Specyfikacja techniczna wstęP 1 Przedmiot opracowaniaPobieranie 262.89 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar262.89 Kb.
Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna związana z serwisem urządzeń technicznych w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. przy ul. Bukowskiej 285 w Poznaniu w obiektach: 1. nowy terminal pasażerski:

- maszynownie wody lodowej

- centrale wentylacyjne

- centralne ogrzewanie w tym nagrzewnice wraz z kotłowniami

- węzły cieplne

- przepompownia ścieków deszczowych


 1. nowa strażnica

- centrale wentylacyjno – klimatyzacyjne

- system klimatyzacji

- urządzenia typu split 10 szt.

- kotłownia

- przepompownia ścieków deszczowych


 1. terminal cargo

- kotłownia


 1. stary terminal pasażerski:

- kotłownia
Szczegółowe dane zgodnie z załącznikiem nr 1


  1. Podstawy opracowania

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002, Nr 191, poz. 1596) ze zm. (Dz. U. z 2003 r., nr 178, poz. 1745)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.jedn. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. z dnia 16 stycznia 1989 r.)

- Polskie Normy

- Książki rewizyjne urządzeń

- Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń
1.3 Zakres prac

Specyfikacja techniczna związana z serwisem powyższych urządzeń w Porcie Lotniczym Poznań Ławica Sp. z o.o. dotycząca dla każdego z urządzeń następujących prac:

- utrzymanie sprawności urządzeń

- wykonanie niezbędnych przeglądów okresowych urządzeń w terminach i zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, oraz instrukcjami konserwacji i producenta
Wykonawca może dokonać oględzin stanu urządzeń i zapoznać z dokumentacją wymienionego zakresu w okresie nie później niż 5 dni przed ustalonym terminem składania ofert.
Celem serwisu jest zapewnienie ciągłości użytkowania urządzeń i instalacji technicznych wraz z automatyką.

1.4 Okres i warunki gwarancji

Wymagany okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy na wszystkie wymieniane elementy podczas prac serwisowych w ramach wynagrodzenia umownego. Warunki muszą zawierać: wykaz urządzeń objętych konserwacją, prowadzenie konserwacji zgodnie z przepisami Urządzeń Dozoru Technicznego, normami oraz instrukcjami konserwacji i producenta, czas reakcji na zgłoszenie usterki do 3 h w dni robocze zgłoszone w godz. 6:00-18:00 od chwili powiadomienia przez Zleceniodawcę do rozpoczęcia jej usuwania, a usunięcie w trybie natychmiastowym lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, pozostałe usterki w terminie 14 dni jeżeli wady i usterki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, nie są możliwe do usunięcia w krótszym terminie. Na ten czas Zleceniobiorca umożliwi bezpieczne, tymczasowe działanie instalacji, urządzeń w zakresie niezbędnym do realizacji jej podstawowych funkcji, poza przypadkiem konieczności wymiany całego urządzenia.
1.5 Warunki serwisu

Warunki muszą zawierać wymagania jak w poprzednim punkcie, ponadto wszystkie koszty serwisowe, w tym koszt przeprowadzenia wszelkich, wymaganych obowiązującymi normami pomiarów skuteczności działania instalacji ochronnej urządzeń.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy nieobjętej niniejszą umową, a w szczególności niezbędnej ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia i/lub życia ludzkiego, Zleceniobiorca poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę. Zleceniodawca zleci wykonanie tej naprawy za odrębnym wynagrodzeniem. Koszt naprawy określany będzie w ofercie, która po akceptacji przez Zleceniodawcę będzie podstawą do ustalenia ceny usługi. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy niezbędnej ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia i/lub życia ludzkiego, Zleceniobiorca musi wykonać prace nawet bez zgody Zleceniodawcy.
1.6 Materiały wyjściowe

- Książki rewizyjne UDT - do wglądu

- DTR urządzeń – na życzenie do wglądu, bądź wykonania odpłatnej kopii, tj:

Nowy terminal pasażerski T2, T3

Dokumentacja powykonawcza: 1. Technologia kotłowni wraz z węzłami rozdzielczo pompowymi IA

 2. Instalacje CO zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych

 3. Instalacje CO zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych, technologia kotłowni

 4. Instalacje wentylacji mechanicznej - instrukcje obsługi

 5. Instalacja wentylacji mechanicznej izolacja ogniochronna

 6. Automatyka sterowanie i kontrola dla wentylacji, klimatyzacji, kotłowni, źródła wody lodowej i przepompowni wód opadowych

 7. Instalacja wody lodowej, instalacja freonu IIA

 8. Instalacja wody lodowej, instalacja freonu IIB

 9. Przepompownia ścieków deszczowych


Nowa strażnica LSRG

Dokumentacja powykonawcza: 1. Instalacje sanitarne wentylacji klimatyzacji, kotłowni CO i ciepła technologicznego

 2. Instalacje dokumentacja eksploatacji


Terminal cargo

Dokumentacja powykonawcza: 1. Projekt instalacji wewnętrznej CO oraz wentylacji mechanicznej

 2. Projekt kotłowni gazowej

 3. Technologia kotłowni gazowej


Stary terminal pasażerski T1

Dokumentacja powykonawcza: 1. Technologia kotłowni CO i CWU2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA SERWISU
2.1 Materiały

Materiały użyte do serwisu powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, zgodne z PN. Materiały te nie mogą być wcześniej użytkowane i mogą być lepsze, a przynajmniej nie mogą odbiegać parametrami i jakością od materiałów zastosowanych przez producenta, muszą być wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności.


2.2 Kontrola robót

Prace powinny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP, ppoż, PN i z zasadami wiedzy technicznej.


2.3 Warunki odbioru robót

- Zgodnie z Prawem Budowlanym i Polskimi Normami

- Zleceniobiorca po każdym serwisie, interwencji przekaże protokół serwisowy oraz dokona wpisu do Książki przeglądów urządzenia

- Decyzja zezwalająca na eksploatację wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego

- Sprawdzenie kompletności i jakości zainstalowanych materiałów

Załącznik nr 1
Zestawienie urządzeń na nowym terminalu T2, T3


Lp.

Nazwa

Nr fabryczny

Sterowanie

Dane techniczne

Uwagi

Centrale wentylacyjne

1

NW102


C-14039/11


Siemens TXS1.12F10
Terminal T3

2

NW101A


C-14039A/11


Siemens TXS1.12F10
Terminal T3

3

NW104


C-14040/11


Siemens TXS1.12F10
Terminal T3

4

NW105

C-14041/11

PXC100-ED

TXS1.12F10


Terminal T3

5

NW106

C-14042/11

TXS1.12F10
Terminal T3

6

NW108

C-14043/11

PXC100-ED

TXS1.12F10


Terminal T3

7

NW SWEGON GOLD RX 80

6800353Terminal T2

8

NW 1

-Terminal T2

9

NW 2

-Terminal T2

10

NW 3

-Terminal T2

11

NW 4

-Terminal T2

12

NW 5

-Terminal T2

13

NW 6

-Terminal T2

14

NW 7

-Terminal T2

15

NW 8

-Terminal T2

16

NW 9

-Terminal T2

17

NW 10

-Terminal T2

18

NW 11

-Terminal T2

19

NW 13

-Terminal T2

20

NW 15

-Terminal T2

21

NW 16

-Terminal T2

22

NW 17

-Terminal T2

23

NW 21

-Terminal T2

24

NW 22

-VIP

25

NW 23

-VIP

26

NW 24

-VIP

27

NW 25

-VIP

28

NW 26

-VIP

Centrale wentylacyjne – strefa Z

29

NW103A

C-14045/11

moduł zasilania Siemens TXS 1.12F1030

NW103B

C-14046/11

moduł zasilania

Siemens TXS 1.12F10

31

NW103C

C-14047/11

moduł zasilania Siemens TXS 1.12F1032

NW101B

C-14044/11

Sterownik Siemens PXC200-ED, moduł zasilania TXS 1.12F1033

NW107

C-14048/11

moduł zasilania Siemens TXS 1.12F1034

NW20

C-14050/11

Sterownik Siemens PXC100-ED, moduł zasilania TXS 1.12F1035

NW18

C-14049/11

moduł zasilania Siemens TXS 1.12F10Wentylatory oddymiające osiowe

36

BWAXN8/56/500M-D (WD103)

676386Terminal T3

37

BWAXN8/56/500M-D

(WD104)


676392Terminal T3

Wentylatory oddymiające dachowe

38

RDM57-5663-6D-16 (WD111)

103-714366-556349/1Terminal T3

39

RDM57-5663-6D-16 (WD108)

103-714366-556349/2Terminal T3

40

RDM57-5663-6D-16 (WD101)

103-714366-556349/3Terminal T3

41

RDM57-4556-6D-13 (WD101)

103-714367-556350/1Terminal T3

42

RDM57-3545-4D-13 (WD110)

103-714368-556351/1Terminal T3

43

RDM57-3545-4D-13 (WD105)

103-714372-556354/1Terminal T3

44

RDM57-4550-6D-11 (WD109)

103-714371-556353/1Terminal T3

45

RDM57-7180-6D-24 (WD106)

108-714369-556521/1Terminal T3

46

RDM57-3540-4D-10 (WD106)

103-714370-556352/1Terminal T3

Kurtyny powietrzne elektryczne

47

ZEPHYR L-E-2 RAL9006

201201-11109Terminal T3

48

ZEPHYR L-E-2 RAL9006

201201-11112Terminal T3

49

ZEPHYR L-E-2 RAL9006

201201-11111Terminal T3

50

ZEPHYR L-E-2 RAL9006

201201-11114Terminal T3

51

ZEPHYR L-E-2 RAL9006

201201-11113Terminal T3

52

ZEPHYR L-E-2 RAL9006

201201-11110Terminal T3

53

ZEPHYR L-E-1,9 RAL9006

201201-11115Terminal T3

54

GEA

-Terminal T2 wej. wsch.

Kurtyny powietrzne wodne zasilane z CO

55

GEA

-Terminal T2 wej. główn.

56

ZEPHYR S-2000P RAL9006 PWW80/60

201301-13115Terminal T2

Gate 1


57

GEA

-Terminal T2

Gate 2


58

GEA

-Terminal T2

Gate 3


59

GEA

-Terminal T2

Gate 4


60

GEA

-Terminal T2

Gate 5


61

GEA

-Terminal T2

Gate 6


62

GEA

-Terminal T2

Gate 7


63

GEA

-Terminal T2

Gate 8


64

GEA

-Terminal T2

Gate 9


65

GEA

-Terminal T2

Gate 10


66

GEA

-Terminal T2

Gate 11


67

GEA

-Sortownia

68

GEA

-Sortownia

69

GEA

-Sortownia

70

GEA

-Sortownia

71

TEKADOOR

-Sortownia

72

TEKADOOR

-Sortownia

73

ZEPHYR F2000P RAL9006

PWW80/60


201301-13116VIP wej zach
ZEPHYR F2000P RAL9006

PWW80/60


201301-13117VIP wej wsch

Wentylatory pożarowe

74

AFC/2-400-220

-Terminal T3

75

AFC/2-560-400T IE2

(ND101)


422513033-02Terminal T3

76

AFC/2-500-300T IE2

(ND102)


422513030-01Terminal T3

77

AFC/4-710-400 IE2

(NK101)


422513060-01Terminal T3

78

AFC/4-710-400 IE2


-Terminal T3

79

AFC/4-710-400 IE2


-Terminal T3

80

AFC/2-450-220T IE2

(ND103)


422513021-01Terminal T3

81

AFC/2-450-220T IE2

-Terminal T3Emerson Liebert CRV

82

CR035RA

10514290001Terminal T3 część Z

83

CR035RA

10514480001Terminal T3 część Z

84

CR035RA

10514380001Terminal T3 część Z

85

CR035RA

10514360001Terminal T3 część Z

86

CR035RA

10514370001Terminal T3 część Z

Emerson (szafy klimatyzacji precyzyjnej)

87

EMERSON LIEBERT MPM S07DA001V3

10536430002UC (pom. 232)

88

EMERSON LIEBERT MPM S07DA001V3

10513430001UC (pom. 232)

89

EMERSON LIEBERT MPM S07DA001V3

10513430002SG (pom. 847)

90

EMERSON LIEBERT MPM S07DA001V3

10536430001SG (pom. 847)

91

EMERSON LIEBERT S04DA

10507430001SG (pom. 018)

92

EMERSON LIEBERT S04DA

10507420001SG (pom. 018)

Szafy klimatyzacji

93

STULZ

-Terminal T2 – łącznie 4 Szt. Pom. BMS i pom. rozdz. elektr.

Agregaty wody lodowej

94

DAIKIN Typ EUWLY 140KXY1

4100202Terminal T2

95

DAIKIN Typ EUWLY 120KX

4100201Terminal T2

96

Climaveneta typ FOCS-ME/D3602

32017084Terminal T3

97

Climaveneta typ FOCS-ME/D3602

32017085Terminal T3

Kotły grzewcze kondensacyjne

98

Viessmann Typ Paromat-Simplex SM

7324484900276103
Moc 575 kW, na gaz GZ50

Terminal T2

99

Viessmann Typ Paromat-Simplex SM


7324484900276105
Moc 575 kW, na gaz GZ50

Terminal T2

100

Viessmann Typ Paromat-Simplex SM


7324484900276109
Moc 575 kW, na gaz GZ50

Terminal T2

101

Buderus Logano Plus GB402-470

2530-108-000061-871866
Moc 470 kW, na gaz GZ50

Terminal T3

102

Buderus Logano Plus GB402-470

2530-108-000064-871866
Moc 470 kW, na gaz GZ50

Terminal T3

103

Buderus Logano Plus GB402-470

2530-108-000063-871866
Moc 470 kW, na gaz GZ50

Terminal T3

Stacja uzdatniania wody

104

DUET TRX 250

1494Terminal T3

105

TG 60

1495Terminal T3

106

TG 60

1496Terminal T3

107

Euromat 100 SE/WZ

6-507161Terminal T2


Zestawienie urządzeń na nowej strażnicy


Lp.

Nazwa

Nr fabryczny

Sterowanie

Dane techniczne

Uwagi

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

1

VTS typ VS-55-R-PH

-


2

VTS typ VS-40-R-PH

-


3

VTS typ VS-40-R-PH

-


4

VTS typ VS-21-R-PHC

-


5

VTS typ VS-15-R-TC

-


6

VTS typ VS-15-R-TC

-


System klimatyzacji

7

VRV RXYQ10P7W1

-12 szt jednostek wewn.

Klimatyzatory typu split

8

RKS35G2V1B

-1 szt pom. Rozdz. NN

9

RKS35G2V1B

-1 szt serwerownia

10

RKS60F2V1B

-2 szt sala konferencyjna

Agregat skraplający z chłodnicą kanałową

11

ERX 100

-2 szt.

Kocioł grzewczy kondensacyjny

12

Viessmann Typ VITOPLEX 100 PV1

7184511500035107

Moc 310 kW na olej

Zestawienie urządzeń w terminalu cargo


Lp.

Nazwa

Nr fabryczny

Sterowanie

Dane techniczne

Uwagi

Kocioł grzewczy kondensacyjny

1

Schafer Interdomo GmbH Typ Domomax DXN 127

2124-02-02105

Moc 127 kW, na gaz GZ50

Zestawienie urządzeń w starym terminalu


Lp.

Nazwa

Nr fabryczny

Sterowanie

Dane techniczne

Uwagi

Kocioł grzewczy kondensacyjny

1

Schafer Interdomo GmbH Typ WB DCN 550

8140-10050-B3
Moc 550 kW, na gaz GZ50
2

Schafer Interdomo GmbH Typ WB DCN 550

8140-10052-B3
Moc 550 kW, na gaz GZ50Pobieranie 262.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna