Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wi. 272 2013


Dział XII Sposób udzielania wyjaśnień dot. specyfikacji i przesyłania dokumentówPobieranie 373.48 Kb.
Strona3/5
Data07.05.2016
Rozmiar373.48 Kb.
1   2   3   4   5

Dział XII

Sposób udzielania wyjaśnień dot. specyfikacji i przesyłania dokumentów


 1. Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający prześle treść wyjaśnień pytającemu oraz pozostałym oferentom, którym wydano specyfikację. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania drogą elektroniczną.

 2. Sposób porozumiewania się stron, o którym mowa wyżej nie dotyczy oferty, którą dla swej ważności należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda taka zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie doręczona wszystkim oferentom.

 4. Zamawiający przedłuży z własnej inicjatywy lub na wniosek oferentów termin składania ofert w celu uwzględnienia w ofertach uzyskanych wyjaśnień lub zmian w specyfikacji. W tym przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i oferentów odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

 5. Osobami ze strony Zamawiającego, upoważnionymi do komunikowania się z oferentami w celu udzielania wyjaśnień są:

 • W sprawie projektu: mgr Grzegorz Pochopień – tel. 0-33 8757956 w godzinach od 800 do 1400.

 • W sprawie procedury przetargowej: mgr Igor Głuc / mgr Piotr Pudo – tel. 0-33 8757920 w godzinach od 800 do 1400.


Dział XIII

Miejsce, termin otwarcia ofert


 1. Postępowanie ma charakter publiczny.

 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ewentualnymi zmianami w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b w dniu 15.03.2013 r. o godzinie 1200.

 3. Podczas otwierania kopert z ofertami (cześć jawna posiedzenia komisji przetargowej) Zamawiający ogłosi nazwy oferentów, ich siedzibę, ceny ofertowe.

 4. W przypadku gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwę i siedzibę oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

 5. Koperty oznaczone „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej kolejności.

 6. W toku badania ofert (część niejawna posiedzenia komisji przetargowej) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną.

 7. W czasie pracy Komisji przetargowej Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, informując o tym oferenta.

Dział XIV

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca przed datą podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.


Dział XV

Pouczenie o środkach ochrony prawnej


 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

 2. W wypadku, o którym mowa w art. 180 ust. 2. ustawy prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany.

 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie:

 • 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

 • 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

 • wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania.

 1. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.

 2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

 4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna