Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonymPobieranie 1.16 Mb.
Strona1/13
Data01.05.2016
Rozmiar1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym

(dla zamówienia o wartości poniżej 125 000 EUR)


NA UBEZPIECZENIE
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnejw okresie od 01.07.2011 r. – 30.06.2014 r.

USŁUGI

prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

zwana dalej ustawą p.z.p.

Zatwierdzam:
p.o. Dyrektora Biura
Janusz Topolski

Warszawa, 29.03.2011 r.


Spis treści


Spis treści 2

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 4

Załącznik nr 2 wzór załącznika do formularza ofertowego „szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny” 20

Załącznik nr 3 „wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu” 25


Załącznik nr 4 „wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia” 25

SEKCJA III 53

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 53

DZIAŁ IV DANE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA. 78


DZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

ZAWARTOŚĆ:
Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2 Formularz oferty i formularze załączników do ofertyRozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

 1. ZAMAWIAJĄCY

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
   ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa, adres www: www.nfosigw.gov.pl
   godziny urzędowania: 7:30-15:30.


  2. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i będzie wykonywana przy udziale i za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego – Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o., siedziba: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91.

  3. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
   (Dz. U. nr 124, poz. 1154 ze zm.) „Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia”. Zgodnie natomiast z przyjętą praktyką, za świadczenie usług broker nie pobiera wynagrodzenia od Ubezpieczającego, tylko od Ubezpieczyciela. 1. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

  1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, oznaczone jest znakiem: ZZP/14/2011.

  2. Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na wyżej podane oznaczenie.

  3. Niniejsza SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego
   www.nfosigw.gov.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców.
   Na pisemny wniosek Wykonawcy SIWZ może być przekazana w formie pisemnej.

  4. Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ oraz treść odwołań dotyczących ogłoszenia o zamówieniu lub zapisów SIWZ, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego www.nfosigw.gov.pl.

  5. Wykonawcy winni sprawdzać na bieżąco zawartość umieszczonego na stronie internetowej folderu w celu sprawdzenia czy zawiera on ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.

  6. Do wyjaśniania treści SIWZ mają zastosowanie postanowienia art. 38 ustawy p.z.p.

  7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4, 4a oraz 6 ustawy p.z.p.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
   z późn. zm.).

  2. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie NFOŚiGW w okresie 01.07.2011 r. – 30.06.2014 r., w następującym zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych, Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dziale II niniejszej SIWZ.

  2. Przedmiot zamówienia wg CPV:

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków


i ubezpieczeń zdrowotnych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516100-1- Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej  1. Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na możliwości zwiększenia zakresu ubezpieczeń w ramach poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zakres prawa opcji określony został
   w niniejszej SIWZ (m.in. w Rozdziale 2: Załącznik nr 1 „wzór formularza oferty” oraz Załączniku nr 2 do formularza ofertowego „szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny”). Szczegółowe zasady korzystania z prawa opcji określone zostały w Dziale II.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  6. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

  7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy p.z.p., stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia.

  9. Zgodnie z art. 144 ust.1 p.z.p. zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Możliwe przewidywane zmiany umowy zapisano w Dziale III niniejszej SIWZ.

  10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył do technicznej obsługi ubezpieczeń (przyjmowania wniosków ubezpieczeniowych i wystawiania dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową) i wstępnej likwidacji szkód, jednostkę w Warszawie. W przypadku braku takiej jednostki Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 14 od dnia podpisania umowy utworzyć taką jednostkę
   i podać Zamawiającemu dane teleadresowe.

  11. Zamawiający dopuszcza powierzenie do wykonania podwykonawcom jedynie części zamówienia dotyczącej likwidacji szkód.

  12. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego zostanie zawarta Umowa o wykonanie zamówienia zgodnie z treścią Istotnych Postanowień Umowy opisanych w Dziale III niniejszej SIWZ, której załącznikiem będzie Umowa Generalna Ubezpieczenia, gdzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie Ubezpieczającym.

  13. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom – brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Zamawiający przewiduje, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie
   od 01 lipca 2011 do 30 czerwca 2014r., z zastrzeżeniem pkt. 5.2, odpowiednio dla każdego rodzaju ubezpieczenia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

  2. W przypadkach, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie późniejsza niż wymieniona powyżej, ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie
   z postanowieniami Działu II niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w oparciu o informację we wniosku o zawarcie ubezpieczenia.

 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1 Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:


  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy
o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.
(Dz.U. Nr 124, poz. 1151
z późn. zm.) w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- warunek określony w pkt 6.2 oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp muszą być spełnione przez każdego z tych Wykonawców,

- warunki określone w pkt 6.3 - 6.5 Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

 1. oświadczenia i dokumenty podmiotowe

  1. Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:

   1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz SIWZ, wg Załącznik nr 3 „wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
    w postępowaniu” – Dział I, Rozdział 2 niniejszej SIWZ,

   2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
    w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4. „wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia” Dział I, Rozdział 2 niniejszej SIWZ).

   3. Aktualne zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ.

   4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4. „wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia” - Dział I, Rozdział 2 niniejszej SIWZ),

  1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum):

   1. oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.1. może być złożone wspólnie przez tych Wykonawców na jednym druku (należy wpisać dane wszystkich Wykonawców - wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu.

   2. dokumenty i oświadczenie, o których mowa w pkt 7.1.2. – 7.1.4. muszą być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie.

   3. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za prawidłowo poświadczone uznane będą również dokumenty poświadczone przez ustanowionego pełnomocnika

  2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.1 Wykonawcy składają w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty i oświadczenie opisane w pkt. 7.1.2 – 7.1.4 Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

  3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Wykonawca, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.7.1.2 IDW, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę.


  1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7. niniejszej SIWZ.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  1. Wymagania podstawowe

   1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

   2. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim,
    z zachowaniem formy pisemnej.

   3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę albo osobę uprawnioną, zgodnie ze złożonym pełnomocnictwem.

   4. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby ww. informacje były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
    w ofercie.

   5. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzanie za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),

- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie
z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


  1. Zawartość oferty

   1. Oferta winna zawierać:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganym załącznikiem, sporządzone zgodnie z Załącznikiem 1 „wzór formularza oferty” – Dział I Rozdział 2 niniejszej SIWZ oraz Załącznikiem 2 „szczegółowa kalkulacja oferty cenowej”, podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela.

 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem wzór o spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu” – Dział I Rozdział 2 niniejszej SIWZ oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 7.,

 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

 4. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

 5. Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, na podstawie których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ.

  1. Inne Wymagania

   1. Zaleca się, aby strony oferty zostały kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.1.4. Zaleca się również, aby
    w treści oferty została umieszczona informacja o liczbie stron oferty.

   2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej


ul. Konstruktorska 3 a.

02-673 Warszawa

oraz opisane:

Oferta ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej NFOŚiGW”

Nie otwierać przed dniem 14.04.2011 r., godz. 11:00”


Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca.


   1. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, muszą mieć treść zgodną z tymi wzorami.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
  Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ


  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 i 1a.

  2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazywane są za pomocą
   faxu (22) 45-90-201
   . Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

  3. Pytania należy kierować na numer faksu (22) 45-90-201 lub pisemnie na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, podając nazwę i numer sprawy.

  4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  5. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty lub złożonych dokumentów – wyjaśnienia te mogą być składane faksem.

  6. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów – składane są one w formie określonej odpowiednio dla uzupełnianego dokumentu.

  7. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza Panią
   Elżbietę Adamaszek-Watts, Warszawa ul. Konstruktorska 1, pok. 214,
   fax (22) 45-90-201, pon. – pt., w godzinach 7:30-15:30.

 2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przesyłając ją na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1 Instrukcji dla wykonawców lub osobiście
   w Kancelarii NFOŚiGW, lub w pokoju nr 214 przy ul. Konstruktorskiej 1.

  2. Termin składania ofert: do dnia 14.04.2011 r. do godziny 10:30.

  3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

  4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo).
 1. Termin ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Termin związania ofertą, zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, zaczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert i liczony jest łącznie z tym dniem.

 1. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  1. Wysokość i okres ważności wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  1. Forma wadium

Wadium może być wniesione w następujących formach:

  1. pieniądzu,

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  3. gwarancjach bankowych,

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

   1. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać, zgodne co do treści, następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. poprzez następujący zapis:

„Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez NFOŚiGW postępowaniem o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest … tu nazwa postępowania….., w którym na mocy swojej oferty uczestniczą: … tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia …. (zwani łącznie „Wykonawcą”), wymagane jest wniesienie wadium w wysokości ……..” ,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) kwotę gwarancji,

d) termin ważności gwarancji,

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.


   1. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać zgodne co do treści, następujące elementy :

 1. wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia,

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, w pkt 2.2).

 3. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

 4. kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,

 5. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
  1. Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:


BGK III O/Warszawa 28 1130 1062 0000 0109 9520 0001

Zaleca się, aby przelew wskazywał numer i nazwę postępowania. Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu.


Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć, najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w Kasie NFOŚiGW,
tj. w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A, w pokoju nr 215, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-10:00 i 13:00-15:00.


  1. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
  1. Zwrot wadium

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2
i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. W takiej sytuacji Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.


  1. Utrata wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:

   1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
    w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
    z przyczyn nie leżących po jego stronie,

   2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 1. Otwarcie i ocena ofert

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia
   i warunków płatności zawartych w ofercie.

  2. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa albo jej Przewodniczący lub jej Sekretarz w dniu 14.04.2011r., o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego
   w Warszawie, w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1.

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Badanie i ocena ofert dokona zostanie na podstawie zasad i kryteriów określonych w SIWZ.

  5. Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie.

  6. Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty,
   w szczególności w następujących przypadkach:

- gdy składka roczna dla danego przedmiotu ubezpieczenia nie będzie odpowiadała iloczynowi podanej ceny jednostkowej (stopy składki) i sumy ubezpieczenia, to za prawidłowo podane przyjmuje się cenę jednostkową (stopę składki) oraz sumę ubezpieczenia,

- gdy łączna składka roczna za dane ubezpieczenie nie będzie odpowiadała sumie składek rocznych dla każdego przedmiotu ubezpieczenia to za prawidłowo podane przyjmuje się składki roczne,

- gdy łączna składka roczna nie będzie odpowiadała iloczynowi ceny jednostkowej (składka za jeden osobodzień) oraz podanej ilości osobodni, to za prawidłowo podane przyjmuje się cenę jednostkową i ilość osobodni,

- gdy wartość składki za trzyletni okres ubezpieczenia nie odpowiada składce rocznej pomnożonej przez trzy, przyjmuje się za prawidłowo podaną składkę roczną i liczbę lat,

- gdy cena oferty za trzyletni okres ochrony ubezpieczeniowej wraz z opcją nie odpowiada sumie składek za trzyletni okres ochrony ubezpieczeniowej wraz
z prawem opcji dla poszczególnych ubezpieczeń, przyjmuje się za prawidłowe składki za trzyletni okres ochrony ubezpieczeniowej wraz z prawem opcji dla poszczególnych ubezpieczeń,

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. „cena”

 2. „warunki ubezpieczenia”,

  1. Kryterium „cena” przyznaje się wagę 80%.

  2. Kryterium „warunki ubezpieczenia” przyznaje się wagę 20%.

  3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 1. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I DOKONANIA OCENY OFERT

  1. Kryterium „CENA”:

   1. Cena oferty to łączna suma składek ubezpieczeniowych za okres obowiązywania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia
    z uwzględnieniem prawa opcji, obliczona zgodnie z pkt. 5.2. Załącznika nr 1 „wzór formularza oferty” oraz Załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego „szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny”.

   2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu
    o informacje zawarte w niniejszej SIWZ.

   3. Wszystkie składniki ceny oferty winny być wyrażone w złotych polskich
    i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

   4. Ceny jednostkowe i stopy składek określone przez Wykonawcę
    w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia
    i nie będą podlegały waloryzacji.

   5. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość stopy składki oraz wyliczoną w oparciu o nią składkę roczną z tytułu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
    w odniesieniu do każdej grupy mienia, a także cenę za trzy lata oraz cenę za trzy lata z uwzględnieniem prawa opcji opisanego w SIWZ.

   6. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadanego mienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość składki rocznej oraz składkę/cenę za trzy lata.

   7. W ubezpieczeniu kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość składki za osobodzień oraz wyliczoną w oparciu o nią składkę roczną oraz składkę/cenę za trzy lata.

   8. W obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość składki rocznej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
    w związku z ruchem tych pojazdów (OC) w odniesieniu do każdego pojazdu, łączną składkę/cenę za rok oraz cenę za trzy lata.

   9. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców
    i pasażerów (NNW) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość składki rocznej z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW) w odniesieniu do każdego pojazdu, łączną składkę/cenę za rok oraz cenę za trzy lata.

   10. W ubezpieczeniu pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość stopy składki
    i wyliczoną na tej podstawie wysokość składki rocznej z tytułu ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży w odniesieniu do każdego pojazdu, łączną składkę/cenę za rok oraz cenę za trzy lata.

   11. Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona według wzoru:

Co = (Cmin : CI ) x 100 pkt. x 80%

Gdzie:


CO – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie według kryterium „Cena”

Cmin– najniższa cena oferty wynikająca z ofert podlegających ocenie

CI – cena oferty ocenianej


  1. KryteriumWarunki ubezpieczenia”:

Przez warunki UBEZPIECZENIA rozumie się wyróżnione w treści Działu II fakultatywne warunki ubezpieczenia.

   1. Przez fakultatywne warunki ubezpieczenia rozumiane są zapisy umieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w treści Działu II, opisane na marginesie każdego z nich jako zapis punktowany
    z kolejnym numerem porządkowym (łącznie 2 zapisy punktowane). Zaakceptowanie warunku fakultatywnego przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do żądania zapłaty dodatkowej składki.

   2. Każdy zapis wymaga jednoznacznego ustosunkowania się Wykonawcy, co do przyjęcia zapisu – oznaczenie słowem TAK lub nie przyjęcia zapisu – oznaczenie słowem NIE, w zaproponowanej treści (zgodnie z deklaracją przyjęcia / nie przyjęcia zapisów punktowanych – pkt. 6) Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 „wzór formularza oferty”, Dział I, Rozdział 2 SIWZ.

   3. Każdy zapis punktowany otrzymuje liczbę punktów zgodnie z pkt. 15.2.4. Liczba punktów wszystkich zapisów punktowanych zostanie zsumowana. Jeżeli dane pole zostanie w tabeli puste, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie przyjął zapisu tego wiersza i do obliczeń przyjmie dla tej pozycji wartość zero.

   4. Każdy zapis punktowany, w przypadku przyjęcia, otrzyma odpowiednio wskazaną poniżej liczbę punktów:


Zapis punktowany nr 1:

20 pkt.

Zapis punktowany nr 2:

80 pkt.

Łącznie max.

100 pkt.   1. Liczba uzyskanych punktów za kryterium „Warunki ubezpieczenia” zostanie obliczona według wzoru:

Wo = Wz x 20%

Wo = liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Warunki ubezpieczenia

Wz = liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za przyjęte przez Wykonawcę Zapisy punktowane


  1. Ostateczna ocena oferty

Całkowita liczba punktów (Ko) ocenianej oferty zostanie obliczona według wzoru:KO = CO + WO

Gdzie:


KO = całkowita liczba punktów

Co = liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie według kryterium „CenaWo = liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Warunki ubezpieczenia"


 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, tj. otrzyma największą łączną liczbę punktów, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 15 niniejszej IDW. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

  2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa zgodna z Istotnymi postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia publicznego - Dział III niniejszej SIWZ.

  3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje, o których mowa powyżej w pkt. 1) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

 1. Przesłanki unieważnienia postępowania

  1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności,
   o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p.

  2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy:

 1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

 2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 1. FORMALNOŚCI, JAKICH WYKONAWCA MUSI DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY


Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:

 1. wskazać osobę / osoby, która będzie podpisywała umowę,

 2. przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów określających status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa,

 3. przedłożyć listę podwykonawców (o ile dotyczy), którzy będą wykonywać zamówienie w zakresie wskazanym w ofercie.

 4. podać nr rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności składki.

 5. przedłożyć umowę konsorcjum, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1. Informacje ogólne.

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Przysługującymi środkami ochrony prawnej są:

a) Odwołanie

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Pzp.

b) Skarga do sądu.

Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały
w art.198a-198e ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp.

19.2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.


 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w Dziale III SIWZ.

  2. Istotne postanowienia umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów istotnych postanowień umowy wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy p.z.p.


Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

Załącznik nr 1 „wzór formularza oferty”.

FORMULARZ OFERTOWY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie NFOŚiGW w okresie 01.07.2011r - 30.06.2014r.

Numer referencyjny sprawy ZZP/14/2011.


ZAMAWIAJĄCY:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Wykonawca:


 1. My, niżej podpisani,

....................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa ul. Konstruktorska 3a, przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie 01.07.2011r - 30.06.2014r” składamy niniejszą ofertę.

Oświadczamy, że pozyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty,
w szczególności zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.


 1. Oświadczamy, że tajemnicę przedsiębiortswa stanowią informacje (Wykonawca wypełnia o ile dotyczy):

 1. ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr……………….,

 2. ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr……………….,

 3. ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr……………….,

 4. ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr……………….,
 1. Oświadczamy, że likwidację szkód powierzymy* / niepowierzymy* podwykonawcom (*niepotrzebne skreślić)

 2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, tzn. objęcie ubezpieczeniem wszystkich wymienionych w specyfikacji ryzyk na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie, nie gorszych, niż opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w przewidywanym trzyletnim okresie trwania umowy tj. od 01.07.2011 do 30.06.2014, za cenę i na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie, określonych w załączniku do formularza oferty.

  1. CENA oferty za trzyletni okres ochrony ubezpieczeniowej wraz z opcją wynosi:

…………………………………………………………….. (cena netto = cena brutto)

(należy wpisać cenę za trzyletni okres ochrony, obliczoną zgodnie z kalkulacją oferty cenowej, przedstawioną w pkt. 5.2 poniżej).

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.u. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.)
o podatku od towarów i usług, usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku VAT (nie podlegają VAT).


  1. Kalkulacja oferty cenowej wg szczegółowej kalkulacji stanowiącej załącznik do formularza ofertowego

Cena za ubezpieczenia NFOŚiGW w okresie trzech lat z uwzględnieniem prawa opcji:  1. Lp.

   Rodzaj ubezpieczenia

   Składka za trzyletni okres ochrony ubezpieczeniowej wraz z prawem opcji, w zakresie w jakim przewidziano
   (w zł)


   I

   Oferta cenowa za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z opcją   II

   Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej   III

   Oferta cenowa za ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych   IV

   Oferta cenowa za ubezpieczenia komunikacyjne (OC,NNW,AC)   Łącznie
   W załaczeniu przedkładam Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczące ubepzieczeń objetych zamówieniem.

 1. Fakultatywne warunki ubezpieczenia
Fakultatywne
warunki ubezpieczenia


Deklaracja przyjęcia / nie przyjęcia (TAK/NIE) *

1

2

Zapis punktowany nr 1
Zapis punktowany nr 2
* Każdy fakultatywny warunek ubezpieczenia wymaga jednoznacznego ustosunkowania
się Wykonawcy w kolumnie nr 2, co do przyjęcia klauzuli (TAK) lub nie przyjęcia klauzuli (NIE) w zaproponowanej treści. Jeżeli dane pole zostanie w tabeli puste, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie przyjął zapisu tego wiersza i do obliczeń przyjmie dla tej pozycji wartość zero.

*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zaakceptowanie przez nas postanowień fakultatywnych warunków ubezpieczenia nie będzie skutkowało dla Zamawiającego obowiązkiem zapłaty dodatkowej składki.
 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 2. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy, w tym warunki płatności, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się
  do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
  na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  i zgodnie ze złożoną ofertą.

 3. Techniczną obsługę ubezpieczeń wykonywać będzie jednostka w Warszawie przy ul. ……………………….., Tel. ………………………………, Fax. ………………………………….. /

Wskażemy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy jednostkę
w Warszawie, która będzie wykonywała techniczną obsługę ubezpieczeń i w tym terminie podamy dane teleadresowe jednostki.*

(* należy skreślić nieodpowiednie)

 1. Ofertę niniejszą składamy na …………… kolejno ponumerowanych stronach.

 2. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksuPobieranie 1.16 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna