Specyfikacja techniczna I. Przedmiot Specyfikacji TechnicznejPobieranie 0.53 Mb.
Strona1/6
Data09.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację czynności operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie m.st. Warszawy” (zwanego dalej „ZSZR” lub „Systemem”).

Specyfikacja Techniczna zawiera ogólny opis ZSZR jak też jego elementów i części składowych wg stanu na dzień wszczęcia procedury przetargowej.

Zamawiający informuje, że w okresie realizacji umowy ZSZR może ulegać zmianom, modyfikacjom oraz przekształceniom wynikającym z potrzeb rozwojowych i komunikacyjnych m.st. Warszawy, co skutkować może zwiększeniem ilości elementów lub części składowych Systemu, rozszerzeniem obszaru funkcjonowania, pojawieniem się nowych funkcji Systemu i zadań Operatora. Zakres obowiązków, czynności i zadań Operatora zawarty w Specyfikacji Technicznej winien być rozumiany i interpretowany łącznie z zapisami SIWZ i załączonych do niej dokumentów, w tym Wykazu czynności operatora i umowy.

W Specyfikacji Technicznej określono podstawowe wymagania techniczne, w tym sprzętowe oraz minimalne warunki, jakie spełniać ma wykonawca realizujący funkcje operatora ZSZR (zwany dalej „Wykonawcą” lub „Operatorem”). Niezależnie od powyższych warunków i wymagań Operator obowiązany jest do dostosowania swego potencjału technicznego, sprzętowego i kadrowego do warunków, w jakich realizowane będą jego zobowiązania umowne.

II Opis Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

W skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem wchodzą: 1. Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowane w Warszawie przy ul. Chmielnej 120 wraz ze zlokalizowanymi w nim:

 • serwerami oraz urządzeniami towarzyszącymi i peryferyjnymi,

 • stacjami operatorskimi,

 • ściana graficzna tzw. „videowall”,

 • oprogramowaniem standardowym i specjalistycznym.

 1. stacje pomiarowe ruchu zlokalizowane na lampach oświetlenia ulicznego

 2. znaki zmiennej treści wraz z elementami wsporczymi i mocującymi

 3. sterowniki sygnalizacji świetlnej

 4. elementy sygnalizacji świetlnej zlokalizowane na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, przejazdach tramwajowych obejmujące:

- konstrukcje wsporcze tj. maszty (w tym maszty wysięgnikowe i oświetleniowo wysięgnikowe), ich fundamenty oraz wysięgniki i bramownice;

- latarnie sygnalizacyjne z konsolami;

- sygnalizatory dźwiękowe;

- sieci kabli (w tym teletechnicznych):

a. sygnalizacyjnych;

b. akomodacyjnych;

c. zasilających, o ile stanowią one WLZ między złączem a aparatem sterowniczym lub, które są wyposażeniem sygnalizacji tymczasowych;

d. światłowodowych;

- urządzenia osprzętu tj. kasety przyciskowe, skrzynki bezpiecznikowe, złącza sygnalizacji tymczasowych, zabezpieczenia licznikowe

- detektory ruchu wraz z konstrukcjami wsporczymi;

- pętle indukcyjne, przyciski dla pieszych i rowerzystów;

- inne zastosowane formy detekcji pojazdów i pieszych (np. czujniki magnetyczne, kamery) i inne wprowadzane przez Zamawiającego w trakcie trwania konserwacji;

- urządzenia ochrony przeciwporażeniowej;

- urządzenia komunikacyjne;
 1. sieć komunikacyjna pomiędzy urządzeniami Centrum Zarządzania Ruchem elementami systemu,

 2. telewizja dozorowa – monitoring – CCTV (kamera + konwertery sygnału CCTV),

 3. strona WWW.

Szczegółowy opis urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem:

 1. Urządzenia Centrum Zarządzania Ruchem.

Najważniejszym elementem Centrum Zarządzania Ruchem jest SITRAFFIC SCALA/CONCERT stanowiący system współpracujących ze sobą serwerów.

Na serwerach tych znajdują się wszelkie dane, procesy i wizualizacje niezbędne w eksploatacji Systemu. Tu można je też kontrolować i zarządzać nimi. Wykorzystywane są następujące serwery:


 • Serwer zarządzania jakością (NGS):
  Serwer zarządzania jakością służy do wykonywania następujących aplikacji:
  • wizualizacje online

  • narzędzia zarządzania jakością

  • kontrola jakości
 • Serwer aplikacji (application server):
  Serwer aplikacji służy do wykonywania następujących aplikacji:
  • kierowanie strategiczne

  • zarządzanie terminarzem odpowiedzi

  • automatyzacja roczna

  • opracowywanie wyników pomiarów

  • archiwizacja wyników pomiarów

  • archiwum informacji o funkcjonowaniu zakładu

  • różne usługi dla serwera GUI

  • zarządzanie użytkownikami i licencjami
 • Serwer GUI:
  Serwer GUI przekazuje informacje niezbędne do obsługi poszczególnych stanowisk pracy – stacji roboczych oraz wizualizacji na tych miejscach. Wykonuje on:
  • przekazywanie aktualnych, dynamicznych danych w celu prezentacji stanów aktualnych i wizualizacji online.

  • przekazywanie informacji z archiwów po uzyskaniu odpowiednich zapytań.

  • przyjmowanie i opracowywanie komend obsługi.
 • Serwer Komunikacyjny (Comunication):
  Obsługuje różne łącza między komputerami. • Serwer planowania i danych (S4):
  Serwer jest wykorzystywany do centralnego archiwizowania danych niezbędnych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i programów do realizacji zadań związanych z dostawami oraz planowaniem technicznym. • Serwer MOTION:
  Zawiera oprogramowanie do sterowania strategicznego i adaptacyjnego. (MOTION)Serwery pracują przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP. Wszystkie komputery pracujące w sieci otrzymały stały adres IP.

Rysunek : Serwer SITRAFFIC SCALA/Koncert
Instalacja serwera oraz komponentu OCIT Intelligent Gateway odbywa się z użyciem Prime-Center Rack – szafa rackowa.

Sprzęt (hardware)


Komponent serwera
Primergy Rack

PY TX300S3r/X 5120, 2x GB LAN

Xeon DP 5120 1.86GHz 4MB 1066MHz

RAID 0/1on board


Pamięć operacyjna

2x1GB Base FBD533 PC2-4200F d ECC

Stacja dysków DAT

Tape Kit DDS Gen5 36GB 3MB/s intern


Dysk twardy

4 x HD SAS 3Gb/s 146GB 10k hot plug 3.5"

Opcja portu równoległego

Opcja portu równoległego Centronics:
Kabel z 25 pol. Centronics Interface

Stacja dysków DVD

DVD-RW DL\DVD-RAM ATAPI slimlineOprogramowanie serwerów SITRAFFIC SCALA/Koncert

 • Windows 2000 i Windows 2003 dla serwerów

 • Oracle 10i dla wszystkich serwerów

 • XMLSPY Professional

 • Virusscan / FP-WIN Professional (oprogramowanie antywirusowe)Serwery SISTORE CX4 - wideo

 • • Cyfrowy kodek - 4 wejść wideo, 2 wyjścia wideo, pełna prędkość

 • • Transmisja i zapis wideo wysokiej jakości dzięki technologii MPEG4

 • • Możliwość budowy "wirtualnej matrycy " składającej się z wielu urządzeń CX

 • • Łatwa konfiguracja, instalacja Plug & Play

 • • Zdalny nadzór i monitoring stanu urządzenia bazujące na Web

SISTORE CX jest inteligentnym cyfrowym kodekiem wideo umożliwiającym transmisję i rejestrację sygnałów wideo. Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań IT Siemens.


SISTORE CX idealnie odpowiada potrzebom aplikacji wymagających jednoczesnej transmisji i rejestracji wideo w sieciach IP.

SISTORE CX realizuje funkcje kodera i/lub dekodera, które wraz ze stacjami klienckimi zlokalizowanymi w sieci tworzą elastyczny system wideo.

SISTORE CX umożliwia budowę "wirtualnej matrycy wideo" realizującej cyfrową transmisję wideo, wyświetlanie obrazów na monitorach analogowych lub ekranie komputera wykorzystując dekodery softwarowe.

Oprzyrządowanie ( hardware )Pełne wsparcie technologii sieci

SISTORE CX wspiera transmisję sygnałów wideo w różnych topologiach sieci.

Zdalny klient umożliwia jednoczesny podgląd obrazu na bieżąco, odtwarzanie archiwum obrazów oraz rejestrację na różnych jednostkach SISTORE CX.
Definiowane tryby rejestracji

SISTORE CX umożliwia optymalizację interfejsu użytkownika, pozwala operatorom na konfigurację parametrów każdej z kamer i dopasowanie do potrzeb aplikacji.


Dowolna platforma systemowa

Stworzone przy użyciu JAVATM, oprogramowanie klient może zostać uruchomione jako przeglądarka, niezależnie od systemu operacyjnego PC, lub zainstalowane jako aplikacja zoptymalizowana do pracy w systemie Windows.


Centrum monitorowania i rejestracji obrazu
Do centrum monitorowania obraz będzie transmitowany w czasie rzeczywistym.

Wyposażenie stanowisk umożliwia operatorowi równoczesny podgląd wszystkich kamer, które są obsługiwane przez pulpit. Zapewniona zostanie możliwość przełączania widoku z kamer na pulpity sąsiednie oraz wyświetlania obrazu w podziale. Stanowiska operatorskie będą wyposażone w panel sterowania służący do sterowania kamerami (obroty, zoom, nagrywanie, przełączanie obrazów na monitory) Do obsługi kamer przewidziano 4 stanowiska z monitorami cctv. System będzie umożliwiał wyświetlanie obrazów z kamer CCTV na ścianie graficznej.

Rejestracja obrazów ze wszystkich kamer będzie odbywała się na dyskach dedykowanych rejestratorów cyfrowych SISTORE CX w postaci cyfrowej w okresie 30 dni przy odświeżaniu min 1 klatka/sek, przy pełnej rozdzielczości kamer i min. 256 kolorach/stopniach szarości. Filmy będą nagrywane jako sekwencje o definiowanej długości, opatrzone numerem kamery, datą i godziną rejestracji. Możliwa będzie zmiana parametrów kompresji (liczba klatek, rozdzielczość). Zarządzanie plikami z nagraniami odbywać się będzie za pomocą stacji roboczej w centrum sterowania.
Dla transmisji obrazu z kamer zostaną wykorzystane łącza światłowodowe umożliwiające uzyskanie łączności dwukierunkowej w sieci LAN.

Serwer Komunikacyjny znaków zmiennej treści VMS
Wymagania dotyczące środowiska sieciowego Serwera Komunikacyjnego:


 • Komunikacja między komponentami systemu odbywa się w sieci LAN z wykorzystaniem protokołu TCP/IPv4.
 • TMS, Serwer Komunikacji i tablice znaków posiadają niezmienne adresy IP.Funkcje:
Główne funkcje Serwera Komunikacji to umożliwienie poprzez wykonywanie żądań TMSe następujących akcji


 • Wyświetlenie na odpowiednim znaku tablicy jednowierszowego napisu, o długości max. 24 liter (łącznie z tzw. białymi znakami); napisy nie są predefiniowane – treść napisów jest ustalana dynamicznie poprzez przewidziane do tego struktury protokołu SOAP; predefiniowana na Serwerze Komunikacyjnym jest czcionka.
 • Wyświetlenie na odpowiednim znaku tablicy kolorowego piktogramu; piktogramem jest pixmapa o rozmiarze 48x48 pikseli; wszystkie piktogramy są predefiniowane.
 • Włączanie/wyłączanie znaków

Dane techniczne:Aplikacja

Konwersja transmisji protokołu SOAP w zarządzaniu tablicami VMS DRIP’s

Processor (L2 cache/CPU GHz/front-side bus MHz max)

Intel Xeon (quad-core) (8MB/up to 2.4 GHz/1066 MHz) or Intel Xeon (dual-core) (2MB or 4MB/up to 2.4 GHz/1066 MHz) or Intel Pentium D (dual-core) (4MB/up to 3.4 GHz/800 MHz) or Intel Celeron (256KB/2.93 GHz/533 MHz)

Number of processors (std/max)

1/1

Memory1 (std/max)

512MB or 1GB/8GB Double Data Rate (DDR) II 667 MHz via 4 DIMM slots

Expansion Slots

2 PCI-Express x8

Disk bays (total/hot- swap)

Up to two 3.5" simple swap Serial Advanced Technology Attachment (SATA), or two 3.5" hot-swap SATA or SAS HDDs, or four 2.5" hot-swap SAS

Maximum internal storage

1.0TB SATA or 600GB SAS

Network interface

Dual Gigabit Ethernet (GbE)

Hot-swap components

SATA and SAS HDDs

RAID support

Integrated hardware RAID-0, -1 (model dependent) and RAID-5, optional

Ports

Front: two USB; Rear: serial, two USB, two Ethernet, video, mouse, keyboard

Power supply (std/max)

240V/350W 1/1

Humidity (operational)

20-80% (no condensation)

Temp. (operational)

+5 - +40 oC

Form factor/height

Rack 19” (22" depth)/1U

Tabela Serwer komunikacyjny znaków zmiennej treści VMS.
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna