Spis treści 2Pobieranie 2.08 Mb.
Strona1/21
Data10.05.2016
Rozmiar2.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI 2

SPIS TREŚCI 2

SPIS TREŚCI 2

SPIS TREŚCI 2

WSTĘP 4

PODSTAWOWE DEFINICJE 4WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY – PODSUMOWANIE 7

IDENTYFIKACJA PROJEKTU 15

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU I DEFINICJA CELÓW PROJEKTU 29

4.1. PODSTAWOWE INFORMACJE 29

TYTUŁ PROJEKTU 29

BENEFICJENT 29

LOKALIZACJA PROJEKTU 30

LOGIKA INTERWENCJI 40

POLITYKA RZĄDOWA/REGIONALNA 40

ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO PROJEKTU 62

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY 103

DEFINICJA CELÓW PROJEKTU 104

KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI/PROBLEMAMI 109

PRODUKTY 113

REZULTATY 114

TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU 117

ANALIZA INSTYTUCJONALNA PROJEKTODAWCY 117

ZDOLNOŚĆ ORGANIZACYJNA DO WDROŻENIA PROJEKTU I EKSPLOATACJI PROJEKTU 120

ANALIZA PRAWNA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI 131

ANALIZA TECHNICZNA I ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 133

OPIS ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW, ANALIZA OPCJI 133

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU 134

RÓŻNE ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU/SEKTORA 162

ANALIZA FINANSOWA 166

NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU 169

PROGRAM SPRZEDAŻY. KALKULACJA PRZYCHODÓW 174

PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH 174

OBLICZANIE WARTOŚCI DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE 178

USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI 179

ANALIZA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ 183

I.ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 187

KWANTYFIKACJA I LOGIKA WYSTĄPIENIA EFEKTÓW SPOŁECZNYCH INWESTYCJI 187

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 189

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA 191

SPIS TABEL I MAP 194
WSTĘP

Wykonawca Studium Wykonalności ograniczył objętość opracowania do niezbędnego minimum wymaganego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego.


Niniejsze Studium Wykonalności zostało opracowane w maju 2009 roku zgodnie z obowiązującymi wówczas regulacjami prawnymi, na podstawie dostępnych w tym czasie wersji dokumentów programowych i strategicznych, regulacji prawnych oraz danych i dokumentów dotyczących planowanego przedsięwzięcia, które zostały udostępnione wykonawcy przez Inwestora, to jest Gminę Rzgów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użycia w opracowaniu przekazanych przez Inwestora niewłaściwych danych i/lub informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych Beneficjent – Gmina Rzgów, powinien dokonać aktualizacji i uzupełnienia studium w celu uwzględnienia stanu prawnego oraz dokumentów strategicznych i wytycznych, które będą obowiązywały w momencie składania. W miarę potrzeby Beneficjent powinien zaktualizować również informacje społeczno – gospodarcze, techniczne i finansowe oraz wynikające z nich wnioski.
W przypadku wprowadzania przez Beneficjenta zmian do niniejszego studium zmodyfikowana wersja studium musi zawierać referencje do jego obecnej wersji z podaniem Wykonawcy, informacji o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz wyraźne wskazanie zakresu dokonanych zmian i uzupełnień.
Niniejsze studium wykonalności zostało opracowane dla konkretnego projektu zgodnie z tytułem, w związku z tym nie powinno być używane lub stosowane dla innych projektów bez przeprowadzenia niezależnej weryfikacji celem oceny jego przydatności do innych projektów.
Grupa ERGO nie przyjmuje odpowiedzialności lub odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z użyciem tego dokumentu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Jakakolwiek osoba używająca lub posługująca się tym dokumentem dla takich celów zgadza się chronić firmę Grupa ERGO przed jakąkolwiek stratą lub szkodą wynikłą z tego tytułu. Grupa ERGO nie akceptuje odpowiedzialności ani odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do jakiejkolwiek innej strony lub osoby niż ta, dla której opracowano niniejszy dokument.


PODSTAWOWE DEFINICJEPODSTAWOWE DEFINICJE
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ - jest to metoda oceny projektów, którą stosuje się wtedy, gdy zmierzenie korzyści w kategoriach pieniężnych nie jest w praktyce możliwe. Polega ona zazwyczaj na wyliczeniu jednostkowego kosztu korzyści. Warunkiem przeprowadzenia takiej analizy jest możliwość skwantyfikowania korzyści; nie jest konieczne natomiast przypisanie korzyściom konkretnej ceny pieniężnej lub ekonomicznej wartości. Analiza kosztów i korzyści może zostać przeprowadzona przy zastosowaniu metodyki analizy efektywności kosztowej, w przypadku projektów, których korzyści nie mogą być zmierzone w kategoriach pieniężnych. W związku z tym, analiza efektywności kosztowej jest szczególnym typem analizy kosztów i korzyści.
ANALIZA EKONOMICZNA - analiza posługująca się wartościami ekonomicznymi, które odzwierciedlają wartości, jakie społeczeństwo byłoby gotowe zapłacić za określone dobro lub usługę. Analiza ekonomiczna wycenia wszystkie czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla społeczeństwa. Analiza ekonomiczna jest szczególnym rodzajem analizy kosztów i korzyści – przeprowadzana jest w drodze skorygowania wyników analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe. W jej wyniku następuje ustalenie wskaźników efektywności ekonomicznej projektu.
ANALIZA FINANSOWA - analiza mająca na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury. W przypadku, gdy właściciel i operator (np. infrastruktury) są odrębnymi podmiotami, można zastosować skonsolidowaną metodę analizy. W analizie finansowej, w celu ustalenia wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje się metodę zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (DCF).
ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI - (ang. Cost-Benefit Analysis - CBA): schemat analityczny, mający na celu ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z publicznego lub społecznego punktu widzenia. Analiza kosztów i korzyści różni się od zwykłej oceny finansowej tym, że uwzględnia wszystkie zyski (korzyści – ang. benefits) i straty (koszty – ang. costs), niezależnie od tego, kto je ponosi. Analiza K/K przybiera często postać analizy ekonomicznej, w której koryguje się wyniki analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe. Wyniki analizy K/K można wyrazić na wiele sposobów, w tym w postaci ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu, ekonomicznej bieżącej wartości netto i współczynnika korzyści/koszty.
ANALIZA RYZYKA - analiza, której celem jest ustalenie prawdopodobieństwa wygenerowania przez projekt określonych wyników, jak również ustalanie najbardziej prawdopodobnego przedziału odchyleń tych wyników od wartości reprezentującej najbardziej dokładny ich szacunek. Analiza ryzyka daje lepszą podstawę do oceny stopnia ryzykowności określonego projektu lub stosunkowego ryzyka obciążającego alternatywne projekty niż analiza wrażliwości.
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI - technika analityczna umożliwiająca systematyczne badanie tego, co dzieje się z wynikami projektu w sytuacji, kiedy zdarzenia odbiegają od ich wartości szacunkowych ustalonych na etapie prognozowania. Polega ona na określeniu wpływu zmiany pojedynczych zmiennych krytycznych o określoną procentowo wartość, na wartość finansowych i ekonomicznych wskaźników efektywności projektu oraz trwałość finansową projektu (i trwałość finansową beneficjenta/operatora), przy czym istotą analizy wrażliwości jest zasada, iż modyfikacji poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione.
DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT (INNE STOSOWANE POJĘCIA: PRZYCHÓD NETTO, DOCHÓD NETTO)

- dla projektów, dla których istnieje możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem - jest to różnica między wartością bieżącą przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz wartością bieżącą kosztów operacyjnych, spodziewanych w trakcie realizacji projektu oraz w późniejszym okresie funkcjonowania. Jeżeli różnica ta jest dodatnia zdyskontowany przychód netto należy powiększyć o zdyskontowaną wartość rezydualną.- dla projektów, dla których nie można obiektywnie oszacować dochodu z wyprzedzeniem – jest to różnica pomiędzy rzeczywistymi przychodami wygenerowanym w okresie do 5 lat po zakończeniu projektu a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi projektu.
DUŻE PROJEKTY - zgodnie z zapisami art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to projekty o całkowitym koszcie przekraczającym 25 mln EUR w przypadku środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku pozostałych dziedzin. W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza próg dużego projektu, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Ustalony w momencie złożenia wniosku kurs wymiany EUR/PLN jest stosowany również w celu identyfikacji, czy dany projekt nie uzyskał statusu dużego projektu w przypadku zmiany całkowitego kosztu na późniejszym etapie.
ETAP PROJEKTU - jest technicznie i finansowo niezależny i cechuje się własną efektywnością.
GRUPA PROJEKTÓW - powstaje wówczas, gdy projekty o mniejszej wartości bądź wielkości zostają ze sobą połączone (zgrupowane) w jeden duży projekt. Może to nastąpić, jeżeli tylko projekty te są ze sobą odpowiednio powiązane. Projekty można uznać za powiązane, jeżeli są zlokalizowane na tym samym obszarze / wzdłuż tego samego korytarza transportowego, są częścią ogólnego planu dla obszaru / korytarza transportowego, są nadzorowane przez tę samą instytucję, która odpowiada za ich koordynację i monitoring.
PROJEKT - operacja o jasno określonych celach, składająca się z całej serii robót, działań lub usług, której celem jest wykonanie niepodzielnego zadania, posiadającego sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny. Zespoły działań tworzących projekt powinny zachować spójny i skoordynowany charakter i prowadzić do ściśle określonego celu.
PROJEKTY GENERUJĄCE DOCHÓD (INNE STOSOWANE POJĘCIA: PRZYCHÓD NETTO, DOCHÓD NETTO) - w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. Projektami generującymi dochody nie są projekty, które podlegają zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE, w tym pomocy de minimis lub dla których wsparcie związane jest z instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Sekcji 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. W myśl rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, projektami generującymi dochody nie są również projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny oraz te projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR. W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza powyższy próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.
Pozostałe definicje:
BENEFICJENT – zgodnie z RPO WŁ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowe z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA – obszar, który zamieszkują potencjalni odbiorcy usług oferowanych przez operatora w ramach projektu.
ODDZIAŁYWANIE – rozumiane jako długoterminowe korzyści, które zostaną osiągnięte w danym sektorze/regionie dzięki realizacji projektu.
OPERATOR – podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku, powstałego w wyniku zrealizowanych przez beneficjenta umów, związanych z przeprowadzanym projektem inwestycyjnym.
PRODUKT – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji projektu mierzony konkretnymi wielkościami.
REZULTATY – zgodnie z RPO WŁ, bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u beneficjenta pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez niego wsparcia.
RPO WŁ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
ZADANIE – wyodrębniona technicznie część projektu inwestycyjnego.
UŻYTKOWNICY PROJEKTU/INFRASTRUKTURY – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są odbiorcami usług realizowanych poprzez tę infrastrukturę.


: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna