Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wi. 272 2013Pobieranie 373.48 Kb.
Strona5/5
Data07.05.2016
Rozmiar373.48 Kb.
1   2   3   4   5

POWIAT SUSKI


UL. MICKIEWICZA 19,

34-200 SUCHA BESKIDZKA,

NIP: 552-14-27-933.
§ 6

Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w formie ............................................................

2. Strony postanawiają, że 25 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 75 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w niniejszym paragrafie wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót (wysokości wynagrodzenia) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,10 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za ten przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Kary umowne za nieterminowe wykonanie zobowiązań będą potrącone z wynagrodzenia wykonawcy.

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli kary nie pokryją ewentualnej szkody.

§ 8

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z uwzględnianiem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej. Okoliczności te stwierdzą obydwie strony, a ewentualne przedłużenie terminu umowy może nastąpić wyłącznie w drodze aneksu do umowy.§ 9

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż miesiąc,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

3) Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.§ 10

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sadową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego lub za obopólną zgodą strony poddają się orzeczeniom Sądu Polubownego.
§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. W razie wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy strony za rozstrzygające uznają postanowienia wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


§ 12

Umowę niniejsza sporządza się w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego
Zamawiający

Wykonawca


Kontrasygnata Skarbnika Powiatu


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy”Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna