Spektrometria atomowaPobieranie 64.39 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar64.39 Kb.
Wykład 4

Spektrometria atomowa
SPEKTROMETRIA ATOMOWA

 • analiza widm będących efektem oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z atomami

 • dla zakresu UV-VIS powstanie widm jest wynikiem przejść elektronów walencyjnych między określonymi poziomami energetycznymi

Poziomy energetyczne elektronów w atomie opisujemy za pomocą liczb kwantowych: • główna „n” – kolejnym n odpowiadają powłoki K, L, M,...)

 • poboczna „l” – kolejnym l odpowiadają podpowłoki s, p, d, f

 • magnetyczna „m”

 • spinowa „s”


Kryteria dotyczące konfiguracji elektronów w atomie:

 • orbitale są obsadzane przez elektrony według wzrastającej energii, poczynając od energii najniższej

 • obowiązuje zakaz Pauliego, zgodnie z którym w atomie nie mogą znajdować się dwa elektrony mające takie same cztery liczby kwantowe = elektrony muszą różnić się między sobą przynajmniej jedną liczbą kwantowąWidma liniowe absorpcyjne i emisyjne są efektem mierzalnym oddziaływań promieniowania z zakresu UV-VIS z atomami = przechodzeniem elektronów walencyjnych na wyższe poziomy energetyczne lub ich powrotem do stanu podstawowego.
Poziom rezonansowy = najniższy poziom, na który może być przeniesiony elektron ze stanu podstawowego.
Linia rezonansowa = linia spektralna odpowiadająca przejściu elektronu na poziom rezonansowy.

 • im wyższa energia dostarczona do atomu = elektrony wzbudzane są na wyższe poziomy energetyczne i obserwujemy większą liczbę linii spektralnych

 • gdy dostarczana energia odpowiada energii jonizacji = elektron zostaje oderwany od atomu i powstaje kation

Plazma termiczna – układ: • rozgrzany do temperatury >1000 K

 • w stanie gazowym

 • zawierający:

- wolne atomy

- jony w różnych stanach wzbudzenia

- swobodne elektrony

- rodniki

- jony cząsteczkowe

- cząsteczki • wykorzystywany w metodach spektroskopii atomowej

Plazmy termiczne otrzymujemy w: • w płomieniach różnych palników

 • łuku elektrycznym

 • iskrze elektrycznej

 • rozgrzanej kuwecie grafitowej

W widmach emitowanych przez plazmę termiczną obserwujemy: • widma liniowe emitowane przez wolne atomy i jony

 • widma pasmowe i ciągłe będące wynikiem oddziaływań cząsteczek z promieniowaniem elektromagnetycznym


Absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS)

Zasada metody AAS = absorpcja promieniowania elektromagnetycznego przez wolne atomy


Podstawę metody stanowią ustalenia Kirchhoffa i Bunsena:

 • źródłem linii absorpcyjnych w widmie są wolne atomy, a nie ich związki

 • wolne atomy mogą absorbować promieniowanie przy długościach fali, przy których mogą je emitować

 • otrzymane widmo absorpcyjne jest charakterystyczne dla danego rodzaju atomów

Liczba wolnych atomów (N) w plazmie:

N = r c

r – stałac – stężenie roztworu badanego
A = b N = b r c
– współczynnik molowy absorpcji

b – długość drogi optycznej

N – liczba atomów w środowisku absorbującym
Struktura linii atomowej

Linie widmowe:


 • mają kształt krzywych Gaussa

 • charakteryzuje je szerokość w połowie wysokości i intensywność

 • poszerzenie linii widmowych wynika z właściwości plazmy:

- temperatury

- ciśnienia

- pola elektrycznego

- pola magnetycznego


Spektrometr absorpcji atomowej

1. Źródło wzbudzenia (promieniowania liniowego)

2. Atomizer

3. Monochromator

4. Detektor

5. Wzmacniacz

6. Wskaźnik, komputer

Źródła promieniowania – powinny emitować linie rezonansowe oznaczanego pierwiastka charakteryzujące się: • stabilnością

 • małą szerokością połówkową

 • dużym natężeniem

Są to:


 • lampy z katodą wnękową (HCL)

 • lampy z wyładowaniem bezelektrodowym (EDL)

Widmo emitowane przez lampę z niklową katodą wnękową


Lampa bezelektrodowa (EDL)

Atomizer – wytwarza z próbki analitycznej wolne atomy oznaczanego pierwiastka. Atomizer powinien: • zapewnić dobrą wydajność wolnych atomów z analizowanej próbki

 • zapewnić proporcjonalność pomiędzy stężeniem oznaczanego pierwiastka w próbce i stężeniem atomów tego pierwiastka w plazmie absorbującej promieniowanie

Typy atomizerów: • płomieniowe (F-AAS)

 • elektrotermiczne (ET-AAS) – najczęściej kuwety grafitowe

 • wodorkowe

 • z atomizacją w plazmie laserowej (dla substancji stałych)

Atomizer płomieniowy - analizowaną substancją jest roztwór


Przejście od roztworu do gazu – etapy:

 • nebulizacja = rozproszenie analizowanego roztworu w delikatną mgłę i przeprowadzenie jej w sposób jednorodny do płomienia

 • atomizacja = zachodzi w płomieniu palnika, do którego doprowadza się:

- gaz utleniający (powietrze, tlen, N2O)

- gaz palny (acetylen, gaz świetlny, propan-butan)


Procesy zachodzące po wprowadzeniu analizowanego roztworu do płomienia:

 • odparowanie rozpuszczalnika

(M+A- ) mgła -> (MA) ciało stałe

 • stopienie soli i przeprowadzenie jej w stan pary

(MA) ciało stałe -> (MA) ciecz -> (MA) para

 • reakcja dysocjacji termicznej – dostarczająca atomów zdolnych do absorpcji promieniowania

(MA) para -> M gaz + A gaz

 • reakcja jonizacji

M <-> M+ + e-

 • reakcja wzbudzenia

(MA) para -> M* + A*

 • reakcje syntezy

M + O -> MO MO + CO2 -> MCO3

M + H2O -> MO + H2 M + OH -> MOHAnaliza ilościowa metodą AAS

Zalety metody AAS: • bardzo dobra czułość

 • doskonała selektywność

 • dobra odtwarzalność (precyzja) oznaczeń


Emisyjna spektrometria atomowa (AES)

Zasada metody – interpretacja widm emisyjnych wysyłanych przez wzbudzone atomy


Fotometria płomieniowa (F-AES)

 • atomy pierwiastków są wzbudzane w płomieniu palnika

 • stosowana w analizie pierwiastków o niskich potencjałach wzbudzenia (od 1,4 do 3 eV) – głównie litowców i berylowców

Efekt interferencyjny - wpływ substancji towarzyszących (=interferentów) składnikowi oznaczanemu w próbce na sygnał analityczny: • dodatni – zwiększenie sygnału analitu o danym stężeniu

 • ujemny – zmniejszenie sygnału analitu o danym stężeniu

Wpływ stałej ilości interferenta na zmienne ilości analitu – efekt: • addytywny – zmiany sygnału mają stałą wielkość

 • multiplikatywny – zmiany sygnału mają wielkość proporcjonalną do stężenia analitu


Efekty interferencyjne - przykłady:

 • w spektrofotometrii tworzenie z tym samym odczynnikiem związków absorbujących w tym samym zakresie widmowym

 • w potencjometrii – przy zastosowaniu elektrod jonoselektywnych, oddziaływanie różnych jonów z materiałem membrany

 • oddziaływanie składników próbki

- na reaktywność analitu (np. zmiana mocy jonowej środowiska reakcji)

- ilość analitu dostępną reakcji charakterystycznej (np. przesunięcie równowagi

reakcji)

- kinetykę reakcji istotnych dla oznaczenia • parametry stosowanej aparatury i warunki pomiarowe (np. monochromatyzacja wiązki, temperatura płomienia)


Korygowanie efektów interferencyjnych:

 • oddzielenie interferenta od analitu

 • bufory spektralne = substancje dodatkowo wprowadzane do próbki, które reagują z interferentem w wyniku czego:

- zanika wpływ interferenta

- zostaje ustalony poziom wpływu interferenta


! Pozytywne i negatywne wpływy interferentów oraz efekty buforów spektralnych zawsze powinny być uwzględniane na etapie kalibracji !
Oddziaływania inteferencyjne w fotometrii płomieniowej

metale alkaliczne bardzo łatwo ulegają jonizacji

M1 -> M1+ + e-
jeżeli w badanej próbce obok metalu oznaczanego znajduje się drugi metal alkaliczny

M2 -> M2+ + e-


elektrony utworzone w wyniku jonizacji M2 przesuwają reakcję jonizacji analitu w kierunku sprzyjającym wzrostowi stężenia atomów M1
Sposoby minimalizacji błędu oznaczenia Na/K wynikającego w efektu interferencyjnego:

1. Dodanie metalu interferującego do wzorców w stałej ilości, odpowiadającej zawartości tego pierwiastka w próbce

2. Kalibracja metodą dodatku wzorca

3. Dodanie do roztworów wzorcowych i do próbki innego metalu alkalicznego (różnego od oznaczanego) w stałej, znanej ilości – dobranej tak, aby atomy dodanego pierwiastka utworzyły w wyniku swojej jonizacji wystarczająco dużo elektronów dla całkowitego cofnięcia jonizacji analitu

Dodany metal:


 • ustala w płomieniu stężenie elektronów, czyli jest tzw. buforem spektralnym

 • eliminuje efekt interferencyjny

 • zwiększa czułość oznaczenia


Metody elektroanalityczne - część 1
Podstawy teoretyczne

W wodnych roztworach elektrolitów zawierających jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony) – występują oddziaływania elektrostatyczne: • jon-jon – pomiędzy jonami tego samego i różnych znaków

 • jon-dipol – pomiędzy jonami i dipolami rozpuszczalnika

 • dipol-dipol

 • inne oddziaływania

- tworzenie wiązań wodorowych

- siły van der Waalsa


Cząsteczka wody – ma trwały moment dipolowy m ponieważ:

 • występują wyraźne różnice w elektroujemności wodoru i tlenu

 • atom tlenu ma wolną parę elektronową

Jony w roztworze wytwarzają silne pole elektryczne ułożone symetrycznie wokół środka ładunku:

 • natężenie pola

- jest proporcjonalne do wielkości ładunku

- jest odwrotnie proporcjonalne do odległości od źródła ładunku • pole jest osłabione działaniem rozpuszczalnika (jeżeli ma on budowę dipolową) – jony ulegają solwatacji/hydratacji


Struktura roztworów elektrolitów

a – pierwszorzędowa sfera solwatacyjna

b – wtórna sfera solwatacyjna

c – wolny rozpuszczalnik


Prawo Coulomba – opisuje oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy jonami

z+ z- e2F =

Er r2

F – siła oddziaływań kulombowskich

z+ - ładunek kationu

z- - ładunek anionu

e – ładunek elektronu (1,602 x 10-19)

r – odległość między jonami

Er – względna przenikalność elektryczna rozpuszczalnika


Oddziaływania typu jon-jon powoduję, że kation otoczony jest chmurą jonową anionów o promieniu d:


Er T ½d = k

I
k – współczynnik proporcjonalności

Er – względna przenikalność elektryczna rozpuszczalnika

T – temperatura roztworu [K]

I – siła jonowa roztworu
Siła jonowa roztworu (I) – jest miarą oddziaływań elektrostatycznych w roztworze

I = ½ ∑ ci zi2


ci – stężenie molowe jonów „i”

zi – ładunek jonów „i”


Aktywność jonów (ai) – właściwości roztworów zależą od aktywności jonów, a nie od ich stężenia

ai = fi ci


ci – stężenie jonów „i”

fi – współczynnik aktywności jonów „i” (w roztworach stężonych <1, a w rozcieńczonych dąży do 1)


Potencjał elektrody – podwójna warstwa elektryczna
Elektroda (półogniwo) = w elektrochemii układ złożony z dwóch faz przewodzących, z których jedną jest metal lub inny stały przewodnik, a drugą elektrolit.
Potencjał elektrody = ściśle związany z powstawaniem podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz elektroda/elektrolit
Faza homogenna (materiał elektrody lub roztwór elektrolitu):

 • panuje równowaga sił wzajemnego oddziaływania poszczególnych naładowanych/polarnych cząsteczek

 • suma sił działających jest równa 0

 • kationy i aniony są rozmieszczone równomiernie w elektrolicie

Zanurzenie elektrody (np. metalowej) powoduje zakłócenie równowagi = na granicy faz następuje: • zorientowanie dipoli cząsteczek rozpuszczalnika w pobliżu powierzchni elektrody = wewnętrzna warstwa Helmholtza (ukierunkowana warstwa rozpuszczalnika)

 • anizotropia ładunku na granicy faz (spowodowana ukierunkowaniem dipoli rozpuszczalnika) – za warstwą rozpuszczalnika jony mogą ulegać wzbogaceniu lub zubożeniu w stosunku do średniego stężenia w elektrolicie = zewnętrzna warstwa Helmholtza

 • nadmiar lub niedobór ładunków (jonów) w zewnętrznej warstwie Helmholtza indukuje równy co do wartości, ale o przeciwnym znaku, ładunek na powierzchni elektrody

 • w kierunku elektrolitu ładunek nadmiarowy jest rozmyty i powstaje nadmiarowa warstwa dyfuzyjna (warstwa Gouya-Chapmana)

Schemat budowy podwójnej warstwy elektrycznej

wewnętrzna warstwa Helmholtza

zewnętrzna warstwa Helmholtza

w +


w w + - -

w +


w w - +

w +


+ w - + -

w +


w + + - +

w w


+ + + + -

warstwa Helmholtza warstwa dyfuzyjna Gouya-Chapmana

Potencjał elektryczny na granicy faz elektroda/elektrolit

Reakcje elektrodowe – dotyczą przepływu ładunku z elektrody do roztworu lub odwrotnie. Są to reakcje redoks.Cu(s) Cu2+ (aq) + 2e (utlenianie)

Cu2+ (aq) + 2e Cu(s) (redukcja)

(postać utleniona) + ne (postać zredukowana)


Rodzaje ogniw w elektroanalizie

Ogniwa elektrolityczne – układy, w których do elektrod jest podłączone zewnętrzne źródło prądu

Ogniwa galwaniczne (elektrochemiczne)


 • mają zastosowanie w pomiarach potencjometrycznych

 • prąd płynący w tych ogniwach jest bliski 0

 • pracują w warunkach równowagi termodynamicznej

 • występuje w nich bezpośredni związek pomiędzy siłą elektromotoryczna ogniwa (SEM, E[V])i zmianą energii swobodnej Gibbsa (G[J])

G = -zEF

z – liczba elektronów biorących udział w reakcji

F – stała Faradaya • występują w nich dwie elektrody współpracujące z roztworem elektrolitu - wspólnym lub innym dla każdej elektrody (kontakt między elektrolitami jest realizowany przez klucz elektrolityczny)Podział metod elektroanalitycznych

1. Metody, w których reakcja elektrodowa przebiega przy zerowym prądzie Faradaya, czyli bez przyłożonego napięcia zewnętrznego • potencjometria

2. Metody, w których reakcja elektrodowa przebiega przy niezerowym prądzie Faradaya, czyli z przyłożonym do elektrod napięciem z zewnętrznego źródła prądu

 • polarografia

 • woltamperometria

 • amperometria

 • elektrograwimetria

 • kulometria

3. Metody, w których nie przebiega reakcja elektrodowa

 • konduktometria

 • oscylometria

 • dielektrometria

4. Metody oparte na badaniu zmian w elektrycznej warstwie podwójnej

 • tensammetria
Pobieranie 64.39 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna