Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru nr 2Pobieranie 39.13 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar39.13 Kb.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU NR 2


Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w SOI Kielce

ZAMAWIAJĄCY: 33 WOG,


ul. Anieli Krzywoń 1,


39-460 Nowa Dęba.


Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowała Sekcja TUN.

Imię i Nazwisko autora specyfikacji technicznej:

 1. Janusz Wiśniewski

 2. Mateusz Leptacz

 1. Data opracowania specyfikacji:

30.11.2015 r.

 1. Adres inwestycji:

Sekcja Obsługi Infrastruktury w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 300.

 1. Adres zadania:

Sekcja Obsługi Infrastruktury w Kielcach (CPdMZ), ul. Wojska Polskiego 300; Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Wojska Polskiego 251; WKU Kielce, ul. Wesoła 29; WKU Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 10.

 1. Telefon kontaktowy:

Do kontaktowania się z oferentem w zakresie danych technicznych upoważniony jest Kierownik SOI Kielce p. Norbert PEDRYCZ – tel. 261 174 310.

System sygnalizacji pożaru podlega przeglądowi serwisowemu jeden raz na kwartał.


 1. Wykaz budynków w SOI Kielce, w których zainstalowane są systemy sygnalizacji pożaru i oddymiania wraz z wykazem elementów poszczególnych systemów.

Budynek nr 2 (K-3345) CPdMZ w Kielcach.

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą: • Centrala adresowalna / Schrack Seconet / B6-X2-CP / Ilość: 1;

 • Akumulator / Inny / 12V, 17Ah / Ilość: 2;

 • Czujka dymu optyczno-termiczna / Schrack Seconet / CUBUS MTD533X /
  Ilość: 200;

 • Ręczny ostrzegacz pożarowy / Schrack Seconet / MCP545X-1R / Ilość: 17;

 • Moduł sterujący wej./wyj. / Schrack Seconet / BX-OI3 / Ilość: 3;

 • Sygnalizator akustyczny / W2 / SA-K7 / Ilość: 17;

 • Sygnalizator akustyczno-optyczny / ESSER by Honeywell / Asserta / Ilość: 1.

W skład systemu oddymiania grawitacyjnego wchodzą:

 • Centrala sterująca / AFG / AFG 2004 / Ilość: 3;

 • Akumulator / Inny / 12V 5Ah / Ilość: 6;

 • Przycisk oddymiania / AFG / RPO-01 / Ilość: 9.


Budynek nr 3 (K-3345) CPdMZ w Kielcach.

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą: • Centrala adresowalna / POLON-ALFA / POLON 4100 / Ilość: 1;

 • Akumulator / Inny / 12V, 18Ah / Ilość: 2;

 • Punktowa czujka dymu / POLON-ALFA / DOR-4043 / Ilość: 34;

 • Ręczny ostrzegacz pożarowy – adresowalny / POLON-ALFA / ROP-4001H /
  Ilość: 1;

 • Sygnalizator akustyczny / W2 / SA-K7 / Ilość: 1;

 • Sygnalizator akustyczny / GE Aritech / AS 367 / Ilość: 1;

 • Terminal komunikacji równoległej / POLON-ALFA / TSR-4000 / Ilość: 1.

Budynek nr 53 (K-5922) WSzW w Kielcach ul. Wojska Polskiego 251.

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą: • Centrala konwencjonalna / POLON-ALFA / IGNIS 1080 / Ilość: 1;

 • Akumulator / Inny / 12V, 7Ah / Ilość: 2;

 • Punktowa czujka dymu / POLON-ALFA / DUR-40 / Ilość: 20;

 • Wskaźnik zadziałania / POLON-ALFA / WZ-31 / Ilość: 16;

 • Ręczny ostrzegacz pożarowy – konwencjonalny / POLON-ALFA / ROP-63 /
  Ilość: 1;

 • Ręczny ostrzegacz pożarowy / POLON-ALFA / ROP-33 / Ilość: 2.

W skład systemu oddymiania grawitacyjnego wchodzą:

 • Centrala sterująca / AFG / AFG 2004 / Ilość: 2;

 • Akumulator / Inny / 12V 1,2Ah / Ilość: 4;

 • Punktowa czujka optyczna / SYSTEM SENSOR / EC01003 / Ilość: 2;

 • Przycisk oddymiania / AFG / RPO-01 / Ilość: 4;

 • Przycisk przewietrzania / AFG / PP-20 / Ilość: 2;

 • Siłownik ramieniowy / ESCO - POLSKA Sp. z o.o. / BS / Ilość: 2;

 • Okno oddymiające / Inny / Inny / Ilość: 4.

Budynek nr 1 (K-4727) WKU w Kielce ul. Wesoła 29.

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą: • Centrala konwencjonalna / Siemens / FC 1002A / Ilość: 1;

 • Akumulator / Inny / 12V, 7Ah / Ilość: 2;

 • Czujka dymu / Siemens / OP 320C / Ilość: 7;

 • Czujka dymu optyczno-termiczna / Siemens / OH 320C / Ilość: 4.

Budynek nr 1 (K-3830) WKU w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 10.

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą: • Centrala adresowalna / POLON-ALFA / POLON-4200 / Ilość: 1;

 • Akumulator / Inny / 12V, 40Ah / Ilość: 2;

 • Punktowa czujka dymu / POLON-ALFA / DUR-4043 / Ilość: 43;

 • Ręczny ostrzegacz pożarowy – adresowalny / POLON-ALFA / ROP-4001M /
  Ilość: 8;

 • Element kontrolno-sterujący / POLON-ALFA / EKS-4001 / Ilość: 3;

 • Sygnalizator akustyczny pętlowy / POLON-ALFA / SAL-4001 / Ilość: 6.

W skład systemu oddymiania grawitacyjnego wchodzą:

 • Centrala sterująca / AFG / AFG 2004 / Ilość: 2;

 • Akumulator / Inny / 12V 7 Ah / Ilość: 4;

 • Punktowa czujka optyczna / SYSTEM SENSOR / EC01003 / Ilość: 1;

 • Punktowa czujka optyczna / MENVIER / MPD821 / Ilość: 1

 • Przycisk oddymiania / AFG / RPO-01 / Ilość: 6;

 • Sygnalizator akustyczny / W2 / SA-K7 / Ilość: 2;

 • Wentylator napowietrzający / Inny / Inny / Ilość: 1.

W przypadku awarii systemu powstałej z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, koszt robocizny przy usuwaniu awarii jest w cenie usługi objętej konserwacją, natomiast materiały użyte do naprawy nieujęte w specyfikacji zapewni Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Ich koszt zostanie rozliczony na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur zakupu. O wystąpieniu konieczności napraw wykraczających poza zakres Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W razie powstałej awarii naprawa powinna być wykonana w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Po każdorazowym wykonaniu w/w czynności konserwacyjnych wykonawca przekaże zamawiającemu protokół z konserwacji systemu sygnalizacji pożaru.

Wykonawca najpóźniej w 7 dni przed rozpoczęcia prac będących przedmiotem zamówienia przekaże wykaz pracowników (wraz z numerami dowodów osobistych) oraz pojazdów (marka, nr. rejestracyjny) niezbędnych do realizacji robót konserwacyjnych. Godziny pracy od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku. 1. Wykaz czynności wykonywanych podczas konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożaru:
 1. Centrala SAP:


 • kompleksowe sprawdzenie stanu działania centrali SAP,

 • sprawdzenie poszczególnych linii dozorowych,

 • sprawdzenie stanu podzespołów zainstalowanych w centrali SAP;

 • uzupełnienie/aktualizacja opisów elementów na pętlach i liniach dozorowych zgodnie z ich rozmieszczeniem w budynku.
 1. Pętle i linie dozorowe:


 • sprawdzenie działania czujników przez testowanie (zadymienie),

 • sprawdzenie stanu techniczne okablowania,

 • sprawdzenie stanu połączeń przewodów w gniazdach czujek,

 • sprawdzenie zamocowania czujek i gniazd do czujek,

 • oczyszczenie z kurzu czujników i gniazd,

 • sporządzenie wydruku z testów czujników,

 • sprawdzenie stanu technicznego ROP-ów (uzupełnienie szybek),

 • sprawdzenie zamocowania ROP-ów,

 • sprawdzenie stanu połączeń przewodów w ROP-ach,

 • sprawdzenie działania ROP-ów,

 • oczyszczenie z kurzu ROP-ów,

 • sporządzenie wydruków z zadziałania ROP-ów.
 1. Sygnalizatory:


 • sprawdzenie zamocowania sygnalizatorów,

 • sprawdzenie stanu połączeń przewodów (dokręcenie styków),

 • sprawdzenie działania sygnalizatorów,

 • oczyszczenie z kurzu elementów optycznych i akustycznych sygnalizatorów.
 1. Zasilanie:


 • pomiar rezystancji izolacji obwodu zasilania,

 • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

 • pomiar rezystancji uziemienia,

 • sprawdzenie prądu ładowania akumulatorów zasilania rezerwowego,

 • sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów zasilania rezerwowego,

 • sprawdzenie poprawności działania zasilania rezerwowego przy zaniku napięcia.

W trakcie wykonywanych czynności należy przeprowadzić prace konserwacyjno – regulacyjne niezbędne do prawidłowego działania systemu.

Dodatkowo Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi systemów nowych pracowników podczas wykonywanej konserwacji lub w uzgodnionym terminie.UWAGA: Czynności, które nie zostały wymienione powyższej, a są zalecane przez producenta, należy również wykonać w ramach ceny usługi.

Wyniki badań okresowych, czynności konserwacyjne wraz z datami ich wykonania należy odnotować w książce eksploatacji systemu. Do protokołu badań dołączyć wydruk z testów systemu. 1. Wykaz czynności wykonywanych podczas konserwacji Systemu Oddymiania Grawitacyjnego:

Zakres czynności konserwacyjnych urządzeń oddymiających wykonywana będzie zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową i wytycznymi producenta. Zakres wykonywanych czynności:

 • optyczna kontrola urządzeń systemu,

 • alarmowe uruchomienie ręczne w skrzynce sterowania ręcznego klap lub okien,

 • alarmowe uruchomienie automatyczne poprzez czujkę dymową, termiczną lub przycisk ROP albo sygnałem z głównej centrali pożarowej klap lub okien,

 • optyczne sprawdzenie klap lub okien po otwarciu,

 • ręczne otwarcie klap lub okien przyciskiem wentylacyjnym,

 • sprawdzenie mocowań i przesmarowanie okuć,

 • zamknięcie klap lub okien – ręcznie lub pneumatycznie,

 • sprawdzenie funkcjonowania oraz drożności otworów napowietrzających,

 • sprawdzenie działania centrali sterowniczej,

 • sprawdzenie pojemności akumulatorów,

 • przeprowadzenie prac konserwacyjno – regulacyjnej niezbędnej do prawidłowego działania systemu,

 • naklejenie w centrali SAP naklejki potwierdzającej wykonany przegląd.

UWAGA: Czynności, które nie zostały wymienione powyższej, a są zalecane przez producenta, należy również wykonać w ramach ceny usługi.
 1. Wymagania:


 1. Wykonawca posiadała wymaganą wiedzę z zakresu przeglądów, obsługi technicznej i napraw instalacji;

 2. Wykonawca posiada wszelkie uprawnienia oraz szkolenia wymagane przez producenta systemu;

 3. Wykonawca posiada ważne kwalifikacje uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nieprzekraczającym 1kV wydana przez SEP.

 1. Odbiór robót

Rozliczenie wykonanych robót odbywa się poprzez sporządzenie protokołu odbioru podpisanego przez obydwie strony oraz dokonanie wpisów w książce serwisowej potwierdzonych podpisem konserwatora.

 1. Przepisy:

 • Rozporządzenie MSWiA z 07.06.2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 193) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
  i terenów;

 • Rozporządzenie MI z 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz.690: zm.: z 2009 r. Nr 56, poz. 461) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

 • Rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844)
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • Rozporządzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912)
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych;

 • PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze;

 • PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) –
  Część 2-2: Przegląd systemu – Ogólne wymagania techniczne;

 • PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
  Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe;

 • PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotyczące emisyjności – Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione;

 • PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych
  i osobistych;

 • Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych – PBUE z 1997 r.;

 • PKN – CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pożarowej część 14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, eksploatacji i konserwacji.

Pobieranie 39.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna