Spektrofotometria visPobieranie 26.86 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar26.86 Kb.
SPEKTROFOTOMETRIA VIS

Temat: Pomiar absorbancji roztworu w świetle

widzialnym i sposoby wyrażania stężenia
Cel ćwiczenia – dobór analitycznej długości fali, wykres

kalibracyjny, współczynnik kalibracji, widmo absorpcyjne,

W analizie absorpcjometrycznej w zakresie widzialnym bada się roztwory posiadające barwę własną i roztwory związków chemicznych pierwotnie bezbarwnych, które dają barwę z odpowiednim odczynnikiem. Podstawowym pojęciem w absorpcjometrii jest absorbancja (A). Jej synonimy to: ekstynkcja (E) lub gęstość optyczna (OD). Całkowity zakres absorbancji mieści się w przedziale od zera do nieskończoności. Zakres pomiarowy obejmuje przedział od 0 do 2,0, w tym zakres optymalny od 0,2 do 0,6 i zakres dozwolony od 0,1 do 0,8.

Pomiar absorbancji winien odbywać się przy długości fali odpowiadającej maksimum absorbancji oznaczanego związku. Przy tej długości fali ma miejsce największa różnica absorbancji między roztworami o różnym stężeniu.

Wywołując reakcję barwną należy ustalić kiedy intensywność zabarwienia osiąga maksimum i jak długo się utrzymuje. Najkorzystniejsza jest sytuacja, gdy maksymalne natężenie zabarwienia pojawia się szybko i utrzymuje się długo.

Pomiar absorbancji pozwala na odczytanie stężenia oznaczanego związku chemicznego z wykresu kalibracyjnego lub obliczenie tego stężenia ze współczynnika kalibracji.


Wykres kalibracyjny jest graficznym przedstawieniem zależności absorbancji od stężenia substancji. Jest to linia prosta przechodząca przez punkt przecięcia układu współrzędnych, na którym jednakowym przyrostom stężenia odpowiadają jednakowe przyrosty absorbancji. Nachylenie linii prostej wobec osi poziomej (kąt alfa) zależy od grubości warstwy roztworu.

Legenda umieszczona na wykresie kalibracyjnym powinna zawierać: nazwę oznaczanej substancji, metodę oznaczenia, nazwę absorpcjometru, długość fali, długość drogi optycznej, datę. W przypadku biopolimerów (białka, polisacharydy, kwasy nukleinowe) należy podać ponadto firmę i stopień czystości substancji wzorcowej.


Współczynnik kalibracji (F) wyraża się wzorem:
F = c/A
w którym: c - stężenie substancji,

A - absorbancja.Współczynnik kalibracji wyznacza się dla szeregu (minimum 3) roztworów o znanym stężeniu. Obliczone współczynniki kalibracji dla poszczególnych roztworów wykazują wartość zbliżoną, ale nie identyczną. Dlatego też oblicza się średnią wartość tych współczynników, którą stosuje się w obliczeniach stężenia prób badanych.

Widmo absorpcyjne powstaje w wyniku przechodzenia promieniowania przez materiał badany w całym zakresie promieniowania. Graficznym przedstawieniem widma jest zależność absorbancji od długości fali

Część doświadczalna

Przygotowanie roztworów

Odczynniki

 • 10% roztwór Na2CO3

 • Odczynnik Folina i Ciocalteau

 • Podstawowy roztwór tyrozyny – 500 nmol Tyr/ml w 0,1 mol/l roztworze HCl

 • 0,1 mol/l roztwór HCl


Sporządzenie roztworów wzorcowych

 • Sporządzić roztwory wzorcowe przez odmierzenie do ponumerowanych probówek 40; 80; 120; 160 i 200 l roztworu podstawowego tyrozyny i uzupełnienie do 0,5 ml 0,1 mol/l roztworem HCl. Otrzymuje się roztwory wzorcowe tyrozyny o stężeniu 40, 80, 120, 160 i 200 nmol/ml.

 • Dodatkowo do oddzielnej probówki odmierzyć 0,5 ml 0,1 mol/l roztworu HCl (próba kontrolna) i do oddzielnej probówki 0,5 ml próby badanej (zadanie).

 • Do wszystkich probówek (roztwory wzorcowe, próba kontrolna, próba badana) dodać po 3 ml 10% roztworu Na2CO3 i po 0,5 ml odczynnika Folina i Ciocalteau.

 • Próby dokładnie wymieszać. Odczekać 20 minut

Ćwiczenie 1 - dobór analitycznej długości fali

i oznaczanie stężenia związku z

wykresu kalibracyjnego
Aparatura – Spektrofotometr SEMCO
Dobór analitycznej długości fali.

 • Odczytać absorbancję próby o stężeniu tyrozyny 160 nmol/ml, a następnie absorbancję próby o stężeniu 200 nmol/ml, w zakresie długości fali od 400 do 800 nm z przedziałami co 20 nm, zerując aparat po każdej zmianie długości fali wobec próby kontrolnej.

 • Wyniki zestawić w tabeli (długość fali – absorbancja) i sporządzić wykres zależności absorbancji od długości fali (na jednym wykresie zamieścić wartości dla dwóch stężeń).

 • Wyciągnąć wniosek. Jaka jest analityczna długość fali?


Sporządzenie wykresu kalibracyjnego

 • Odczytać absorbancję roztworów wzorcowych oraz absorbancję próby badanej przy długości fali 750 nm wobec próby kontrolnej.

 • Wyniki zestawić w tabeli (stężenie – absorbancja) i sporządzić wykres kalibracyjny zależności absorbancji od stężenia.

 • Zamieścić legendę wykresu kalibracyjnego.


Stężenie próby badanej

 • Z wykresu kalibracyjnego odczytać stężenie próby badanej

 • Wyliczyć błąd względny i błąd bezwzględny


Błąd bezwzględny (x) - bezwzględna wartość różnicy między wartością rzeczywistą (x) a wartością otrzymanego wyniku (xi).

x = x xiBłąd względny (x wzgl.), wyraża stosunek wielkości błędu bezwzględnego (x) do mierzonej wartości prawdziwej (x).

xłącznik prostoliniowy 30x wzgl = x 100%

x

Błąd względny jest wartością niemianowaną. Wyrażony w procentach ułatwia porównanie wielkości błędów pomiędzy sobą.Ćwiczenie 2 – oznaczanie stężenia związku z użyciem współczynnika kalibracji (F)
Aparatura – Spektrofotometr SP-880


 • Odczytać absorbancję prób wzorcowych przy długości fali 750 nm wobec próby kontrolnej.

 • Obliczyć współczynniki kalibracji dla poszczególnych roztworów tyrozyny

F = c/A

 • Obliczyć średnią wartość współczynnika kalibracji.

 • Wyliczony średni współczynnik kalibracji wprowadzić do aparatu

 • Wstawić próbę badaną (zadanie) i na wyświetlaczu odczytać stężenie próby badanej

 • Wyliczyć błąd względny i błąd bezwzględny

Ćwiczenie 3 – widmo absorpcyjne, pomiar stężenia
Aparatura – Spektrofotometr Spectronic 200


 • Wykreślić widmo próby wzorcowej o stężeniu 160 nmol/ml w zakresie długości fali od 400 do 900 nm

 • Ustalić, jaka jest analityczna długość fali oraz przy jakiej długości fali jest max absorpcji

 • Przeprowadzić analizę ilościową przy max używając 4 standardów (80, 120, 160, 200 nmol/ml, czyli: 0,08; 0,12; 016 i 0,2M ) i wyznaczyć stężenie roztworu badanego (zadanie)

 • Wyliczyć błąd względny i błąd bezwzględny

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna