Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych remont obwodnicy oświetleniowej jw. 1749 ChoszcznoPobieranie 56.36 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar56.36 Kb.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


Remont obwodnicy oświetleniowej

JW. 1749 Choszczno
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  1. Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych – 45231400-9

Adres obiektu budowlanego:JW. 1749

ul. Dąbrowszczaków

73 – 200 Choszczno
Nazwa i adres Zamawiającego:

Jednostka Wojskowa 4340

Ul. Narutowicza 10A

70 – 231 SZCZECIN


Opracował:

Zastępca Kierownika SOI

mgr inż. Krzysztof POLAK Choszczno, czerwiec 2014 rok


 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
  1. Nazwa zamówienia:

Remont obwodnicy oświetleniowej JW. 1749 Choszczno
  1. Przedmiot i zakres robót budowlanych:
 1. Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych – 45231400-9
 1. Prace demontażowe (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 przedmiaru)

 2. Roboty przygotowawcze (poz. 10, 11, 13 przedmiaru)

 3. Roboty montażowe (poz. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 przedmiaru)

 4. Roboty pomiarowe i dokumentacje (poz. 25, 26, 27, 28, 29 przedmiaru)  1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
 • posprzątanie placu budowy (sprzątniecie terenu przyległego, sprzątniecie po robotach – doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego)

 • Materiał pochodzący z demontażu w postaci: gruzu, oraz odpady, które stanowią odpady wytworzone przez wykonawcę podczas prowadzonych robót budowlanych Wykonawca – w myśl ustawy z dnia 27.04.2001 r. (Dz. Ustaw Nr 39 poz. 251, art. 3 pkt. 22 oraz art. 7 pkt. 1) jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz konieczności spełniania wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw Nr 92 poz. 881) mówiących, iż materiały z rozbiórki nie mogą być ponownie wbudowane. Koszty z tym związane wykonawca umieści w kosztach ogólnych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do SOI oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów we własnym zakresie – nie wymagających utylizacji lub potwierdzenie ich utylizacji w przypadku konieczności jej dokonania dla odpadów niebezpiecznych dla środowiska. Wszystkie elementy stalowe, złom, mieszankę metali Wykonawca zobowiązany jest przeważyć w obecności przedstawiciela SOI na legalizowanej wadze i dostarczyć do magazyny Infrastruktury 15WOG w miejscowości Kobylanka.
  1. Informacje o terenie budowy:

Miejsce placu budowy znajduje się Choszcznie przy ulicy Dąbrowszczaków na terenie zamkniętym Jednostki Wojskowej 1749.


Prace mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 20.00.
W przypadkach szczególnych i wyjątkowych wynikających z prowadzonych technologii robót w porozumieniu z użytkownikiem obiektu godziny mogą zostać przedłużone na etapie sporządzania protokołu przekazania placu budowy.
Zamawiający (Przedstawiciel Sekcji Obsługi Infrastruktury) określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu wojskowego. W tym celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy do SOI dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dokumentu ze zdjęciem) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia.   1. Organizacja robót budowlanych:

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania w terminie 3 dni od protokolarnego przekazania placu budowy i dostarczenia Zamawiającemu projektu organizacji robót, który musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Opracowany przez Wykonawcę Projekt powinien zawierać: 1. Organizację wykonania robót, w tym terminy (harmonogram) i sposób prowadzenia robót;

 2. Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy w ramach przekazanego placu budowy;

 3. Organizację ruchu na placu budowy wraz z odpowiednim oznakowaniem

 4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje

 5. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
   1. Zabezpieczenie interesu osób trzecich:

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Należy stosować wszelkie rozwiązania chroniące interesy osób trzecich. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszelakie kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem podczas prowadzenia robót budowlanych.

W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, oraz przystąpi na własny koszt do naprawy i odtworzenia sprawności uszkodzonej infrastruktury. Sposób naprawy i odtworzenia sprawności zostanie dokonany po uzgodnieniu z Zamawiającym, a stan instalacji nie może być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.


   1. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót:

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
   1. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w koszty ogólne Wykonawcy.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Wykonawca zobowiązany jest do powołania Koordynatora ds. BHP i podpisania porozumienie o współpracy pracodawców (na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy).
   1. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kosztów ogólnych, przewidzieć cenę na zaplecze budowy.


    1. Media:

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej i wody. Rozliczenie zużycia mediów nastąpi na podstawie zainstalowanego przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego podlicznika energii elektrycznej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami i wody dla celów technologicznych wraz z przyłączami (na cenę wody do celów technologicznych składa się cena m3 wody + cena m3 odprowadzenia ścieków).
    1. Pomieszczenia socjalne i magazynowe:

Nie przewiduje się pomieszczeń socjalnych oraz dodatkowych magazynowych dla potrzeb Wykonawcy, który we własnym zakresie zabezpieczy się w/w pomieszczenia w zakresie przekazanego placu budowy podczas prowadzenia prac. Na plac budowy dostarczone muszą zostać: przenośna kabina WC oraz kontener na odpady.
   1. Warunki dotyczące organizacji ruchu:

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i dostosowania się do obowiązujących na terenie Kompleksu Wojskowego planu organizacji ruchu, w przypadku kolizji istniejącej organizacji ruchu z przekazanym dla Wykonawcy placem budowy. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona zmiany organizacji ruchu na drogach aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom.
   1. Ogrodzenia:

Wykonawca dokona wygrodzenia placu budowy taśmą ostrzegawczą, tablicami informacyjnymi oraz znakami drogowymi. W przypadku miejsc narażonych na upadające z wysokości przedmioty, możliwość upadku do głębokiego wykopu oraz narażenia niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia dla osób postronnych Wykonawca ustawi ogrodzenie pełne stałe, uniemożliwiające dostanie się na plac budowy osobom niepowołanym.
   1. Zabezpieczenie chodników i jezdni:

W przypadku występowania niebezpieczeństwa dla użytkowników przyległych do placu budowy chodników przewidzianych do ruchu pieszych i dróg dla pojazdów, Wykonawca dokona oznakowania i ogrodzenia powyższych ciągów celem ochrony użytkowników.
  1. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia:
   1. Kategoria robót:
  1. Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych – 45231400-9
  1. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezidentyfikowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: 1. „Zeszyt korespondencji” – zeszyt zastępujący Dziennik Budowy, przechowywany przez Inspektora Nadzoru, w którym chronologicznie, dokonywane będą wpisy przez Kierownika Robót (posiadającego odpowiednia uprawnienia budowlane) i Inspektora Nadzoru dotyczące wykonywanych robót, uzgodnień, odbiorów itp. W szczególności w zeszycie korespondencji powinny być zapisywane następujące informacje:
 • data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy;

 • daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

 • postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

 • daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;

 • komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru;

 • daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Inspektora Nadzoru;

 • daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów;

 • wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

 • warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;

 • dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

 • dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

 • wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

 • inne istotne informacje o postępie robót.

 • wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do zeszytu korespondencji przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI:
  1. Właściwości jakie powinny posiadać podstawowe materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia:

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994 r. (Monitor Polski z 1994 r. Nr 39 poz. 339 i Nr 60 poz. 535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B” lub „CE”. Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:


 1. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

 2. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

 3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;

 4. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

 5. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

 6. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
  1. Kontrola materiałów

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych.
  1. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Zamawia.


  1. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

  1. Wykaz głównych materiałów:

 • Kabel ziemny 4 x 10 mm2

 • Przewód 3 x 1,5 mm2

 • Przewód AsXSn 3 x 25 mm2

 • Słupy żelbetowe ŻN-10 (pojedyncze, rozkraczne)

 • Wysięgniki ocynkowane na słupy ŻN-10 do opraw (pojedyncze i podwójne)

 • Oprawy oświetleniowe uliczne LED

 • Słup stalowy ocynkowany z wysięgnikiem 8 kątny wys. 12 m

 • Osprzęt do linii oświetleniowej (odgromniki, zabezpieczenia, zaciski, izolatory itd.)UWAGA: Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów w terenie. W każdym przypadku kolorystykę materiału wykonawca uzgodni z Zamawiającym.


 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
  1. Roboty budowlane powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną, przepisami BHP oraz odpowiadać założonej jakości.

  2. Wszystkie prace wykonywać należy z zachowaniem wszelkich obowiązujących, norm przepisów, wiedzy technicznej zwracając szczególną uwagę na jakość i estetykę wykonywanych prac.

  3. Przed przystąpieniem do robót elektrycznych na liniach oświetlenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację zawierająca dobór elementów linii oświetlenia w szczególności: dobór przekroju przewodów, dobór i umiejscowienie zabezpieczeń dla opraw oświetleniowych, dobór opraw oświetleniowych, sposób ochrony od porażeń, ochronę przeciwprzepięciową oraz ochronę odgromową, przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane elektryczne

  4. W projektowanych wykopach kable i rury ochronne należy układać na umieszczonej na dnie wykopu dodatkowej warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm oraz zasypać najpierw warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, liczonej od górnej powierzchni kabla, a następnie - gruntem miejscowym zagęszczanym warstwami za pomocą np. wibratora mechanicznego, co najmniej 10 cm, liczonej od górnej powierzchni kabla, a następnie - gruntem miejscowym zagęszczanym warstwami za pomocą np. wibratora mechanicznego.

  5. Kable należy układać w ziemi na głębokościach określonych w p. 3.1.2. normy N SEP-E-004 , tj. na głębokościach odniesionych do projektowanych rzędnych terenu, nie mniejszych niż 0,80 m

  6. Kable na całej długości i szerokości należy przykryć folią koloru niebieskiego . Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.

  7. Słupy winny być wyposażone w listwę zaciskową umieszczoną w skrzynce zamontowanej na słupie IP65 wykonaną w drugiej klasie ochronności i zabezpieczenie lampy wkładką topikową Bi-Wts.

  8. Na remontowaną linie należy wykonać pełen komplet badań i pomiarów włącznie z wydaniem odpowiednich protokołów.

  9. Pozostawić zapasy kablowe o długości 1 m po obu stronach słupów. 1. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
  1. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży odpowiednie i aktualne atesty, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytucje, które stanowić będą załączniki do protokołu odbioru robót. Wykonawca przedstawia Inspektorowi odpowiednie atesty przed wbudowaniem celem ich zaakceptowania.

  2. Wykonawca dostarczy na plac budowy dodatkowo z każdej partii przychodzącej płyt prefabrykowanych – 3 dodatkowe sztuki, które posłużą do sprawdzenia czy posiadają odpowiednie zbrojenie zgodne z wymaganiami (metoda niszczącą)
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze, specyfikacji technicznej lub technologii robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich prac zgodnie z technologią przepisami prawa lub wymaganiami producenta.


Oferent ma obowiązek sprawdzenia przedmiaru w naturze przed złożeniem oferty podczas wizji lokalnej w terenie zgodnie z SIWZ.


 1. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT
  1. Wykonawca każdorazowo zgłosi do odbioru wszelkie roboty zanikowe,
   które zostaną odebrane i potwierdzone w dzienniku korespondecji przez Inspektora Nadzoru.  1. Zobowiązuje się Wykonawcę (Kierownika Robót – osobę posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane) do dokonywania wpisów do Zeszytu Korespondencji, w którym będzie opisywał zgodnie z chronologią technologii robót wykonane prace.
  1. Wykonawca zgłosi zachowując formę pisemną, Zamawiającemu gotowość do odbioru
   oraz komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i niniejszej specyfikacji.
  1. Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
 1. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Roboty towarzyszące opisane w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji Wykonawca wykona we własnym zakresie a wynagrodzenie umieści w kosztach ogólnych.
 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

 • Normy, atesty i aprobaty techniczne.

 • Załącznik nr 1 – szkic z zakresem prac

Opracował:
mgr inż. Krzysztof POLAK©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna