Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym


Postanowienia dotyczące ryzyka terroryzmuPobieranie 1.16 Mb.
Strona5/13
Data01.05.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Postanowienia dotyczące ryzyka terroryzmu

 1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody w przedmiocie ubezpieczenia określonym w pkt. 1. Sekcji II Umowy Generalnej powstałe w następstwie aktów terrorystycznych. Przez akty terrorystyczne rozumie się umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup polegające na przemocy wobec mienia, pojedynczych osób aparatu władzy lub przypadkowych członków społeczeństwa w celu wywarcia presji na społeczeństwo i władze.

 2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych.

 3. Limit odszkodowania 1 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

 4. Udział własny w szkodzie – 10% wysokości szkody, min. 2 000,00 zł.

 • Postanowienia dotyczące gotówki

  1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu 20 000 zł za szkody w gotówce w kasie w lokalizacjach nazwanych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

  2. Ochrona obejmuje szkody powstałe na skutek jednego z następujących zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadnięcie lub osunięcie się ziemi, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym.

  3. Limit stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

 • Postanowienia dotyczące oszklenia w ubezpieczonym mieniu

  1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu 100 000 zł za szkody powstałe w oszkleniu (stłuczenie) wewnętrznym i zewnętrznym ubezpieczonego mienia w lokalizacjach Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, o których mowa w pkt 3. (nazwanych i nienazwanych).

  2. Ochrona obejmuje m.in. szkody powstałe:

   1. W oszkleniu stanowiącym integralną część ubezpieczonego mienia,

   2. W szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzinach ścian, słupów i filarów,

   3. W lustrach stojących, wiszących, wmontowanych w ściany,

   4. W neonach reklamowych, tablicach świetlnych i elektronicznych,

   5. W tablicach reklamowych, szyldach i gablotach ze szkła, plastiku itp. także poza budynkiem lub lokalem,

   6. W innych szklanych elementach ubezpieczonego mienia.

  3. Ochrona obejmuje także koszty ustawienia i rozmontowania rusztowań, itp.

  4. Limit stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.   1. Postanowienia dotyczące szkód elektrycznych w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektrycznych, elektrycznych częściach maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących ich integralną część (takich jak: transformatory, prądnice, agregaty prądotwórcze, silniki elektryczne itp).

    2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłych nie przewidzianych i nie zależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń spowodowanych przez:

     1. nie zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub zamkowych

     2. zmiany napięcia zasilania, zmiany powstałe w wyniku awarii wartości częstotliwości prądu elektrycznego,

     3. uszkodzenia instalacji, zwarcia, zaniku napięcia jednej lub więcej faz

    3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

     1. w maszynach elektrycznych , których moc znamionowa nie przekracza 1 kw.

     2. w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, czujnikach, żarówkach, lub innych materiałach eksploatacyjnych i częściach szybko zużywających się lub podlegających okresowej wielokrotnej wymianie w toku normalnego użytkowania

     3. za które na mocy prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent sprzedawca lub warsztat naprawczy o ile nie uchyla się od odpowiedzialności,

     4. w urządzeniach i maszynach elektrycznych nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych o ile nie dopełnienie obowiązków badań było przyczyną szkody,

    4. wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści.

    5. Limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,

    6. Ograniczenia odpowiedzialności:

     1. franszyza integralna i redukcyjna nie mają zastosowania,

     2. udział własny w wysokości 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 500,00 zł.

   2. Postanowienia dotyczące awarii, uszkodzeń wewnętrznych i szkód mechanicznych w maszynach i urządzeniach

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody powstałe w maszynach, aparatach
     i urządzeniach.

    2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe
     w wyniku nagłych nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń spowodowanych:

     1. działaniem człowieka przez co rozumie się nieumyślny błąd operatora, użytkownika oraz umyślne zniszczenie przez osoby trzecie,

      1. wadami produkcyjnymi przez co rozumie się szkody powstałe w wyniku błędów
       w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych wcześniej podczas produkcji i w czasie montażu,

      2. przyczynami eksploatacyjnymi przez co rozumie się szkody wyrządzone przez zjawiska fizyczne takie jak siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozje lub implozje, przegrzanie, oraz przez wadliwe działanie urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, pomiarowych, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie maszyn, urządzeń i aparatów,

    3. ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

     1. za które na mocy prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent sprzedawca lub warsztat naprawczy o ile nie uchyla się od odpowiedzialności,

     2. w częściach i materiałach eksploatacyjnych , które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie
      w ramach konserwacji,

     3. powstałych w skutek obowiązkowych przeglądów technicznych,

     4. spowodowanych wadami lub usterkami istniejącymi przed zawarciem ubezpieczenia o których ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

     5. o charakterze estetycznym takim jak zarysowanie, wgniecenie obtłuczenie,

     6. w maszynach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią lub związanych z produkcja wydobywczą,

     7. powstałych podczas eksploatacji wcześniej uszkodzonej
      i nie naprawionej maszyny,

     8. podczas przeprowadzania testów i prób z wyjątkiem testów i prób dokonywanych z wcześniejszymi badaniami technicznymi a także powstałych w wyniku zamierzonych przeciążeń, doświadczeń i eksperymentów,

     9. wynikających z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści.

    4. limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

    5. ograniczenia odpowiedzialności,

     1. franszyza integralna i redukcyjna nie mają zastosowania,

     2. udział własny w wysokości 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 500,00 zł.

  1. Postanowienia dotyczące kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia

   1. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą i kosztów ratownictwa

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane z:

     1. oczyszczaniem i uprzątnięciem po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, obejmujące m.in.: koszty usunięcia i wywiezienia pozostałości po szkodzie, utylizacji, koszty rozmontowania, koszty oczyszczenia ubezpieczonego mienia z sadzy, mułu i innych osadów oraz inne koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego ochroną w ramach Umowy ubezpieczenia;

     2. zabezpieczeniem mienia przed szkodą,

     3. kosztami ratownictwa mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, a powstałe w związku ze zrealizowaniem się szkody,

     4. kosztami zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem losowym lub /i zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego. Koszty te pokrywane będą w przypadku, gdy były właściwe, choćby okazały się bezskuteczne.

    2. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo skorzystania z usług firmy specjalizującej się w dokonywaniu czynności objętych niniejszymi postanowieniami.

    3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela – 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

    4. Powyższe postanowienia nie ograniczają odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i OWU Ubezpieczyciela.

   2. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów rzeczoznawców

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za wszelkie konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody.

    2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 200 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   3. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów identyfikacji miejsc awarii

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za wszelkie udokumentowane koszty związane z identyfikacją miejsc awarii, która może spowodować szkodę w ubezpieczonym mieniu, nawet wówczas, jeżeli zakres Umowy Generalnej nie obejmuje ryzyka będącego przyczyną awarii. Ubezpieczający/Ubezpieczony w granicach ustalonego limitu zastrzega sobie możliwość skorzystania z profesjonalnej firmy w tym zakresie.

    2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   4. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów restytucji mienia

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za wszelkie udokumentowane koszty związane z: zabezpieczeniem, restytucją, transportem, odtworzeniem mienia (w tym dokumentów) dotkniętego szkodą. Za szkodę uznaje się w szczególności zamoczenie, zalanie, zabrudzenie, zagrzybienie.

    2. Przez dokumenty rozumie się między innymi wszelką aktualną
     i archiwalną dokumentację księgową, kadrową, techniczną, projektową itp.

    3. Ubezpieczający/Ubezpieczony, w granicach ustalonego limitu zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług profesjonalnej firmy w zakresie wykonywania prac (czynności) określonych w niniejszej klauzuli.

    4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 200 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   5. Postanowienia dotyczące pokrycia dodatkowych kosztów ewakuacji

    1. Na podstawie zapisów niniejszej klauzuli do wysokości ustalonego limitu zostaje rozszerzona odpowiedzialność Ubezpieczyciela ponad sumę ubezpieczenia o poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego koszty ewakuacji będące następstwem aktu terroryzmu lub szkód żywiołowych objętych zakresem Umowy oraz wynikających z zaleceń lub poleceń odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne z włączeniem ryzyka fałszywych alarmów o podłożenie ładunku wybuchowego.

    2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela – 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   6. Postanowienia dotyczące zalania na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu ponad sumę ubezpieczenia za szkody w grupach mienia określonych w pkt. 1.1. spowodowane wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin, w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej, jeżeli zalanie nastąpiło wyłącznie w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów przewidzianych wewnętrznymi procedurami lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie.

    2. Limit wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia ponad sumę ubezpieczenia.

    3. Udział własny – 1 000,00 zł w każdym odszkodowaniu.

  2. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

  Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał wyłącznie za szkody:

   1. Powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajku, lokautu, rozruchów, buntu, rewolucji, powstania, zamieszek cywilnych i wojskowych, wojny domowej, sabotażu, aktów terrorystycznych, powstałe w mieniu zajętym przez uprawnione władze z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w postanowieniach dotyczących ryzyka strajku, rozruchów   zamieszek społecznych pkt 5.16. oraz postanowieniach dotyczących ubezpieczenia ryzyka terroryzmu pkt 5.17;

   2. Spowodowane reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym;

   3. Skażeniem lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi, chyba że powstały w ubezpieczonym mieniu na skutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu;

   4. Powstałe na skutek powolnego zawilgocenia pomieszczeń w wyniku nieszczelności urządzeń wodno – kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, technologicznych, kondensacji par cieczy, zagrzybienia, przenikania wód gruntowych, przemarzania itp., chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia,

   5. Polegające na zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek czynników oddziałujących czasowo takich jak: powolne działanie czynników termicznych, chemicznych, biologicznych lub geologicznych, normalnego zużycia, wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem Postanowień dotyczących pokrycia kosztów restytucji mienia pkt 6.4.;

   6. Powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie czynnika chłodzącego, smaru, oleju, paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia;

   7. Polegające na awariach mechanicznych, elektronicznych powstałych w urządzeniach wskutek ich eksploatacji, konstrukcji i obsługi, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w postanowieniach dotyczących uszkodzeń i awarii sprzętu elektronicznego pkt 5.5., Postanowieniach dotyczących odpowiedzialności w odniesieniu do nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) pkt. 5.7., Postanowieniach dotyczących awarii, uszkodzeń wewnętrznych i szkód mechanicznych w maszynach i urządzeniach pkt. 5.20 oraz Postanowieniach dotyczących szkód elektrycznych w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych pkt. 5.21;

   8. Powstałe wskutek eksplozji lub implozji wywołanych przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych;

   9. Powstałe na skutek błędów konstrukcyjnych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia;

   10. Powstałe na skutek zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo górnicze
    i geologiczne
    (tj. Dz.U. 2005 r. nr 228, poz. 1947 ze zm.);

   11. Powstałe na skutek zalania środków obrotowych lub nieeksploatowanego przedmiotu ubezpieczenia składowanego poniżej poziomu gruntu na wysokości niższej niż 10 cm nad podłogą z zastrzeżeniem postanowień dotyczących szkód powstałych wskutek zalania pkt 5.10. i ponad przyjęty limit. Wyłączenie nie dotyczy zalania bezpośrednio z góry;

   12. W przedmiocie ubezpieczenia, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi;

   13. W mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania lub magazynowania znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody;

   14. Powstałe wskutek zalania mienia, jeżeli zalanie nastąpiło wyłącznie w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów przewidzianych wewnętrznymi procedurami lub niewykonaniu remontów, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących zalania na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin, w złączeniach płyt oraz uszkodzeń stolarki okiennej pkt 6.6.;

   15. Powstałe w następstwie prac budowlanych prowadzonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub na jego zlecenie, na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących ubezpieczenia prac remontowo – budowlanych pkt 5.11.;

   16. Powstałe na skutek kradzieży mienia, za wyjątkiem kradzieży
    z włamaniem i rabunku, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji pkt 5.1. postanowieniach dotyczących kradzieży zwykłej pkt 5.3.;

   17. Spowodowane katastrofą budowlaną, osiadaniem, zapadaniem się konstrukcji budynku, chyba że pierwotną przyczyną było zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowienia dotyczące katastrofy budowlanej pkt 5.13.;

   18. W uprawach, drzewach, krzewach, zwierzętach;

   19. W gruntach, glebach, naturalnych wodach podziemnych i powierzchniowych, zbiornikach wodnych, chyba że są to sztuczne zbiorniki w miejscu ubezpieczenia;

   20. W aktach, dokumentach, wzorach, prototypach, eksponatach muzealnych, w danych na nośnikach danych, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących pokrycia kosztów restytucji mienia pkt 6.4. i Postanowieniach dotyczących pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania pkt 5.6.;

   21. W mieniu związanym z produkcją wydobywczą znajdującym się pod ziemią;

   22. Przepięć / szkód elektrycznych za wyjątkiem przepięć powstałych wskutek działania elektryczności atmosferycznej; chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowienia dotyczące szkód przepięciowych pkt 5.8. i w Postanowieniach dotyczących szkód elektrycznych w maszynach, aparatach i urządzeniach elektromagnetycznych pkt. 5.20;

   23. W środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanym z obrotu;

   24. W budynkach, budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu oraz maszynach i urządzeniach przeznaczonych do likwidacji;

   25. W budynkach, budowlach wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni, z zastrzeżeniem Postanowienia dotyczące mienia czasowo wyłączonego z użytkowania pkt 5.14.;

   26. W pojazdach podlegających rejestracji, chyba że stanowią one środki obrotowe lub mienie osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub wykonania usługi;

   27. Polegających na nie działaniu lub niezadziałaniu oprogramowania,
    a także utracie, niedostępności lub zniekształceniu informacji przechowywanej przez urządzenia podlegające ubezpieczeniu, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia,
    z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania pkt 5.6.;

   28. Drugą szkodę w przedmiocie ubezpieczenia, powstałą wskutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody, a użytkowanie przedmiotu ubezpieczenia bez naprawy nie wynikało z konieczności wykonywania działań w celu zapobieżenia powstaniu innej szkody, ograniczeniu rozmiarów szkody, czy innych działań o charakterze priorytetowym czy wynikających ze stanu wyższej konieczności;

   29. Będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego;

   30. Takie jak defekty estetyczne, tj. zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem Postanowień dotyczących ryzyka dewastacji niezwiązanej z kradzieżą pkt. 5.4;

   31. W liniach energetycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, chyba że znajdują się w odległości mniejszej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia;

   32. W mieniu będącym w transporcie, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących mienia w transporcie pkt 5.15., Postanowieniach dotyczących kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji pkt 5.1. Postanowieniach dotyczących odpowiedzialności za gotówkę w transporcie pkt 5.2. Wyłączenie nie dotyczy transportu gotówki;

   33. Pośrednie związane z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku, zwiększonymi kosztami działalności.

  1. Wartości przyjęte do ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia

  Wszystkie sumy ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii mienia są podawane łącznie, bez podziału na lokalizacje.

   1. Sumę ubezpieczenia środków trwałych w postaci:

    1. budynków - stanowi łączna wartość tych środków stanowiąca sumę wartości z jaką dany środek trwały został wprowadzony do ewidencji księgowej na zapisach początkowych – rozumiana jako wartość odtworzeniowa bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego. Wartość budynków wskazana jest w Tabeli nr 1.

    2. budowli - stanowi łączna wartość tych środków stanowiąca sumę wartości z jaką dany środek trwały został wprowadzony do ewidencji księgowej na zapisach początkowych rozumiana jako wartość odtworzeniowa bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego. Wartość budowli wskazana jest w Tabeli nr 1.

    3. pozostałych środków trwałych – stanowi łączna wartość tych środków stanowiąca sumę wartości z jaką dany środek trwały został wprowadzony do ewidencji księgowej na zapisach początkowych, dla celów ubezpieczeniowych rozumiana jako wartość odtworzeniowa, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego.

   2. Sumę ubezpieczenia przyjętą dla Nakładów na adaptacje pomieszczeń stanowi przewidywana wartość kosztów, jakie będzie musiał ponieść Ubezpieczający/Ubezpieczony w celu przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, bez względu na fakt, czy poniósł on te koszty przed szkodą, czy też nie.

   3. Sumę ubezpieczenia przyjętą dla Gotówki stanowią przyjęte limity odpowiedzialności będące górną granicą odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   4. Sumę ubezpieczenia przyjętą dla mienia osób trzecich stanowi łączna wartość tych przedmiotów ustalona w oparciu o wycenę właściciela mienia, wartość ewidencyjną, wartość zakupu lub wartość ustaloną przez powołana komisję. Wykaz i wartość mienia stanowi załącznik do niniejszej Umowy Generalnej.

   5. Sumę ubezpieczenia przyjętą dla Kosztów odtworzenia danych
    i oprogramowania
    stanowią przyjęte limity odpowiedzialności będące górną granicą odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   6. Sumę ubezpieczenia przyjętą dla Mienia pracowniczego stanowią przyjęte limity odpowiedzialności będące górną granicą odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

  1. Systemy ubezpieczenia

   1. Środki trwałe takie jak budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe są ubezpieczone w systemie sum stałych.

   2. nakłady na adaptację pomieszczeń, gotówka, mienie osób trzecich, koszty odtworzenia danych i oprogramowania oraz mienie pracownicze są ubezpieczone
    w systemie na pierwsze ryzyko.

   3. Definicje systemów ubezpieczeń:

    1. Ubezpieczenie w systemie na sumy stałe

  W systemie tym Ubezpieczający jako sumę ubezpieczenia deklaruje całkowitą wartość mienia zgłoszonego w oparciu o ewidencję księgową z uwzględnieniem zapisów pkt. 8.1.1. oraz wszelką inną dokumentację potwierdzającą stan posiadania;

    1. Ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko

  W systemie tym Ubezpieczający deklaruje sumę ubezpieczenia jako limit maksymalnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do jednej
  i wszystkich szkód w rocznym okresie ubezpieczenia.

  1. wypadek ubezpieczeniowy

   1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nastąpi na podstawie pkt. 8. Sekcja I. Postanowienia wspólne.

   2. Ubezpieczyciel wykona oględziny uszkodzonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przekaże Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu protokół oględzin i wykaz dokumentów niezbędnych do zakończenia likwidacji szkody.

   3. W przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie wykona oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie miał prawo wykonać naprawę uszkodzonego mienia (bez oględzin Ubezpieczyciela). Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego oraz dokumentacja zdjęciowa przedmiotu szkody.

  2. Ustalenie wysokości szkody

   1. W odniesieniu do budynków

  Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczonego. Górną granicę odpowiedzialności stanowi wartość początkowa na zapisach księgowych poszczególnego środka trwałego.

   1. W odniesieniu do budowli

  Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczonego tj. do pełnej wysokości tych kosztów. Górną granicę odpowiedzialności stanowi wartość początkowa na zapisach księgowych poszczególnego środka trwałego.   1. W odniesieniu do pozostałych środków trwałych, w tym sprzętu elektronicznego do piątego roku eksploatacji

  Jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę nabycia nowego środka trwałego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, zwiększony o koszt transportu i montażu, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia.

  Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie


  w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia z uwzględnieniem postanowień dotyczących sumy uzupełniającej określonej w pkt. 6.1.

   1. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego powyżej pięciu lat eksploatacji

    1. W przypadku szkody całkowitej:

   1. dla sprzętu starszego niż 5 lat – jako wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień jej powstania (potrącenie zużycia technicznego nie będzie większe niż 50%)

   2. koszty demontażu zniszczonego sprzętu będą pokrywane bez względu na okres eksploatacji.

   3. w przypadku, gdy koszt naprawy przekraczać będzie 80% sumy ubezpieczenia, Ubezpieczający może zastąpić zniszczony sprzęt elektroniczny poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju. W szczególności zakupiony model może charakteryzować się wyższymi parametrami technicznymi od zniszczonego sprzętu, jednak odszkodowanie nie może wynosić więcej niż wartość przedmiotu przyjęta do ubezpieczenia.

    1. W przypadku szkody częściowej:

    1. koszty w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu,

    2. koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu dokonania napraw,

    3. koszty transportu uszkodzonego sprzętu do warsztatu naprawczego
     i z powrotem, z wyłączeniem frachtu lotniczego.

   1. W odniesieniu do nakładów na adaptację pomieszczeń

  W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wysokości kosztów, jakie będzie musiał ponieść Ubezpieczający/Ubezpieczony
  w celu przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, bez względu na fakt, czy poniósł on te koszty przed szkodą, nie więcej jednak niż do wysokości przyjętego do ubezpieczenia limitu.

   1. W odniesieniu do gotówki i innych walorów płatniczych

  Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wartości nominalnej gotówki, przy czym w odniesieniu do obcych środków płatniczych jest to równowartość w PLN przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia powstania szkody.

  Górną granicą odpowiedzialności stanowi przyjęty do ubezpieczenia limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.   1. W odniesieniu do mienia osób trzecich, przyjmuje się, że Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do pełnej wartości uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu przyjętego do ubezpieczenia (odpowiednio kosztów zakupu nowego mienia lub kosztów naprawy),

   2. W odniesieniu do mienia pracowniczego, przyjmuje się, że Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wartości uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu przyjętego do ubezpieczenia (odpowiednio kosztów zakupu nowego mienia lub kosztów naprawy),

   3. W odniesieniu do kosztów odtworzenia danych i oprogramowania, przyjmuje się, że Ubezpieczyciel będzie odpowiadał zgodnie z postanowieniami pk. 5.6.

   4. W odniesieniu do oszklenia w ubezpieczonym mieniu od stłuczenia jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy zniszczonego mienia wraz
    z montażem, demontażem, kosztami transportu, kosztami ustawienia
    i rozmontowania rusztowań oraz kosztami odtworzenia reklam.

  1. Postanowienia dotyczące wysokości wypłaty odszkodowania

   1. Szkoda całkowita ma miejsce, kiedy przedmiot ubezpieczenia nie nadaje się do użytkowania, a naprawa przedmiotu nie jest możliwa i/lub ekonomicznie uzasadniona lub kiedy przedmiot ubezpieczenia nadaje się do użytkowania, ale jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona tzn. koszt naprawy przewyższa przyjętą wartość przedmiotu ubezpieczenia.

   2. Szkoda częściowa ma miejsce, kiedy stan techniczny przedmiotu po szkodzie pozwala na dokonanie odbudowy/naprawy poszczególnych uszkodzonych elementów i odbudowa ta jest ekonomicznie uzasadniona.

   3. Jeżeli odpowiedzialność za zgłoszoną szkodę nie jest kwestionowana przez Ubezpieczyciela, to na wniosek Ubezpieczonego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel wypłaci zaliczkę w wysokości co najmniej 50% bezspornej kwoty odszkodowania. Pozostała część należnego odszkodowania będzie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

   4. Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu postępowania przez prokuraturę.

   5. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.

   6. Jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jednej lokalizacji i z jednej przyczyny w budynkach, budowlach, pozostałych środkach trwałych, nakładach adaptacyjnych, gotówce i innych walorach pieniężnych, mieniu osób trzecich, kosztach odtworzenia danych i oprogramowania oraz mieniu pracowniczym w ciągu następujących po sobie 72 godziny, uważane będą za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, udziału własnego i franszyz określonych w Umowie Generalnej.

   7. W przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia opisanym
    w Sekcji II. pkt. 1.1., z wyłączeniem pkt 1.1.8., Ubezpieczający/Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione lub kiedy zastąpienie zniszczonego mienia w dotychczasowej konstrukcji, lokalizacji nie jest możliwe ze względu na decyzję administracyjną lub temu podobną. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości odtworzenia przedmiotu
    w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia.

   8. W ubezpieczeniu mienia w systemie na sumy stałe, Ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia mienia, jeżeli niedoubezpieczenie nie przekroczy 20% wartości poszczególnego składnika przedmiotu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela – do wysokości szkody, nie wyżej niż wartość początkowa poszczególnego środka trwałego na zapisach księgowych.

   9. Postanowienia dotyczące odstąpienia od naprawy/odbudowy mienia

    1. W przypadku braku naprawy/odbudowy mienia odszkodowanie wypłacane jest do wartości rzeczywistej uszkodzonego mienia.

    2. Postanowienie pkt. 12.9.1. nie dotyczy poniżej wskazanych sytuacji:

     1. gdy Ubezpieczający podejmie decyzję o zmianie miejsca odbudowania/odtworzenia mienia po szkodzie,

     2. gdy ze względu na zmianę technologii, norm, standardów itp. nie jest możliwa odbudowa uszkodzonego mienia do stanu identycznego ze stanem sprzed szkody. Wartość odszkodowania zostanie ustalona w oparciu o zbliżone pod względem parametrów technicznych obecnie wytwarzane elementy użyte do odbudowy mienia z zastrzeżeniem, że górną granicę odszkodowania będzie stanowiła wartość odtworzenia w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia,

     3. gdy Ubezpieczający podejmie decyzję o odtworzeniu mienia po szkodzie bez względu na termin rozpoczęcia jego realizacji. Wypłacone odszkodowanie do wartości rzeczywistej będzie traktowane jako zaliczka.

  2. Ograniczenia odpowiedzialności

   1. W odniesieniu do ryzyk nazwanych tj.: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadnięcie lub osunięcie się ziemi, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, stłuczenie w przedmiotach ubezpieczenia tj.:

    1. budynkach, budowlach, pozostałych środkach trwałych, nakładach adaptacyjnych, gotówce i innych walorach pieniężnych, szybach/ oszkleniu, – franszyza redukcyjna wynosi 300,00 zł, franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego;

    2. sprzęcie elektronicznym stacjonarnym – franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna
     w wysokości 200,00 zł,

    3. sprzęcie elektronicznym przenośnym – franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna
     w wysokości 400,00 zł,

    4. nośnikach danych i oprogramowaniu – franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna
     w wysokości 300,00 zł.

    5. mieniu pracowniczym – franszyza integralna i redukcyjna zniesiona, brak udziału własnego,

   2. W odniesieniu do pozostałych ryzyk, za wyjątkiem zdarzeń określonych
    w poszczególnych postanowieniach, w przedmiotach ubezpieczenia:

    1. budynkach, budowlach, pozostałych środkach trwałych, nakładach adaptacyjnych, gotówce i innych walorach pieniężnych, szybach/ oszkleniu, – franszyza redukcyjna wynosi 300,00 zł, franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego;

    2. mieniu osób trzecich – franszyza redukcyjna, franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego;

    3. sprzęcie elektronicznym stacjonarnym – franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna
     w wysokości 200,00 zł,

    4. sprzęcie elektronicznym przenośnym – franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna
     w wysokości 400,00 zł,

    5. nośnikach danych i oprogramowaniu – franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, franszyza redukcyjna
     w wysokości 300,00 zł.

    6. mieniu pracowniczym – franszyza integralna i redukcyjna zniesiona, brak udziału własnego.

   3. Wysokość franszyzy redukcyjnej pomniejsza wartość odszkodowania,
    z zastrzeżeniem postanowień pkt. 12.6.

  3. Postanowienia dotyczące zabezpieczeń majątku

   1. Ubezpieczyciel na dzień zawarcia Umowy przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe jednostek podlegających ubezpieczeniu jako wystarczające.

   2. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dokonania lustracji lokalizacji podlegających ubezpieczeniu. Ubezpieczyciel w terminie nie krótszym niż 14 dni zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczającego i Brokera o zamiarze przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń majątku w danej lokalizacji.

   3. Po dokonanej przez Ubezpieczyciela lustracji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, Ubezpieczający zobowiązany jest do zastosowania się do wskazań w protokole oględzin, pod warunkiem, że zalecenia nie wykraczają poza standardowo wymagane przez Ubezpieczyciela i nie są nadmiernie uciążliwe dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

   4. W przypadku, jeżeli Ubezpieczyciel nie dokona lustracji w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia bezwarunkowo przyjmuje istniejące aktualne zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe jako wystarczające.
    W przypadku powstania szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające i nie będą istotne dla oceny ryzyka.

  Tabela nr 1. Sumy ubezpieczenia przyjęte w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

  lp.

  przedmiot ubezpieczenia

  suma ubezpieczenia
  (w zł)


  system ubezpieczenia*  Budynki i budowle

  52 852 000,00

  SS  pozostałe środki trwałe (bez gruntów i pojazdów,)

  20 113 000,00

  SS  W tym sprzęt elektroniczny ujęty w pozycji 2.

  sprzęt elektroniczny stacjonarny

  sprzęt elektroniczny przenośny

  oprogramowanie  9 319 825,00

  969 500,00

  6 803 500,00


  SS

  SS

  nakłady na adaptację pomieszczeń

  100 000,00

  PR  Gotówka i inne walory pieniężne (Postanowienia dotyczące gotówki pkt 5.17.)

  50 000,00

  PR  Mienie osób trzecich (kserokopiarki)

  45 000,00

  PR  Koszty odtworzenia danych
  i oprogramowania

  500 000,00

  PR

  9.

  Mienie pracownicze

  200 000,00

  PR

  * systemy ubezpieczenia:

  SS – ubezpieczenie w systemie na sumy stałe

  PR – ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko
  Tabela nr 2. Postanowienia limitujące odpowiedzialność Ubezpieczyciela
  w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk


  Lp.

  Postanowienia limitujące odpowiedzialność Ubezpieczyciela

  Przedmiot ubezpieczenia

  Limit odpowiedzialności
  (w zł)

  na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

  Postanowienia dotyczące kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji związanej z kradzieżą (pkt 5.1.)

  pozostałe środki trwałe

  mienie pracownicze  100% sumy ubezpieczenia

  gotówka:

  kradzież z włamaniem i rabunek w lokalu:

  rabunek w transporcie:


  50 000,00

  50 000,00  koszt zniszczonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

  50 000,00

  szkody w mieniu w lokalizacjach nienazwanych

  100 000,00  Postanowienia dotyczące kradzieży zwykłej (pkt 5.3.)

  mienie określone w pkt. 5.3.

  30 000,00  Postanowienia dotyczące ryzyka dewastacji niezwiązanej z kradzieżą (pkt 5.4.)

  mienie określone w pkt. 5.4.

  300 000,00

  szkody polegające na uszkodzeniach w wyniku pomalowania (graffiti itp.)

  50 000,00  Postanowienia dotyczące uszkodzeń i awarii sprzętu elektronicznego (pkt. 5.5.)

  mienie określone w pkt. 5.5.

  200 000,00

  upuszczenie

  50 000,00

  reinstalacja, rekonfiguracja

  50 000,00  Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania

  koszty określone w pkt. 5.6.

  500 000,00  Postanowienia dotyczące odpowiedzialności w odniesieniu do nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) (pkt. 5.7.)

  mienie określone w pkt. 5.7.

  50 000,00  Postanowienia dotyczące szkód przepięciowych (pkt. 5.8.)

  mienie określone w pkt. 5.8.

  300 000,00  Postanowienia dotyczące odpowiedzialności za szkody w mieniu tymczasowo magazynowanym lub podczas jego okresowej przerwy w eksploatacji (pkt. 5.9.)

  mienie określone w pkt. 5.9.

  200 000,00  Postanowienia dotyczące szkód powstałych wskutek zalania mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu (pkt.  5.10.)

  mienie określone w pkt. 5.10.

  50 000,00  Postanowienia dotyczące prac remontowo budowlanych (pkt. 5.11.)

  mienie określone w pkt. 5.11.

  500 000,00  Postanowienia dotyczące prac remontowo budowlanych (pkt. 5.12.)

  mienie określone w pkt. 5.12.

  500 000,00  Postanowienia dotyczące katastrofy budowlanej (pkt. 5.13.)

  mienie określone w pkt. 5.13.

  10 000 000,00  Postanowienia dotyczące mienia czasowo wyłączonego z użytkowania (pkt. 5.14.)

  mienie określone w pkt. 5.14.

  500 000,00  Postanowienia dotyczące mienia w transporcie (pkt. 5.15.)

  mienie określone w pkt. 5.15.

  100 000,00  Postanowienia dotyczące ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (pkt.  5.16.)

  mienie określone w pkt. 5.16.

  1 000 000,00  Postanowienia dotyczące ryzyka terroryzmu (pkt. 5.17)

  mienie określone w pkt. 5.17.

  1 000 000,00  Postanowienia dotyczące oszklenia w ubezpieczonym mieniu (pkt. 5.18.)

  mienie określone w pkt. 5.18.

  100 000,00  Postanowienia dotyczące szkód elektrycznych w maszynach, aparatach i urządzeniach elektromagnetycznych (5.19.)

  Mienie określone w pkt. 5.19.

  200 000,00  Postanowienia dotyczące awarii, uszkodzeń wewnętrznych i szkód mechanicznych w maszynach i urządzeniach (pkt. 5.20.)

  mienie określone w pkt. 5.20.

  200 000,00

  Tabela nr 3. Postanowienia dotyczące kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk

  Lp.

  Postanowienia dotyczące
  kosztów dodatkowych
  ponad sumę ubezpieczenia


  Przedmiot ubezpieczenia

  Suma ubezpieczenia (w zł)  Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą i kosztów ratownictwa (pkt. 6.1.)

  koszty dodatkowe

  1 000 000,00  Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów rzeczoznawców (pkt. 6.2.)

  koszty dodatkowe

  200 000,00  Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów identyfikacji miejsc awarii (pkt. 6.3.)

  koszty dodatkowe

  50 000,00  Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów restytucji mienia (pkt. 6.4.)

  koszty dodatkowe

  200 000,00  Postanowienia dotyczące pokrycia dodatkowych kosztów ewakuacji (pkt. 6.5.)

  koszty dodatkowe

  300 000,00  Postanowienia dotyczące zalania na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej (pkt. 6.6.)

  koszty dodatkowe

  50 000,00

  Pobieranie 1.16 Mb.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  ©absta.pl 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna