Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym


SEKCJA III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJPobieranie 1.16 Mb.
Strona6/13
Data01.05.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

SEKCJA III

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ


 1. Postanowienia ogólne

  1. W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu poprzez zaspokojenie roszczeń osób trzecich powstałych na skutek wyrządzonej szkody, za którą zgodnie z obowiązującym prawem Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność oraz za szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczonego, które powstały w bezpośrednim związku ze świadczeniem pracy.

 2. Przedmiot ubezpieczenia i Zakres ubezpieczenia

  1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa, w tym zbieg tych roszczeń, wynikająca z przepisów prawa jako zobowiązanie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz osób zatrudnionych przez niego na podstawie umowy o pracę oraz innych umów cywilno-prawnych, do naprawienia szkody powstałej na skutek wypadku ubezpieczeniowego wyrządzonej osobie trzeciej oraz skutków tych szkód, jeżeli ich powstanie pozostaje w związku z posiadanym mieniem oraz działalnością prowadzoną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

  2. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody:

   1. wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,

   2. wynikające ze zgodnego z prawem działania, jeżeli przemawiają za tym dozwolone przez prawo względy słuszności,

   3. szkody wodociągowe.

  3. Ochroną ubezpieczeniową objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za powstałe szkody oraz ich następstwa:

   1. na osobie – powstałe na skutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia obejmujące zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, koszty leczenia, rehabilitacji a także odszkodowanie za straty majątkowe i utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono,

   2. rzeczowe – straty rzeczywiste powstałe w skutek zniszczenia, uszkodzenia, lub utraty rzeczy, w tym także za zniszczone lub uszkodzone przedmioty używane przez pracownika do wykonywania pracy zgodą interesie i na rzecz pracodawcy a także utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono,

   3. majątkowe w postaci czystej straty finansowej – rzeczywiste straty oraz utracone korzyści poniesione przez osobę trzecią nie wynikające ze szkody na osobie lub szkody rzeczowej.

  4. Ubezpieczyciel odpowiada w szczególności za szkody:

   1. poniesione przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w tym praktykantów, wolontariuszy, itp., także w zakresie zobowiązań przewyższających lub nie objętych kwotami świadczeń wypłaconych poszkodowanym pracownikom na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2002 r. nr 199 poz. 1673, tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

    2. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody poniesione przez osoby bliskie pracownika wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pracownika.

    3. Ochroną ubezpieczeniową objęta będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy wobec pracowników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. Ochrona zostaje udzielona dla sytuacji, w których pracownik wykonuje pracę /lub czynności nałożone na niego przez pracodawcę, w miejscu wiadomym pracodawcy lub też podejmuje działania w sposób akceptowany przez pracodawcę i na jego rzecz.

    4. Ochroną ubezpieczeniową objęta będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody:

    1. na osobie - powstałe na skutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia obejmujące zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, koszty leczenia, rehabilitacji a także odszkodowanie za straty majątkowe i utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono,

    2. rzeczowe – straty rzeczywiste powstałe w skutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy, w tym także za zniszczone lub uszkodzone przedmioty używane przez pracownika do wykonywania pracy w interesie i na rzecz pracodawcy, a także utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono,

    1. Wyłączenia odpowiedzialności za szkody wynikające z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy:

    1. Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody w pojazdach pracowników używanych przez pracowników do wykonywania pracy bez zgody pracodawcy.

    2. Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za choroby zawodowe.

    1. Limit odpowiedzialności wynosi 6 000 000,00 zł na jedno zdarzenie
     i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

    2. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy w odniesieniu do szkód:

 1. osobowych – franszyza integralna równa jest wysokości świadczenia wypłaconego przez ZUS, franszyza redukcyjna i udział własny – zniesione,

 2. rzeczowych – franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własny - zniesione.

   1. powstałe w wyniku przeprowadzania imprez

    1. ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela w związku z odpowiedzialnością cywilną organizatora imprez masowych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez masowych (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. nr 106, poz. 680 z późn. zm.), w tym także za szkody:

 1. wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie,

 2. spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli,

 3. wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie,

 4. spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie
  z zachowaniem prawa do regresu,

 5. spowodowane działaniem fajerwerków.

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi  5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkód rzeczowych. W odniesieniu do szkód na osobie Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej.

    1. Franszyza integralna, franszyza redukcyjna oraz udział własny – zniesione.

   1. powstałe w mieniu najmowanym

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody rzeczowe powstałe w nieruchomościach oraz rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, wypożyczenia, użyczenia, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze.

    2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z normalnego zużycia rzeczy oraz związane z utratą rzeczy lub jej części składowej niewynikającą z jej uszkodzenia lub zniszczenia.

    3. Limit odpowiedzialności wynosi 15.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkód rzeczowych. W stosunku do szkód osobowych do wysokości sumy gwarancyjnej.

    4. Franszyza integralna, franszyza redukcyjna oraz udział własny - zniesione.

   2. wyrządzone przez współpracowników;

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody rzeczowe i majątkowe powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez współpracowników i podwykonawców.

    2. Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu wypłaconego odszkodowania od sprawcy za szkody wyrządzone umyślnie i powstałe na skutek rażącego niedbalstwa.

    3. W szkodach rzeczowych franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania.

    4. Limit odpowiedzialności wynosi 5 000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkód rzeczowych.

    5. franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny – zniesione.

   3. włączenie do ochrony pracowników Ubezpieczonego jako osób trzecich

    1. Ustanawia się, że w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez pracownika, osoba ta jest osobą trzecią względem Ubezpieczonego, pod warunkiem, że szkoda którą poniosła nie wynika ze stosunku pracy (zatrudnienia).

   4. wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody rzeczowe i majątkowe wyrządzone
     w środowisku naturalnym powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz za koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie.

    2. Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest to, że:

 1. początek procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych miał miejsce w okresie ubezpieczenia,

 2. przyczyna procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych jest nagła, niezamierzona ani nieprzewidziana przez ubezpieczonego przy zachowaniu należytej staranności przy prowadzeniu działalności,

 3. przyczyna procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych była możliwa do zidentyfikowania,

 4. w związku z prowadzoną działalnością Ubezpieczający/Ubezpieczony nie naruszył w sposób rażący norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, do przestrzegania których jest zobowiązany.

    1. Limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

    2. W odniesieniu do szkód w środowisku franszyza redukcyjna wynosi 10% szkody, nie więcej niż 5 000,00 zł w każdej szkodzie.

   1. wynikające z naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych;

    1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody polegające na naruszeniu postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wynosi 500 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 1. Wyłączenia odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem zapisów wyłączeń w poszczególnych postanowieniach Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał jedynie za szkody:

  1. Wyłączenia ogólne:

   1. wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego,

   2. polegające na zaginięciu lub kradzieży gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;

   3. powstałe w skutek oddziaływania energii jądrowej i zanieczyszczenia radioaktywnego,

   4. wynikłe z działania środków wybuchowych i kafarów,

   5. wyrządzone w związku z imprezami masowymi w rozumieniu ustawy
    z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
    (Dz. U. nr 106, poz. 680 z poz. zm.) podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu,

   6. powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego, w tym oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania hałasu;

   7. powstałe wskutek oddziaływania azbestu, formaldehydu lub dioksyn;

   8. powstałe w następstwie stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, aktów terroryzmu, niepokojów społecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów;

   9. powstałe wskutek oddziaływania promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego;

   10. objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,

   11. za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geologicznego;

   12. powstałe w związku z funkcjonowaniem i świadczeniem usług medycznych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie);

   13. będące następstwem choroby zawodowej,

   14. związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte zakresem szkody na osobie z zastrzeżeniem pkt. 2.4.8,

   15. związane z naruszeniem praw własności intelektualnej,

   16. wynikłe z braku określonych w umowie właściwości estetycznych przedmiotu umowy, w tym również z zastosowania elementów o właściwościach niezgodnych z umową takich jak kształt lub kolor,

   17. powstałe w związku z zastosowaniem nanotechnologii,

   18. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych w tym, m.in. kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umów, podatków, należności publicznoprawnych i opłat manipulacyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages) nałożonych na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

   19. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto kosztów i nakładów jakie poniósł lub jest zobowiązany ponieść Ubezpieczający/Ubezpieczony w razie skorzystania przez poszkodowanego z uprawnień wynikających z rękojmi, gwarancji lub uprawnień wynikających z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

  2. Wyłączenia odpowiedzialności za szkody majątkowe w postaci czystej straty finansowej:

   1. spowodowane przez przedmioty wyprodukowane i dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie czy jego rachunek);

   2. spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków;

   3. powstałe w wyniku działalności planistycznej, kierowania budową albo montażem, działalności kontrolnej;

   4. wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia;

   5. wynikających z naruszenia gospodarczych praw ochronnych, praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw autorskich na wzory użytkowe i zdobnicze;

   6. roszczenie o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet ich wykonania;

   7. roszczenia z zakresu stosunku pracy;

   8. wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, powstałych z winy Ubezpieczającego;

   9. powstałych w wyniku zgubienia pieniędzy, dokumentów, papierów
    i przedmiotów wartościowych;

   10. wynikłe z dokonywania płatności;

   11. powstałe w następstwie działalności nie objętej Umową ubezpieczenia,

   12. wynikające z działalności reklamowej;

   13. powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego;

   14. wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu;

   15. nałożonych na Ubezpieczającego grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, w tym również odszkodowań o charakterze karnym (nawiązka odszkodowawcza) oraz kar umownych;

   16. wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;

   17. wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem pkt. 2.4.8, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;

   18. wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczający/Ubezpieczony, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;

   19. polegające na doradztwie bankowym lub ubezpieczeniowym prowadzonym przez Zamawiającego (Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego);

   20. związane z kosztorysowaniem prowadzonym przez Zamawiającego (Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego).

 1. Czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela

  1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadek ubezpieczeniowy powstały
   w okresie ubezpieczenia, z którego roszczenie zgłoszone będzie przed upływem ustawowo określonego terminu przedawnienia roszczeń.

  2. Za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się zdarzenie, które miało miejsce
   w okresie ubezpieczenia, polegające na szkodzie na osobie, szkodzie rzeczowej lub majątkowej w postaci czystej straty finansowej.

 2. Suma Gwarancyjna

  1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna wynosi 15 000 000,00zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

   1. Limit odpowiedzialności za szkody majątkowe w postaci czystej straty finansowej wynosi 2 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

  2. Suma gwarancyjna stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem limitów określonych w poszczególnych postanowieniach.

   1. Suma gwarancyjna będzie się zmniejszać o wypłacone odszkodowanie. Po rocznym okresie ubezpieczenia suma gwarancyjna zostanie przywrócona do wysokości ustalonej w Umowie.

 3. Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

  1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
   i posiadanego mienia franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania, z zastrzeżeniem następujących postanowień odmiennych:

   1. w odniesieniu do szkód w postaci czystej straty finansowej franszyza redukcyjna wynosi 10 % szkody, nie więcej niż 5 000 zł,

   2. w odniesieniu szkód osobowych ujętych w postanowieniach pkt. 2.4.1. (OC pracodawcy) franszyza integralna stanowi równowartość świadczenia wypłaconego z ZUS.

 4. Postanowienie dotyczące dochodzenia roszczeń przed sądami poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

  1. Ustala się, że w przypadku dochodzenia roszczeń Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty obrony i reprezentował Ubezpieczonego zgodnie z Konwencją
   o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzoną w Lugano dnia 16 września 1988 r.

 5. Zakres terytorialny

  1. RP;

  2. dla szkód związanych z podróżami służbowych, udziałem w targach, sympozjach, konferencjach, itp. – wszystkie kraje świata.

 6. Obowiązki Ubezpieczającego

  1. W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenie ze strony poszkodowanego, Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany będzie w miarę możliwości zapobiec zwiększeniu się szkody oraz ustalić okoliczności powstania szkody.

  2. W razie zgłoszenia do Ubezpieczonego roszczenia o odszkodowanie, będzie on obowiązany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela, dostarczając wszelkie posiadane dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody.

  3. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie obowiązany udzielić wyjaśnień, dostarczyć dostępne mu dowody potrzebne do ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

  4. W razie zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody, Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie miał obowiązek powstrzymania się od dobrowolnego zaspokojenia roszczeń poszkodowanego, bądź zawarcia z nim ugody do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela wydanej bez zbędnej zwłoki.

  5. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu lub sprawcy szkody, poszkodowany wystąpi na drogę sądową z roszczeniem o odszkodowanie, Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić o tym Ubezpieczyciela.

  6. Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie obowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi kopię orzeczenia sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska, co do wniesienia środków odwoławczych.

 7. Obowiązki Ubezpieczyciela dotyczące zasad i kosztów postępowań

  1. W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do:

   1. Niezwłocznego dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania albo prowadzenia obrony Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w tym przed nieuzasadnionymi co do odpowiedzialności roszczeniami. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje poszkodowanemu, Ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego w terminie określonym
    w ustawie Kodeks cywilny wskazując na okoliczność i podstawę prawną uzasadniające odmowę wypłaty odszkodowania;

   2. Pokrycia udokumentowanych, niezbędnych kosztów, poniesionych przez Ubezpieczającego w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, nawet jeśli działania przez niego podjęte okazały się nieskuteczne;

   3. Pokrycia udokumentowanych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przez Ubezpieczającego w porozumieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia rozmiaru szkody oraz jej przyczyny;

   4. Pokrycia kosztów obrony sądowej oraz kosztów postępowań przygotowawczych, wyjaśniających i pojednawczych. Koszty obrony sądowej i koszty postępowań przygotowawczych i wyjaśniających nie obejmują pensji ani innego wynagrodzenia Ubezpieczającego i jego pracowników. W ramach ochrony Ubezpieczyciel pokryje także koszty obrony w tych przypadkach, gdzie zakres roszczeń wykracza poza zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

  2. Postanowienia pkt. od 10.1.1. do 10.1.4. mają zastosowanie na każdym etapie likwidacji szkody.

  3. Pokrycie kosztów pozasądowych (kosztów postępowań przygotowawczych, wyjaśniających i pojednawczych, kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców) następować będzie na podstawie pisemnej informacji Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego o konieczności ich poniesienia. Brak stanowiska Ubezpieczyciela w zakresie pokrycia tych kosztów w ciągu 14 dni roboczych od dnia powzięcia przez Ubezpieczyciela informacji o konieczności ich poniesienia będzie traktowane jako wyrażenie zgody przez Ubezpieczyciela na ponoszenie powyższych kosztów jako objętych ochroną ubezpieczeniową.

  4. Pokrycie kosztów postępowań sądowych nastąpi w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego (ugody sądowej), stwierdzającego obowiązek ich poniesienia.

Tabela nr 3. Suma gwarancyjna i limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Lp.

Zakres odpowiedzialności

Suma gwarancyjna
(w zł)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej


15 000 000,00

Lp.

Zakres odpowiedzialności


Limity odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej
(w zł)
szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

6 000 000,00czysta strata majątkowa

2 000 000,00powstałe w wyniku przeprowadzania imprez

 5 000 000,00powstałe w mieniu najmowanym

15 000 000,00wyrządzone przez współpracowników i podwykonawców

5 000 000,00wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego

1 000 000,00szkody polegające na naruszeniu postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

500 000 zł

SEKCJA IVUBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W TRAKCIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH


 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

  1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczonych, którzy
   w okresie podróży musieli poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje ochroną:

 1. ryzyko zawału serca i udaru mózgu,

 2. koszty leczenia następstw chorób przewlekłych,

 3. koszty leczenia stomatologicznego,

 4. transport chorego za granicą i do kraju,

 5. przechowanie i transport zwłok do kraju,

 6. koszty wynajmu hotelu, jeżeli powrót chorego nie może nastąpić zaplanowanym środkiem transportu,

 7. szkody będące następstwem: aktów terrorystycznych, rozruchów, strajków, stanu wyjątkowego, zamieszek, bójek,

 8. szkody, powstałe w następstwie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonych.
  W przypadku wyjazdu do krajów tropikalnych ubezpieczenie będzie rozszerzone także o koszty leczenia chorób tropikalnych,

 9. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszty leczenia, które powstały wskutek konieczności podjęcia leczenia, które nie powstało w związku z bezpośrednim wykonywaniem pracy lub obowiązków służbowych.

Jeżeli OWU Ubezpieczyciela zawierają szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej bez dopłaty dodatkowej składki ubezpieczenie będzie zawarte w szerszym zakresie.

  1. Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest życie i zdrowie Ubezpieczonych. Z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu, orzeczonego przez jego lekarzy – wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia. Procent stałego uszczerbku na zdrowiu określają lekarze powołani przez Ubezpieczyciela na podstawie tabeli ZUS - Ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo, ochroną objęte jest ryzyko zawału serca i udaru mózgu oraz szkody powstałe w następstwie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonych.

  2. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty usług ASSISTANCE świadczonych
   na rzecz Ubezpieczonych przez Ubezpieczyciela, wyłącznie za pośrednictwem Centrum Alarmowego np. "ASSISTANCE". Ubezpieczenie obejmuje ochroną:

   1. pomoc medyczną

   2. pomoc w podróży

Zgodnie z zapisami Tabeli nr 6.1.

  1. Przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy Ubezpieczonych wchodzące w skład bagażu podróżnego, do wysokości sumy ubezpieczenia.

   1. Odpowiedzialność zachodzi, gdy w trakcie podróży zajdzie jedno
    z następujących zdarzeń powodujące utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu:

 1. pożar, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenia pioruna, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch oraz upadek pojazdu powietrznego,

 2. akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi
  w pkt. 1.,

 3. wypadek w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,

 4. nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu przed kradzieżą,

 5. kradzież z włamaniem lub rabunek,

 6. kradzież zwykła,

 7. opóźnienia bagażu.

 1. Ubezpieczeni:

  1. Ubezpieczenie zostanie zawarte na rzecz pracowników Ubezpieczonych delegowanych lub skierowanych do pracy za granicą RP lub przebywających
   za granicą w celu wypełnienia obowiązków służbowych.

 2. Zakres terytorialny:

  1. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie na terenie całego świata.

  2. Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana automatycznie po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej (bez obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zamiaru lub faktu wyjazdu).

 3. Definicje

  1. Działania wojenne - jest to objęcie terytorium kraju lub jego części faktycznymi działaniami zbrojnymi wynikającymi z konfliktu zbrojnego danego kraju z innymi państwami lub wojny domowej.

  2. Stan wyjątkowy - jest to decyzja władz danego kraju wprowadzająca
   na terytorium kraju lub jego części podwyższoną gotowość militarną w związku
   z np.: zagrożeniem konfliktem zbrojnym, niepokojami społecznymi, rozruchami, kataklizmem, epidemiami, itp.

  3. Choroby przewlekłe - są to choroby o długotrwałym przebiegu, trwające zwykle miesiącami lub latami, rozpoznane u Ubezpieczonych i stale lub okresowo leczone, np.: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma, dyskopatia.

  4. Terroryzm - metoda działania pojedynczych osób lub grup osób skutkująca naruszeniem porządku prawnego, m.in. poprzez stosowanie przemocy, nacisku lub groźby ich użycia albo ograniczenia wolności pojedynczych osób, grupy osób lub przypadkowych członków społeczeństwa, objawiająca się w szczególności zamachami na urzędy i lokale publiczne oraz środki komunikacji.

  5. Strajk - jest to zbiorowe dobrowolne zaprzestanie pracy przez pracowników, będące formą walki o zrealizowanie wspólnych żądań ekonomicznych
   lub politycznych.

  6. Rozruchy - jest to ostre, energiczne wystąpienie przeciw podjętym przez rywalizujące ośrodki polityczne (np. partie polityczne, związki zawodowe) działaniom, które uważa się za niesłuszne.

  7. Opóźnienie bagażu - o ile opóźnienie bagażu wynosi więcej niż 12 godzin Ubezpieczyciel pokrywa koszty poniesione przez Ubezpieczonych
   na udokumentowane zakupy artykułów niezbędnych w czasie pobytu Ubezpieczonych za granicą w wysokości nie przekraczającej 20% sumy ubezpieczenia bagażu.

  8. Kontynuacja podróży – warunkiem realizacji świadczenia jest hospitalizacja Ubezpieczonych na okres powyżej 3 dni i udokumentowanie, że w momencie zachorowania Ubezpieczony miał wykupiony bilet u przewoźnika zawodowego do miejsca przeznaczenia, z którego to biletu nie może skorzystać z powodu hospitalizacji, również po wyjściu ze szpitala. (rozszerzenie ochrony)

  9. Kradzież zwykła - utrata bagażu bez użycia siły i bez znamion włamania.

 4. Sumy ubezpieczenia

  1. Cały świat


Tabela nr 6.1 Cały świat
Ubezpieczenie KL na terenie całego świata


Zakres ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia

1. Koszty leczenia
1.1. leczenie szpitalne

50.000 EURO

1.2. leczenie ambulatoryjne

1.500 EURO

1.3. leczenie dentystyczne

200 EURO

1.4. leczenie chorób przewlekłych

nie mniej niż 35.000 EURO (tj. 70% sumy ubezpieczenia)

2. Assistance
2.1. pomoc medyczna
a/ informacja i natychmiastowa pomoc medyczna

łącznie do sumy ubezpieczenia KL (50.000 EURO)

b/ przewóz medyczny

łącznie do sumy ubezpieczenia KL (50.000 EURO)

c/ przewóz po zakończeniu leczenia

łącznie do sumy ubezpieczenia KL (50.000 EURO)

d/ natychmiastowa wizyta lekarska

7 dni po 50 EUR dziennie

e/ dostarczenie niezbędnych lekarstw

łącznie do sumy ubezpieczenia KL (50.000 EURO)

f/ transport zwłok

łącznie do sumy ubezpieczenia KL (50.000 EURO)

2.2 pomoc w podróży
a/ powrót do miejsca zamieszkania

łącznie do sumy ubezpieczenia KL (50.000 EURO)

b/ odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu

łącznie do sumy ubezpieczenia KL (50.000 EURO)

c/ nadzór medyczny

łącznie do sumy ubezpieczenia KL (50.000 EURO)

d/ kontynuacja podróży

750 EURO

3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków
3.1. śmierć

5.000 EURO

3.2. trwałe inwalidztwo całkowite

5.000 EURO

3.3. stały uszczerbek na zdrowiu

% sumy ubezpieczenia (według tabeli ZUS)

4. Bagaż
4.1.utrata, uszkodzenia lub zniszczenie

1.000 EURO (niezależnie od ryzyka 100% sumy ubezpieczenia)

4.3.kradzież

1.000 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia łącznie dla wszystkich osób delegowanych 1. Liczba przewidywanych osobodni

  1. Szacowana liczba osobodni w delegacji: 200 rocznie.

  2. Ubezpieczający ma obowiązek prowadzić rejestr wyjazdów z uwzględnieniem ilości osób i dni pobytu za granicą RP.

 2. Franszyza integralna i redukcyjna

  1. W wysokości 100,00 zł dla szkód w bagażu lub w przypadku opóźnienia jego dostarczenia.

  2. W pozostałych ryzykach franszyza integralna i redukcyjna nie mają zastosowania.

 3. Płatność składki:

  1. Ubezpieczyciel określi wysokość składki za osobodzień (jeden dzień ochrony ubezpieczeniowej jednej osoby udającej się w podróż zagraniczną).

  2. Ubezpieczający zapłaci składkę zaliczkową stanowiącą 65% składki wynikającej
   z iloczynu składki za jeden dzień ochrony oraz planowanej liczby osobodni, zgodnie z terminami płatności rat określonych w Sekcji I pkt.5.

  3. W ciągu 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający przekaże Ubezpieczycielowi informację na temat faktycznej wykorzystanej liczby osobodni.

  4. Ubezpieczyciel dokona rozliczenia zapłaconej składki w ciągu 14 dni od otrzymania właściwej informacji, w oparciu o faktyczną liczbę wykorzystanych osobodni oraz składkę z przyjętej oferty.


SEKCJA V

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE


V A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów(OC)

 1. Postanowienia ogólne dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC)

  1. Ubezpieczyciel obejmie obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) odpowiedzialność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jako posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w odniesieniu do wszystkich pojazdów, będących w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, od dnia zgłoszenia ich do ubezpieczenia oraz pojazdów zakupionych lub przejętych
   w trakcie roku kalendarzowego od momentu ich rejestracji.

  2. Ubezpieczeniem zostaną objęte pojazdy zgłoszone do Ubezpieczyciela.

  3. Ubezpieczyciel naliczy składkę za ubezpieczenie OC w określonych sześciu kategoriach ustanowionych na potrzeby umowy ubezpieczenia:

   1. Samochody osobowe: samochody osobowe i samochody zarejestrowane jako „ciężarowe” o ładowności do 700 kg,

   2. Samochody ciężarowe: samochody zarejestrowane jako „ciężarowe”
    o ładowności powyżej 700 kg i osobowe o ładowności pow. 700 kg,

  1. Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
   o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152
   z późn. zm.).

 1. Suma gwarancyjna

  1. Suma gwarancyjna wynika z art. 36. ust. 1. ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
   o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152
   z późn. zm.).

  2. Z tytułu zawartej Umowy Generalnej Ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność
   do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej przypadającej na każdy pojazd.

  3. W każdym przypadku Ubezpieczyciel przyjmie minimalną sumę gwarancyjną aktualną na dzień składania wniosku o ubezpieczenie.

  4. W przypadku zwiększenia minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka  
   za ubezpieczenia pozostanie bez zmian.

 2. Składka

  1. Składka z tytułu ubezpieczeń zawieranych w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia będzie rozliczana zgodnie z zasadą pro rata temporis. Ubezpieczający opłaci należną składkę jednorazowo w terminie płatności najbliższej raty składki z tytułu ubezpieczeń zawartych na roczny okres ubezpieczenia.

 3. Postanowienia dodatkowe

  1. Na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wystawi potwierdzenie udzielania ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) do krajów niebędących członkami UE bez pobierania dodatkowej składki.

  2. W odniesieniu do pojazdów, których posiadaczem stanie się Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku kalendarzowego oraz pojazdów, których umowa obowiązkowego ubezpieczenia kończy się w terminie innym niż 30 czerwca danego roku strony wyrażają zgodę na rozwiązanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu przed upływem
   12 miesięcy, pod warunkiem ich kontynuacji. Warunkiem rozwiązania umowy jest otrzymanie przez Ubezpieczyciela wniosku Ubezpieczonego lub brokera
   o rozwiązanie umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron, ze wskazaniem daty wyrównania okresu ubezpieczenia. Za dzień wyrównania okresu ubezpieczenia rozumie się 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

V B. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców


i pasażerów (NNW)

 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

  1. Umową ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonych – kierowcy i pasażerów -
   w odniesieniu do wszystkich osób znajdujących się w pojazdach zgłoszonych do ubezpieczenia a powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie Rzeczpospolite Polskiej i poza jej granicami.

  2. Ubezpieczeniem są objęte również szkody powstałe podczas załadunku
   i rozładunku pojazdu lub zespolonej z nim części (przyczepy), podczas postoju
   i naprawy w czasie wykorzystywania go do wykonywania zadań służbowych, podczas garażowania oraz wskutek upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu.

  3. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy w czasie ruchu pojazdu.

 2. Suma ubezpieczenia

  1. Suma ubezpieczenia wynosi 20 000,00 zł na osobę na wypadek 100% utraty zdrowia oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W pozostałych przypadkach wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia.

 3. Składka

  1. Składka roczna z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW) jest naliczona w odniesieniu do pojazdu.
 1. Wyrównanie okresu ubezpieczenia

  1. Dla ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów w odniesieniu do pojazdów zakupionych lub przejętych w trakcie każdego rocznego okresu ubezpieczenia, zostanie zawarte ubezpieczenie krótkoterminowe z okresem odpowiedzialności do końca danego rocznego okresu ubezpieczenia.

  2. Należna składka będzie naliczona zgodnie z zasadą pro rata temporis.

  3. Ubezpieczający opłaci należną składkę jednorazowo w terminie płatności najbliższej raty składki z tytułu ubezpieczeń zawartych na roczny okres ubezpieczenia.


V C. Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży
(
ac)

 1. Przedmiot ubezpieczenia

  1. Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie zgłoszone pojazdy wraz z wyposażeniem dodatkowym.

  2. Przez pojazdy rozumie się zarówno pojazdy podlegające rejestracji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji a zgłoszone do ubezpieczenia.

  3. Przez wyposażenie dodatkowe rozumie się między innymi: radioodbiorniki, bagażniki zewnętrzne, napisy i naklejki reklamowe itp. (standardowe wyposażenie dodatkowe), radiotelefony i przetwornice, specjalistyczne nadbudowy na pojazdach, specjalistyczne wyposażenie niebędące elementem nadbudowy, zamontowane
   na stałe (tj. w taki sposób, aby do jego demontażu konieczne było użycie narzędzi).

  4. W odniesieniu do pojazdów zakupionych lub przejętych w czasie obowiązywania Umowy Generalnej Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczynać się będzie od momentu przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka z tytułu ich posiadania pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia nie później niż 3 dni robocze od daty ich zakupu/ przejęcia.

  5. Ubezpieczyciel naliczy składkę za ubezpieczenie pojazdów określonych w sześciu kategoriach ustanowionych na potrzeby umowy ubezpieczenia:

   1. Samochody osobowe: samochody osobowe i samochody zarejestrowane jako „ciężarowe” o ładowności do 700 kg,

   2. Samochody ciężarowe: samochody zarejestrowane jako „ciężarowe”
    o ładowności powyżej 700 kg i osobowe o ładowności pow. 700 kg,

 2. Zakres terytorialny

  1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia pojazdów lądowych
   od uszkodzeń i kradzieży (AC) obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw Europy.

  2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie kradzieży pojazdu, jego części
   lub wyposażenia oraz uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw, z wyłączeniem terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy
   i Mołdawii.

  3. Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel rozszerzy zakres ubezpieczenia
   o ryzyko kradzieży na terytoriach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. W każdym przypadku Ubezpieczyciel naliczy składkę wynikającą ze stosowanej taryfy zgodnie z zasadą pro rata temporis. Składka minimalna nie będzie miała zastosowania.

 3. Zakres ubezpieczenia

  1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w pojeździe i jego wyposażeniu dodatkowym, polegające na uszkodzeniu lub utracie wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu z zastrzeżeniem wyłączeń oraz z uwzględnieniem dodatkowych i postanowień zawartych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia, polegające w szczególności na:

   1. nagłym działaniu siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu;

   2. działaniu osób trzecich, w tym również usiłowaniu włamania;

   3. wystąpieniu zdarzeń losowych, w szczególności takich jak: powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożar, wybuch, opad atmosferyczny, huragan, osuwanie lub zapadanie się ziemi;

   4. wystąpieniu szkody podczas naprawy, konserwacji itp. lub po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania wyżej wymienionych prac

   5. nagłym działaniu czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącym
    z zewnątrz pojazdu;

   6. uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej;

   7. uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

   8. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

    1. Przez „kradzież” rozumie się działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 kk, 279 kk i 280 kk, które doprowadziło do zaboru pojazdu lub jego części, zabezpieczonego w sposób określony w pkt. 9.

  2. Przekroczenie lub złamanie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem nie ma wpływu na wypłatę odszkodowania.

  3. Ubezpieczyciel podejmie działania w zakresie likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania także w przypadku, gdy roszczenie za zadośćuczynienie powstałej szkodzie może być skierowane do osób trzecich (sprawcy zdarzenia) oraz gdy odszkodowanie przysługuje z obowiązkowych umów ubezpieczenia zawartych przez osoby trzecie.

 4. Postanowienia dotyczące kosztów dodatkowych

  1. Ustanawia się łączny limit w wysokości 50 000,00 zł ponad sumę ubezpieczenia
   w odniesieniu do następujących kosztów dodatkowych:

   1. zapobieżenia zwiększeniu się szkody i zabezpieczenia pojazdu po szkodzie
    w tym uzasadniona wymiana zamków i innych zabezpieczeń

   2. holowania powypadkowego

   3. postoju uszkodzonego pojazdu na parkingu,

   4. holowania pojazdu pomiędzy miejscem postoju uszkodzonego pojazdu
    na parkingu, a wskazanym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego miejscem/serwisem naprawczym,

   5. koszt obowiązkowego dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), wykonanego
    w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność

   6. koszt sprzedaży/złomowania uszkodzonego pojazdu jeżeli stwierdzona została szkoda całkowita.

  2. Ustanowiony limit ulega wyczerpywaniu wraz z wypłatą należnego odszkodowania.

  3. Limit kosztów dodatkowych w odniesieniu do pojazdu w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 5000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
 1. Postanowienia dotyczące usługi assistance

  1. W odniesieniu do pojazdów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w zakresie ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC) Ubezpieczyciel zagwarantuje usługi assistance obejmujące co najmniej: pomoc techniczną, medyczną i organizacyjną w przypadku awarii pojazdu lub zaistnienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia uniemożliwiającego kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

  2. Awarią pojazdu jest również unieruchomienie pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty (w tym zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu) lub uszkodzenia kluczy lub innych urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony oraz braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu.

  3. Ubezpieczyciel zapewni wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 5.1. bez względu na odległość miejsca zdarzenia od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

  4. Powyższe postanowienia odnoszą się wyłącznie do kategorii samochodów osobowych i osobowe o ładowności pow. 700 kg.

 2. Wyłączenia odpowiedzialności

  1. Ubezpieczeniem nie są objęte jedynie szkody:

   1. Powstałe na skutek winy umyślnej Ubezpieczonego,

   2. Spowodowane przez Ubezpieczonego i jego pracowników w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków,

   3. Powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego i jego pracowników nieposiadających wymaganych prawem uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem,

   4. Powstałe w trakcie ruchu pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub
    w pojeździe podlegającym rejestracji nieposiadającym ważnego badania technicznego przez okres dłuższy niż 30 dni,

   5. Powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu,

   6. Powstałe na skutek wadliwego wykonania pojazdu, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia,

   7. Powstałe na skutek wadliwego wykonania usługi serwisowej lub naprawy pojazdu, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone
    z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia,

   8. Wynikłe z zużycia, korozji, utleniania, zawilgocenia, pleśni oraz pogorszenia stanu technicznego na skutek długotrwałego postoju, chyba że
    w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia,

   9. Eksploatacyjne wynikające z naturalnego zużycia, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia,

   10. Spowodowane działaniami wojennymi, a także powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska,

   11. Powstałe przed terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,

   12. Powstałe na skutek kradzieży, gdy w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą,

   13. Powstałe na skutek kradzieży albo zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia również w przypadku, gdy kluczyki, pilot pozostawiono w skradzionym pojeździe, chyba że uprawniony do korzystania z pojazdu wysiadł z niego w celu wykonania czynności związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego,

   14. W pojeździe nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny,

   15. Podczas użycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy,

   16. Podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów albo użycia pojazdu jako rekwizytu,

   17. Podczas użycia pojazdu do nauki jazdy.

 3. Suma ubezpieczenia

  1. Dla pojazdów fabrycznie nowych suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie faktury zakupu łącznie z podatkiem VAT, jednak w przypadku, kiedy wartość fakturowa będzie mniejsza od wartości rynkowej, to suma ubezpieczenia będzie ustalona na podstawie wartości rynkowej.

  2. Dla pojazdów używanych suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie wyceny wartości rynkowej na dzień zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zostanie określona na podstawie katalogów INFO-EXPERT
   lub EUROTAX z uwzględnieniem podatku VAT. W odniesieniu do pojazdów, których wartości nie można ustalić na podstawie wymienionych katalogów, suma ubezpieczenia będzie określana w oparciu o inne dostępne dane rynkowe lub
   na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

  3. Przez dane rynkowe należy rozumieć w szczególności: notowania giełdowe, ceny serwisów specjalizujących się w naprawie bądź renowacji danego typu pojazdów.

  4. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania weryfikacji wyceny pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczyciel nie zweryfikuje wartości zaproponowanych przez Ubezpieczonego tym samym uznaje podane we wniosku wartości jako wartość rynkową na dzień zawarcia umowy.

  5. Przyjmuje się zasadę, że pojazdy fabrycznie nowe wraz z wyposażeniem będą ubezpieczone w zakresie przewidującym gwarantowaną sumę ubezpieczenia przez 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej.

  6. W odniesieniu do szkód częściowych suma ubezpieczenia nie będzie ulegała redukcji po wypłacie odszkodowania.

  7. W każdym przypadku suma ubezpieczenia poszczególnego pojazdu uwzględnia jego wyposażenie dodatkowe.

 4. Wysokość szkody i wypłata odszkodowania

  1. W przypadku szkód kradzieżowych i całkowitych:

   1. Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się szkodę, w której koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w dniu szkody.

   2. W pojazdach fabrycznie nowych przez okres 12 miesięcy eksploatacji przyjmuje się, że wartość pojazdu na dzień szkody będzie równa sumie ubezpieczenia pojazdu wraz z wyposażeniem z dnia przyjęcia do ubezpieczenia – zasada gwarantowanej sumy ubezpieczenia,

   3. Odszkodowanie za szkodę całkowitą będzie wypłacane w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody pomniejszonej o wartość pozostałości, przy czym wartość potrącenia nie może przekroczyć 30% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody.

   4. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej na wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Ubezpieczyciel zorganizuje sprzedaż pozostałości pojazdu (przekaże Ubezpieczonemu najkorzystniejszą ofertę kupna-sprzedaży)
    z zastrzeżeniem, że kwota odszkodowania i kwota uzyskana ze sprzedaży pozostałości nie może być niższa niż wartość pojazdu w dniu szkody. Ubezpieczyciel skontaktuje Ubezpieczonego bezpośrednio z oferentem.
    Do chwili sprzedaży oferentowi nie zostaną przekazane żadne dane właściciela pojazdu, jak również żadne dane pozwalające na dokładną identyfikację pojazdu (nr rejestracyjny lub nr VIN). Koszty odbioru pozostałości w całości pokrywa oferent.

  2. W przypadku szkód częściowych:

   1. Przez szkodę częściową należy rozumieć uszkodzenie pojazdu w stopniu
    nie kwalifikującym szkody jako szkodę całkowitą.

   2. Odszkodowanie będzie wypłacone w kwocie wynikającej z faktury
    za naprawę uszkodzonego pojazdu we wskazanym przez Ubezpieczonego warsztacie. Na wniosek Ubezpieczonego kwota odszkodowania może uwzględniać koszty użycia zmodernizowanych części lub zespołów oraz jeżeli jest to uzasadnione względami technologicznymi będzie rozszerzona o kwotę uwzględniającą naprawę lub wymianę elementów nieuszkodzonych.

   3. Na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie
    na podstawie przygotowanego i zaakceptowanego przez strony kosztorysu.

  3. Z wypłacanego odszkodowania Ubezpieczyciel nie będzie potrącał amortyzacji części (nie dotyczy ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego, elementów ciernych sprzęgła, elementów układu wydechowego
   i innych ulegających zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu).

  4. Ubezpieczyciel nie będzie stosował franszyzy integralnej, redukcyjnej ani udziału własnego w szkodzie.

  5. W odniesieniu do Ubezpieczonego, odszkodowanie (w tym odszkodowanie wypłacane w oparciu o wyliczenie kosztorysowe naprawy) będzie wypłacane
   w wartości brutto (z VAT) na podstawie oryginału faktury, kopii faktury potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub kosztorysu naprawy.

  6. Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego odszkodowania o wartość składki należnej.

  7. Postanowienia dotyczące szkód o szacunkowej wartości 5000 zł

   1. Ubezpieczający/Ubezpieczony, w przypadku stwierdzenia szkody, której całkowita wartość nie przekracza 5 000,00 zł, objętej zakresem ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC) może bez zgody Ubezpieczyciela podjąć czynności likwidacyjne we własnym zakresie.

   2. W przypadku rozszerzenia zakresu prac związanych z usunięciem szkody, które spowodują przekroczenie całkowitych kosztów powyżej 5 000,00 zł, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązuje się powiadomić o szkodzie Ubezpieczyciela w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

   3. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokumentować zgłaszane szkody dokumentacją sporządzaną oddzielnie dla każdej szkody.

   4. Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza Ubezpieczycielowi wszystkie zlikwidowane w tym trybie szkody, przy czym zgłoszenie powinno składać się z następujących dokumentów:

    1. krótki opis okoliczności w jakich doszło do uszkodzenia elementów pojazdu,

    2. kopia faktury za wykonanie naprawy,

    3. nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu kosztów wynikających z faktury/rachunku,

    4. kserokopia dowodu rejestracyjnego.

   5. Odszkodowania za szkody likwidowane w trybie określonym niniejszą klauzulą wypłacane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o szkodzie i przekazaniu wyżej opisanej dokumentacji.

 5. Wymagane zabezpieczenia

  1. W odniesieniu do pojazdów fabrycznie nowych ustala się wymóg stosowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych:

   1. w samochodach osobowych i ciężarowych w karoserii pojazdów osobowych
    o wartości do 20 000 zł nie będą wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

   2. w samochodach osobowych i ciężarowych w karoserii pojazdów osobowych
    o wartości od 20 000 zł do 60 000 zł będzie wymagane jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe mechaniczne lub elektroniczne,

   3. w samochodach osobowych i ciężarowych w karoserii pojazdów osobowych
    o wartości powyżej 60 000,00 zł będą wymagane dwa niezależne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

  2. W odniesieniu do pojazdów posiadanych przez Ubezpieczonego w dniu podpisania umowy o wykonanie zamówienia ubezpieczanych dotychczas w zakresie ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC) Ubezpieczyciel przyjmuje istniejące zabezpieczenia jako wystarczające.

 6. Obowiązki Ubezpieczyciela

  1. Ubezpieczyciel uzna za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej
   i przyjęcia odpowiedzialności za szkodę w zakresie nie mniejszym niż wynika to
   z Umowy Generalnej Ubezpieczenia następujące informacje:

   1. marka,

   2. model,

   3. kategoria (zgodnie z pkt 1.5.),

   4. pojemność silnika lub ładowność,

   5. rok produkcji,

   6. numer rejestracyjny a przypadku pojazdów nie podlegających rejestracji numer identyfikacyjny pojazdu,

   7. numer VIN lub w przypadku pojazdów nie posiadających numeru VIN inny numer identyfikujący dany pojazd.

  2. W przypadku uznania przez Ubezpieczyciela konieczności dokonania oględzin pojazdu przed zawarciem umowy ubezpieczenia zobowiązany jest on do dokonania ich na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku
   o ubezpieczenie. Termin i miejsce oględzin muszą być uzgodnione
   i zaakceptowane przez Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczyciel nie dokona oględzin we wskazanym terminie, tym samym uzna, że oględziny nie były konieczne dla oceny ryzyka. W przypadku pojazdów fabrycznie nowych Ubezpieczyciel odstąpi od wymogu wykonania oględzin.

  3. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oględziny uszkodzonego pojazdu będą się odbywać w warsztacie naprawczym wskazanym w zgłoszeniu szkody. Ubezpieczyciel dokona oględzin uszkodzonego pojazdu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W ciągu kolejnych 3 dni roboczych Ubezpieczający przekaże Ubezpieczonemu protokół wyceny szkody umożliwiający podjęcie naprawy.

  4. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin uszkodzonego pojazdu w terminie określonym w pkt 10.3. Ubezpieczający zleci dokonanie naprawy,
   a Ubezpieczyciel pokryje jej koszty, zgodnie z przedstawionymi fakturami
   lub kosztorysem naprawy.

 7. Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

  1. Przed udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej oraz po powstałej szkodzie na żądanie Ubezpieczyciela Ubezpieczony udostępni pojazd przedstawicielowi Ubezpieczyciela w celu dokonania oględzin pojazdu w ustalonym miejscu
   i terminie.

  2. W przypadku nabycia fabrycznie nowego pojazdu Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty zakupu, jednak nie później niż w dniu odbioru pojazdu dostarczyć Ubezpieczycielowi:

   1. kserokopię faktury zakupu,

   2. w odniesieniu do pojazdów rejestrowanych kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z widocznym numerem rejestracyjnym, marką, modelem, pojemnością silnika.

  3. W przypadku nabycia/przejęcia używanego pojazdu Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi wszystkie określone przez Ubezpieczyciela dokumenty w terminie 3 dni roboczych od daty zakupu/przejęcia.

 8. Wyrównanie okresu ubezpieczenia

  1. Dla ubezpieczenia AC w odniesieniu do pojazdów zakupionych lub przejętych
   w trakcie każdego rocznego okresu ubezpieczenia zostanie zawarte ubezpieczenie krótkoterminowe z okresem odpowiedzialności do końca danego rocznego okresu ubezpieczenia.

  2. Należna składka będzie naliczona zgodnie z zasadą pro rata temporis.

  3. Ubezpieczający opłaci należną składkę jednorazowo w terminie płatności najbliższej raty składki z tytułu ubezpieczeń zawartych na roczny okres ubezpieczenia.


Tabela nr 7. Pojazdy ubezpieczane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)


Lp.

Kategoria pojazdów

Liczba pojazdówsamochody osobowe

14samochody ciężarowe i osobowe o ładowności pow. 700 kg

1

łącznie:

15

Tabela nr 8. Pojazdy ubezpieczane w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW)

Lp.

Kategoria pojazdów

Liczba pojazdówsamochody osobowe

14samochody ciężarowe i osobowe o ładowności pow. 700 kg

1

łącznie:

15

Tabela nr 9. Pojazdy ubezpieczane w ramach ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC)

Lp.

Kategoria pojazdów

Suma ubezpieczenia
(w zł)
samochody osobowe

861 010 zł
samochody ciężarowe i osobowe o ładowności pow. 700 kg

85 300 zł
Koszty dodatkowe ponad sumę ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
(w zł)
Postanowienia dotyczące kosztów dodatkowych (pkt 4.)

50 000 zł

łącznie:

946 310 złDZIAŁ IIIISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W dniu ……………….. 2011r. w Warszawie w wyniku przeprowadzonego postępowania


o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

w imieniu którego działa :

1. ……………………………

2. ……………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….reprezentowanym przez:

1. …………………………………….

2. …………………………………….

Zwanym dalej „Wykonawcą”

Pobieranie 1.16 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna