Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonymPobieranie 1.16 Mb.
Strona4/13
Data01.05.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Zakres ubezpieczenia

 1. Wszystkie zgłoszone grupy mienia, za wyjątkiem mienia wskazanego w pkt. 4.2., są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień.

 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, z wyłączeniem szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego.

 • Postanowienia limitujące odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do ryzyk zdefiniowanych i w ramach przyjętych sum ubezpieczenia

  1. Postanowienia dotyczące kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji związanej z kradzieżą

   1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia.

   2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do szkód powstałych na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji:

    1. gotówka od kradzieży z włamaniem w lokalu: 20.000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia;

    2. gotówka od rabunku w lokalu: 50.000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia;

    3. gotówka od rabunku w transporcie: 50.000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia;

    4. przedmioty ubezpieczenia inne niż gotówka w zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji związanej z kradzieżą: 200 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia – przy czym dla gotówki obowiązują limity jak w ppkt. od 5.1.2.1. do 5.1.2.3. (łącznie z ryzykiem dewastacji);

    5. limit odpowiedzialności na koszt zniszczonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wynosi 50 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia;

    6. limit odpowiedzialności za szkody w mieniu w lokalizacjach nienazwanych określonych w pkt. 3.2. wynosi 100 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   3. Ubezpieczający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. 1998 nr 129, poz. 858).

   4. Ograniczenie odpowiedzialności:

    1. w szkodach opisanych w pkt. od 5.1.2. franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania.

  2. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności za gotówkę w transporcie

   1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczycieli ograniczoną do ustalonego limitu za szkody powstałe w gotówce na skutek:

    1. nagłej śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem oraz ciężkiej choroby osoby przewożącej uniemożliwiający dokonanie transportu,

    2. uszkodzenia lub zniszczenia na skutek pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu środka transportu, którym dokonywano przewozu gotówki.

   2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest przyjęty w wysokości limitu ubezpieczenia gotówki od rabunku w transporcie.

   3. franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania.
   1. Postanowienia dotyczące kradzieży zwykłej

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu w stosunku do szkód powstałych na skutek kradzieży.

    2. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia (w tym sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego) celem przywłaszczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu dowiedzenia się o szkodzie.

    3. Limit odpowiedzialności wynosi 30 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

    4. Franszyza redukcyjna: 20% wartości przedmiotu szkody.

   2. Postanowienia dotyczące ryzyka dewastacji niezwiązanej z kradzieżą

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody w odniesieniu do m.in. budynków, budowli (w tym stałych elementów, oszklenia), pozostałych środków trwałych (w tym elektroniki), nakładów na adaptację pomieszczeń, mienia osób trzecich powstałe na skutek ryzyka rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia.

    2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących budynków wyłączonych z eksploatacji oraz znajdującego się w nim mienia.

    3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela – 300 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

    4. W odniesieniu do szkód polegających na uszkodzeniach w wyniku pomalowania (graffiti itp.) – limit 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   3. Postanowienia dotyczące uszkodzeń i awarii sprzętu elektronicznego

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody powstałe w stacjonarnym i przenośnym sprzęcie elektronicznym oraz oprogramowaniu, elektronicznych częściach maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów.

    2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłą, nieprzewidzianą i niezależną od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego awarię przedmiotu ubezpieczenia podczas użytkowania, przechowywania, przewożenia i przenoszenia, a w szczególności szkody powstałe na skutek działania człowieka (m.in. niewłaściwej obsługi sprzętu, w wyniku nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora), wad produkcyjnych nie wykrytych w czasie produkcji i w czasie montażu.

    3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również w odniesieniu do sprzętu, który ze względu na swoją specyfikę wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z instrukcją producenta) spowodowane przez uszkodzony system klimatyzacyjny.

    4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

     1. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień Umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy, o ile nie uchyla się od odpowiedzialności,

     2. powstałych wskutek działania wirusów komputerowych, jeżeli nie były zainstalowane i na bieżąco aktualizowane licencjonowane programy antywirusowe;

     3. powstałych na skutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów;

     4. spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający/ Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

    5. Limit odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek awarii w wysokości 200 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia.

    6. Limit odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek upuszczenia przedmiotu ubezpieczenia w wysokości 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia.

    7. Limit na koszty związane z reinstalacją i rekonfiguracją sieci komputerowej w wysokości 50 000,00 zł na jedno zdarzenie, i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

    8. Ograniczenie odpowiedzialności

     1. sprzęt elektroniczny stacjonarny – franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna w wysokości 200 zł,

     2. sprzęt elektroniczny przenośny – franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna w wysokości 400 zł.

     3. za szkody wynikające z upuszczenia sprzętu elektronicznego przenośnego – franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna w wysokości 400 zł.

     4. za szkody określone w pkt. 5.5.7. franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna 800 zł.

   4. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za koszty odtworzenia danych i nośniki danych oraz oprogramowanie. Przez koszty odtworzenia danych rozumie się:

     1. koszt odzyskania danych – Przez odzyskiwanie danych rozumiemy proces przywracania dostępu do danych zapisanych na dowolnym nośniku lub odtwarzania fizycznego zapisu w celu otrzymania pierwotnej struktury danych;

     2. koszt odtworzenia danych – Przez odtworzenie danych rozumiemy koszt wprowadzania danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych;

     3. koszty odzyskania lub odtworzenia programów licencjonowanych, oprogramowania systemowego, oprogramowania produkcji seryjnej lub indywidualnej, będące następstwem przypadkowych lub umyślnych skasowań, zniszczenia lub zniekształcenia danych zapisanych na nośnikach danych, niezależnie od tego, czy towarzyszy czy nie towarzyszy im uszkodzenie sprzętu.

     4. Dane oraz nośniki danych będą objęte ubezpieczeniem także w zewnętrznym archiwum danych oraz podczas transportu.

     5. Dane będą archiwizowane zgodnie z procedurą wewnętrzną Ubezpieczającego.

    2. Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego zniszczenie, uszkodzenie, utratę danych i oprogramowania lub awarię przedmiotu ubezpieczenia, podczas przechowywania, użytkowania, przewożenia i przenoszenia, a w szczególności szkody powstałe na skutek działania człowieka (m.in. niewłaściwą obsługę sprzętu w wyniku nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora).

    3. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług firmy specjalizującej się w dokonywaniu czynności objętych powyższymi postanowieniami.

    4. Limit odpowiedzialności wynosi 500 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

    5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

     1. Spowodowanych błędnym programowaniem, spowodowanych wirusem komputerowym jeżeli nie były zainstalowane i aktualizowane licencjonowane programy antywirusowe,

     2. będących pośrednimi następstwami zdarzeń, w postaci kar umownych, odsetek lub utraty zysku,

     3. w postaci kosztów odtworzenia danych zapisanych w pamięci ulotnej jednostki centralnej urządzenia (Przez pamięć ulotną jednostki centralnej urządzenia rozumie się rodzaj pamięci, która została zaprojektowana w taki sposób, że jej zawartość ulega utracie w przypadku zaniku zasilania urządzenia w energię elektryczną).

    6. Ograniczenie odpowiedzialności:

     1. franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania,

     2. franszyza redukcyjna wynosi 300 zł.

   5. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności w odniesieniu do nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody powstałe w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

    2. W odniesieniu szkód w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących ustala się następujące zasady dotyczące likwidacji szkód:

     1. w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości przyjętej do ubezpieczenia,

     2. w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość przyjętej do ubezpieczenia będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,

     3. wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

    3. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

    4. Ograniczenie odpowiedzialności:

     1. franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna w wysokości 400 zł.

   6. Postanowienia dotyczące szkód przepięciowych

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody opisane w pkt. 5.7.2. powstałe
     w przedmiocie ubezpieczenia, w tym w instalacjach zasilających, teleinformatycznych i antenowych.

    2. Za przepięcie elektryczne uważa się każdy wzrost/zmianę napięcia w sieci elektrycznej, w tym także przetężenie i/lub wzbudzanie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników i urządzeń, jak również wzrost lub spadek napięcia w sieciach energetycznych.

    3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

     1. w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju,

     2. we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, lampach itp.,

     3. powstałe w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi.

    4. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 300 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

    5. Ograniczenie odpowiedzialności:

     1. franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna w wysokości 500 zł.

   7. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności za szkody w mieniu tymczasowo magazynowanym lub podczas jego okresowej przerwy w użytkowaniu

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałych w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowej przerwy w ich użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia określonym w Umowie Generalnej.

    2. Limit na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia wynosić będzie 200 000,00 zł.   1. Postanowienia dotyczące szkód powstałych wskutek zalania mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu na szkody powstałe w  przedmiocie ubezpieczenia wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego poniżej poziomu gruntu, o ile było składowane bezpośrednio na podłodze lub gdy podstawa, na której przechowywane było mienie, była niższa niż 10 cm.

    2. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   2. Postanowienia dotyczące prac remontowo budowlanych

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody powstałe w  przedmiocie ubezpieczenia podczas prac remontowych lub/i budowlanych prowadzonych przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia, w zakresie określonym w Sekcji II Umowy Generalnej.

    2. Powstałe szkody objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że prace prowadzone są w ubezpieczonych obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji,

    3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe podczas wykonywania robót, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

    4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi:

     1. w przedmiocie prac remontowo - budowlanych: 500 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności,

     2. w pozostałym mieniu: do pełnej sumy ubezpieczenia.

   1. Postanowienia dotyczące prac remontowo-budowlanych

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody powstałe podczas prac remontowych lub/i budowlanych, prowadzonych przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia, w zakresie określonym w Sekcji II Umowy Generalnej.

    2. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie wszystkich ryzyk objęte jest również mienie określone w Umowie ubezpieczenia, do pełnej sumy ubezpieczenia, o ile szkoda powstała w tym mieniu w związku lub podczas prowadzenia prac/ robót związanych między innymi z budową, montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją itp. oraz związanymi z tym próbami i testami zarówno w mieniu, na którym prowadzone są te prace jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także prac budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych.

    3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi: w przedmiocie ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia, w przedmiocie prac remontowo - budowlanych 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

  Zapis punktowany nr 1   1. Postanowienia dotyczące katastrofy budowlanej

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody w grupach mienia określonych w pkt. 1.1. powstałe na skutek katastrofy budowlanej rozumianej jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

    2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

     1. uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,

     2. szkody w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia, a także znajdujące się w nich mienie.

    3. Limit odpowiedzialności wynosi 10 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

        1. Limit odpowiedzialności 20 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

     Zapis punktowany nr 2

    4. Udział własny w wysokości 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 20 000,00 zł.

   2. Postanowienia dotyczące mienia czasowo wyłączonego z użytkowania

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu w  przedmiocie ubezpieczenia czasowo wyłączonego z użytkowania na czas dłuższy niż 30 dni, bez względu na przyczynę wyłączenia przedmiotu z użytkowania. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest uwarunkowana tym, że wszelkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania, regularnie kontrolowane, w przypadku pozostawienia mienia w obiektach teren jest dozorowany w sposób przewidziany przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, utrzymywany w porządku, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. są stale utrzymywane w gotowości do użycia.

    2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki oraz mienie, którego okres eksploatacji został zakończony.

    3. Limit odpowiedzialności wynosi 500 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   3. Postanowienia dotyczące mienia w transporcie

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody w  przedmiocie ubezpieczenia zaistniałe podczas transportu (z wyłączeniem transportu drogą wodną i powietrzną) przewożone na ryzyko Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego określonymi w pkt. 3. Sekcji II Umowy Generalnej, serwisem, punktami sprzedaży itp.

    2. Ochrona obejmuje szkody powstałe na skutek jednego z następujących zdarzeń: pożar, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części, wypadek środka transportu, kradzież pojazdu wraz z mieniem, rabunek, szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tym upuszczenie.

    3. Z zakresu ochrony wyłączone są następujące szkody powstałe wskutek wypadku środka transportu należącego do Ubezpieczającego powstałe:

     1. w trakcie ruchu pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub w pojeździe podlegającym rejestracji nie posiadającym ważnego badania technicznego przez okres dłuższy niż 30 dni,

     2. gdy kierowca był pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innych środków o podobnym działaniu,

     3. w wyniku niewłaściwego załadowania lub opakowania,

     4. w wyniku bezpośredniego następstwa opóźnienia dostawy,

     5. w wyniku pozostawienia mienia bez dozoru, o ile w danych okolicznościach można przypasać Ubezpieczającemu niedbalstwo.

    4. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia wynosi 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   4. Postanowienia dotyczące ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody w przedmiocie ubezpieczenia określonym w pkt. 1. Sekcji II Umowy Generalnej, obejmujące zniszczenie, uszkodzenie, utratę mienia wskutek rozruchów, strajków i zamieszek społecznych. Za rozruchy, strajki i zamieszki społeczne uważa się: czynności osób biorących udział w jakichkolwiek zakłóceniach porządku publicznego, działanie uprawnionej władzy przy tłumieniu lub próbach stłumienia zakłóceń porządku publicznego lub przy zmniejszaniu skutków takich zakłóceń, umyślną czynność strajkującego lub innego pracownika popierającego strajk, działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach zapobieżenia niniejszym czynnościom lub przy zmniejszaniu skutków tych czynności.

    2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

     1. wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;

     2. powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;

     3. szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.

     4. działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu,

     5. wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. poprzedzającym.

    3. Limit w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich szkód, które wystąpiły w ciągu 168 kolejnych godzin od rozpoczęcia zdarzenia.

    4. Udział własny w szkodzie – 10% wysokości szkody, min. 2 000,00 zł.


   5. Pobieranie 1.16 Mb.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  ©absta.pl 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna