Specyfikacja techniczna zamawianego systemu bezprzewodowej sieci komputerowej wraz instalacjPobieranie 82.57 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar82.57 Kb.
Załącznik nr 5
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO

SYSTEMU BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

WRAZ INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM - Etap III
Zamawiamy dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem w sieci uczelnianej, zestawu do rozbudowy systemu bezprzewodowej sieci komputerowej, zwanego dalej „SBSK”.

Zamawiamy: 1. Dostawę urządzeń dla SBSK wraz udzieleniem gwarancją i serwisem gwarancyjnym zgodnie z punktem 1 niniejszego załącznika.

 2. Dostawę licencji na oprogramowanie dla SBSK wraz z nośnikami instalacyjnymi i serwisem gwarancyjnym zgodnie z punktem 1 niniejszego załącznika.

 3. Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego oraz montaż punktów bezprzewodowego dostępu na terenie budynków UEP.

 4. Rozbudowa SBSK zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego „Projektem Systemu Bezprzewodowej Sieci Komputerowej” - realizacja III etapu

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych gotowego systemu. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w formie elektronicznej (format zgodny z MS Word) i drukowanej w jednym egzemplarzu.

 1. Usługę szkolenia pracowników uczelni UEP.

Szczegółowy wykaz wymaganych funkcjonalności zamawianego systemu przestawiono w kolejnych punktach niniejszej specyfikacji. Opisano również szczegóły i zakres zamawianych usług.
 1. Wymagania ogólne, ilościowe i gwarancyjne zamawianego systemu

  1. Wymagania ogólne dotyczące zamawianych urządzeń:


 1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 01/01/2013r.

 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta .

 3. W momencie oferowana wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

 4. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

 5. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

 6. Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do jego używania.

 7. Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.

 8. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

 9. Dostarczone Produkty będą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

 10. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

 11. Wszystkie urządzenia, jeśli nie podano inaczej, muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz.  1. Wymagania ilościowe zamawianego systemu:


   Element funkcjonalny systemu

   Opis

   Ilość


   AP Typ1
   802.11b/g/n MIMO 2x2:2

   Punkt bezprzewodowego dostępu Typ1 wraz z osprzętem montażowym

   70 kpl.

   AP Typ2
   802.11a/b/g/n MIMO 3x3:2

   Punkt bezprzewodowego dostępu Typ2 wraz z osprzętem montażowym

   2 kpl.

   Kontroler WLAN

   Urządzenia kontrolujące i monitorujące pracę 4 punktów bezprzewodowego dostępu (z możliwością zwiększenia liczby obsługiwanych punktów do 64)

   2 kpl.

   Licencje dla kontrolerów WLAN

   Licencje na rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania posiadanych kontrolerów WLAN – zwiększenie liczby obsługiwanych punktów bezprzewodowego dostępu o 32 urządzenia

   2 kpl.

   System zarządzania

   Rozbudowa centralnego systemu zarządzania i monitorowania infrastrukturą bezprzewodową – zwiększenie liczby obsługiwanych urządzeń o 74

   1 kpl.
  2. Wymagania dotyczące gwarancji na dostarczone punkty dostępowe


Gwarancje i bezpłatne serwisy dla punktów dostępowych, zgodnie z domyślnym programem producenta, a nie gorzej niż:

 • Co najmniej 3-letnia gwarancja, naprawa/wymiana w przeciągu 14 dni,


  1. Wymagania dotyczące gwarancji na pozostałe dostarczone urządzenia


Gwarancje i bezpłatne serwisy dla pozostałych dostarczanych urządzeń zgodnie z następującymi warunkami:

 • co najmniej 3-letnia gwarancja na sprzęt

 • usunięcie awarii w ciągu maksymalnie 48 godzin

 • wymiana urządzenia na następny dzień roboczy NBD (Next Business Day) zgodnie z zasadami definiowanymi jako AHR Advanced Hardware Replacement

 • wsparcie dla oprogramowania - możliwość wykonywania aktualizacji typu minor i major przez okres trzech lat

 • Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania przez okres trzech lat


  1. Wymagania dotyczące gwarancji na dostarczone oprogramowanie


Bezpłatne serwisy dla dostarczanego oprogramowania przez okres 3 lat, zgodnie z następującymi warunkami:

 • Wsparcie dla oprogramowania - możliwość wykonywania aktualizacji typu minor i major

 • Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania


  1. Wymagania dotyczące gwarancji na wykonaną instancję okablowania strukturalnego oraz montaż punktów bezprzewodowego dostępu na terenie budynków UEP


 • Na wykonane prace oraz użyte materiały i dostarczony osprzęt Wykonawca udziela gwarancji jakości.

 • Usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji następuje na koszt Wykonawcy.

 • Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

 • Usunięcie stwierdzonych wad lub usterek nastąpi w ciągu 14 dni.

 • Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

 • Zamawiający, w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia na koszt Wykonawcy wad nieusuniętych przez niego w wyznaczonym terminie. 1. Wymagania techniczne dla zamawianego systemu bezprzewodowej sieci komputerowej.

  1. Założenia do realizacji systemu sieci bezprzewodowej


System sieci bezprzewodowej musi spełniać następujące założenia:

 • zapewnienie bezprzewodowego dostępu zgodnie ze standardami IEEE 802.11,

 • urządzenia systemu muszą posiadać certyfikat zgodności WiFi Alliance,

 • system musi zapewnić skalowalność, łatwa rozbudowa w celu zwiększenia zasięgu i wydajności systemu,

 • system musi pracować w architekturze gwarantującej centralne zarządzanie infrastrukturą bezprzewodową;

 • system będzie zrealizowany w oparciu o istniejącą infrastrukturę sieci LAN

 • system musi zapewniać bezpieczną transmisję radiową zgodnie ze ogólnie obowiązującymi standardami (IEEE 802.11i, WPA2, IEEE 802.1x, AES-CCMP)

 • system musi zapewniać realizację kontroli dostępu do medium bezprzewodowego (uwierzytelnianie, autoryzacja, rozliczenie użytkowników) przy wykorzystaniu zewnętrznych baz użytkowników typu RADIUS (i pośrednio lub bezpośrednio Windows AD)

 • system musi zapewniać równoczesną obsługę zróżnicowanych zasad dostępu do medium bezprzewodowego

 • system będzie wyposażony w mechanizmy przeciwdziałające zakłóceniom radiowym oraz przeciwdziałające zakłóceniom wywoływanym przez inne urządzenia WLAN,

 • system musi zapewniać możliwość wdrożenia mechanizmów wysokiej dostępności,

 • docelowo przewiduje się zapewnienie zasięgu bezprzewodowego na terenie wszystkich budynków Uniwersytetu, we wszystkich pomieszczenia, korytarzach i ciągach komunikacyjnych,


  1. Ogólny opis rozwiązania


System będzie składał się w trzech elementów funkcjonalnych:

 • punktów bezprzewodowego dostępu AP

 • urządzeń kontrolujących i monitorujących pracę punktów bezprzewodowego dostępu kontroler WLAN

 • centralnego systemu zarządzania i monitorowania infrastrukturą bezprzewodową

Wszystkie powyższe elementy będą częścią jednego systemu pochodzącego od jednego producenta. Dopuszcza się składowe programowe systemu pochodzące od firm trzecich będących oficjalnymi partnerami technologicznymi producenta całego systemu.

Podstawowym elementem systemu, odpowiedzialnym za właściwe funkcjonowanie sieci WLAN, będą kontrolery sieci bezprzewodowej. Do podstawowych funkcji kontrolera należeć będą: • autodetekcja i autokonfiguracja AP;

 • pełna kontrola i monitoring punktów dostępowych;

 • dynamiczna kontrola zasobów radiowych

 • zapewnienie mobilności użytkowników

 • zarządzanie właściwościami punktów dostępowych

 • tworzenie i egzekwowanie polityki bezpieczeństwa;

 • zapewnienie mechanizmów do uwierzytelniania użytkowników,

 • zapewnienie mechanizmów jakości usług (QoS)

 • detekcja nieprawidłowości w działaniu sieci, prób ataku oraz obecności obcych punktów dostępowych.

 • zapewnienie mechanizmów wysokiej dostępności (awaria kontrolera nie powoduje przerwy w pracy użytkowników)

System będzie zapewniał zaawansowane mechanizmy dynamicznej kontroli zasobów radiowych, co przekłada się na monitoring w czasie rzeczywistym wszystkich istotnych parametrów sieci radiowej, a w szczególności:

 • całkowitego obciążenia sieci;

 • interferencji międzykanałowych;

 • poziomu szumów;

 • detekcji obcych AP, obcych klientów WiFi.

Na podstawie monitorowanych parametrów system może okresowo rekonfigurować sieć 802.11 (wg zasad określonych przez operatora) w celu optymalizacji efektywności jej pracy. Rekonfiguracja taka przekłada się na możliwość:

 • dynamicznej alokacji kanałów;

 • regulacji mocy nadajników w celu optymalizacji zasięgu i pojemności systemu;

 • dynamicznego rozłożenia klientów pomiędzy sąsiednie AP;

 • automatycznej konfiguracji nowo dodanych AP;

 • detekcji czarnych dziur.

Pełna kontrola i monitoring punktów dostępowych przez kontroler jest realizowana przy wykorzystaniu dedykowanego protokołu sieciowego. Ruch ten jest szyfrowany. Dodatkowo jest możliwość uwierzytelniania urządzeń AP.

Ruch użytkowników bezprzewodowych zabierany przez AP jest przykazywany do sieci LAN w jednym z trzech trybów: • „zcentralizowanym” – w przypadku jest przekazywany do kontrolera w ramach dedykowanego protokołu sieciowego, a tam (po analizie i przetworzeniu) jest przysyłany do odpowiedniej sieci VLAN

 • „rozproszonym” – w tym przypadku jest przesyłany bezpośrednio do odpowiedniej sieci VLAN

 • „mieszanym” - – w tym przypadku zdefiniowana przez polityki na kontrolerze część ruchu jest przekazywana do kontrolera, pozostała część ruchu przesyłana jest bezpośrednio do odpowiednich sieci VLAN

Powyższe tryby mogą być używane na danym kontrolerze jednocześnie w zależności konfiguracji danego AP.

Ruch użytkowników na łączu bezprzewodowym podlega regułom szyfrowania zdefiniowanym na konkretnym WLAN-ie (SSID). AP zapewniają szyfrowanie zgodne ze standardami CCMP-AES i TKIP-RC4.

Zasilanie do punktów dostępowych sieci bezprzewodowej będzie realizowane bezpośrednio z przełączników dostępowych przy użyciu standardu Power over Ethernet: 802.3af –w pierwszym etapie wdrożenia (por. wymagania dla AP opisane w załączniku nr 6 do SIWZ) oraz standardu 802.3at w kolejnych etapach wdrożenia. Dopuszcza się możliwość wykorzystania dwóch źródeł prądu zgodnych z 802.3af do zasilenia jednego AP. Nie dopuszcza się stosowania zasilaczy typu PowerInjector.

Wszystkie punkty dostępowe muszą spełniać standardy bezpieczeństwa oraz emisji radiowej i kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami UE.

Wszystkie urządzania muszą spełniać standardy bezpieczeństwa zgodnie z wymogami polskiej normy oraz muszą posiadać oznakowanie CE.

  1. Centralny system zarządzania infrastrukturą bezprzewodową


Centralny system zarządzania zapewni kontrolę nad wszystkimi zasobami systemu WLAN we wszystkich fazach cyklu życia infrastruktury sieciowej:

konfiguracja – monitorowanie – rozwiązywanie problemów – raportowanie

System będzie zrealizowany w architekturze klient – serwer. Pozwoli to na realizację wszystkich wymaganych zadań z jednej konsoli zarządzającej (klient programowy).

Wymagane jest, aby oprogramowanie klienta mogło być uruchamiane na komputerach z system operacyjnym: MS Windows XP, MS Windows 7.

Oprogramowanie serwera może zostać wdrożone w dowolny sposób. W sytuacji wymagań sprzętowych, konieczny sprzęt wraz z system operacyjnym (oraz oprogramowaniem zarządzającym) zapewni Wykonawca. W przypadku możliwości instalacji oprogramowania zarządzające (strona serwera) na maszynie wirtualnej, Zamawiający zapewni maszynę wirtualną typu VMware Guest. W tym przypadku wymagane jest, aby system operacyjny (oraz oprogramowanie zarządzające) dostarczył Wykonawca.

  1. Wymagania dla realizacji III etapu


W roku 2012 został realizowany pierwszy i drugi etap budowy SBSK (por. „Projekt Systemu Bezprzewodowej Sieci Komputerowej - załącznik nr 10”). W ramach tych etapów zakupiono i uruchomiono następujący zestaw produktów:
Lp

Pozycja kat.

Opis

Ilość

1

Punkty dostępowe1

Alcatel-Lucent AP92

OAW-IAP92OmniAccess Instant AP92 Wireless Access Point, 802.11abgn, dual-band, single radio, antenna connectors. Unrestricted Regulatory Domain. These products should be considered as `Rest of World products and MUST NOT be used for deployments in the United States, Japan or Israel.

80
2

Alcatel-Lucent AP125

OAW-AP125OmniAccess AP125 wireless access point. OAW-AP125 IEEE 802.11n (draft 2.0) wireless access point with support for selectable 802.11B/G/N and 802.11A/N operation, 3x3 MIMO dual-band antenna, 2 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) Ethernet Interface (Supports high

65

2

Uchwyty montażowe do AP1

OAW-AP90-MNT

OmniAcess AP92 Series Access Point Wall / Ceiling Mounting Kit

80
2

OAW-AP120-MNT

OmniAccess AP12x series wireless access point wall / ceiling mounting kit. Includes: 1 x wall mounting cradle complete with security plate and anti-tamper screws, 1 x 15/16 to 9/16 recessed ceiling tile rail adapter and 1 x 15/16 to 15/16 recessed ceiling

65

3

Kontrolery WLAN1

Alcatel-Lucent 4604

OAW-4604-0-EUOAW-4604-0-EU-OmniAccess 4604 - 4x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) or 1000BASE-X (SFP) dual personality ports (no AP license included). Can support up to 64 APs (additional AP licenses required).

5

3

Licencje na dodatkowe oprogramowanie dla kontrolerów WLAN


OAW-AP-LAP32
OAW-AP-RFP32

OAW-AP-PEFNG32Access Point License (32 Access Point License)

RF Protect License including WIP and Spectrum (32 AP Support)

Policy Enforcement Firewall Module License (32 AP Support)


7

4

Oprogramowanie zarządzające1

Paczka 100 urządzeń-

OV3600-AM100OmniVista 3600 Air Manager Software suite for a single server managing up to 100 devices (controllers, wireless access points, switches, etc.). Includes OmniVista 3600 core platform, visualization and mapping software module (VisualRF), and Rogue ...

1
2

OV3600-AM50X

OmniVista 3600 Air Manager Software suite for a single server (controllers, wireless access points, switches, etc.). Includes OmniVista 3600 core platform, visualization and mapping software module (VisualRF), and Rogue ...
OmniVista 3600 expansion license for one additional device for systems with 50 or greater existing device licenses

50

Zamawiane w niniejszym postępowaniu, elementy zestawu do rozbudowy SBSK muszą być w pełni kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego ww. infrastrukturą sieci bezprzewodowej firmy Alcatel – Lucent.

Zamawiane punkty bezprzewodowe oraz kontroler sieci bezprzewodowej będą wykorzystane do rozbudowy już zainstalowanego systemu sieci bezprzewodowej posiadanego przez Zamawiającego i muszą oferować wszystkie możliwości, które oferuje sprzęt producenta (tj. firmy Alcatel – Lucent) oraz zapewniać możliwość pełnej integracji ze sprzętem posiadanym. Oferowany zestaw musi być w pełni kompatybilny i poprawnie współpracować z kontrolerami Alcatel – Lucent OAW 4604 oraz punktami dostępowymi dedykowanymi do tych kontrolerów. Wymagany jest następujący zakres tej współpracy: • oferowane kontrolery muszą poprawnie zarządzać posiadanymi punktami bezprzewodowego dostępu,

 • posiadane kontrolery muszą poprawnie zarządzać oferowanymi punktami bezprzewodowego dostępu,

 • spójny mechanizm redundancji kontrolerów (posiadanych i nowo oferowanych), automatyczne przełączanie się punktów bezprzewodowego dostępu pomiędzy dowolnie zdefiniowanymi kontrolerami w przypadku awarii jednego z nich,

 • centralny system zarządzania zapewni kontrolę nad wszystkimi zasobami systemu WLAN we wszystkich fazach cyklu życia infrastruktury sieciowej.

Jako poprawne zarządzenie rozumie się możliwość uzyskania wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ.

Zamawiający rekomenduje dostawę produktów firmy Alcatel – Lucent zgodnie z „Projektem Systemu Bezprzewodowej Sieci Komputerowej” Załącznik nr 10.

W przypadku oferowania produktów równoważnych, produkty te muszą spełniać wymagania określone w Załączniku 6 do SIWZ.

W przypadku oferowania produktów innego producenta niż już zainstalowane w poprzednich etapach budowy SBSK oferent zobowiązany jest wykazać możliwość pełnej integracji ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia kompatybilności spoczywa na oferencie. Testy udowadniające kompatybilność zaoferowanych produktów muszą być przeprowadzone u Zamawiającego. W tym celu oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą po jednym urządzeniu każdego typu z oferowanego zestawu. W ramach testów kompatybilności oferent powinien wykazać następujący zakres współpracy produktów: • oferowane kontrolery muszą poprawnie zarządzać posiadanymi punktami bezprzewodowego dostępu,

 • posiadane kontrolery muszą poprawnie zarządzać oferowanymi punktami bezprzewodowego dostępu,

 • spójny mechanizm redundancji kontrolerów (posiadanych i nowo oferowanych), musi zachodzić automatyczne przełączanie się punktów bezprzewodowego dostępu pomiędzy dowolnie zdefiniowanymi kontrolerami w przypadku awarii jednego z nich,

 • centralny system zarządzania musi zapewniać kontrolę nad wszystkimi zasobami systemu WLAN we wszystkich fazach cyklu życia infrastruktury sieciowej.

Jako poprawne zarządzenie rozumie się możliwość uzyskania wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ.
 1. Warunki techniczne rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego oraz montażu punktów bezprzewodowego dostępu na terenie budynków UEPZakres zamawianych prac:

 1. Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego pod potrzeby sieci bezprzewodowej na terenie budynków UEP:

 1. wykonanie 71 przyłączy RJ-45 pod potrzeby punktów bezprzewodowego dostępu Access Point, w lokalizacjach określonych przez projekt SBSK,

 2. zakończenie przyłącza w najbliższym punkcie dystrybucyjnym PD na panelu RJ-45 (wraz z dostawą nowego panela RJ-45, gdzie konieczne),

 3. po stronie stacji bezprzewodowej Access Point zakończenie przyłącza gniazdem RJ-45,

 4. wykonanie pomiarów instalacji zgodnie z wymaganymi normami.

 1. Montaż stacji bezprzewodowych Access Point w poszczególnych lokalizacjach zgodnie z projektem SBSK, wraz z dołączeniem AP do wykonanego gniazda kablem krosowym RJ-45 (wraz z dostawą kabla krosowego)

 2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej. Uaktualnienie istniejących planów okablowania o wykonane instalacje.

Lokalizacja oraz sposób montażu punktów bezprzewodowego dostępu Access Point został określony w projekcie Systemu Bezprzewodowej Sieci Komputerowej SBSK. Projekt ten jest dostępny do wglądu przez Oferenta na etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

Zgodnie z projektem SBSK na tym etapie realizacji, planuje się:


 • wykonanie 66 przyłączy okablowania w Collegium Altum (wieżowiec przy ul. Powstańców Wlkp.) na kondygnacjach 5-18.

 • montaż 66 urządzeń AP w Collegium Altum

 • montaż 5 urządzeń AP w budynku Banku

Prace zakłócające funkcjonowanie Uczelni należy prowadzić w godzinach lub dniach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego.


Zamawiana instalacja musi być zgodna z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego w dniu zlecenia przedmiotowych prac. W szczególności dotyczy to zastosowania odpowiednio:

 • technologii ADC KRONE TrueNet lub technologii MOLEX PremisNetwork

 • technologii nieekranowanej lub ekranowanej

 • komponentów okablowania kategorii 5/5e/6 w celu uzyskania okablowania strukturalnego spełniającego wymogi klasy D wg normy ISO11801:2002

 • odpowiedniej jakości osprzętu instalacyjnego (puszki, listy, kanały)

 • oznaczeń na panelach i gniazdach - wszystkie gniazda RJ oznaczyć należy szyldzikami z opisem według systemu nazewnictwa punktów Access Point „A1 AP 001-1” „A AP 101-2”

 • pomiarów dynamicznych na zgodność z klasą okablowania

Należy wykonać pomiary dynamiczne wszystkich wykonanych torów logicznych na zgodność z klasą D wg normy ISO11801:2002. Wyniki pomiarów okablowania strukturalnego dostarczyć w formie zestawienia zbiorczego dla wszystkich przetestowanych torów logicznych wraz z szczegółowymi kartami pomiarowymi poszczególnych torów. Opracowane wyniki pomiarów w postaci elektronicznej dołączyć należy do dokumentacji powykonawczej.


 1. Zakres wdrożenia


Zakres wdrożenia został opisany w posiadanym przez Zamawiającego „Projekcie Systemu Bezprzewodowej Sieci Komputerowej” - realizacja III etapu - Załącznik nr 10.

Pierwszym zadaniem wykonawcy jest wykonanie szczegółowego projektu technicznego rozbudowy SBSK, obejmującego bieżący zakres realizacji. W szczególności dokument będzie zawierał:  • opis funkcjonowania wysokiej dostępności usług sieci WLAN,

  • listę testów akceptacyjnych systemu w szczególności weryfikujących poprawność działania mechanizmów realizujących wysoką dostępność usług sieci WLAN,

  • propozycję nazewnictwa urządzeń, systemów, obiektów,

  • listę funkcjonalności i technologii planowanych do wdrożenia

  • opis sposobu współdziałania poszczególnych komponentów systemu,

  • opis sposobu integracji systemu SBSK z istniejącymi systemami, w szczególności z MS ActiveDirectory,

  • opis koncepcji przyłączania drukarek do sieci uczelnianej za pomocą łącza sieci bezprzewodowej, analiza aspektów bezpieczeństwa,

  • wytyczne dla realizacji przyjętej polityki bezpieczeństwa, wytyczne dla konfiguracji firewall’i,

  • parametry konfiguracyjne sieci WLAN dla celów przyłączania drukarek,

  • wytyczne dla uruchomienia usługi CaptivePortal (uwierzytelnianie przez stronę WWW) dla klientów podłączanych interfejsem sieci przewodowej,

  • parametry konfiguracyjne dla poszczególnych komponentów systemu,

  • szczegółowy harmonogram wdrożenia, lista zadań do wykonania przez Wykonawcę i Zamawiającego

Prace projektowe i prace wdrożeniowe wymagają bieżących uzgodnień z pracownikami uniwersytetu:

  • z pracownikami Centrum Informatyki – w zakresie technologii ICT

  • z pracownikami Działu Technicznego – w zakresie możliwość lokalizacji AP

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych gotowego systemu. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w formie elektronicznej (format zgodny z MS Word) i drukowanej w jednym egzemplarzu.

 1. Szkolenia

 1. Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie wdrożonych technologii sieciowych i ich konfiguracji oraz monitorowania pracy systemu, w szczególności w zakresie:

  • funkcjonalności oferowanej przez oprogramowanie do zarządzenia i monitorowania pracy systemu - OmniVista Air Manager,

  • mechanizmów przeciwdziałających zakłóceniom radiowym oraz przeciwdziałających zakłóceniom wywoływanym przez inne urządzenia WLAN,

  • oferowanych przez system zabezpieczeń WIDS/WIPS,

na miejscu u Zamawiającego w czasie lub po wykonaniu wdrożenia. Czas trwania szkolenia: 10 godzin rozłożone na dwa dni.

: data -> upload -> articles download -> 1100 -> 20131007
articles download -> Formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu komputerowego I oprogramowania zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych
articles download -> Załącznik nr pieczątka wykonawcy formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianych/oferowanych serwera, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej, PÓŁki do macierzy dyskowej I oprogramowania zgodnie z art
articles download -> Załącznik nr 5 miejscowość I data Opis funkcjonalny I specyfikacja techniczno – cenowa System monitoringu (cctv) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla ceue spis treści
articles download -> Załącznik nr 4 miejscowość I data formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu elektronicznego I akcesoriów dla „pracowni internetu nowej generacji”
articles download -> nazwa i adres Wykonawcy
articles download -> Wynik postępowania
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna