Spis rysunkówPobieranie 1.17 Mb.
Strona1/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Zeszyt ten jest drugim tomem opracowania pt. „Studium ulic Wybrzeże Helskie – Wybrzeże Szczecińskie oraz ulic Jagiellońskiej i Nowo-Jagiellońskiej”. W zeszycie poruszone zostały zagadnienia analizy uwarunkowań przestrzennych, ustaleń w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz uwarunkowań środowiskowych. Treść zeszytu odpowiada punktom 6.2.1.1. oraz 6.2.1.3 SIWZ. Integralną częścią zeszytu są plansze II.I-VIII oraz aneks z mapami historycznymi.
Treść zeszytu pierwszego obejmuje analizę funkcjonalną rozwiązań oraz warunki techniczne rozbudowy powyższych ciągów. W zeszycie trzecim opisano prognozy ruchowe oraz wyniki analiz wielokryterialnych jak również zebrano wnioski z całości opracowania.

Spis rysunków:


Rys.1.

Funkcja terenów wg Projektu Studium

16

Rys.2.

Funkcje ulic wg Projektu Studium

17

Rys.3.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

22

Rys.4.

Miejsca postojowe w otoczeniu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

43

Rys.5.

Fort Jasińskiego (d. Śliweckiego)

122


Spis tabel:


Tab.1.

Ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej

9

Tab.2.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

12

Tab.3.

Ustalenia w zakresie rozwiązań transportowych

13

Tab.4.

Identyfikacja kolizji rozwiązań układu drogowego w kontekście studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.Warszawy

18

Tab.5.

Uchwały w sprawie sporządzenia mpzp

21

Tab.6.

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy (WZ) oraz decyzji inwestycji celu publicznego (ICP)

27

Tab.7.

Wykaz decyzji pozwoleń na budowę (P)

30

Tab.8.a

Charakterystyka kulturowych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie ulic Jagiellońskiej i Nowo-Jagiellońskiej

63

Tab.8.b

Charakterystyka kulturowych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie ulic Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie

77

Tab.9.a

Analiza i ocena potencjalnych zagrożeń dla obiektów kulturowych w sąsiedztwie ciągu ulic Jagiellońska i Nowo-Jagiellońska

83

Tab.9.b

Analiza i ocena potencjalnych zagrożeń dla obiektów kulturowych w sąsiedztwie ciągu ulic Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie

91

Tab.10.

Wykaz pomników przyrody na dzień 10.07.2006 w dzielnicy Praga

140


Spis fotografii:


Fot.1.

Ulica Ratuszowa – miejsca postojowe na chodniku na wysokości kaplicy MB Loretańskiej

42

Fot.2.

Ulica Ratuszowa - miejsca postojowe w zatoce postojowej

vis a vis wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego42

Fot.3.

Ulica Wybrzeże Helskie - parking dla autobusów turystycznych

42

Fot.4.

Zieleń na placu J. Hallera

117

Fot.5.

Szpaler klonów zwyczajnych (Acer platanoides) przy ul. Jagiellońskiej

119

Fot.6.

Zieleń osiedlowa - Praga Nowa

120

Fot.7.

Ogrody działkowe przy Porcie Praskim

121


SPIS TREŚCI

I. ANALIZA FUNKCJONALNA I TECHNICZNA
II. ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH i ŚRODOWISKOWYCH
1. Analiza uwarunkowań przestrzennych....................................................................

5

1.1. Inwentaryzacja terenu...................................................................................

5

1.2. Analiza ustaleń Studium dla obszaru opracowania.......................................

9

1.3.Analiza planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w obszarze opracowania.........................................................................................

21

1.4.Analiza decyzji o warunkach zabudowy, decyzji inwestycji celu publicznego oraz pozwoleń na budowę...................................................................................

27

1.5. Analiza struktury przestrzennej.....................................................................

38

1.6. Inwentaryzacja miejsc postojowych w sąsiedztwie Ogrodu Zoologicznego......................................................................................................

41

2. Ocena oddziaływania na środowisko kulturowe inwestycji polegającej na przebudowie ulic Wybrzeże Szczecińskie – Wybrzeże Helskie oraz przebudowie i budowie ulic Jagiellońskiej i Nowo-Jagiellońskiej położonych w dzielnicy Praga Północ w Warszawie...........................................................................................

44

2.1. Metody oceny zagrożeń środowiska kulturowego.........................................

46

2.2 Uwarunkowania historyczno – kulturowe. Streszczenie historii rozwoju urbanistycznego warszawskiej Pragi...................................................................

48

2.3. Historia obiektów i zespołów zabytkowych szczególnie zagrożonych inwestycją.............................................................................................................

54

2.4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami....................

62

2.5. Wpływ planowanego przedsięwzięcia na zabytki..........................................

80

2.6. Program zabezpieczeń istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrona krajobrazu kulturowego..........................................................................................................

83

2.7. Program ochrony obiektów archeologicznych...............................................

96

2.8. Podsumowanie..............................................................................................

97

Bibliografia...........................................................................................................

98

3. Inwentaryzacja zieleni oraz ocena funkcjonowania istniejącego środowiska przyrodniczego.............................................................................................................

101

3.1. Ocena stanu i funkcjonowania istniejącego środowiska przyrodniczego.....................................................................................................

102

3.1.1. Położenie geograficzne i morfologia terenu...................................

102

3.1.2 Geomorfologia......................................................................................

103

3.1.3 Warunki gruntowe.................................................................................

104

3.1.4 Warunki klimatyczne........................................................................

106

3.1.5 Warunki wodne................................................................................

109

3.1.6 Ocena warunków budowlanych........................................................

111

3.1.7. Jakość wód.....................................................................................

111

3.1.8 Zanieczyszczenie powietrza............................................................

113

3.1.9 Hałas...............................................................................................

114

3.1.10 Zanieczyszczenie gruntów............................................................

115

3.1.11 Promieniowanie elektromagnetyczne............................................

115

3.2 Szata roślinna...............................................................................................

116

3.2.1 Tereny zieleni urządzonej................................................................

116

3.2.2. Tereny zieleni naturalnej................................................................

123

3.2.3 Studium łęgów nadwiślańskich........................................................

124

3.2.4 Studium zieleni w obrębie Portu Praskiego.....................................

126

3.3. Zieleń- ujęcie prawne, klasyfikacja terenów zieleni.......................................

133

3.3.1 Istniejące formy prawnej ochrony przyrody w obszarze.................

135

3.3.2 Zagrożenia środowiskowe...............................................................

141

3.3.3 Ochrona zieleni naturalnej...............................................................

144

3.3.4 Aspekty ekologiczne........................................................................

145

3.3.5 Aspekty społeczne..........................................................................

145

Bibliografia...........................................................................................................

147

III. ANALIZA RUCHOWA I WIELOKRYTERIALNA
1. Analiza uwarunkowań przestrzennych
1.1.Inwentaryzacja terenu
Inwentaryzacja zabudowy w obszarze opracowania, waloryzacja stanu technicznego zabudowy oraz użytkowanie terenów i struktura przestrzenna przedstawione zostały na planszach II.I-II.III.

Na planszy II.VI przedstawiono charakterystykę własności i władania gruntami.
Tereny objęte opracowaniem obejmują obszar o powierzchni 416,5 ha.

Granicę obszaru wyznaczają: • od zachodu rzeka Wisła,

 • od północy tereny wzdłuż ul. Stefana Starzyńskiego,

 • od wschodu ulice: Nusbauma, 11- Listopada, Targowa, Kijowska, Skaryszewska, Zieleniecka, Rondo Jerzego Waszyngtona, Francuska,

 • od południa ulice: Dąbrowicka, Walecznych, Lipska.

Na omawianym obszarze zidentyfikowano siedem rejonów różniących się sposobem zagospodarowania oraz jakości przestrzeni:
  1. rejon zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na wschód od ul. Jagiellońskiej;

  2. tereny zieleni urządzonej obejmującej ZOO oraz Park Praski;

  3. rejon zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Starej Pragi;

  4. tereny Portu Praskiego;

  5. rejon Stadionu Dziesięciolecia oraz przystanku W-wa Stadion;

  6. rejon zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej północnej części Saskiej Kępy;

  7. obszary zieleni nadwiślańskiej.

REJON 1 – charakteryzuje się zabudową wielkopłytową i wielkoblokową z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, przeważnie o średnim i niskim stanie technicznym. Przeważają budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami, rzadziej wyłącznie usługowe. Siatka ulic jest czytelna, charakterystyczna dla zabudowy z lat sześćdziesiątych. Zieleń w kwartałach tworzy czytelne założenia urbanistyczne.


REJON 2 – tereny zieleni urządzonej: ZOO i Parku Praskiego stanowią niezwykle ważny element w krajobrazie dzielnicy i odgrywają istotną rolę w akosystemie całego miasta. Ukształtowane na początku XX- wieku, charakteryzują się wspaniałym drzewostanem. Na terenie ogrodu zoologicznego usytuowane są budynki służące celom dydaktycznym, wystawienniczym, administracyjnym oraz magazynowo – składowe. Stan większości obiektów jest bardzo dobry. Zwrócić należy uwagę na intensywne zagospodarowanie pasa terenu pomiędzy główną aleją spacerową ZOO, a Wybrzeżem Helskim, gdzie znajduje się szereg wybiegów dla zwierząt i budynków w których przebywają w okresie zimowym.

Park Praski z wyznaczonym alejami i niewielką infrastrukturą jest miejscem wypoczynku i rekreacji. Przy ul. Ratuszowej – na wprost wejścia do Zoo, usytuowane są pawilony handlowo – gastronomiczne.

W omawianym rejonie – przy ul. Jagiellońskiej, istotnym elementem zagospodarowanie jest dobrze utrzymany kompleks budynków z Domem Kapłanów Archidiecezji Warszawskiej i Kościołem p.w. Matki Bożej Loretańskiej.

REJON 3 - pomiędzy ul. Targową, Zamoyskiego, Wybrzeżem Szczecińskim oraz Al. Solidarności, wypełniają kwartały o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przedwojennej w złym stanie technicznym. Zabudowę uzupełniają budynki nowe w zabudowie plombowej, wielorodzinne, usługowe i biurowe o bardzo dobrym standardzie.

W rejonie ulic Panieńska i Wybrzeże Szczecińskie dominantę przestrzenną stanowi zespół punktowych budynków mieszkalnych o wysokości 12 kondygnacji.

Teren osiedla jest bardzo zadrzewiony.

W kwartale ograniczonym ulicami: Kłopotowskiego, Floriańską i Sierakowskiego dominuje sylweta neogotyckiego kościoła Św. Floriana. W kwartale czytelna jest przestrzeń pozostawiona na przewidywane przebicie ulicy Nowo- Jagiellońskiej. Ten pas terenu zajmują obiekty tymczasowe, substandardowe oraz parkingi.

Pomiędzy ulicami Kłopotowskiego i Okrzei zachowało się kilka kamienic w bardzo złym stanie technicznym uzupełnionych zabudową modernizowaną i nową. Na terenie tego kwartału zachowana jest także rezerwa dla projektowanej ulicy Nowo-Jagiellońskiej.

W kwartale ulic: Al. Solidarności, Jagiellońską i Floriańska, zachowało się kilka starych kamienic w złym stanie oraz wyremontowane i odnowione budynki. Wyróżniającym się obiektem jest nowoczesny w kształcie i formie 7-kondygnacyjny budynek mieszkalny. Wnętrze tym kwartale pozostawiono nie zagospodarowaną trwale przestrzeń dla projektowanej ulicy Nowo-Jagiellońskiej.

Kwartał zabudowy pomiędzy ulicami: Okrzei, Kępną, Targową i Jagiellońską charakteryzuje zabudowa zwarta z przewagą starej zabudowy mieszkaniowej uzupełnionej funkcjami usługowymi. W przestrzeni dominuje budynek mieszkalny 16 0 kondygnacyjny przy ul. Targowej.

Budynki przy ul. Targowej tworzącą zabudowę zwartą, o zróżnicowanym standardzie i funkcjach. W części zabudowy parkowanie samochodów rozwiązano poprzez realizację parkingów dwupoziomowych.
REJON 4 – obszar położony pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim, ul. Sokolą oraz ul. Kłopotowskiego , obejmujący tereny zlokalizowane wokół basenów portowych Portu Praskiego. Tereny poprzemysłowe, zdegradowane z zielenią nie urządzoną, Dominuje zabudowa tymczasowa, magazynowo – składowa, pełniąca częściowo funkcje mieszkalne dla mieszkającej na tym terenie grupy Wietnamczyków. W części północno – wschodniej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa z usługami.

REJON 5 – o przewadze funkcji usługowych, obejmuje obszar Stadionu X-lecia, dworca autobusowego, placu parkingowego ze stanowiskami dla autokarów, perony przystanku PKP W-wa Stadin wraz z wyjściami tunelowymi. Z dworca, tunelem pod torami przechodzi się w kierunku Portu Praskiego oraz przystanku PKP Warszawa Stadion. Otoczenie dworca stanowi prowizoryczna zabudowa tymczasowego targowiska. Istniejący Stadion X-lecia, wraz z przyległymi terenami użytkowany jest przez targowisko. W otoczeniu dworca zostały zorganizowane tymczasowe targowiska, z prowizoryczną zabudową bazarową.

Rozległe, tymczasowe targowiska, usytuowane są także w otoczeniu Stadionu X-lecia. Zabudowa substandardowa, prowizoryczna, nie spełniająca żadnych wymogów bezpieczeństwa, dostępności i obsługi komunikacyjnej.
REJON 6 – teren zabudowy mieszkaniowej o przewadze jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych typu „willa miejska”. Zabudowa w bardzo dobrym stanie technicznym – zmodernizowana i dostosowana do współczesnych wymogów. W przestrzeni zachowany i czytelny układ urbanistyczny. Charakterystyczny duży procent zieleni na działkach i w ciągach ulic głównych.
REJON 7 – łęgi nadwiślańskie. Obszar na tarasie zalewowym Wisły pomiędzy wałem przeciwpowodziowym – ul. Wybrzeże Szczecińskie i brzegiem rzeki. Teren jest zarośnięty, a pozostałości funkcji rekreacyjnych oraz obiektów towarzyszących widoczne, ale wymagają kompleksowego działania. Zieleń różnorodna, wymagająca intensywnych zabiegów, zwłaszcza pozwalających na uczytelnienie osi widokowych i panoram.

Elementy mostowe i nabrzeża wykorzystywane przez wędkarzy, są miejscem spacerów i plażowania.

Podsumowanie:

Inwentaryzowane tereny są zróżnicowane pod względem ukształtowania, jakości zabudowy oraz przeznaczenia. Wszystkie wymagają kompleksowych działań zmierzających do poprawy jakości przestrzeni.

Główne obszary planowanego rozwoju i przekształceń to Port Praski oraz otoczenie Stadionu X-Lecia.

Celem wszystkich działań na omawianym obszarze będzie ochrona istniejącej wartościowej zabudowy i historycznych kwartałów miejskich, poprawa standardów istniejącego układu drogowego, utrzymanie i poprawa jakości zieleni oraz urządzenie przestrzeni publicznych.


1.2. Analiza ustaleń Studium dla obszaru opracowania

Podstawę analizy stanowi uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXXVIII/492/2001 z 9 lipca 2001r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania m. st. Warszawy i zatwierdzenia ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która na mocy ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002r. (Dz. U. Nr 41, poz. 361) pełni funkcję studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.

Z uwagi na trwające prace nad projektem zmiany studium, analizowano kolizje zarówno pod kątem obowiązującego dokumentu jak i zakładanych zmian.

Tab.1. Ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno - przestrzennej


Obowiązujące studium

Projekt zmiany studium

Strefy funkcjonalne

Strefa C Centralna

Dla strefy centralnej ustala się rozwój funkcji usługowych o znaczeniu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i ogólnomiejskim. W strefie obowiązuje: • zakaz lokalizowania oraz rozbudowy obiektów i urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem tych, które służą obsłudze mieszkańców w tym; inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych - przy zastosowaniu najkorzystniejszego wariantu dla środowiska wskazanego w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 • zakaz realizacji obiektów wymagających ustanawiania wokół nich stref ograniczonego użytkowania, jeżeli ich zasięg wykraczałby poza granice własnej działki,

 • zakaz lokalizowania prowizorycznych i czasowych form zagospodarowania i użytkowania terenu,

 • nakaz ograniczenia do granic własnej działki uciążliwości wywoływanych przez istniejące obiekty lub prowadzoną działalność,

 • zaleca się przekształcanie terenów czasowych baz, składów, uciążliwych zakładów oraz zużytych technicznie zasobów mieszkaniowych na funkcje centrotwórcze.

C1 – (teren od Al. Solidarności do Waszyngtona) obszar ścisłego centrum:

 • realizacja obiektów i urządzeń z zakresu; międzynarodowej współpracy gospodarczej, społeczno-politycznej, kulturalnej, administracji państwowej w tym; siedzib władz i administracji publicznej, dyspozycji gospodarczej i finansów, specjalistycznych usług kultury, nauki, edukacji, turystyki, kwalifikowanego sportu handlu oraz mieszkalnictwa z usługami lokalnymi,

 • utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością jej rozbudowy modernizacji lub przekształceń zgodnie z funkcją obszaru,

C4 (Park Praski, teren ZOO) obszar zespołów parkowo –rekreacyjnych:

 • utrzymanie i ochrona terenów zieleni miejskiej z możliwością uprawiania rekreacji i wypoczynku biernego na terenach parkowych, a także rekreacji czynnej i sportu kwalifikowanego, prezentacji osiągnięć kultury, rozrywki oraz imprez masowych na terenach otwartych i istniejących obiektach sportowych,

 • realizacja obiektów i urządzeń związanych z usługami sportu i rekreacji (poza terenami zieleni miejskiej),

 • zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej.

Strefa MU mieszkaniowo – usługowa

Dla strefy mieszkaniowo-usługowej ustala się rozwój funkcji mieszkaniowej z usługami o znaczeniu lokalnym wraz z towarzyszącymi obiektami użyteczności publicznej. W strefie obowiązuje:


 • zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów i urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem tych, które służą obsłudze mieszkańców w tym; inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych przy zastosowaniu najkorzystniejszego wariantu dla środowiska wskazanego w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 • zakaz realizacji obiektów wymagających ustanowienia wokół nich stref ograniczonego użytkowania, jeżeli ich zasięg wykraczałby poza granice własnej działki,

 • nakaz ograniczenia do granic własnej działki uciążliwości wywoływanych przez istniejące obiekty lub prowadzoną działalność.
Strefa śródmiejska z wyodrębnionym centrum miasta
Strefa śródmieścia funkcjonalnego, obejmująca Śródmieście oraz fragmenty Woli, Pragi Północ i Południe, Mokotowa, Ochoty i Żoliborza, stanowi obszar przewidziany dla koncentracji funkcji usługowych o znaczeniu stołecznym, metropolitalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym

inwestycji celu publicznego, które w połączeniu z zabudową mieszkaniową będą ogniskowały życie

społeczne metropolii warszawskiej.
Główne kierunki zmian i przekształceń w strefie śródmieścia funkcjonalnego dla obszarów zabudowy wymagają realizacji w zagospodarowaniu przestrzennym następujących ustaleń:


 • rewaloryzacja historycznych układów przestrzennych, w tym także parków i ogrodów, cmentarzy, oraz zespołów zabudowy i obiektów, stosownie do wymogów wynikających z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych,

 • modernizacja i uzupełnianie zabudowy z zapewnieniem ochrony wartości zabytkowych i kulturowych obszaru oraz z uwzględnieniem parametrów i wskaźników urbanistycznych dla terenów;

 • rewaloryzacja, ochrona i modernizacja wartościowej zieleni, parków, cennych drzew, z zaleceniem adaptacji na ogólnodostępną zieleń urządzoną;

 • intensyfikacja zainwestowania, przy równoczesnym zachowaniu i ochronie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz ogólnodostępnej zieleni urządzonej, w tym zieleni na terenie osiedli mieszkaniowych;

 • priorytet dla lokalizowania usług, co najmniej w parterach budynków, szczególnie w ciągach wielofunkcyjnych i wokół placów;

 • ochrona i modernizacja istniejącej zieleni osiedlowej oraz tworzenie nowych terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej;

 • ochrona istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni przyulicznej,

 • restrukturyzacja i modernizacja obszarów zdegradowanych, z priorytetem dla lokalizacji obiektów usługowych i mieszkaniowych;

 • relokacja uciążliwych i terenochłonnych obiektów przemysłowych, rzemieślniczych, składowych i baz transportowych;

 • zakaz lokalizowania dużych stacji benzynowych na nowych terenach;

 • podwyższanie standardu zagospodarowania lokalnych ulic i placów między innymi poprzez wprowadzanie zieleni urządzonej, małej architektury, oświetlenia;

 • tworzenie rozwiązań przyjaznych dla osób starszych i niepełnosprawnych;

 • priorytet dla ruchu pieszego, rowerowego i obsługi strefy transportem publicznym,

 • obniżenie kategorii ulic i nie powiększanie przepustowości ulic i skrzyżowań w celu uspokojenia ruchu i ograniczenia penetracji strefy przez ruch samochodowy,

 • główne obszary planowanego rozwoju w strefie to: (…), Port Praski, Stadion X-Lecia,

Przeznaczenie zgodnie z rys. 1 – wyrys z projektu zmiany studium
Parametry zabudowy

Wysokość obiektów kubaturowych:

 • teren ZOO: „B-1” nie więcej niż 12 m nad poziom terenu;

 • teren pomiędzy ul. Starzyńskiego i Al. Solidarności: „B-3” nie więcej niż 30 m nad poziom terenu;

 • teren Stadionu X-Lecia i Portu Praskiego: „B-4” nie więcej niż 55 m nad poziom terenu;

 • na pozostałym terenie: „B-2” nie więcej niż 25 m nad poziom terenu.

Minimalny % udział powierzchni biologicznie czynnej:

teren ZOO – 50%, teren pomiędzy Al. Zieleniecką i ul. Sokoła z wyłączeniem Stadionu X-Lecia – 50%, teren przy ul. Nowosokolej -70%. Parametr określono dla terenów wspomagających strefę przyrodnicząWysokości i wskaźniki intensywności zabudowy brutto, określa się jako orientacyjne dla różnych kategorii

zabudowy w poszczególnych strefach funkcjonalnych. Służyć one mają do badania chłonności terenów i opracowywania wytycznych programowo-przestrzennych.


Uszczegółowienie wskaźników intensywności zabudowy brutto i wysokości zabudowy, w tym lokalnych

dominant wysokościowych, powinno następować na podstawie analiz urbanistycznych uwzględniających

spójność kompozycji przestrzennej, wykonywanych w ramach opracowania planów miejscowych.
Wysokość zabudowy do 30 m nad poziom terenu z wyjątkiem terenu zabudowy mieszkaniowej na wysokości terenu ZOO gdzie zakłada się nie więcej niż 20 m nad poziom terenu.
Przyjęto następujące wskaźniki intensywności zabudowy brutto: tereny C - 3,5, tereny U i M1 – 2,0.
Minimalny % udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej M1 wynosi od 40% do 60%.


Tereny zieleni

Tereny zieleni miejskiej:

Park Praski przy Al. Solidarności / Wybrzeże Helskie.

Zieleniec przy ul. S. Okrzei / Wybrzeże Szczecińskie.

Ustala się: • zakaz lokalizowania wszelkich obiektów nie służących świadczeniu usług w zakresie rekreacji i wypoczynku lub nie będących obiektami architektury ogrodowej, z wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych wynikających z ustaleń wiążących,

 • zakaz czasowego użytkowania terenu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

 • zakaz zmniejszania powierzchni istniejącej zieleni urządzonej o więcej niż 10% przy realizowaniu obiektów służących zabezpieczeniu usług w zakresie rekreacji i wypoczynku lub obiektów architektury ogrodowej,

 • zakaz pozbawiania terenów leśnych statusu lasów ochronnych,

 • dla projektowanych terenów zieleni miejskiej - konieczność zapewnienia minimum 90% powierzchni terenu jako zieleni urządzonej, z wyłączeniem wód powierzchniowych,

 • obowiązek zapewnienia na poziomie lokalnej obsługi mieszkańców (parki osiedlowe, osiedlowe ogrody dziecięce itp. w izochronie dojścia pieszego 500m) wskaźnika 10m2 terenów zieleni na mieszkańca.

Tereny (Z) zgodnie z załącznikiem rys. 1
W celu ochrony środowiska i jego zasobów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się System Przyrodniczy Warszawy (SPW).

Na obszar podstawowy SPW składają się: Wisła wraz z terenami zieleni nadwiślańskiej, kompleksy leśne cieki i zbiorniki wodne wraz z roślinnością towarzyszącą, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji, wybrane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w kompleksach leśnych, lokalnie tereny o udziale powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60% - w tym tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny o innym przeznaczeniu.


Na obszarach tworzących SPW – za wyjątkiem kolejowych korytarzy wymiany powietrza – ustala się:

 • zakaz lokalizowania urządzeń i instalacji należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, poza przedsięwzięciami infrastrukturalnymi służącymi poprawie stanu środowiska i obsłudze mieszkańców, pod warunkiem zastosowania najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia ochrony środowiska i ochrony przyrody;

 • zakaz dokonywania trwałych zmian stosunków wodnych, a w szczególności prowadzenia odwodnień i innych robót powodujących trwałe obniżenie poziomu wód podziemnych lub ograniczenie zasilania poziomów wodonośnych, cieków i zbiorników wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i racjonalna gospodarka wodna;

 • zakaz wydobywania kopalin dla celów gospodarczych, za wyjątkiem koryta Wisły;

 • zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających naturalne formy rzeźby terenu i obniżających walory krajobrazowe, za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym, z utrzymaniem, budową, odbudową i modernizacją urządzeń wodnych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych służących obsłudze mieszkańców;

 • sukcesywna wymiana urządzeń grzewczych w obiektach istniejących na urządzenia stosujące niskoemisyjne paliwa i technologie lub podłączenia do sieci ciepłowniczej;

 • zachowanie i modernizacja istniejących terenów zieleni;

 • zagospodarowanie nowych terenów zieleni wskazanych w Studium;

 • ograniczenie wprowadzania reklam i informacji wizualnej;

 • zagospodarowanie obszarów SPW na warunkach określonych w Studium;

Zagospodarowanie korytarzy wymiany powietrza wg następujących zasad:

 • zakaz lokalizowania zabudowy ograniczającej swobodny przepływ mas powietrza

 • utrzymanie ustalonej w studium powierzchni biologicznie czynnej,

 • obowiązek realizacji układów przestrzennych i kompozycji urbanistycznych sprzyjających wymianie powietrza.

Zagospodarowanie głównych powiązań przyrodniczych jako ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej przy zachowaniu i adaptacji zadrzewień i roślinności naturalnej lub uzupełnienie zielenią urządzoną pasów o szerokości minimalnej 10 m, realizowanych w zależności od warunków: wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wzdłuż obu brzegów cieków naturalnych i kanałów oraz wokół zbiorników wodnych i innych wód stojących, wzdłuż eksponowanych form rzeźby terenu (skarp, dolinek, obniżeń, rowów itp.)

Tereny o szczególnych zasadach zagospodarowania

Praga należy do obszarów gdzie ustala się główną koncentrację obiektów i urządzeń usługowych z zakresu: organizacji politycznych i gospodarczych, administracji, finansów, kultury i nauki, szkolnictwa wyższego i sportu o znaczeniu: międzynarodowym, krajowym, regionalnym i ogólnomiejskim;

Port Praski - rejon zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

Stadion X-lecia oraz międzywale Wisły to obszary eksponowane w krajobrazie miasta, mające istotne znaczenie w kształtowaniu ładu przestrzennego.

Dodatkowo dla Stadionu X-Lecia ustala się objęcie ochroną pełnionej funkcji sportowo-rekreacyjnej, gdzie ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i rozwoju obiektów i zagospodarowanie towarzyszących im terenów wyłącznie w kierunku pełnionej funkcji - na warunkach, które zostaną określone w odrębnych ustaleniach szczegółowych.


Ustala się na terenie międzywala Wisły możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy obiektów związanych z funkcją rekreacyjną oraz sportami wodnymi, po uzgodnieniu z właściwymi organami zarządzającymi.

Z uwagi na ustalenie strefy przyrodniczej „O-1” i objęcie ochroną terenu międzywala obowiązują tu następujące zasady zagospodarowania: • realizacja wyłącznie urządzeń związanych z funkcją rekreacyjno - wypoczynkową oraz inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych, wynikających z ustaleń wiążących,

 • na terenie miedzywala ponadto dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych niezbędnych dla kształtowania przepływu wielkich wód Wisły, a także związanych z funkcją rekreacyjno - wypoczynkową - po uzgodnieniu z właściwymi organami zarządzającymi.Port Praski – obszar położony po stronie praskiej, pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim, ul. Sokolą oraz ul. Kłopotowskiego. Obejmuje tereny zlokalizowane wokół basenów portowych. W większości jest to teren nieuporządkowany z zielenią nieurządzoną i tymczasową zabudową o charakterze magazynowo – składowym. Część północno – wschodnią zajmuje zabudowa mieszkaniowa z usługami. Wokół basenów portowych planowana jest nowa zabudowa usługowo-mieszkaniowa uwzględniająca jednocześnie walory krajobrazowe i przyrodnicze tego terenu. Na pozostałym obszarze planuje się tereny zieleni

rekreacyjno – wypoczynkowej z możliwością realizacji urządzeń dla uprawiania sportu.

Obsługa nowych terenów inwestycyjnych będzie polegała na budowie drugorzędnych sieci infrastruktury technicznej. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie Portu Praskiego i Stadionu X-Lecia będzie wymagał budowy stacji elektroenergetycznej RPZ „Port” wraz z linią kablową 110kV RPZ „Powiśle” – RPZ „Port” – RPZ „Kamionek” – RPZ „Wschodnia”. Prawidłową obsługę transportem publicznym zapewni w przyszłości planowany wariant południowy II linii metra z węzłem przesiadkowym w rejonie przystanku kolejowego Warszawa - stadion. Wymagana koordynacja działań planistycznych z terenami Stadionu X-Lecia oraz otoczeniem Dworca Wschodniego.

Stadion X - Lecia – obszar ograniczony: al. Ks. Poniatowskiego, al.Zieleniecką oraz torami kolejowymi

i Wałem Miedzeszyńskim. Graniczy z obszarem rozwojowym rejonu Portu Praskiego. Istniejący tu Stadion X-Lecia z urządzeniami towarzyszącymi i terenami zieleni od kilkunastu lat użytkowany jest jako targowisko - „Jarmark Europa”. Teren stadionu przewidziany jest pod funkcje sportowe i usługowe oraz zieleń parkową i rekreacyjną. W sąsiedztwie przystanku linii kolei średnicowej Warszawa-Stadion planuje się wykształcenie funkcji centralnych, jako kontynuacji zagospodarowania otoczenia Dworca Wschodniego i Portu Praskiego.

Obszar znajduje się zasięgu infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej. Standard obsługi transportem publicznym zapewni planowana realizacja południowego wariantu II linii metra oraz III linia metra. Wymagana koordynacja działań planistycznych z terenami Dworca Wschodniego oraz Portu

Praskiego.Tab.2 Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
Obowiązujące studium

Projekt zmiany studium

System zaopatrzenia w wodę

Plan ustala przeznaczenie terenu dla istniejących, podstawowych elementów systemu zaopatrzenia w wodę:

magistrale w ulicach: S. Starzyńskiego, Jagiellońskiej, Al. Solidarności, Targowej, Al. Zieleniecka, Al. Ks. J. Poniatowskiego;Istniejące magistrale wodociągowe w ulicach: S. Starzyńskiego, Jagiellońskiej, Al. Solidarności, Targowej, Al. Zieleniecka, Al. Ks. J. Poniatowskiego;

System odprowadzania i oczyszczania ścieków

Plan ustala przeznaczenie terenu dla istniejących podstawowych elementów systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków:

przewody kanalizacji ogólnospławnej w ulicach: Jagiellońskiej, Ratuszowej, Poniatowskiego;

przewody kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej;

Zrzuty ścieków z kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej na wysokości mostu Gdańskiego i mostu Poniatowskiego.Istniejące kolektory:

 • ogólnospławne w ul. Jagiellońskiej, Ratuszowej, Al. Ks. J. Poniatowskiego;

 • sanitarny w ul. Jagiellońskiej;

System zaopatrzenia w ciepło

Plan ustala przeznaczenie dla istniejących, podstawowych elementów systemu zaopatrzenia w ciepło: magistrala w ulicy Jagiellońskiej;

Plan ustala przeznaczenie terenu dla następujących projektowanych urządzeń: proj. magistrala w ul. Nowosokolej, modernizacja magistrali Most Gdański
Istniejąca magistrala cieplna w ul. Jagiellońskiej i Al. Zielenieckiej; istniejąca przepompownia sieciowa Golędzinów


System zaopatrzenia w gaz

Plan ustala przeznaczenie dla istniejących, podstawowych elementów systemu zaopatrzenia w gaz: gazociągi średniego ciśnienia w ulicach: S. Starzyńskiego, Wybrzeże Helskie;

Stacje redukcyjno pomiarowe II stopnia Rondo S. StarzyńskiegoIstniejące gazociągi średniego ciśnienia w ulicach S. Starzyńskiego, Wybrzeże Helskie, Port Praski, Al. Zieleniecka,

System elektro-energetyczny

Plan ustala przeznaczenie terenu dla projektowanych urządzeń: stacja RPZ Praga Port; kablowa linia 110 kV Powiśle – Port- Kamionek

Istniejąca linia napowietrzna w ul. S. Starzyńskiego;

Projektowane: RPZ Port i linia kablowa Port – Powiśle;
Tab.3 Ustalenia w zakresie rozwiązań transportowych
Obowiązujące studium

Projekt zmiany studium

System drogowo-uliczny

Ustala się przebieg i przeznaczenie terenu dla następujących ulic głównych ruchu przyśpieszonego -GP

 • Most Gdański i ul. Starzyńskiego;

Ustala się przebieg i przeznaczenie terenu dla następujących ulic głównych – G:

 • Ulicy łączącej Wybrzeże Helskie z ul. Jagiellońską;

 • Wybrzeża Helskiego – od ul. Starzyńskiego do Al. Solidarności;

 • Wybrzeża Szczecińskiego – od Al. Solidarności do Al. Poniatowskiego;

 • Ul. Jagiellońskiej od ul. Starzyńskiego do ul. Ratuszowej;

 • Ul. Kijowskiej – od ul. Targowej do Al. Tysiąclecia;

 • Alei Zielenieckiej – od Al. Waszyngtona do ul. Zamoyskiego;

 • Mostu Alei Poniatowskiego oraz Al. Waszyngtona;

projektowanych;

 • Ulicy Nowo-Jagiellońskiej – od. Ul. Ratuszowej do Al. Zielenieckiej;

 • Traktu Nadwiślańskiego – od Wybrzeża Helskiego do ul. Świderskiej;

Ustala się przebieg i przeznaczenie terenu dla:

 • ul. Świętokrzyskiej i Mostu świętokrzyskiego jako ulicy zbiorczej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Nowo-Jagiellońskiej;

Ustala się jako czasowe funkcjonowanie istniejących ulic:

 • Targowej na odcinku ul. Ratuszowa – ul. Zamoyskiego;

 • Ratuszowej – na odcinku Wybrzeże Helskie - ul. 11 Listopada

Jako ulic głównych do czasu wybudowania Alei Tysiąclecia i ul. Nowo-Jagiellońskiej.

Dopuszcza się zagłębienie lub przekrycie odcinków dróg i ulic, pod warunkiem zachowania ciągłości ich klas funkcjonalnych oraz wynikających z tych klas parametrów technicznych. Ustala się zagospodarowanie terenu nad przykrytymi lub zagłębionymi drogami i ulicami, zgodne z funkcja strefy lub obszaru, przez które one przebiegają lub z którymi graniczą.Obwodowe połączenia międzydzielnicowe: ciąg istniejących ulic GP: Starzyńskiego - Słomińskiego.

W obszarze śródmieścia obsługę ruchu dojazdowego i wewnętrznego zapewni układ ulic zbiorczych i lokalnych.

Wyjątkiem są klasy ciągu Wisłostrady lewobrzeżnej – GP, oraz ciągu ulic: Wybrzeże Helskie- Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński – klasy G, których znaczenie w obsłudze dojazdów do obszaru wymaga utrzymania wyższych parametrów funkcjonalnych. Rozwiązanie kolizji tych tras z otaczającym zagospodarowaniem przestrzennym wymaga specjalnych działań zabezpieczających (np. prowadzenia w tunelu).

Połączenia mostowe:

Prócz istniejących mostów, w strefie staromiejskiej przewiduję się realizację dwóch lokalnych powiązań łączących obszar Starego Miasta i Pragi (na przedłużeniu ul. Ratuszowej i ul. Okrzei).

Połączenia te stanowią podstawę funkcjonowania strefy ruchu pieszego i rowerowego.

Klasyfikacja zgodnie z rys. 2 – wyrys z projektu zmiany studiu.
Zasady obsługi- strefowanie

Strefa I - centralna - obszar ścisłego śródmieścia lewo- i prawobrzeżnego,

Strefę I - centralną podzielono na dwie podstrefy: istniejące centrum (I a) i tereny rozwojowe - Powiśle Północne i Port Praski (I b).

Rejon Stadionu Dziesięciolecia:

Strefa II - wielkomiejską - pozostałe obszary śródmieścia i przyległe obszary zwartej zabudowy oraz gminne centra sługowe,

W strefie I i II przewiduje się wprowadzenie systemu płatnego parkowania niestrzeżonego.

W strefie I dodatkowo dostosowanie ilości miejsc parkingowych do wielkości wynikającej z przepustowości ulic.Strefa I – śródmiejska,

Pas pomiędzy ul. Cyryla i Metodego a ul. Sokoła to podstrefa Ib – obejmująca obszary ścisłego śródmieścia lewo i prawobrzeżnego, przewidziane do przekształceń i intensyfikacji istniejącej zabudowy;

Pozostały teren to podstrefa Ic tereny wielofunkcyjne w ramach centrów dzielnicowych.

W strefie I przewiduje się:

Priorytet dla komunikacji zbiorowej;

Ograniczenie ruchu samochodowego przez odpowiednią organizację ruchu oraz utrzymanie stref płatnego parkowania niestrzeżonego.

Dostosowanie ilości miejsc parkingowych do wielkości wynikającej z przepustowości ulic.


Wskaźniki parkingowe

Strefa Ib

biura i urzędy : nie więcej niż 10 miejsc/ 1000 m2 pow. użyt.;

handel i usługi: nie więcej niż 15 miejsc/ 1000 m2 pow. użyt.;

mieszkania: 1 miejsce / 1 mieszkanie

Strefa II

biura i urzędy : 10-18 miejsc/ 1000 m2 pow. użyt.;

handel i usługi: 15-25 miejsc/ 1000 m2 pow. użyt.;

mieszkania: 1 miejsce / 1 mieszkanieStrefa Ib

biura i urzędy : nie więcej niż 10 miejsc/ 1000 m2 pow. użyt.;

handel i usługi: nie więcej niż 15 miejsc/ 1000 m2 pow. użyt.;

mieszkania: 1 miejsce / 1 mieszkanie

Strefa Ic

biura i urzędy : 10-18 miejsc/ 1000 m2 pow. użyt.;

handel i usługi: 15-25 miejsc/ 1000 m2 pow. użyt.;

mieszkania: 1 miejsce / 1 mieszkanieKomunikacja zbiorowa

Kolej

Ustala się przebieg i przeznaczenie terenu dla następujących linii, stacji i przystanków kolejowych oraz adaptację urządzeń do obsługi taboru: • Linii kolejowej Warszawa - Siedlce - od stacji W-wa Centralna do wschodniej granicy miasta, wraz ze stacjami i przystankami W-wa Śródmieście, W-wa Powiśle, W-wa Stadion, W-wa Wschodnia, W-wa Rembertów.

 • Linii kolejowej Warszawa - Nasielsk - od stacji W-wa Zachodnia do północnej granicy miasta, wraz ze stacjami i przystankami W-wa Wola, W-wa Kasprzaka, W-wa Koło, W-wa Gdańska, W-wa ZOO, W-wa Praga, W-wa Toruńska, …,

 • Łącznic pomiędzy stacjami W-wa Wschodnia i W-wa Praga na odcinku pomiędzy tymi stacjami,

Metro

Ustala się przebieg i przeznaczenie terenu dla następujących linii i stacji metra oraz urządzeń do postoju i obsługi taboru – elementy projektowane: • drugiej linii metra - od stacji Chrzanów do stacji Bródno wraz ze stacjami pośrednimi: Lazurowa, Powstańców Śląskich, Człuchowska, Wolska, Bema, Płocka, Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Marszałkowska, Nowy Świat, Powiśle, Praga Centrum, Dworzec Wileński, Szwedzka, Targówek, Zacisze, Kondratowicza oraz łącznicy pomiędzy liniami I i II;

 • trzeciej linii metra od stacji Dworzec Zachodni do stacji Gocław wraz ze stacjami pośrednimi: Plac Narutowicza, Aleje Niepodległości, Poznańska, Aleje Ujazdowskie, Wisłostrada, Waszyngtona, Praga Centrum, Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Fieldorfa,

Tramwaj:

Ustala się przebieg i przeznaczenie terenu dla następujących linii tramwajowych oraz urządzeń do postoju i obsługi taboru oraz utrzymania infrastruktury sieciowej:

Istniejących linii i pętli tramwajowych:


 • Linii w ul. Jagiellońskiej - od Trasy Toruńskiej do ul. Ratuszowej, wraz z pętlą Żerań,

 • Linii w ulicach: Słomińskiego, Starzyńskiego i na Moście Gdańskim - od Al. Jana Pawła II do ul. 11-go Listopada,

 • Linii w ul. Ratuszowej - od ul. Jagiellońskiej do ul. Targowej,

 • Linii w ul. Targowej - od ul. Ratuszowej do Al. Zielenieckiej,

 • Linii w Al. Zielenieckiej - od Al. Waszyngtona do ul. Zamoyskiego, wraz z pętlą Zieleniecka.

 • Linii w ul. Kijowskiej - od ul. Targowej do Al. Tysiąclecia,

Autobus:

Ustala się przeznaczenie terenu dla następujących urządzeń komunikacji autobusowej - do czasu wybudowania urządzeń o ekwiwalentnej pojemności: • dworzec autobusowy dalekobieżny "Stadion" do czasu wybudowania dworca dalekobieżnego i podmiejskiego "Wschodni" ,

Kolej:

Przebudowa i modernizacja istniejących dworców kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli jako węzłów przesiadkowych.

Metro:

Budowa II linii metra na odcinku Bemowo – Śródmieście – Targówek – Bródno, przy generalnym założeniu, że powstanie stacja przesiadkowa zapewniająca sprawną przesiadkę na I linię;Budowa III linii metra na odcinku Dworzec PKP Warszawa Zachodnia – Gocław, z przejściem przez obszar Śródmieścia w taki sposób, aby mogły powstać zintegrowane stacje na I i na III linii.

Tramwaj:


Brak szczegółowych odniesień do terenu opracowania.

Autobus:


Nowe inwestycje są niezbędne dla Dworca Wschodniego, obsługującego połączenia krajowe przeniesione z istniejącego dworca Stadion.

Tramwaj wodny- ustalenie rysunkowe.

Przystanie w rejonie: przyczółku Mostu Gdańskiego, na przedłużeniu ul. Ratuszowej, kanał Portu Praskiego, na wysokości Stadionu X-Lecia.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna