Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonymPobieranie 1.16 Mb.
Strona7/13
Data01.05.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
§ 1.

 1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania postanowień wynikających ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  w przetargu nieograniczonym oznaczonym nr ZZP/14/2011 (zwaną dalej SIWZ) na ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie:

  1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;

  2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

  3. Ubezpieczenia kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych,

  4. Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC).

§ 2.

 1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty:

  1. warunki ubezpieczenia określone w SIWZ – Dział II,

  2. kopia oferty Wykonawcy,

  3. właściwe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wskazane w Załącznik nr 2 do formularza ofertowego „szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny”,

  4. polisy potwierdzające zawarcie umowy.

 2. Szczególne warunki ubezpieczenia określone w SIWZ Dział II będą zawsze miały pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy.


§ 3.

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01.07.2011r. do 30.06.2014r., z zastrzeżeniem, że w jednostkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego. Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach. Na potwierdzenie udzielania ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca wystawi polisy ubezpieczeniowe.

 2. Wykonawca wyznacza do technicznej obsługi ubezpieczeń (przyjmowania wniosków ubezpieczeniowych i wystawiania dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową) i wstępnej likwidacji szkód jednostkę w Warszawie przy ul. ……………………………………….

 3. W przypadku braku takiej jednostki Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy utworzyć taką jednostkę i podać Zamawiającemu dane teleadresowe.

 4. Strony ustalają, że likwidacja szkód będzie przebiegała zgodnie
  z następującymi zasadami:  1. Strony są zobowiązane do przestrzegania ustalonych procedur likwidacji szkód określonych w SIWZ Dział II.

  2. Likwidacja szkód i sprawozdawczość w tym zakresie należy do Wykonawcy – jednostki, która zawarła ubezpieczenie.

  3. Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy wskaże osobę (y) odpowiedzialne za likwidację szkód wraz z danymi teleadresowymi.

  4. Odszkodowania z ubezpieczeń majątku Zamawiającego będą wypłacane
   w kwocie uwzględniającej podatek VAT, który nie podlega odliczeniu. Podstawą do wypłaty odszkodowania będzie jeden z następujących dokumentów:

  1. oryginał faktury,

  2. refaktura,

  3. kserokopia faktury poświadczona za zgodność z oryginałem,

  4. kosztorys naprawy.

  1. Odszkodowania będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

  2. Wykonawca nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego odszkodowania
   o wartość składki należnej z tytułu opłaty kolejnych rat.

§ 4.

 1. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty …………..zł. W ramach realizacji umowy Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w zakresie określonym w SIWZ.

 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy składkę naliczoną według stóp składek podanych w złożonej ofercie w oparciu o aktualną w chwili składania wniosku o ubezpieczenie sumę ubezpieczenia. Należność będzie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w …...............................

 3. Składka wynikająca z oferty cenowej będzie płatna wg niżej wymienionych terminów, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na co najmniej 14 dni przed terminem płatności rat:

  1. I rata do 20 lipca 2011,

  2. II rata do 20 października 2011r.

  3. III rata do 20 stycznia 2012r.

  4. IV rata do 20 kwietnia 2012r.,

  1. Raty w drugim roku wykonywania niniejszego zamówienia będą płatne
   w terminach następujących:

    1. I rata do 20 lipca 2012r.

    2. II rata do 20 października 2012r.

    3. III rata do 20 stycznia 2013r.,

    4. IV rata do 20 kwietnia 2013r.

  1. Raty w trzecim roku wykonywania niniejszego zamówienia będą płatne
   w terminach następujących:

    1. I rata do 20 lipca 2012r.

    2. II rata do 20 października 2012r.

    3. III rata do 20 stycznia 2014r.,

    4. IV rata do 20 kwietnia 2014r.

 1. Ustala się następujące zasady dotyczące naliczania i określania składki za ubezpieczenia zawarte na podstawie niniejszego postępowania:

  1. Składka za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk określona zostanie za okres trwania umowy ubezpieczenia w podziale na składkę przypadającą
   w odniesieniu do poszczególnych grup mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

  2. Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego zostanie określona w odniesieniu do sumy gwarancyjnej za okres trwania umowy ubezpieczenia z wyszczególnieniem składek cząstkowych za poszczególne zakresy ochrony odpowiedzialności cywilnej.

  3. Składka zaliczkowa za ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych określona zostanie w wysokości 65% składki wynikającej z iloczynu składki za jeden dzień ochrony oraz planowanej liczby osobodni w danym roku.

  4. Składka za ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC, NNW zostanie określona za okres trwania umowy w odniesieniu do każdego pojazdu oraz
   w podziale na składkę przypadającą na każdy rodzaj ubezpieczenia.

  5. Składka za ubezpieczenia krótkoterminowe naliczana będzie pro rata temporis i płatna w terminie najbliższej wymaganej raty.

 1. Ewentualne rozliczenia składki za ubezpieczenia określone w pkt. 4 nastąpią w terminach przewidzianych w Dziale II SIWZ.

§ 5.

    1. W przypadku wprowadzenia zmian nazwy, kompetencji i zakresu działań Zamawiającego wynikających ze zmian uregulowań organizacyjnych, administracyjnych lub prawnych, traktowanych jako dopuszczalne zmiany umowy, Zamawiający zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty wprowadzenia zmiany.

    2. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzerwanego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej dla wszystkich ryzyk opisanych w SIWZ oraz wystawienia odpowiednich dokumentów do umów ubezpieczenia potwierdzających stan aktualny.


§ 6.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania doubezpieczeń związanych ze zwiększeniem posiadanego majątku, koniecznością przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody lub odnowienia wykorzystanego limitu.

 2. Doubezpieczenia będą dokonywane na zasadach określonych w Dziale II SIWZ.

 3. W sytuacji określonej w ust. 1 składka zostanie określona na podstawie SIWZ
  i złożonej oferty.

 4. W ramach realizacji umowy Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji
  w zakresie określonym w umowie.

 5. W przypadku konieczności skorzystania z prawa opcji i jednoczesnym wykorzystaniu środków przewidzianych w ramach danej opcji dopuszcza się możliwość przesunięcia brakującej kwoty z kwoty opcji przewidzianej dla innej grupy. Nie dopuszcza się przekroczenia całkowitej kwoty umowy.

 6. W przypadku, w którym składka przekroczy kwotę określoną w § 4 ust. 1, to
  w stosunku do koniecznych doubezpieczeń zostaną przeprowadzone zamówienia uzupełniające.


§ 7

Strony ustalają, iż rozwiązanie niniejszej umowy nastąpić może:  1. Na mocy wyraźnego pisemnego porozumienia pomiędzy jej Stronami, które to porozumienie określi jednocześnie zasady rozliczeń pomiędzy Stronami wynikające z faktu rozwiązania umowy.

  2. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych).


§ 8

W przypadku przekroczenia terminów wypłaty należnych odszkodowań Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych.


§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo, że Wykonawca nie może zbyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy w stosunku do Zamawiającego, bez jego pisemnej zgody.§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pisemnej zgody pod rygorem nieważności i mogą być dokonane w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.§ 11


 1. Generalna Umowa Ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszej Umowy
  o wykonanie zamówienia będzie wykonywana przy udziale i za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o.

 2. Broker ubezpieczeniowy w ramach wykonywania umowy ubezpieczenie będzie upoważniony do wykonywania min. następujących czynności:

  1. reprezentowania, organizacji i planowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, zgodnie z aktami prawnymi regulującymi działalność brokerską,

  2. zgłaszania do Ubezpieczyciela wniosków o zawarcie ubezpieczeń,

  3. nadzorowania polisowania w zakresie udzielonego zamówienia,

  4. monitorowania prawidłowości wykonania Umowy przez Ubezpieczyciela,

  5. wypowiadania w imieniu Ubezpieczonego umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

  6. występowanie w imieniu Ubezpieczającego o zwrot nadpłaconych składek.

  7. reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach likwidacji szkód

 3. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  (Dz. U. nr 124, poz. 1154 ze zm.) „Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia”. Zgodnie natomiast z przyjętą praktyką, za świadczenie usług broker nie pobiera wynagrodzenia od Ubezpieczającego, tylko od Ubezpieczyciela.

§ 12

W Umowie Generalnej Ubezpieczenia Zamawiający zwany jest Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym, natomiast Wykonawca Ubezpieczycielem.


§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z roku 2003 nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) oraz o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


(Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)..

§ 14

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
….......................................................

pieczęć i podpisy za

ZAMAWIAJĄCEGO


….......................................................

pieczęć i podpisy zaWYKONAWCĘ

Pobieranie 1.16 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna