślnego, nie przekaże Ubezpieczycielowi lub Brokerowi istotnych informacji mających wpływ na zmianę oceny ryzyka, to fakt nieprzekazania tych informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania.

 2. Postanowienia dotyczące Jurysdykcji

  1. Spory wynikające w związku z realizacją Umowy Generalnej rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego.

 3. Postanowienia dotyczące form komunikacji i raportowania

  1. Ubezpieczyciel wyznaczy jednostkę do technicznej obsługi ubezpieczeń (przyjmowania wniosków ubezpieczeniowych i wystawiania dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową).

  2. Ubezpieczyciel w ciągu 14 dni od podpisania Umowy wyznaczy osobę odpowiedzialną za realizację całej Umowy Generalnej Ubezpieczenia, zawiadomi o powyższym fakcie Ubezpieczającego i Brokera odrębnym pismem, przekazując dane teleadresowe wskazanej osoby. Ubezpieczyciel każdorazowo będzie powiadamiać Ubezpieczającego i Brokera o zmianach w tym zakresie.

  3. Ubezpieczyciel w ciągu 14 dni od podpisania Umowy wyznaczy osoby odpowiedzialne za realizację Umowy Generalnej Ubezpieczenia w zakresie poszczególnych ubezpieczeń. Ubezpieczyciel każdorazowo będzie powiadamiać Ubezpieczającego i Brokera o zmianach w tym zakresie.

  4. Ubezpieczyciel w ciągu 14 dni od podpisania Umowy wskaże osobę(y) odpowiedzialną(e) za likwidację szkód wraz z danymi teleadresowymi.

  5. Przyjmuje się, że osoby podpisujące dokumenty ze strony Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela są do tego upoważnione.

  6. Dopuszczalną formą komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym, Brokerem a Ubezpieczycielem jest przekazywanie dokumentów za pośrednictwem faksu oraz pocztą elektroniczną, z wyjątkiem składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda ze stron zachowuje prawo żądania potwierdzenia odbioru przekazanych dokumentów.

  7. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia raz na kwartał Brokerowi reprezentującemu Ubezpieczającego lub Ubezpieczającemu ewidencji zgłaszanych szkód, wysokości roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, oszacowanej wartości każdej zgłoszonej szkody i wartości wypłaconych odszkodowań oraz utrzymywanych rezerwach z uwzględnieniem podziału na ryzyka ubezpieczeniowe objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczenia.

  8. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przesyłania do wiadomości Brokera decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania z ubezpieczeń objętych odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na podstawie niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczenia. Przelewy środków pieniężnych z tytułu odszkodowań winny być dokonywane ze szczegółowym wskazaniem tytułu przelewu oraz podaniem numeru szkody.

 4. Postanowienia dotyczące prawa do regresu

W odniesieniu do art. 828 KC ustala się, że z dniem wypłaty odszkodowania, na Ubezpieczyciela przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody, do wysokości wypłaconego odszkodowania. W odniesieniu do Ubezpieczającego, pracowników i współpracowników Ubezpieczającego zgodnie z postanowieniami pkt. 7., regres ma zastosowanie jedynie w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej.

 1. Zmiany organizacyjno – prawne.

  1. W przypadku wprowadzenia zmian nazwy, kompetencji i zakresu działań Zamawiającego wynikających ze zmian uregulowań organizacyjnych, administracyjnych lub prawnych, traktowanych jako dopuszczalne zmiany umowy, Zamawiający zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Wykonawcę
   w terminie do 30 dni od daty wprowadzenia zmiany.

  2. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzerwanego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej dla wszystkich ryzyk opisanych w Umowie Generalnej oraz wystawienia odpowiednich dokumentów do umów ubezpieczenia potwierdzających stan aktualny.


SEKCJA II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Przedmiot ubezpieczenia

  1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w odniesieniu do następujących kategorii mienia:

   1. budynki, w tym instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, zasilające, teleinformatyczne, antenowe oraz oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne;

   2. budowle;

   3. pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT, w tym elektroniczny sprzęt stacjonarny, przenośny, nośniki danych, oprogramowanie za wyjątkiem pojazdów objętych ubezpieczeniem pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz assistance);

   4. nakłady adaptacyjne;

   5. gotówka i inne walory pieniężne;

   6. mienie osób trzecich;

   7. koszty odtworzenia danych i oprogramowania;

   8. Mienie pracownicze.

  2. Przedmiotem ubezpieczenia jest każdy interes prawny, w stosunku do mienia, w tym mienia, którego właścicielem lub posiadaczem na podstawie zawartej umowy lub stanu faktycznego jest Ubezpieczający/ Ubezpieczony oraz mienia należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego powierzonego innym podmiotom do użytkowania oraz mienia wynajętego na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia, wypożyczenia w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym.

  3. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego tj. zarządzane na podstawie decyzji administracyjnych, postanowień sądu, samoistnego posiadania, trwałego zarządu, a także zarządzane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

  4. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty dodatkowe ponad przyjęte sumy ubezpieczenia wyszczególnione w Umowie Generalnej. 1. Postanowienia dotyczące zwiększonej wartości mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych

  1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną każdy wzrost wartości mienia, który nastąpił na podstawie inwestycji, modernizacji, umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie ubezpieczonego prawo do używania rzeczy (np. umowy leasingu, okresowego przekazania do testów najmu, użytkowania etc) od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na Ubezpieczonego, bądź z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utraty, zniszczenia, uszkodzenia w zależności która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.

  2. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.07.2011r. majątek, którego wartość wzrosła w okresie poprzedzającym zawarcie Umowy Generalnej, w trakcie którego zbierano dane dotyczące wartości majątku do czasu zawarcia Umowy.

  3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia objętego automatyczną ochroną ograniczona jest do 30% sumy ubezpieczenia obowiązującej w aktualnym okresie ubezpieczenia w poszczególnych kategoriach mienia (prawo opcji).

  4. Zgłaszanie danych do ubezpieczenia (zwiększenie/zmniejszenia wartości majątku) będzie odbywać się raz na 12 miesięcy w ciągu 45 dni liczonych od dnia zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Dane do ubezpieczenia w pierwszym roku ubezpieczenia (tj. od 01.07.2011 do 30.06.2012) zgłaszane będą na podstawie stanu na dzień 31.05.2011r. Dane do ubezpieczenia na drugi i trzeci rok ubezpieczenia zgłaszane będą odpowiednio, na podstawie stanu na dzień 31.05. danego roku, z zastrzeżeniem że dane dotyczące trzeciego okresu polisy Ubezpieczający poda stan na dzień 30.06.2014r.

  5. Zgłoszenie mienia do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie powoduje zmniejszenia limitu określonego w pkt. 2.3.

 2. Postanowienia dotyczące miejsca ubezpieczenia

  1. Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy Generalnej uważa się wszystkie lokalizacje stałe (nazwane) placówek Ubezpieczającego uruchomione przed podpisaniem Umowy ubezpieczenia jak i uruchamianych w trakcie jej obowiązywania. Wykaz lokalizacji stałych – stan na marzec 2011:

   1. ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.

   2. ul. Konstruktorska 1a, 02-673 Warszawa,

   3. ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa,

   4. ul. Bracka 4, Warszawa (przejęcie lokalizacji przez Zamawiającego planowane w marcu 2011r.)

  1. Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej Umowy uważa się również wszystkie lokalizacje czasowe (nienazwane), w których z uwagi na konieczność wypełniania obowiązków służbowych, dokonywania napraw, przeglądów lub serwisu itp. znajduje się mienie własne Ubezpieczającego lub mienie osób trzecich użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie stosownych umów oraz każde miejsce, w którym znajduje się mienie własne Ubezpieczającego użytkowane przez pracowników i współpracowników oraz przez osoby trzecie na podstawie stosownych umów. W odniesieniu do mienia znajdującego się w lokalizacjach czasowych i nienazwanych odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do limitu 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia przyjętego w ramach sum ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   1. Postanowienie zawarte w pkt. 3.2. odnosi się również do mienia podczas targów, wystaw, konferencji, wyjazdów służbowych oraz imprez odbywających się poza miejscem wskazanym w Umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności na szkody powstałe w tym mieniu wynosi:

    1. na terenie RP 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przyjętego w ramach sum ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,

    2. poza terenem RP – terytorium całego świata - 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przyjętego w ramach sum ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

  2. W odniesieniu do lokalizacji, o których mowa w pkt. 3.2. w ryzykach kradzieżowych obowiązują następujące zabezpieczenia:

   1. Podczas przechowywania ubezpieczone mienie znajdować się będzie w pomieszczeniu zabezpieczonym w taki sposób, że aby usunąć te zabezpieczenia konieczne będzie użycie narzędzi lub siły, w tym także zastosowanie klucza lub karty np. hotelowej.

   2. Podczas transportu, przenoszenia, przewożenia i użytkowania ubezpieczone mienie powinno znajdować się pod opieką upoważnionych osób lub być pozostawione w bagażniku lub innym niewidocznym z zewnątrz miejscu.

   3. Pojazd, w którym znajduje się ubezpieczone mienie należy zamknąć w sposób przewidziany konstrukcją i należy uruchomić wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

   4. Zapisy pkt 3.3.2 i 3.3.3 dotyczą także ochrony w godzinach nocnych 21.00-6.00, kiedy pojazd pozostawiony jest poza parkingiem strzeżonym.

  3. W ramach ustalonych w Umowie Generalnej sum ubezpieczenia Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania środków trwałych oraz wyposażenia pomiędzy lokalizacjami, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2. W ramach przemieszczania mienia objęte są także szkody powstałe w wyniku załadunku i rozładunku przemieszczanego mienia.


 1. Pobieranie 1.16 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna