Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zp. 271/22/OŚZ/12Pobieranie 70.67 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar70.67 Kb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271/22/OŚZ/12
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w okresie zimowym 2012/2013”

Załącznik nr 9 do SIWZ
UMOWA NR 272/…../OŚZ/12

Istotne Warunki Umowy


Zawarta w dniu ……………. roku, w Milanówku
pomiędzy
Gminą Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Regon 013269150, NIP 5291799245,

reprezentowaną przez:
mgr Jerzego Wysockiego – Burmistrza Miasta Milanówka
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu

(Imię i nazwisko)

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmą ………………..………………........ z siedzibą w(pełna nazwa firmy)

rozumieniu przepisów art.28b ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w …………………………………………. ul……………………….., NIP…………….., REGON ……………………………………..(miejscowość i kod pocztowy)
lub
Firmą „………………………..” prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………… z siedzibą w rozumieniu przepisów art.28b ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w ……………………………………….. ul. ……………………, NIP…………………….,

(miejscowość i kod pocztowy)

REGON ………………………..


reprezentowaną przez:
…………………….. - …………………………………

(Imię i nazwisko) (stanowisko)
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/22/OŚZ/12, zgodnie z art. 39-46 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), obie strony zgodnie oświadczają, że zawierają umowę następującej treści:


§ 1

PRZEDMIOT I WARUNKI UMOWY


 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w okresie zimowym 2012/2013”, w ramach zadania „……………………………………. ” zwaną dalej „przedmiotem umowy”.

 2. Zakres prac obejmuje:

 1. zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta,

 2. codzienną obsługę koszy ulicznych typu FLIK i terenu wokół nich,

 3. utrzymanie w czystości i drożności wpustów ulicznych na terenie miasta,

 4. utrzymanie czystości wokół pojemników na odzież ustawionych na terenie miasta,

 5. usuwanie odpadów z terenów ogólnodostępnych w granicach miasta

Milanówka,

 1. usuwanie ogłoszeń i reklam z miejsc do tego nieprzystosowanych na terenie miasta.

 1. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem umowy przedstawiają:

- Specyfikacja Techniczna;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- oferta Wykonawcy z dnia…………

 1. Usługi, o których mowa w niniejszej umowie będą wykonywane na terenie miasta Milanówka.

 2. Zakres poszczególnych prac określonych w ust. 2 pkt. 3-6, Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał Wykonawcy poprzez Polecenie wykonania.

 3. Przy zimowym utrzymaniu Wykonawca zobowiązany jest do reagowania na warunki atmosferyczne bez uprzedniego Polecenia od Przedstawiciela Zamawiającego.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany zakresu zleconych prac oraz częstotliwości wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy, o których będzie niezwłocznie informował na piśmie z wyprzedzeniem.

 5. Podany zakres wykonywanych prac może ulec zwiększeniu w chwili:

 1. powstania nowych pasów drogowych do 10% podanej szacunkowej
  powierzchni w zależności od potrzeb,

 2. dostawienia nowych lub likwidacji koszy ulicznych,

 1. Podane w ST ilości mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od potrzeb w przypadku zbieranych odpadów z terenów ogólnodostępnych.

 2. Wykonawca usługi oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne potrzebne do wykonania przedmiotu umowy (realizacji niniejszej umowy).

 3. Wykonawca usługi oświadcza, że posiada wymagane obowiązującym prawem zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wykonywanych usług jak również zezwolenie ……………. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów komunalnych.

 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług oraz niniejszą umową.

 5. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy w zakresie zimowego utrzymania czystości muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. (Dz. U. nr 230 poz.1960), w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą prace.

 7. Usługi wykonane będą siłami własnymi przy użyciu urządzeń i narzędzi będących w dyspozycji Wykonawcy.


§ 2

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY


 1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 16 listopada 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku.

 2. Termin wykonania poszczególnych prac (z wyjątkiem zimowego utrzymania , oraz prac przewidzianych w ST do codziennego wykonania ) Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał Wykonawcy poprzez Polecenie wykonania.

 3. Za dzień zakończenia realizacji poszczególnych prac uznaje się datę zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę potwierdzoną protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

 4. Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy.


§ 3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY


 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ jest wynagrodzenie ryczałtowe.

 2. Wynagrodzenie miesięcznie Wykonawcy ustala się na kwotę ………………. zł miesięcznie (słownie: …………………. zł), w tym podatek VAT …..% tj. ……………. zł, cena netto …………………zł miesięcznie (słownie: ………………………………. zł), zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

 3. Wynagrodzenie za miesiąc listopad 2012 roku będzie wynagrodzeniem proporcjonalnym do ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w którym wykonywana jest praca.

 4. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego zamówienia nie może przewyższyć kwoty ………………………… zł brutto.

 5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i może być zmienione wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 6. Wszystkie czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji zamówienia.

 7. Zwiększenie ilości prac określonych w §1 ust.8 i ust.9 nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

 8. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe.

 9. Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie usług określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu, zostanie wypłacone tylko i wyłącznie, jeżeli usługi te będą wykonane na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po udzieleniu przez Zamawiającego zamówienia dodatkowego (podpisania nowej umowy). Ceny prac ujętych w protokole konieczności na usługi dodatkowe muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.


§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI


 1. Rozliczenie finansowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowych faktur wystawianych za okresy miesięczne. Jako okres miesięczny przyjmuje się również ilość dni listopada 2012r, w których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy.

 2. Podstawę do wystawienia faktury miesięcznej stanowią protokoły częściowego odbioru prac stwierdzające wykonanie przedmiotu umowy, podpisane przez obie Strony.

 3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem bankowym z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze.

 4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.


§5

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON


 1. Zamawiający zobowiązany jest do:

 1. dokonywania kontroli wykonanych prac,

 2. przystąpienia do odbioru prac wykonanych po zgłoszeniu ich

przez Wykonawcę,

 1. Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. wykonania przedmiotu umowy – usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym zakresie,

 2. posiadania obowiązującej umowy ze składowiskiem odpadów na przyjmowanie stałych odpadów komunalnych,

 3. okazania do wglądu Zamawiającemu aktualnej umowy ze składowiskiem najpóźniej do dnia zawarcia umowy,

 4. wyposażenia personelu skierowanego do realizacji zamówienia w ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy i przynajmniej z elementami odblaskowymi,

 5. odpowiedzialności, za jakość wykonanych usług,

 6. zapewnienia na własny koszt transportu dla osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego w czasie kontroli usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

 7. utrzymania miejsca prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zachowania porządku i czystości,

 8. zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania usług dodatkowych w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania,

 9. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich oraz dbania o należyty porządek i ochronę mienia na terenie wykonywania usług.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pełną kadrą personelu jak również zobowiązany jest do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym przez cały czas realizowania umowy.

 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.


§6

PRZEDSTAWICIELE


 1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:

  1. ………………………………………….

  2. ………………………….. ………… osoby nadzorujące realizację niniejszej umowy.

 2. Zmiana osób - przedstawicieli Wykonawcy nie powoduje zmiany niniejszej umowy. O zmianie tych osób Strony będą informować się pisemnie nie później niż w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

 3. Zamawiający powołuje swojego przedstawiciela wobec Wykonawcy w osobach……………………………………….. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych, z jakością i ilością usług, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.


§7

ODBIÓR ROBÓT - KONTROLE


    1. Przedmiotem odbioru jest wykonanie zakresu prac określonego w Poleceniu wykonania i niniejszej umowie.

    2. Kontroli wizualnej wykonanych robót podlega:

 1. stan nawierzchni (odśnieżenie) dróg, chodników, kładek w czasie okresu zimowego,

 2. stan czystości jezdni i chodników, placów i terenów ogólnodostępnych, zgodnie z wymaganiami ST i SIWZ,

 3. opróżnienie koszy ulicznych oraz stan czystości terenu wokół nich, jak również wokół pojemników na odzież używaną,

 4. usuwanie ogłoszeń i reklam z miejsc nieprzeznaczonych na ich naklejanie,

 5. utrzymanie w czystości i drożności wpustów ulicznych.

    1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy określonego w Poleceniach będą realizowane w następujących terminach:

 1. potwierdzenie przez Przedstawiciela Wykonawcy zakończenia prac określonych w Poleceniu i gotowość do ich odbioru nastąpi najpóźniej następnego dnia roboczego od daty określonej w Poleceniu wykonania,

 2. przeprowadzenie odbioru częściowego przez Przedstawiciela Zamawiającego zakresu prac określonego w Poleceniu rozpocznie się w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

 1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół stwierdzający faktycznie wykonane prace podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone nienależyte wykonanie, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu prawidłowego wykonania usługi.

 3. Spisany protokół będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na poprawienie niewłaściwie wykonanych usług.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o poprawieniu źle wykonanej usługi oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac, jako niewłaściwych. Usunięcie złego wykonania powinno być stwierdzone protokolarnie.

 5. Zamawiający dokona odbioru prac poprawionych i sporządzi protokół z przyjęcia tych prac.

 6. Zamawiający sporządzi protokoły w terminie 5 dni roboczych od dnia prawidłowego wykonania prac.

 7. W przypadku nie usunięcia wadliwie wykonanych prac przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający ma prawo poprawić niewłaściwie wykonane prace we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę pełnymi kosztami ich wykonania i potrącenia kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy.

 8. Zamawiający ma prawo w każdej chwili do skontrolowania wykonywania przedmiotu umowy nieokreślanego w Poleceniach wykonania a objętych niniejszą umową.

 9. Kontrole będą przeprowadzane w czasie i miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

 10. O przeprowadzonej kontroli Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

 11. Nie przybycie Wykonawcy lub jego upoważnionego Przedstawiciela na miejsce kontroli nie uniemożliwia z przeprowadzenia kontroli i spisania protokołu.

 12. Z dokonanej kontroli zostanie sporządzony protokół stwierdzający zgodność wykonania prac z ST.

 13. Na miejscu kontroli Zamawiający może sporządzić dokumentację fotograficzną.

 14. Wykonawca ma prawo wglądu do protokołów z kontroli w siedzibie Zamawiającego.


§ 8

KARY UMOWNE

       1. Za każdorazowe stwierdzenie odstępstw od wymagań w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w SIWZ i ST Zamawiający będzie naliczał kary umowne Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokości:

 1. 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy za nieprzystąpienie do odśnieżania miasta w ciągu 30 minut od zaistnienia określonych w ST, warunków atmosferycznych oraz kolejne 0, 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każde kolejne opóźnienie o 30 minut w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy,

 2. 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy za niezapewnienie przejezdności wszystkich ulic na terenie całego miasta w ciągu 6 godzin.

 3. 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy za niewykonanie sprzątnięcia ulic zgodnie z poleceniem Zamawiającego (w terminie i w zakresie wskazanym w poleceniu) oraz kolejne 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu polecenia Zamawiającego.

 4. 100,00 zł za każdy dzień, w którym niewykonano lub nienależycie wykonano polecenie dot. opróżniania koszy ulicznych, bądź porządku wokół koszy,

 5. 200,00 zł za każde niewykonanie lub nienależycie wykonane polecenie Zamawiającego dot. sprzątania terenów ogólnodostępnych (niewykonanie w terminie i zakresie wskazanym w poleceniu bądź nienależyte wykonanie),

 6. 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jednorazowego polecenia Zamawiającego dotyczącego pozostałego zakresu prac określonego w umowie,

 7. 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, lub rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.

       1. W przypadku, gdy jakiekolwiek uchybienie będzie miało miejsce trzykrotnie w czasie jednego miesiąca rozliczeniowego Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o 50% stawki miesięcznej.

       2. Strony uzgadniają, że w przypadku realizowania umowy niezgodnie z warunkami prawidłowego wykonania, Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. W skutek powyższego Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości uzgodnionej w niniejszej umowie, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację przedmiotowego zakresu zamówienia oraz naliczy karę umowną za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy.

       3. Podstawą do naliczenia kar umownych jest sporządzony protokół z odbioru częściowego lub z przeprowadzonej kontroli.

       4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

 1. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac, ani z innych zobowiązań umownych.

 2. Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY


 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od przypadków określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności:

 1. trzykrotnego pisemnie potwierdzonego przez Zamawiającego niewykonania przez Wykonawcę usług objętych umową.

 2. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpi od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

 3. dokonania takiej zmiany planu finansowego Zamawiającego, że nie przewidziane będą środki na realizację całości lub części umowy.

W takich przypadkach Wykonawca nie może żądać kary umownej ani też odszkodowania.

 1. Strony uzgadniają, że w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy ze spełniania świadczeń w zakresie utrzymania zimowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrudnienia dodatkowych firm na czas niezbędny do zimowego utrzymania miasta. Wskutek powyższego Wykonawca ponosi koszt realizacji przedmiotowego zakresu zamówienia wykonanego przez zatrudnione firmy.

 2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

 1. Wykonawca nienależycie (nie terminowo, nie dokładnie) wykonuje przedmiot umowy,

 2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 3 dni roboczych od wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,

 3. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 2 dni roboczych od dnia wskazanego w Poleceniu wykonania, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,

 4. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac zimowego utrzymania czystości w ciągu 72 godzin od czasu pojawienia się skutków zimy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,

 5. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac
  i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni przy zimowym utrzymaniu czystości i dłużej niż 4 dni w pozostałym zakresie umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, w terminie 5 dni roboczych Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

 2. W przypadku rozwiązania, lub odstąpienia od umowy z przyczyn Wykonawcy, zostanie on wykluczony z następnych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego, na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia odbioru prac bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

 5. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie jej, o którym mowa w ust. 1 i 3 powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

 6. Strona, z której winy zostało dokonane rozwiązanie umowy, niezależnie od kar umownych, poniesie koszty wynikłe z rozwiązania umowy, w tym koszty zabezpieczenia przerwanych usług.


§ 10

ROZSTRZYGANIE SPORÓW


 1. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi albo między Zamawiającym a Podwykonawcami, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

 2. Jeśli po trzydziestu dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego.

 3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.


§ 11

UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW

(w przypadku zlecenia części zamówienia Podwykonawcom)


 1. Wykonawca zawrze z Podwykonawcą umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Wykonawca zamierza przekazać część zamówienia dotyczącą…………………
  (branża)
  o wartości …………….

 3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kopii umów z Podwykonawcą w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy z Zamawiającym.

 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za część zamówienia, którą wykonuje przy pomocy Podwykonawców.


§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, w którym prowadzone będą usługi objęte niniejszą umową i, nie zgłasza żadnych zastrzeżeń z tego tytułu.

 3. Wykonawca oświadcza, że podane numery: telefonu stacjonarnego …………………………. i telefonu komórkowego ………………………… oraz numer fax. …………………..oraz adres poczty elektronicznej …………………………są przeznaczone do stałego kontaktu z Zamawiającym.

 4. Wykonawca oświadcza, że podany numer telefonu ………………………… jest przeznaczony na całodobowy dyżur.

 5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu i faxu.

 6. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 5, pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

 7. Zmiana zawartej umowy w zakresie określonym w ogłoszeniu lub SIWZ może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

 8. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie.

 9. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

 10. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego.

 11. Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
  2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

………………….. ……………………Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk


Klasyfikacja budżetowa

- -

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna