Specyfikacja technicznaPobieranie 45.64 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar45.64 Kb.

Inwestor


SĄD OKRĘGOWY w KATOWICACH

40-028 KATOWICE ul. Francuska 38


Obiekt

Adres


SĄD OKRĘGOWY w KATOWICACH

40-028 KATOWICE ul.Andrzeja 16/18

Tytuł dokumentacji

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża

PPOŻ.

Data opracowania

11.2010

Stadium
Numer projektu

9/PPOŻ/10
Projektował

mgr inż.Andrzej Kaczmarzyk
Opracował

mgr inż.Teresa Kaczmarzyk
Sprawdził

mgr inż.Jerzy FredowiczUwagi i opinie:


Dąbrowa Górnicza 11.2010r.

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

CPV 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych


1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Okręgowego W Katowicach przy ul.Andrzeja 16.18
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac:

 1. wykonanie tras kablowych i ułożenie kabli,

 2. montaż i podłączenie elementów systemu,

 3. rozruch i oprogramowanie systemu,

 4. przeszkolenie obsługi.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.

2. Materiały
2.1 Rodzaj materiałów
Podstawowe elementy i urządzenia stanowiące kompletny system spełniający wymagania postawione w założeniach projektowych należy dobierać zgodnie z wykazem materiałów w przedmiotowym projekcie. Dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń równoważnych pod warunkiem że będą one posiadały parametry nie gorsze niż te które są przedstawione w dokumentacji technicznej i będą posiadać wymagane atesty i certyfikaty. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany systemu decyzja taka wymaga pisemnej zgody projektanta i Inwestora. Wymagane są pisemne wytyczne Projektanta lub wykonanie projektu zamiennego gdzie zostaną ujęte wskazówki co do wykonania zmiany.

2.2 Warunki dostawy


Materiały i urządzenia powinny pochodzić od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów zgodnie z punktem 2.1. Wykonawca powinien:

 1. dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót,

 2. zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych wykonywanych przez producenta,

 3. zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości).


2.3 Transport i składowanie


Zastosowane materiały nie wymagają szczególnych warunków transportu i składowania. Należy stosować się do zaleceń producenta.
2.4 Kontrola jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

 1. rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta,

 2. rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na budowę,

 3. atestu (zaświadczenia o jakości),

 4. oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy,

 5. dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Nadzór Inwestorski wątpliwości

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 1. zaświadczeniach z kontroli,

 2. zapisach w dziennikach budowy,

 3. innych dokumentach.

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności.


3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu są określone w punkcie 2.3
5. Wykonanie robót
5.1 Prace przygotowawcze
Przed rozpoczęciem wykonywania robót kablowych należy przeprowadzić kontrolę podłoża, a przede wszystkim dokonać wytyczenia przebiegu tras kablowych przy pomocy wykrywacza kabli w celu ustalenia przebiegu istniejącego okablowania pod tynkiem. Przed rozpoczęciem wykonywania montażu należy przeprowadzić kontrolę zakończenia robót instalacyjnych. Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być wyrównane tynkiem podkładowym lub wyrównane zaprawą.
5.2 Zasady ogólne
Przy wykonywaniu robót kablowych należy przestrzegać ogólnych zasad prowadzenia kabli. Należy szczególnie zwrócić uwagę, aby trasy sygnałowe nie były prowadzone równolegle do kabli energetycznych, a jeżeli zachodzi taka konieczność to w odległości nie mniejszej niż 10 cm. Montaż urządzeń należy wykonywać w sposób estetyczny zgodnie z projektem z uwzględnieniem aranżacji pomieszczeń.

5.3 Sposób wykonywania robót5.3.1 Montaż centrali POLON 4900

Centralę należy instalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 0 °C i wyższa niż +40 °C. Centrale przymocowuje się do ściany poprzez specjalną ramę nośną, dostarczaną razem z urządzeniem.

W pobliżu centrali (w zasięgu wzroku) powinien być zainstalowany ręczny ostrzegacz pożarowy.
5.3.2 Montaż gniazda czujek G40
Gniazdo do sufitu mocuje się dwoma wkrętami poprzez kołki rozporowe (zalecane kołki o średnicy 6mm). Wskazane jest wiercenie otworów pod kołki rozporowe do mocowania gniazda przy użyciu szablonu o odpowiednim rozstawie otworów. Zły rozstaw otworów może być przyczyną zdeformowania gniazda przy silnym dokręceniu wkrętów mocujących. Miejsca podłączania poszczególnych przewodów opisane są na złączu.
5.3.3 Montaż czujek optycznych oraz ciepła DUR 4046 i TUN 4046
Czujka ciepła przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka posiada możliwość zaprogramowania klasy temperaturowej.

Czujka optyczna przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej.

Czujki instaluje się w gniazdach. Montaż czujki w gnieździe polega na włożeniu jej do gniazda i przekręceniu do momentu zatrzaśnięcia go w gnieździe.
5.3.4 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru ROP 4001
Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Ręczne ostrzegacze pożarowe produkowane są w wersji do instalowania wewnątrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga użycia ramki maskującej.

Ostrzegacz montuje sie na płaskiej powierzchni przy użyciu 2 kołków rozporowych φ6 i wkrętów z łbem walcowym, dostarczanych w komplecie z ostrzegaczem. Rozmieszczenie otworów do mocowania zaleca się wytyczyć przy użyciu szablonu. Do mocowania ostrzegacza natynkowo należy zastosować ramkę maskującą RM-60-R. Ze względu na znaczną siłę uderzenia wymaganą do uruchomienia, nie należy montować ostrzegaczy bezpośrednio do płyt kartonowo-gipsowych bez dodatkowego wzmocnienia.

5.3.5 Montaż wskaźnika zadziałania WZ 31
Wskaźnik zadziałania jest przeznaczony do optycznego powtórzenia sygnalizacji stanu alarmu czujki lub grupy czujek, do których jest podłączony. W szczególności stosowany jest w sytuacjach instalowani czujek ponad sufitem podwieszanym oraz w systemach konwencjonalnych – nad wejściem do pomieszczenia, w którym zainstalowano czujki.

Wskaźnik zadziałania należy zainstalować w dobrze widocznym miejscu na suficie. W tym celu należy wewnętrzną wypraskę – podstawę - przymocować do ściany za pomocą kołków lub wkrętów o średnicy 4mm, a następnie przewodami połączyć zaciski wskaźnika z odpowiednimi zaciskami gniazda czujki.


5.3.6 Montaż elementu kontrolno-sterującego EKS 4001 i sterującego i EWS 4001
Elementy kontrolno - sterujące i sterujące są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp. Ponadto element kontrolno-sterujący umożliwia kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Elementy można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Element kontrolno-sterujący lub sterujący należy włączyć w linię dozorową w pobliżu sterowanego urządzenia. Obudowy modułu należy mocować na ścianach lub na stropach, przykręcając je czterema wkrętami przez otwory w narożnikach. Podczas montażu obudowy należy wyjąć moduły. Zalecane wkręty z kołkami rozporowymi średnicy 6 mm. Przewody kabelkowe należy wprowadzić przez dławiki kablowe.


5.3.7. Montaż sygnalizatora SAK-7
Sygnalizator składa się z dwóch części, z których pierwsza jest właściwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa niepalnego ABS. Druga część - gniazdo jest elementem mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych lub poprzez puszkę PIP-1A.W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie wypusty oznaczone czarnym kolorem, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką .

5.3.8 Układanie kabli o funkcji podtrzymania właściwości kabla przez czas 90 min.


Kable typu HTKSH PH90 do drzwi sterowanych ppoż. i do sygnalizatorów akustycznych prowadzić w rurkach Peschla pod tynkiem w ten sposób, aby zapewnić przykrycie je tynkiem o grubości min. 5mm .
5.3.9 Układanie kabli linii dozorowych.
Do budowy linii dozorowych należy wykorzystać ekranowane kable niepalne typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm. Kable powyższe należy układać pod tynkiem albo w rurkach lub kanałach kablowych.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. Kontrola polega na:

 1. Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami bieżącymi.

 2. Sprawdzeniu kompletności i estetyki montażu zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami bieżącymi. Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi.

 3. Sprawdzenie poprawności podłączeń zgodnie z dokumentacją techniczną.

 4. Sprawdzenie spełnienia założeń funkcjonalnych instalacji poprzez przeprowadzenie prób i symulację na etapie testowania.

Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać naprawy usterek zgodnie z procedurą usuwania niezgodności. Procedura usuwania niezgodności , stosowane materiały powinny być akceptowane przez Nadzór Inwestycyjny.


7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. Jednostką obmiarową jest 1 mb trasy kablowej i 1 szt. dla urządzeń i elementów instalacji objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną.

8. Odbiór robót
Odbiór robót obejmuje:

 • odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

 • odbiór ostateczny ( całego zakresu prac )

 • odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego )

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej i funkcjonalnej instalacji dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”.


Podstawę odbioru robót instalacyjnych stanowią następujące dokumenty:

 • dokumentacja techniczna

 • dziennik budowy

 • zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności

 • protokoły odbioru materiałów i wyrobów

 • protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót

 • wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny

 • ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku


9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

10. Przepisy związane


PN-EN 54-1:1998

Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie


PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej
PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji


PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe


PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna