Spis treści forum: Patofizjologia schizofrenii: czy mamy jakieś solidne dowody naukowe interesujące dla klinicystów?Pobieranie 11.51 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar11.51 Kb.
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, TOM 20, ZESZYT 3
Spis treści
FORUM: Patofizjologia schizofrenii: czy mamy jakieś solidne dowody naukowe interesujące dla klinicystów?

STEPHEN M. LAWRIE, BAYANNE OLABI, JEREMY HALL, ANDREW M. McINTOSH – Czy mamy jakieś solidne, przydatne klinicznie dowody naukowe dotyczące patofizjologii schizofrenii?KOMENTARZE:

SHITIJ KAPUR – W poszukiwaniu „biologicznego testu” do diagnozy „schizofrenii”: czy gonimy za błędnym ognikiem?

STEPHEN J. WOOD, ALISON R. YOUNG – Diagnostyczne markery schizofrenii: czy naprawdę wiemy, czego szukamy?

MICHAEL J. OWEN – Czy jest jakaś schizofrenia do zdiagnozowania?

MATCHERI S. KESHEVAN, ROSCOE BRADYBiomarkery w schizofrenii: musimy przebudować Titanica

TYRONE D. CANNON – Obiektywne testy w kierunku schizofrenii: perspektywa na przyszłość

WERNER STRIK – Postępowanie kliniczne i rozumienie schizofrenii powinno opierać się na wynikach badań i teoriach patofizjologicznych

PETER FALKAI – Rozpaczliwe poszukiwanie biomarkerów w schizofrenii. Dlaczego się nie udaje?Badania

PAWEŁ SALA, WITOLD SIMON – Nasilenie ogólnych objawów psychopatologicznych, czynników motywacyjnych praz poczucia koherencji u chorych z rozpoznaniem anoreksji i bulimii psychicznej

PAWEŁ BRONOWSKI, MARYLA SAWICKA – Zespół interdyscyplinarny – nowa jakość w opiece środowiskowej

MAŁGORZATA CHĄDZYŃSKA, JOANNA MEDER, KATARZYNA CHARZYŃSKA, ANNA DROŻDŻYŃSKA – Psychoedukacja dla osób chorujących na schizofrenię – wstępna analiza sposobów prowadzenia zajęćKazuistyka

MAŁGORZATA WISZNIEWSKA, PIOTR WINKLER, WOJCIECH BEUTH, GRZEGORZ WALISZEK, BARTOSZ WOŹNIAK – Zastosowanie hemikraniektomii w masywnym udarze niedokrwiennym mózgu w obszarze tętnicy środkowej mózgu u pacjentów leczonych rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu – opis 2 przypadków własnych

KRZYSZTOF KRYSTA, BARTŁOMIEJ JANAS, EWA GRUDZIŃSKA, AGNIESZKA SKRZYPULEC, SEWERYN SEGIET, JACEK PRZYBYŁO – Wpływ systemu rodzinnego na proces diagnostyczny pacjentki z chorobą afektywna dwubiegunową

KRZYSZTOF KRYSTA, ANNA PALIGA, JOANNA LESZCZYŃSKA, IZABELA OBERDA – Przewlekłe zaburzenia lękowe po przebyciu ostrej niealergicznej reakcji na penicylinę

Advances in Psychiatry and Neurology 2011, VOLUME 20, ISSUE 4
Contents
FORUM: Pathophysiology of schizophrenia: do we have any solid evidence of interest to clinicians?
STEPHEN M. LAWRIE, BAYANNE OLABI, JEREMY HALL, ANDREW M. McINTOSH – Do we have any solid evidence of clinical utility about the pathophysiology of schizophrenia?

COMMENTARIES:

SHITIJ KAPUR – Looking for a “biological test” to diagnose “schizophrenia”: are we chasing red herrings?

STEPHEN J. WOOD, ALISON R. YOUNG – Diagnostic markers for schizophrenia: do we actually know what we’re looking for?

MICHAEL J. OWEN – Is there a schizophrenia to diagnose?

MATCHERI S. KESHEVAN, ROSCOE BRADY – Biomarkers in schizophrenia: we need to rebuild the Titanic

TYRONE D. CANNON – Objective tests for schizophrenia: window to the future

WERNER STRIK – Clinical handling and understanding of schizophrenia should be based on pathophysiological findings and theories

PETER FALKAI – A desperate search for biomarkers in schizophrenia. What is going wrong?Original papers

PAWEŁ SALA, WITOLD SIMON – Non-specific psychopathological symptoms, motivational factors and sense of coherence in patients with anorexia and bulimia nervosa

PAWEŁ BRONOWSKI, MARYLA SAWICKA – Interdisciplinary team – a new quality in community mental health care

MAŁGORZATA CHĄDZYŃSKA, JOANNA MEDER, KATARZYNA CHARZYŃSKA, ANNA DROŻDŻYŃSKA – Psychoeducation for patients with schizophrenia – a preliminary analysis of psychoeducational sessions methodologyCase reports

MAŁGORZATA WISZNIEWSKA, PIOTR WINKLER, WOJCIECH BEUTH, GRZEGORZ WALISZEK, BARTOSZ WOŹNIAK – Decompressive hemicraniectomy for massive infarction in the middle cerebral artery area in patients treated with rt-PA – a report of two casesKRZYSZTOF KRYSTA, BARTŁOMIEJ JANAS, EWA GRUDZIŃSKA, AGNIESZKA SKRZYPULEC, SEWERYN SEGIET, JACEK PRZYBYŁO – Impact of the family system on the diagnostic process in a patient with bipolar affective disorder

KRZYSZTOF KRYSTA, ANNA PALIGA, JOANNA LESZCZYŃSKA, IZABELA OBERDA – Chronic anxiety disorders after acute non-allergic reaction to penicillin
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna