Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania „Pobieranie 132.06 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar132.06 Kb.Giżycko, dn.24 lutego 2011 r.

Nasz znak: WT. 7013.30.4.7.2011.SP

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka
W związku z zapytaniami Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm/, wyjaśnia i dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wg niżej przedstawionej treści.

W dniach od 17 do 22 lutego 2011 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści: 1. PROJEKT REWITALIZACJI PARKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuszcza montaż ławek posiadających konstrukcję stalową z siedziskiem drewnianym w kolorach wymaganych przez Zamawiającego montowanych do podłoża, ale wyglądem różniącym się od opublikowanych w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza konstrukcję stalową. Kształt i wymiary należy przyjąć jak w dokumentacji projektowej. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż śmietników wykonanych ze stali lub drewna?

Odpowiedź:

Kosze do śmieci należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż tablicy rysunkowej opartej na łupkach stalowych?

Odpowiedź:

Tablicę rysunkową należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż panelu „kółko i krzyżyk” opartego na słupkach stalowych?

Odpowiedź:

Panel gry interaktywnej „kółko i krzyżyk” należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 1. Pytanie Wykonawcy:

Układ dezynfekcji wody przewiduje obieg w układzie: zbiornik przelewowy-pompa filtracyjna-filt-śluza dozująca-zbiornik przelewowy. Uważamy, iż jest to rozwiązanie błędne, skutkujące brakiem uzdatniania wody w nieckach fontann w przypadku braku pracy pompy dysz fontannowych {która pracuję w zaprogramowanych cyklach czasowych). Powoduje to „stanie" wody w nieckach, co jest sprzeczne z założeniem, parametry wody nie do przyjęcia przez sanepid. Rozwiązanie takie stosowane jest w przypadku tzw. fontann suchych, bez niecek z wodą. Czy zamawiający podtrzymuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Woda będzie w nieustannym ruchu: dysze spieniające, przelew kaskadowy po obu stronach dolnych niecek i powrót dyszami. W założeniu przerwy cykliczne w pracy pompy to godziny między 100 / 200 a 600 rano. Taki czasokres przerw nie powoduje „stania” wody. Jeżeli praca pompy będzie się utrzymywać w podanych wyżej godzinach to zestaw filtracyjny też jest wtedy wyłączony. Zgodnie z wymaganiami woda zostanie przefiltrowana 4 krotnie. 1. Pytanie Wykonawcy:

Uważamy, że błędnie dobrano pompę dysz fontannowych. Parametry pracy dyszy spieniającej 55-10E przy wysokości podnoszenia 2m to: 166 l/min. Przy ośmiu dyszach daje to wydatek 80m3/h i wysokość podnoszenia 12m. Charakterystyka pompy DWO200 1,5kW informuje, że przy i2m podnoszenia wydajność wynosi 12,3m3/h. Jest to Ilość zdecydowanie za mała. Czy zamawiający podtrzymuje zastosowanie pompy DWO200 ?

Odpowiedź:

Należy przyjąć dysze typ SSP55-10E G1. W dokumentacji przyjęto max. wysokość 2m, jednak efekt końcowy to kopiec pieniącej się mocno napowietrzonej wody, przybierającej kształt grzyba na rozprysku wody, wys. ok. 25 cm – kończy się mniej więcej na wysokości lustra wody. Tafla pulsującej wody zmierza ku przelewom. Dlatego wskazane jest stłumienie dysz w celu uzyskania oczekiwanego efektu. Typ pompy DW200 1,5Kw 400V dobrano do typu dysz oraz dwupoziomowego kształtu fontanny. Ponad to, pierwsza pompa (na schemacie znajduje się powyżej) to pompa zasilająca dysze fontannowe. Kolejna pompa (poniżej) to pompa zestawu filtracyjnego. W związku z tym, wydajność jest mniejsza niż podana przez pytającego i woda nie będzie tak szybko ubywała ze zbiornika retencyjnego.

Zamawiający podtrzymuje takie rozwiązanie.


 1. Pytanie Wykonawcy:

Zbiornik przelewowy o kubaturze 5m3, w którym rzeczywista pojemność czynna wody technologicznej będzie na poziomie 3,5m3 jest ilością zdecydowanie za małą. Ilość ta zostanie wypompowana w ciajgu 3-4min przez pompę dysz fontannowych, co będzie powodowało niezamierzone przerwy w pracy i fontanny i układu filtracyjnego, a co za tym idzie parametry wody nie do przyjęcia przez sanepid. Czy zamawiający podtrzymuje to rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zbiornik przelewowy jest zbiornikiem do utrzymywania retencji w obiegu wody fontanny dla „nadmiaru” wody z górnej niecki. W przerwie cyklicznej nadmiar wody jest odprowadzany do kanalizacji deszczowej. W otrzymanych założeniach projektowych nie było możliwości pobierania (zasysania) wody z niecki ani też zlokalizowania komory technicznej bliżej fontanny.

Zamawiający podtrzymuje takie rozwiązanie.


 1. Pytanie Wykonawcy:

Usytuowanie pomieszczenia technicznego w bezpośredniej bliskości fontanny rozwiąże problemy wymienione w pkt. 1, 2 i 3. W taki rozwiązaniu stosownym jest pobór wody bezpośrednio z niecek fontanny do pompy dysz fontannowych oraz na obieg uzdatniania wody w układzie; niecka – filtr niecka. Czy zamawiający przychyla się do takiego rozwiązania?

Odpowiedź:

Jak wynika z w/w wyjaśnień nie ma potrzeby zmiany lokalizacji pomieszczenia technicznego.

Zamawiający podtrzymuje takie rozwiązanie.


 1. Pytanie Wykonawcy:

W jaki sposób jest rozwiązane awaryjne odwodnienia pomieszczenia technicznego?

Odpowiedź:

Zgadzamy się z pytającym w sprawie odpływu wody - należy przewidzieć odpływ do kanalizacji w dnie komory technicznej lub zainstalować pompę ściekową w zagłębieniu w dnie. W naszym rozwiązaniu technicznym jest przewidziany wpust piwniczny z klapą i syfonem. 1. Pytanie Wykonawcy:

W przypadku tak reprezentatywnej fontanny wskazane jest zastosowanie falownika do regulacji wysokości strumieni wodnych, oraz podświetlenie bezpośrednio strumieni wodnych oraz kaskad, stanowiących atrakcję fontanny, a nie wodę znajdującą się w nieckach. Ponad to proponujemy zastosowanie oświetlenia LED RGB jako rozwiązanie nowoczesne, bardziej ekonomiczne, w porównaniu do oświetlenia halogenowego. Czy zamawiający przychyla się do takiego rozwiązania?

Odpowiedź:

Atrakcyjność fontanny polega na efekcie przelewania się wody z górnej do dolnej niecki oraz na rozprysku wody z dysz w górnej niecce, dając przede wszystkim efekty pianowe mocno napowietrzonej wody, idealny dla obszarów wolnych od wiatru, co jest istotne ze względu na lokalizację. Zastosowane rozwiązanie podświetlania przelewu z wykorzystaniem lamp halogenowych jest wystarczające dla uzyskania oczekiwanych efektów, poprzez szeroki zakres światła, możliwość mocowania opraw w ścianach i podłodze niecki oraz ich regulacji. Poza tym oświetlenie ledowe jest dużo droższe i potrzeba go więcej do podświetlenia kaskad/przelewów, a nie to było założeniem atrakcyjności fontanny.

Zamawiający podtrzymuje takie rozwiązanie.


 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy w związku w/w problemami Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu zamiennego w celu wyeliminowania usterek uniemożliwiających funkcjonowanie fontanny, aby fontanna stanowiła atrakcję miasta?

Odpowiedź:

Jak wynika w/w nie ma potrzeby wykonania projektu zamiennego w celu wyeliminowania usterek uniemożliwiających funkcjonowanie fontanny. 1. Pytanie Wykonawcy:

Pytanie do SIWZ

W pkt. 5.1.3 Wykaz osób, zamawiający narzuca, aby oferenci dysponowali:

 1. Osobą, która posiada uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi w parkach wpisanych do rejestr zabytków oraz

 2. Osoba która posiada kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Czy należy wskazać kierownika budowy, który kierował robotami budowlanymi w parkach wpisanych do rejestru zabytków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wskazywania kierownika budowy, który kierował robotami budowlanymi w parkach wpisanych do rejestru zabytków. Zamawiający wymaga dysponowania osobami do kierowania robotami budowlanymi przy parkach wpisanych do rejestru zabytków. 1. Pytanie Wykonawcy:

W poz.36 d 3.1. jest „Posadzki pełne o grub. do 3 cm, z elem. o stosunku długości obwodu do powierzchni do 15 m/m2 - innych figur geometrycznych; chodniki z płyt granitowych 149.1", natomiast w projekcie budowlanym, w przekrojach normalnych gr. płyt wynosi 8cm. Którą grubość płyt przyjmować i jakie będą wymiary płyt?

Odpowiedź:

Należy przyjąć płyty granitowe o gr. 8 cm o wymiarach w przybliżeniu 50x50 cm. 1. Pytanie Wykonawcy:

W poz.126 d 6.2, jest: „Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, przy wysokości elementów: 1,0-1,5 m /słupki stal. z rur/ 0.8m obsadzonych w gniazdach cokołów, przy wysokości elementów: 1,0-1,5m /słupki stal. z rur/ 0.8. Przyjmować do przedmiaru 100m, zamiast 0,8m?

Odpowiedź:

Przyjąć 80mb. W pozycji przedmiarowej jednostką nakładu jest 100m , stąd wartość 0,8. 1. Pytanie Wykonawcy:

W poz. 143 d 9. jest: „Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, przy wysokości elementów. 1,0-1,5 m /słupki stal. z rur/ 0.41. Przyjmować do przedmiaru 100m, zamiast 0,41 m?

Odpowiedź:

Przyjąć 41mb. W pozycji przedmiarowej jednostką nakładu jest 100m , stąd wartość 0,41. 1. Pytanie Wykonawcy:

W załącznik nr 7 SIWZ „Formularz wyceny robót – kosztorys ofertowy” istnieje kolumna o nazwie „podstawa”.

W związku z powyższym zadajemy poniższe pytanie:

Jaką podstawę wyceny należy wpisać w tą kolumnę : nr SST czy też numer katalogu?

Odpowiedź:

W kolumnie podstawa należy wpisać nr SST Zamawiający również dopuszcza wpisanie nr katalogu. 1. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o przedstawienie pełnych obmiarów robót oraz katalogów zastosowanych do wyceny robót dotyczących wszystkich pozycji obmiaru robót w celu umożliwienia prawidłowej wyceny zamówienia oraz sprawdzenia ich z dokumentacją projektową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca katalogów według których Wykonawca ma wycenić poszczególne pozycje przedmiaru. Wykonawca winien w oparciu wycenić je w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie. Cena jednostkowa winna obejmować wszelkie roboty niezbędne do wykonania opisanej roboty w tym roboty tymczasowe i towarzyszące. 1. Pytanie Wykonawcy:

Obmiar robót nie obejmuje rozbiórek istniejących nawierzchni dróg, parkingów i chodników:

- prosimy o przedstawienie zakresy robót w formie obmiaru.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do rozbiórki:

- nawierzchnie z asfaltobetonu na podbudowie gr. 5 cm – 1130 m2

- obrzeża trawnikowe – 745m

Aktualny przedmiar na stronie internetowej Zamawiającego.


 1. Pytanie Wykonawcy:

Rys. 6.0 „Szczegóły konstrukcyjne” z „Projektu wykonawczego drogowego) obejmuje szczegóły, które są przedstawione na rysunku 5.2 jednakże warstwy konstrukcyjne : ich grubość oraz konstrukcja nie zgadzają się z „Opisem technicznym wykonawczym” tego projektu.

- Czy należy uznać je za prawidłowe?

Odpowiedź:

Projekt odzwierciedla 3 typy powierzchni. 1. Ciągi pieszo – jezdne z kostki betonowej w dwóch kolorach:

 • wewnętrzna to kolor szary - jaśniejszy:

 • natomiast obrzeża to kolor grafitowy – ciemniejszy.

 1. Z płyt granitowych – gr. 8 cm tylko w rejonie fontanny

 2. Ciągi piesze z 2 typów łączonych nawierzchni

 • mineralnej - wewnętrzna nawierzchnia mineralna, kolor szary- jaśniejszy,

 • z kostki betonowej na obrzeżach nawierzchni z kruszywa mineralnego obrzeża to kostka koloru grafitowego – ciemniejsza

 1. zatoki pod ławki z kostki betonowej w kolorze grafitowym

Rysunek 6.0 Projektu Wykonawczego układu ciągów pieszych i pieszo jezdnych przedstawia szczegóły zabezpieczenia krawędzi nawierzchni jak i szczegóły przejścia pomiędzy poszczególnymi ciągami.

 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy do wykonywania trawników jest przewidziana ziemia pochodząca z robót ziemnych czy też należy wycenić jej koszt w pkt. 17 obmiaru robót ?
Odpowiedź:

W pozycji należy ująć koszty rozścielenia, zakupu, transportu i analizy składu.

Można też przyjąć część ziemi z składowaną wykopów. Jednak w przypadku składowania należy ją dobrze nawozić i zwapniować ( jest bardzo wysokie pH). Należy KONIECZNIE PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ GLEBY.


 1. Pytanie Wykonawcy:

Pkt. 22 obmiaru robót obejmuje roboty ziemne z transportem urobku. Czy ilość tych robót wynika z korytowania pod nawierzchnie czy też wynika z tabeli mas ziemnych? Prosimy o jej przedstawienie.

Odpowiedź:

Obejmuje roboty ziemne uwzględniając tabelę mas ziemnych wg zestawienia poniżej:

CPJ1: 597,01 m3
CPJ2: 421,61 m3
CPJ3: 110,82 m3
CHO1: 60,15 m3
CHO2: 12,02 m3
CHO3: 33,51 m3
CHO4: 59,97 m3
CHO5: 15,68 m3
CHO6: 50,37 m3
CHO7: 72,98 m3
CHO8: 42,27 m3
CHO9: 33,54 m3
CHO10: 25,19 m3
CHO11: 23,12 m3
CHO12: 77,86 m3
CHO13: 28,32 m3
CHO14: 70,94 m3
CHO15: -0,91 m3
CHO16: 30,61 m3 1. Pytanie Wykonawcy:

Pkt. 23 obmiary obrót obejmuje korytowanie. Czy zastosowanie jednej głębokości korytowania do 30 cm jest prawidłowe skoro w „Opisie technicznym wykonawczym” podane są różne grubości warstw konstrukcyjnych (str. 11 i 12).

Prosimy o przedstawienie nowych obmiarów robót:

- uwzględniających określone i prawidłowe grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Odpowiedź:

Aktualny przedmiar z podziałem na różne głębokości korytowania na stronie internetowej Zamawiającego. 1. Pytanie Wykonawcy:

Pkt. 25 obmiaru robót obejmuje wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm natomiast w:

1. „Projekcie wykonawczym drogowym w rys. 6.0 Szczegóły konstrukcyjne” podane są podbudowy pomocnicze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm (oznaczenie E) i 12 cm (oznaczenie F).

Również w tym projekcie w „Opisie technicznym wykonawczym” podane są różne grubości tej podbudowy (str. 11 i 12)

2. W „Projekcie budowlanym drogowym” w rys. 4.0 Przekroje normalne” podane są podbudowy pomocnicze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wszystkie o gr. 10 cm.

Prosimy o przedstawienie nowych obmiarów robót:

- uwzględniających prawidłowy materiał do zastosowania : tłuczeń czy kruszywo łamane 0/31,5 cm,

- prawidłowe grubości warstw podbudowy pomocniczej: 15 cm , 12 cm i 10cm,

- właściwe powierzchnie robót odpowiadające poszczególnym grubościom warstwom podbudowy.

Odpowiedź:

Aktualny przedmiar z podziałem na różne grubości podbudowy pomocniczej na stronie internetowej Zamawiającego. 1. Pytanie Wykonawcy:

Pkt. 26 obmiaru robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego natomiast w „Projekcie wykonawczym drogowym w Opisie technicznym wykonawczym zał. 5.2” uwzględnione są również zjazdy na posesję o konstrukcji wierzchniej warstwy z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym. Ponadto w załączniku do tego projektu rys. 5.2 Przekroje normalne uwzględniono opaskę dekoracyjną z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej w kolorze grafitowym.

Prosimy o przedstawienie:

- obmiaru robót w którym ujęte są te elementy robót.

Natomiast jeśli nie zostały one ujęte prosimy o: przedstawienie nowych obmiarów robót dotyczących wykonania tej nawierzchni wraz z uwzględnieniem nowych ilości robót związanych z wykonaniem podbudów pod te nawierzchnie zgodnie z założeniami zawartymi w „Projekcie wykonawczym drogowym w Opisie technicznym wykonawczym”.

Odpowiedź:

Aktualny przedmiar uwzględniający zjazdy na stronie internetowej Zamawiającego. 1. Pytanie Wykonawcy:

Pkt. 28 i 29 obmiaru robót obejmuje krawężniki betonowe bez ław wystające natomiast w „Projekcie wykonawczym drogowym w rys. 6.0 Szczegóły konstrukcyjne” występuje ława bez opory z betonu B-15. Szczegóły konstrukcyjne nie uwzględniają krawężników o wym. 15x30 cm i 20x30 cm podanych w obmiarze robót.

Prosimy o przedstawienie nowych obmiarów robót:

- uwzględniających podział krawężników z ławami i bez,

- właściwe wymiary krawężników,

- typ krawężnika (wystający czy wtopiony), rodzaj zwykły czy opornik.

Odpowiedź:

Należy przyjąć opornik betonowy 12x25 cm na ławie fundamentowej .Aktualny przedmiar uwzględniający podział krawężników na stronie internetowej Zamawiającego.
 1. Pytanie Wykonawcy:

Obmiar robót nie obejmuje robót ziemnych związanych z wywozem ziemi z korytowania.

Prosimy o dodanie pozycji obmiarowych uwzględniających te roboty.

Odpowiedź:

Aktualny przedmiar uwzględniający wywóz ziemi z korytowania na stronie internetowej Zamawiającego. 1. Pytanie Wykonawcy:

Poz. 30 obmiaru robót nie obejmuje wykonania koryta pod: chodnik z płyt granitowych oraz chodnika z kostki brukowej gr. 6cm

Prosimy o przedstawienie nowych obmiarów robót:

- uwzględniających nawierzchnie z płyt granitowych gr. 8 cm oraz chodnika z kostki brukowej gr. 6cm

Odpowiedź:

Aktualny przedmiar uwzględniający korytowanie pod chodnik z płyt granitowych gr. 8 cm oraz chodniki z kostki o grubości 6 cm na stronie internetowej Zamawiającego 1. Pytanie Wykonawcy:

Poz. 31 obmiaru nie obejmuje wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod: chodnik z płyt granitowych oraz chodnika z kostki brukowej gr. 6cm

Odpowiedź:

Aktualny przedmiar uwzględniający podbudowy pod chodnik z płyt granitowych gr. 8 cm oraz chodniki z kostki o grubości 6 cm na stronie internetowej Zamawiającego 1. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o przedstawienie nowych obmiarów robót:

uwzględniających nawierzchnie z płyt granitowych gr. 8 cm oraz chodnika z kostki brukowej gr. 6cm

Odpowiedź:

Pozycja 36 przedmiaru zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego ujmowała nawierzchnie z płyt granitowych, natomiast poz. 37 ujmowała nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6cm. 1. Pytanie Wykonawcy:

Poz. 41 obmiaru robót obejmuje materiał kostkę brukową betonową gr. 6 cm koloru szarego natomiast w „Projekcie wykonawczym drogowym w Opisie technicznym wykonawczym” jest mowa o kostce koloru grafitowego. Prosimy o odpowiedź na pytanie: jakiego koloru kostkę należy przyjąć do obmiaru i wyliczenia kosztów .

Odpowiedź:

Poz. 41 przedmiaru robót obejmuje wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 8cm. Należy przyjąć do wyceny kolor grafitowy i szary. Aktualny przedmiar na stronie internetowej Zamawiającego. 1. Pytanie Wykonawcy:

W załączniku specyfikacji D.05.01.03 na str. 2 jest mowa o tym, że należy dostarczyć i wbudować warstwę dynamiczną 0/16 mm według normy DIN 18035-5. Prosimy o podanie polskiej normy PN lub EN równoważnej z powyższą.

Odpowiedź:

Norma DIN 18035-5 nie posiada odpowiednika w normach PN, EN. Nawierzchnia winna spełniać wymagania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót D.05.01.03. Aktualna specyfikacja techniczna D.05.01.03 na stronie internetowej Zamawiającego. 1. Pytanie Wykonawcy:

Poz. 25 i 32 obmiaru robót uwzględniają wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm natomiast w załączniku „SPECYFIKACJE” w pliku SST drogi brak jest specyfikacji dotyczącej pkt. 32 obmiaru czyli D.04.04.01 jest tylko specyfikacja D.04.04.02 dotycząca punktu 25 obmiaru.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST D.04.04.01

Odpowiedź:

W pozycji 32 nr specyfikacji winien być D.04.04.02. Aktualny przedmiar na stronie internetowej Zamawiającego. 1. Pytanie Wykonawcy:

W projekcie rewitalizacji Projektant napisał: "W celu uzupełnienia alei lipowej projektuje się dosadzenie lip o średnicy 30- 35cm w ilości 31 szt...." W związku z tym chciałem zapytać czy Zamawiający podtrzymuje taką ilość i rozmiar drzew i czy jest świadomy wielkości operacji i kosztów w nią związanych. Po za tym jest b. prawdopodobne, że drzewa w tej wielkości i ilości są niedostępne. W związku z tym być może wkradł się błąd i chodziło Projektantowi nie o średnicę a obwód projektowanych drzew.

Odpowiedź:

Projekt uwzględnia do nasadzeń lipy o obwodzie 30 - 35cm, tzn. o średnicy ok. 10 – 11 cm, wynikający z celowi jakiemu ma służyć, tzn. do rekonstrukcji starej alei. Aktualny przedmiar na stronie internetowej Zamawiającego. 1. Pytanie Wykonawcy:

W związku z tym, że przedmiary robót na podstawie których należy sporządzić ofertę są zamieszczone jako osobne pliki oraz znajdują się w dokumentacji technicznej (teoretycznie te same) wnosimy o jednoznaczne określenie które przedmiary obowiązują. Jednocześnie wnosimy o wydzielenie wszystkich przedmiarów jako oddzielny plik.

Odpowiedź:

W związku z zapytaniami Wykonawców i dokonywaniem aktualizacji przedmiarów do sporządzenia oferty należy przyjmować przedmiary umieszczone jako odrębne pliki. 1. Pytanie Wykonawcy:

Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów o podstawy wyceny (KNNR lub KNR)

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca katalogów według których Wykonawca ma wycenić poszczególne pozycje przedmiaru. Wykonawca winien wycenić je w oparciu o posiadana wiedzę i doświadczenie. Cena jednostkowa winna obejmować wszelkie roboty niezbędne do wykonania opisanej roboty w tym roboty tymczasowe i towarzyszące.
 1. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o zamieszczenie przedmiarów w rozszerzeniu ATH

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów z rozszerzeniem .ATH 1. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowe zestawienie nasadzeń z podaniem parametrów oraz ilości.

 1. Pytanie Wykonawcy:

Istnieją różnice pomiędzy przedstawionym przedmiarem roślin a zestawieniem roślin w projekcie. Proszę o sprostowanie.

 1. Pytanie Wykonawcy:

W projekcie rewitalizacji parku istnieją znaczące różnice w ilości roślin. W punkcie 4.5 Roślinność podano, że przewiduje się nasadzenie roślin w ilościach:

 1. drzewa liściaste – 131szt.

 2. Drzewa iglaste - 30szt.

 3. Krzewy liściaste - 2059szt.

 4. Krzewy iglaste - 575szt.

 5. Byliny - 2925szt.

Natomiast z punktu 4.6 Wykaz Roślin – gdzie wyszczególnione są poszczególne odmiany i określone wymagane parametry roślin wynikają po zsumowaniu następujące ilości roślin:

 1. Drzewa liściaste – 130szt.

 2. Drzewa iglaste -11szt.

 3. Krzewy liściaste - 1134szt.

 4. Krzewy iglaste - 337szt.

 5. Byliny - 3155szt.

Odpowiedź:

Ilość faktyczna roślin do nasadzeń wynosi:

drzewa liściaste – 131szt.

drzewa iglaste – 30 szt.

krzewy liściaste – 2 059 szt.

krzewy iglaste – 575 szt.

byliny – 2925 szt.

Lp.

Nazwa rośliny

Wielkość rośliny

szt.

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.


12.

13.


14.

15.


16.

17.


18.

19.


20.

21.


22.

23.


24.

25.


26.

27.


28.

29.


30.

31.


32.

33.


34.

35.


36.

37.


38.

39.


40.

41.


42.

43.


44.

45.


46.

47.


48.

49.


50.

51.


52.

53.


54.

55.


56.

57.


58.

59.


60.

61.


62.

63.


64.

65.


66.

67.


68.

69.


70.

71.


72.

73.


74.

75.


76.

77.


78.

79.


80.

81.


82.

83.


84.

85.


86.

87.


88.

89.


90.

91.


92.

93.


94.

95.


96.

97.


98.

99.


100.

101.


102.

103.


104.

105.


106.

107.


108.

109.


110.

111.


112.

113.


114.

115.


Abies concolor

Abies koreana

Acacia hispida

Acer negundo Flamingo

Acer palmatum dissectum Atropurpureum

Acer pensylvanicum

Acer platanoides Royal Red

Acer platanoides Globosum

Berberis thunbergii Atropurpureaun

Berberis thunbergii Aurea

Budleia davidii

Buxus microphylla Faulkner

Buxus microphylla Golden Triumph

Buxus sempervirens Rotundifolia

Buxus sempervirens Aura

Buxus sempervirens Golden China

Chaenomeles x superba Nicoline

Chamaecyparis lawsoniana `Columnaris`

Chamaecyparis nootkotensis Glauca

Chamaecyparis nootkotensis Pendula

Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis

Chamaecyparis obtusa 'Tsatsumi Gold'

Chamaecyparis pisifera `Aureovariegata`

Chamaecyparis pisifera Filifera Aura Nana

Chamaecyparis pisifera Filifera Nana

Chamaecyparis pisififera Plumosa Aurea

Cornus alba `Aurea

Cornus alba Elegantissima

Cornus canadensis

Cornus kousa var. Chinensis

Corylus avellana Contorta

Cotoneaster dammeri Eichholtz

Cotoneaster procumbens `Streib`s Finding`

Cotoneaster x Ursynów

Cytisus praecox Allgold

Daglesia

Evonymus fortunei 'Emerald'n Gaiety`

Evonymus fortunei 'Emerald'n Gold'

Evonymus fortunei Sunsport'

Forsythia Maluch

Forsythia x intermedia ` Goldzauber`

Hydrangea arborescens Anabelle

Juniperus chinensis `Expansa Variegata`

Juniperus communis `Hibernica`

Juniperus communis Tempelhof

Juniperus conferta Blue Pacific

Juniperus virginiana Hetz

Juniperus horizontalis Prostrata

Juniperus horizontalis WiltoniI

Juniperus horizontalis Limeglow

Juniperus media `Gold Star`

Juniperus media Pfitzeriana Aurea

Juniperus media 'Mordigan Gold

Juniperus media 'Pfitzeriana Compacta'

Juniperus media Old Gold

Juniperus procumbens

Juniperus sabina `Variegata`

Juniperus sabina Tamariscifolia

Juniperus squamata Blue Star

Juniperus scopulorum Scyrocket

Juniperus squamata Blue Carpet

Juniperus squamata Meyeri

Juniperus virginiana Hetz

Magnolia Susan

Ligustrum vulgare Atrovirens

Perukowiec

Philadelfus virginalis

Physocarpus opulifolius Dart`s Gold

Physocarpus opulifolius Red Baron

Picea abies Pumilia

Picea gluca Zuckerhut

Picea omorica

Picea pungens Glauca

Picea pungens Glauca Globosa

Pinus aristata

Pinus leucodermis `Satelit`

Pinus mugo `Humpy`

Pinus mugo `Mops`

Pinus mugo `Pumilio`

Pinus mugo mugus

Pinus nigra

Pinus ponderosa

Pinus silvestris select

Prunus cerasifera Atropurpurea

Pyracantha coccinea Orange Glow

Pyracantha coccinea Red Column

Rhododendron (Knaphill-Exbury) 'Juanita'

Rhododendron (Knaphill-Exbury) 'Anneke'

Ribes sanqiuneum Atrorubens

Rosa odm. Reine des Violettes

Rosa odm. Boule de Neige

Rosa odm. The Fairy Spiera japonica Golden Carpet

Spiera japonica Little Princess

Spiera x cinerea Grefsheim

Spiera vanhouttei

Syringa palibiniana Miss Kim

Taxus baccata Aureovariegata

Taxus baccata Fastigiata Robusta

Taxus baccata Fastigiata Aurea

Taxus baccata Repandens

Taxus baccata Repandens Aurea

Taxus media

Taxus media Farmen

Thuja occidentalis `Stolwijk`

Thuja orientalis `Smaragd`

Thuja occidentalis 'Hoseri'

Thuja occidentalis Reingold

Thuja occidentalis 'Spiralis'

Thuja orientalis Aurea Nana

Thuja orientalis Danica

Thuja orientalis Globosa

Thuja orientalis Justynka

Tilia cordata

Weigela Olympiadh= 150 cm

h= 150 cm

h= 150 cm

h= 150 cm

h= 50 cm

h= 150 cm

h= 300 cm

h= 350 cm

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

h= 50 cm


h= 50 cm

h= 50 cm


h= 50 cm

h= 50 cm


h= 150 cm

h= 150 cm

h= 180 cm

h= 150 cm

h= 20 cm

h= 50 cm


Ø = 80 cm

Ø = 50 cm

Ø = 50 cm

Ø = 80 cm

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

h= 180 cm

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

Ø = 50 cm

h= 150 cm

h= 50 cm

Ø = 50 cm

h= 120 cm

h= 80 cm


Ø = 80 cm

Ø = 80 cm

Ø = 80 cm

Ø = 80 cm

Ø = 80 cm

Ø = 80 cm

h= 50 cm

Ø = 80 cm

Ø = 80 cm

Ø = 50 cm

Ø = 80 cm

h= 150 cm

Ø = 150 cm

Ø = 150 cm

Ø = 150 cm

h= 150 cm

pędy = 5szt.

h= 50 cm


pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

Ø = 50 cm

h= 50 cm

h= 180 cm

Ø = 150 cm

Ø = 150 cm

h= 180 cm

h= 150 cm

Ø = 50 cm

Ø = 150 cm

Ø = 30 cm

Ø = 50 cm

h= 180 cm

h= 180 cm

h= 180 cm

h= 150 cm

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

pędy = 5szt.

h= 50 cm

h= 50 cm


h= 50 cm

h= 150 cm

Ø = 150 cm

Ø = 150 cm

h= 50 cm

Ø = 150 cm

h= 150 cm

h= 180 cm

Ø = 150 cm

h= 50 cm


h= 180 cm

h= 40 cm


h= 20 cm

h= 50 cm


h= 50 cm

obw.pnia = 30-35 cm

pędy = 5szt.


1

1

11

1

291

1

1515

10

2

31

2

23

1

11

22

3

17

2

16

4

51

1

52

504

153


55

1

54127

102

42

13

12

3

22

1

1398

1

31

11

1

536

7

18531

7

38

2

1

12

1

42

3

6

3

1

11

2

2

4

16

1

11

1

1141

202


30

22

114

6

4

954

57

104

104

12

24

3

31

1

52

26

7

12

2

62

17

315 1. Vinca minor 1575 szt.

 2. Convalaria 1125 szt.

Kolorem zostały podświetlone prawidłowe ilości roślin. Pozostałe wymiary i wielkości przyjąć jak w zestawieniu w projekcie rewitalizacji parku i zagospodarowania go zielenią oraz obiektami rekreacyjno-sportowymi - projekt poz. 4.6 Wykaz roślin str. 15-17 z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 33. Aktualny przedmiar na stronie internetowej Zamawiającego. 1. Pytanie Wykonawcy:

W jaki sposób przewiduje się opalikowanie drzew – ( za pomocą jednego dwóch czy trzech palików zbitych ze sobą )

Odpowiedź:

Palikujemy za pomocą trzech palików złączonych u góry sztywno oraz dodatkowo z każdego palika taśmą w celu zachowania pionu rośliny.


Zmawiający dokonuje modyfikacji przedmiaru robót o:

 1. poz. 70 - Wykończenie wewnętrzne komór fontanny z żywicy akrylowej w kolorze niebieskim z 271,0 m2 na 321,4 m2

 2. poz. 68 - Izolacje wewnętrzne komór fontanny z emulsji basenowych z 271,0 m2 na 321,4 m2

 3. poz. 63 Impregnacja betonu emulsją bitumiczną z 51,05 m2 na 160,90 m2

 4. poz. 64 Izolacja pozioma powierzchni betonowych z mas uszczelniających wysokoplastycznych z 51,05 m2 na 160,90 m2

 5. Wprowadza się pozycję 193 Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami – 22 szt.


W związku z powyższym aktualny przedmiar robót umieszczono na stronie Zamawiającego:

http://www.gizycko.pl/dokumentacja_park/park.html zakładka: Park przy ul. Warszawskie specyfikacje przedmiary

Zamawiający uzupełnia SIWZ o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: technologia fontanny SST-8, roboty elektryczne SSE.
Projekt pn. „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Pobieranie 132.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna