Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wi. 272 2013


Dział XVI Postanowienia końcowePobieranie 373.48 Kb.
Strona4/5
Data07.05.2016
Rozmiar373.48 Kb.
1   2   3   4   5

Dział XVI

Postanowienia końcowe


 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych przez oferentów.

 3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (załączając oświadczenie do oferty).

 4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku postępowania wszystkich oferentów. W zawiadomieniu wysłanym do oferentów, Zamawiający określi termin zawarcia umowy, nie krótszy niż 5 dni od dnia zamieszczenia na tablicy w siedzibie Zamawiającego ogłoszenia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

 5. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa, której projekt zamawiający załącza do niniejszej specyfikacji.

 6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 9. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

 10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

Zatwierdzam:………………………………….

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż 9 zewnętrznych infokiosków i 1 wewnętrznego infokisku w wyznaczone punkty na terenie Powiatu Suskiego”
ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Suski

ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
WYKONAWCA

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)


KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:


WykonawcaImię i nazwisko osoby uprawnionej

do kontaktów


AdresNr telefonuNr faksue-mail


Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę oświadczam, że: 1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

 2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ i określonym tam terminie,

 3. cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ, uwzględnia dostawę i montaż infokiosków oraz wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia wynosi:

…………………………………………………brutto z VAT (słownie:………………………………………………………) PLN.

.……………………………………………….. netto (słownie:………………………………………………………) PLN
3a. Wyszczególnienie :


Lp

Określenie przedmiotu zamówienia

Model

Parametry

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa brutto

Wartość netto

Wartość brutto

1.

1 infokiosk wewnętrzny2.

9 infokiosków zewnętrznych


 1. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

 2. następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom (Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy):

Lp.

Nazwa / opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
 1. akceptuję bez zastrzeżeń Istotne postanowienia umowy przedstawione w Załączniku nr 5 do SIWZ,

 2. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego

 3. udzielamy gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy: ______ miesięcy,

 4. wykonawca oświadcza że warunki gwarancji jakości będą zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

 5. do oferty złożono następujące załączniki:

-

-

- 1. oferta zawiera …….. kolejno ponumerowanych stron

Podpis(y):


Lp.

Data

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)

Podpis(y) osoby(osób)

uprawnionej (ych)Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu


OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na „„Dostawę i montaż 9 zewnętrznych infokiosków i 1 wewnętrznego infokisku w wyznaczone punkty na terenie Powiatu Suskiego”
ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Suski

ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
WYKONAWCA

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)
Niniejszym oświadczam, że jako Wykonawca spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:


1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- których opis sposobu oceny określony został w SIWZ przedmiotowego postępowania.

Podpis(y):

Lp.

Data

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)

Podpis(y) osoby(osób)

uprawnionej (ych)Załącznik nr 3 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU

PODSTAW DO WYKLUCZENIA


OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż 9 zewnętrznych infokiosków i 1 wewnętrznego infokisku w wyznaczone punkty na terenie Powiatu Suskiego”
ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Suski

ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
WYKONAWCA

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), w tym nie zachodzą wobec mnie przesłanki będące podstawą do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podpis(y):

Lp.

Data

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)

Podpis(y) osoby(osób)

uprawnionej (ych)


Załącznik nr 4 do SIWZ


WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ/UMÓW NA DOSTAWY I MONTAŻ INFOKISKÓW
DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż 9 zewnętrznych infokiosków i 1 wewnętrznego infokisku w wyznaczone punkty na terenie Powiatu Suskiego”
ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Suski

ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem co najmniej 2 dostawy o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł na następujące zamówienia w zakresie niezbędnym dla wykazania spełnienia warunku posiadania doświadczenia i wiedzy określony w SIWZ :
Lp

Przedmiot wykonywanych dostaw

Data wykonania


Odbiorca /Miejsce Wykonania

Wartość brutto wykonanych dostaw

1

2

3W załączeniu przedkładam/my dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane powyżej zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Podpis(y):

Lp.

Data

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)

Podpis(y) osoby(osób)

uprawnionej (ych)


Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowyUmowa Nr WI.273.1.2013 - projekt
zawarta w dniu .... ......... 2013 r. pomiędzy Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Członków Zarządu:


Pana inż. Tadeusza Gancarza

Starostę Suskiego,

Pana Jana Woźnego

Wicestarostę Suskiego


a …………………………………………………. z siedzibą
w ……………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:


…………………………….

……………………………….......................

………………..Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym Nr WI.272……2013 z dnia ………… r. na Dostawę i montaż 9 zewnętrznych infokiosków i 1 wewnętrznego infokisku w wyznaczone punkty na terenie Powiatu Suskiego”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 9 sztuk fabrycznie nowych infokiosków zewnętrznych wolnostojących i 1 wewnętrznego infokiosku w wyznaczone punkty na terenie

Powiatu Suskiego :

Wykonawca dokona montażu infokiosków w następujących lokalizacjach:

1 a. Infokioski zewnętrzne:

1) Gmina Budzów

2) Gmina Bystra-Sidzina

3) Gmina Jordanów

4) Miasto Jordanów

5) Miasto Maków Podhalański

6) Gmina Stryszawa

7) Miasto Sucha Beskidzka

8) Gmina Zembrzyce

9) Gmina Zawoja

1 b. Infokiosk wewnętrzny:

1) Budynek Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

2. Zamawiający wskaże precyzyjną lokalizacje montażu i instalacji infokiosków w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy.

3. Zamawiający zabezpieczy zasilanie elektryczne i dostęp do sieci internetowej w punktach

montażu infokiosków.


 1. Integralne części składowe umowy stanowią:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

 2. Oferta Wykonawcy wraz z warunkami gwarancji.


§ 2

Dostawa

1. Ostateczny termin realizacji dostawy i montażu infokiosków ustala się do dnia 10.07.2013 r.

2. Poprzez dostawę i montaż strony rozumieją:

2 a. montaż infokiosku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z par. 1 pkt.2 niniejszej

2 b. instalacje urządzenia

2 c. zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania systemowego i oprogramowania

Zarządzającego - sterującego

2 d. szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i zainstalowanego oprogramowania dla administratorów

2 e. dostarczenie instrukcji obsługi i eksploatacji kiosku i postępowania w przypadku

awarii, wydanej w języku polskim

2 f. dostarczenie instrukcji dotyczącej konfiguracji oprogramowania wydanej w języku

polskim


2 g. umożliwienie dostępu upoważnionym przez Zamawiającego do wnętrza infokiosku oraz umożliwienie montażu we wnętrzu dodatkowych urządzeń, bez utraty gwarancji na przedmiot zamówienia

3. Dostawa zakończona będzie sporządzeniem protokołu odbioru przedmiotu umowy wykonanym po zakończeniu dostawy i montażu w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Protokół zostanie obustronnie podpisany.§ 3

Gwarancja

1. Wykonawca udziela 72 miesiące gwarancji na bezawaryjne działanie infokiosków. Termin

gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru.

2. Czas reakcji od zgłoszenia usterki, awarii - max 4-godzinny

3. Naprawa w ciągu max.24 godzin od zgłoszenia awarii poprzez serwis producenta

4. W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewnia 12-miesięczne wsparcie techniczne

które obejmuje m.in. kwartalną aktualizację oprogramowania. Aktualizacje będą

zawierały zmiany i rozszerzenia zgłaszane przez administratora


§ 4


Odbiór końcowy

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia opisany w § 1 nin. umowy.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.§ 5

Warunki płatności

1. Całkowita wartość umowy zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do

niniejszej umowy wynosi:

netto..................... zł. (słownie : .........................................................................................)

podatek VAT..................... zł. (słownie: ..............................................................................)

brutto..................... zł. (słownie :.........................................................................................)

2. Podstawą rozliczenia dostawy i montażu stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu

umowy sporządzony przez Zamawiającego oraz oryginalna faktura VAT wystawiona przez

Wykonawcę.

3. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek wykonawcy w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia

rachunku Zamawiającego.

4.Faktura wystawiona będzie na:

1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna