Spis treści I. Wprowadzenie s. 2 II. CzęŚĆ merytorycznaPobieranie 341.62 Kb.
Strona1/4
Data09.05.2016
Rozmiar341.62 Kb.
  1   2   3   4
Strategia Promocji

Miasta Suwałki

na lata 2010-2015


Suwałki, kwiecień 2010

SPIS TREŚCI


I. WPROWADZENIE.....................................................................................s.2
II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA........................................................................s.4

2.1 UJĘCIE TEORETYCZNE...................................................................................s.5

2.2 PODSUMOWANIE ANALIZ, BADAŃ

ORAZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH .........................................................s.8

2.3 MARKETINGOWA ANALIZA SWOT ...............................................................s.14

2.4 ISTOTA MARKI MIASTA SUWAŁKI.................................................................s.16

III. CZĘŚĆ REALIZACYJNA ........................................................................ s.27

3.1. KAMPANIA PROMOCYJNA SKIEROWANA

DO OTOCZENIA WEWNĘTRZNEGO .......................................................... s.28

3.2 KAMPANIA PROMOCYJNA SKIEROWANA DO OTOCZENIA

ZEWNĘTRZNEGO – TURYSTÓW.................................................................. s.31

3.3 KAMPANIA PROMOCYJNA SKIEROWANA DO OTOCZENIA

ZEWNĘTRZNEGO – INWESTORÓW........................................................... s.34

3.4 POZOSTAŁE REKOMENDACJE..................................................................... s.35

3.5 OGÓLNA WIZJA CZASOWA, NARZĘDZIOWA

I BUDŻETOWA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH............................................. s.36

IV. MONITORING I EWALUACJA.............................................................. s.44

PODSUMOWANIE ........................................................................................................ s.45

I. WPROWADZENIE

Dokument niniejszy pt. „Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2010-2015


(w dalszej części dokumentu nazywany skrótowo „Strategią”) przygotowany został przez wyspecjalizowane zespoły tematyczne oraz zredagowany i połączony w całość przez fachowy pion redakcyjny, wyłoniony spośród pracowników i współpracowników firmy WYG International. Zespoły opierały się na najbardziej aktualnych źródłach informacji.
W pracach nad Strategią wykorzystane zostały różne metody analityczne i twórcze: badanie dokumentów, własne badania ilościowe i jakościowe, warsztaty konsultacyjne z różnymi środowiskami społecznymi, burza mózgów, wnioskowanie indukcyjne oraz badania benchmarketingowe nad praktykami promocyjnymi innych podmiotów terytorialnych.
Badania ilościowe metodą Omnibus zrealizowała firma PENTOR Research International, badania jakościowe metodą FGI zrealizowała Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (BFKK).
Z faktu, iż „Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2010-2015” jest dokumentem, którego realizacja ma zapewnić Suwałkom przewagę konkurencyjną, prace na etapie analitycznym
i twórczym prowadzono z zachowaniem dyskrecji.
Z zasadą poufności nie kłóci się zasada konsultacji społecznych. Eksperci, przedstawiciele samorządów, inwestorzy, osoby aktywne w sektorze turystycznym, osoby uczestniczące
w badaniach jakościowych i ilościowych były zapoznawane z założeniami i pomysłami do Strategii, a ich opinie i rezultaty badań wpłynęły w poważnym stopniu na kształt dokumentu
i zawarte w nim wnioski. Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Miejskim zostały przeprowadzone
3 warsztaty konsultacyjne w dniach 18 i 19 maja 2009r.

Na każdym etapie prac przestrzegano standardów branżowych konsultingu i planowania marketingowego, prace prowadzono starannie, z zaangażowaniem i przy dochowaniu możliwie najwyższego poziomu merytorycznego.II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

2.1 UJĘCIE TEORETYCZNE

Stosując ujęcie marketingowe w odniesieniu do gospodarki miejskiej zakłada się jej funkcjonowanie w sposób zbliżony do prywatnej firmy. Miasto, tak jak przedsiębiorstwo, wytwarza określone produkty i świadczy usługi, dążąc do zaspokojenia potrzeb konsumentów.

Podejście rynkowe w zastosowaniu do jednostek terytorialnych szczebla lokalnego nazywa się najczęściej marketingiem miejskim lub terytorialnym, który w znaczeniu instrumentalnym jest zbiorem technik służących przede wszystkim:1


 • poznaniu potrzeb i popytu konsumentów na określone produkty miejskie oraz stymulowaniu potrzeb w tym względzie;

 • kreowaniu wizerunku miasta, głównie na podstawie działań służących podnoszeniu jakości przestrzeni miejskiej;

 • kreowaniu produktów miejskich;

 • skutecznym zachęcaniu do ich zakupu (działalność promocyjna).

T. Markowski definiuje marketing miasta jako „rynkowo zorientowaną koncepcję zarządzania miastem przez władze samorządowe i jej partnerów w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb użytkowników (klientów) wewnętrznych i zewnętrznych. Sens ekonomiczny marketingu miasta przejawia się we wzmacnianiu jego bazy ekonomicznej oraz większych dochodach ekonomicznych.”2

Z powyższej definicji jednoznacznie wynika, że głównym celem działań marketingowych na szczeblu miasta jest możliwie najlepsze „zabezpieczenie” bytu mieszkańców. Dlatego marketing terytorialny należy traktować jako ogniwo procesu zarządzania, sprzyjającego poznawaniu tych potrzeb oraz ich zaspokajaniu, co ułatwia sterowanie rozwojem lokalnym
z punktu widzenia procesów rynkowych.

Z punktu widzenia marketingu miasta należy na nie spojrzeć z dwóch poziomów agregacji, tj. na miasto jako całość – specyficzny megaprodukt oraz na podzbiór subproduktów miejskich. Elementami megaproduktu są przede wszystkim: wizerunek miasta, lokalny klimat kulturowy, klimat przedsiębiorczości, zdolność do samoorganizacji i tworzenie sieciowych powiązań między różnymi podmiotami, a także system komunikacyjny i jakość zagospodarowania. Te wymienione elementy megaproduktu są trudne do imitacji przez konkurentów i często stanowią o przewadze konkurencyjnej jednostki terytorialnej. Koncepcja miasta jako mega-produktu jest bardzo istotna z punktu jego rozwoju, bowiem związana jest


z potrzebą budowania pozytywnego wizerunku miasta jako całości. Wizerunek to niematerialna, zapisana w zbiorowej kulturze stereotypowa wiedza i percepcja o danym miejscu. Bardzo trudno jest zmienić już raz zakodowany obraz miasta w świadomości danego człowieka.3

Natomiast jeśli chodzi o subprodukty miejskie, są to określone zbiory użyteczności oferowane w trybie odpłatnym, częściowo odpłatnym lub nieodpłatnym zainteresowanym grupom klientów. Wielość rynków rzeczywistych i potencjalnych, różnorodność postaci samych produktów, zróżnicowana ich atrakcyjność i częstotliwość „konsumowania”, często jednostkowy (a nie seryjny) charakter powodują, że trudno jest mówić o jednym uniwersalnym „subprodukcie terytorialnym”, lecz o kilku jego podstawowych typach oferowanych i wymienianych


z odpowiednią, względnie jednorodną grupą jednostek (osób i instytucji).4 Typy subproduktów terytorialnych prezentuje tabela nr 1.
Tabela nr 1

Typy subproduktów terytorialnych i odpowiadające im rynki docelowe

Subprodukty terytorialne

Rynki docelowe

Produkt turystyczny

(placówki turystyczne, hotele, gastronomia, walory środowiskowe, zabytki, tradycja, atmosfera)Turyści, wczasowicze, kuracjusze, młodzież

Produkt inwestycyjny

(maszyny, urządzenia, lokale, linie technologiczne, całe obiekty, działki, grunty rolnicze, siła robocza, technologie)Przedsiębiorcy, inwestorzy, banki, fundusze inwestycyjne, związki biznesowe, izby gospodarcze

Produkt mieszkaniowy

(mieszkania, domy, domki, działki – prywatne, spółdzielcze, społeczne, komunalne)Mieszkańcy danej jednostki oraz innych miast, wsi, regionów, przedsiębiorcy, spółdzielnie, biura nieruchomości

Produkt socjalny
(stałe i sezonowe miejsca pracy)

Poszukujący pracy, związki zawodowe, biura pracy, kadra kierownicza, specjaliści

Produkt handlowo-usługowy
(usługi komercyjne)

Mieszkańcy danej jednostki oraz bliższej
i dalszej okolicy

Produkt oświatowo-kulturalny

(edukacyjny, kinowy, teatralny)Rodzice, młodzież, organizacje młodzieżowe, studenci, szkoły, uczelnie, organizacje społeczne

Produkt targowo-wystawienniczy

(a także kongresowy)Przedsiębiorcy, izby gospodarcze, związki
i kluby biznesu, firmy marketingowe, agencje reklamowe

Produkt rekreacyjno-sportowy

(imprezy sportowe, turnieje, rajdy, usługi)Młodzież, organizacje i kluby sportowe, fan cluby, agencje turystyczne, szkoły

Produkt publiczny

(usługi publiczne, administracja, komunikacja, usługi zdrowotne)
Mieszkańcy, instytucje, związki i organizacje gospodarczo-społeczne

Źródło: A. Szromnik, Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, T. Domański (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 41.

Promocja jest jednym z najskuteczniejszych instrumentów marketingu terytorialnego, często wręcz z nim utożsamiana.

Źródłem powstania działalności promocyjnej są potrzeby informacji, występujące po obu stronach wymiany rynkowej: podaży i popytu. Klient potrzebuje informacji, aby zdawać sobie sprawę z istnienia różnych produktów, alternatywnych wobec siebie. Informacja taka pozwala
mu na dokonanie wyboru, uzasadnionego i świadczącego o jego potrzebach, zaspokojonych
w akcie kupna – sprzedaży przez nabycie konkretnego produktu, tym samym generowana jest informacja dla wytwórcy towaru. Producentowi czy usługodawcy działania promocyjne dostarczają wiadomości o potrzebach i preferencjach klientów, stopniu ich zaspokojenia przez własne produkty i usługi, a wreszcie o zajmowanym (aktualnym) i możliwym do pozyskania (potencjalnym) udziale rynkowym.5

Promocję należy zatem rozważać nie w kategorii zadań promocyjnych, ale w kategorii systemu komunikacji marketingowej, obejmującego ogół skoordynowanych działań z zakresu marketingu terytorialnego. Działań, podejmowanych przez władze lokalne, które występują


tu w roli głównego podmiotu przygotowującego, organizującego, realizującego, koordynującego
i kontrolującego całość przedsięwzięć promocyjnych. Ważne jest jednak, aby podejmowane działania promocyjne wspierały realizację przyjętych celów rozwojowych miasta.

Promocja w swojej istocie pełni cztery podstawowe funkcje: 1. informacyjną – dostarcza niezbędnych informacji potencjalnym nabywcom, które mają przełamać barierę nieznajomości rynku, ma na celu dotarcie z informacją o danym miejscu, lokalnych produktach i markach do jak najszerszej grupy docelowej;

 2. pobudzającą – wywołującą zamierzone postawy i zachowania nabywców rynkowych poprzez dostarczanie potencjalnym nabywcom zestawu przesłanek decyzyjnych: emocjonalnych i racjonalnych, kształtowaniu przekonań grupy docelowej do kreowanej wizji jednostki terytorialnej, jego produktów i marek;

 3. konkurencyjną – polega na przypominaniu i podtrzymywaniu wizerunku i obrazu danego miejsca, jaki został wykształcony w grupach docelowych;

 4. satysfakcyjną – polega na dążeniu do realizacji celu głównego, jakim jest wytworzenie pozytywnego wizerunku u potencjalnego odbiorcy produktu.

Warunkiem efektywnej promocji jednostek samorządu terytorialnego jest oparcie jej na pomyśle, na czymś, co daną jednostkę wyróżnia. Znalezienie owego wyróżnika, czyli tzw. unikalnej cechy sprzedaży USP (ang. Unique Selling Proposition) to połowa sukcesu. USP jest wyjątkową wartością dodaną do marki miasta, pozwalającą zbudować czytelne działania promocyjne i komunikacyjne. To warunek spełnienia podstawowego postulatu marketingowego „Wyróżnij się albo zgiń!”, który daje też możliwość profesjonalnego planowania rozwoju infrastruktury i pozycjono-wania jednostki terytorialnej.

Promocja miasta, w tym Miasta Suwałki musi opierać się o strategię promocji, tylko takie strategiczne podejście do kwestii promocji gwarantuje sukces. Tworzenie strategii promocji powinno opierać się na trzech głównych fazach, tj.: fazie analizy, fazie planowania i fazie kontroli, które są opisane w dalszej części niniejszej strategii.
2.2 PODSUMOWANIE ANALIZ, BADAŃ ORAZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Wnioski z analiz dokumentów

Sytuację społeczno-gospodarczą oraz priorytety rozwoju Miasta Suwałki wyznaczają podstawowe dokumenty strategiczne, planistyczne i statystyczne dotyczące miasta, przede wszystkim: 1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020;

 2. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Suwałki na lata 2008-2012;

 3. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Miasta Suwałki;

 4. Ogólnie dostępne badania społeczne, a także strategiczne dokumenty rozwojowe woj. podlaskiego;

 5. Inne dokumenty i opracowania, które mogą mieć znaczenie pod względem promocyjnym, a jednocześnie przekazują informacje o przeszłych działaniach promocyjnych. W tym celu zespół zanalizował:

 • broszury, foldery i ulotki promocyjne (w wersjach drukowanych i dostępnych w sieci dokumentów pdf);

 • prezentacje multimedialne;

 • opracowania i artykuły prasowe;

 1. Strona internetowa Urzędu Miejskiego www.um.suwalki.pl;

 2. Dokumenty związane z realizacją zamówień publicznych dotyczących marketingu terytorialnego.


Wnioski z analiz tych dokumentów ujęte w dwóch aspektach:


Aspekt inwestycyjny

Aspekt turystyczny

 1. Na terenie Suwałk znajduje się Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oferująca przedsiębiorcom preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

 2. Na terenie Suwałk znajduje się Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o., jedyny taki
  obiekt na wschód od Wisły,
  w ramach którego znajduje się
  inkubator przedsiębiorczości.

 3. Suwałki usytuowane są przy trasie Rail Baltica, która jest jednocześnie główną linią kolejową łączącą państwa nadbałtyckie z Europą Zachodnią.

 4. Suwałki, usytuowane w pasie transgranicznym, posiadają połączenia
  z przejściami granicznymi z Litwą
  i Obwodem Kaliningradzkim, pełniąc ważną funkcję ośrodka obsługi ruchu granicznego.

 5. Suwałki usytuowane są na obszarze Związku Transgranicznego „Euroregion Niemen”.

 6. Suwałki charakteryzują się małą konkurencyjnością lokalizacyjną, głównie na skutek braku dobrej jakości połączeń komunikacyjnych.

 7. Suwałki oferują jedne z najniższych cen nieruchomości w Polsce.

 8. Duża powierzchnia miasta.

 9. Duża podaż siły roboczej z uwagi
  na wysokie bezrobocie strukturalne.

 10. Plany budowy drogi ekspresowej Via Baltica na zachodnim i północnym obrzeżu miasta.

 11. Suwałki, w przeciwieństwie do całego woj. podlaskiego, charakteryzują się wysokim dodatnim przyrostem naturalnym.

 12. Suwałki to obszar odpływowy siły roboczej, obserwowany jest tu proces starzenia się populacji mieszkańców.

 13. Stosunkowo tania siła robocza.

 14. Brak wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.

 15. Ograniczona powierzchnia terenów inwestycyjnych pod działalność produkcyjną oraz dla centrów wielkopowierzchniowych.

 16. Niska pozycja atrakcyjności inwestycyjnej Suwałk w rankingach ogólnokrajowych.

 17. Brak oddzielnego Wydziału ds. Obsługi Inwestora w UM Suwałki.

 18. Suwałki posiadają potencjał do utworzenia Centrum Logistycznego.

 19. Suwałki zlokalizowane są przy jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych - droga krajowa nr 8 będąca częścią międzynarodowej trasy E 67, kierunek na południe do Augustowa, Białegostoku i Warszawy, a w drugą stronę kierunek na północny-wschód do Budziska, Kowna, państw nadbałtyckich i Skandynawii.

 1. Suwałki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie atrakcyjnych rejonów turystyczno-wypoczynkowych Pojezierza Suwalskiego.

 2. Bliskie sąsiedztwo Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Augustowskiej oraz Puszczy Rominckiej.

 3. Suwałki położone są na głównym szlaku turystycznym zwanym „Drogą 1000 Jezior”, stanowią tym samym ważny ośrodek turystyki krajoznawczej.

 4. Suwałki są najchłodniejszym dużym miastem na Niżu Polskim. Klimat kontynentalny stwarza wyjątkowo dogodne warunki dla rozwoju aktywnych form wypoczynku zimowego i korzystania m.in. z oferty Wojewódzkiego Ośrodka Sportu
  i Rekreacji „Szelment”.

 5. Rzeki oferujące spływy kajakowe: Czarna Hańcza, Rospuda, Szeszupa, Marycha.

 6. Suwałki posiadają potencjał do rozwoju krajoznawczej turystyki wędrownej
  i rowerowej, turystyki przygranicznej
  i tranzytowej oraz turystyki wędkarskiej.

 7. Dolina Rospudy znana i wypromowana
  w całej Polsce.

 8. Suwałki posiadają rozbudowane zaplecze kulturalno-rozrywkowe.

 9. Miasto pochodzenia Marii Konopnickiej, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Andrzeja Wajdy, Edwarda Szczepanika, Aleksandry Piłsudskiej.

 10. Suwałki posiadają dość ubogą infrastrukturę usług turystycznych (hotelarstwo, gastronomia).

 11. Prężne organizacje turystyczne: Suwalska Organizacja Turystyczna oraz Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna.

 12. Atrakcje turystyczne w mieście i okolicy: Muzeum Okręgowe, Oddział Muzeum Okręgowego – Muzeum im. Marii Konopnickiej, zespół cmentarzy sześciu wyznań, zegar słoneczny, zespół klasycystycznej zabudowy centrum miasta, Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły, Kanał Augustowski, cmentarzysko Jaćwingów.

 13. W Suwałkach organizowane są cykliczne imprezy o znaczeniu ponadregionalnym, do najważniejszych należą:

 • Suwałki Blues Festiwal,

 • Dni Suwałk,

 • Letnia Filharmonia Aukso – tydzień koncertów muzyki poważnej,

 • Festyn Archeologiczny w Szwajcarii,

 • Piknik Kawaleryjski,

 • Koncerty organowe, wokalne, orkiestrowe,

 • Imprezy dla dzieci.

 1. Na terenie Suwałk znajduje się ok. 30 km ścieżek rowerowych.

 2. Brak wystarczającej promocji Suwałk pod kątem turystyki aktywnej.

 3. Brak koordynacji działań promocyjnych pomiędzy Miastem Suwałki a Powiatem Suwalskim.

 4. Planowane inwestycje (do końca roku 2012) w atrakcje turystyczne o dużym potencjale:

 • Aquapark – planowane zakończenie inwestycji – wiosna 2011,

 • Budowa drogi do Szelmentu,

 • Budowa sali koncertowo-teatralnej
  z funkcją domu kultury,

 • Centrum handlowo-usługowe – Plaza Center,

 • Remont Hali Widowiskowo-Sportowej – z potencjałem organizacji zawodów sportowych na skalę międzynarodową,

 • Remont budynku Muzeum Okręgowego.

18. Brak spójności wizualnej w materiałach promujących atrakcje turystyczne Suwałk. Materiały są również mało atrakcyjne wizualnie i mało czytelne.Podsumowanie:
Meritum inwestorskie

Suwałki posiadają znaczny potencjał przyciągania inwestorów (Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, pracownicy, położenie przygraniczne), jednakże w obecnej sytuacji ekonomicznej i przy braku dogodnego połączenia


z resztą kraju dążyć należy w krótkim horyzoncie czasowym do pozyskiwania inwestorów z szeroko rozumianej branży turystycznej (hotele, pensjonaty, obsługa ruchu). Drugim kierunkiem mogą być „tradycyjne” specjalizacje regionu (przemysł drzewny i rolno-spożywczy). Szerszą promocję inwestorską należy planować na lata następne, po zbudowaniu, a przynajmniej po rozpoczęciu budowy Via Baltica.
Meritum turystyczne

Suwałki mają znaczny potencjał obsługi ruchu turystycznego – mogą i powinny stać się „Miastem”6 dla Ziemi Suwalskiej. Biorąc pod uwagę inne podobne miasta w Polsce (vide Piła, Zawiercie), wskazać należy, że: 1. Suwałki winny intensyfikować współpracę z otoczeniem (Powiat, Suwalska Organizacja Turystyczna, szeroko rozumiana Ziemia Suwalska);

 2. Suwałki mogą i powinny pełnić rolę lidera we wspólnych przedsięwzięciach
  z wymienionymi oraz innymi podmiotami;

 3. Suwałki powinny wypracować własne produkty turystyczne oraz mocniej promować produkty istniejące, aby stać się atrakcyjnym partnerem we wspólnych przedsięwzięciach;

 4. Produktem o potencjale krajowym i międzynarodowym jest Suwałki Blues Festiwal, jednakże wymaga on agresywniejszej tj. szerszej i mocniejszej promocji;

 5. Suwałki mają potencjał do przyciągania turystów poszukujących aktywnego wypoczynku.


Wnioski z badań oraz konsultacji społecznych
Przeprowadzone zostały badania obejmujące:


 1. Ogólnopolskie badanie ilościowe wykonane metodą Omnibus na populacji 1018 respondentów,

 2. Badanie jakościowe zrealizowane metodą zogniskowanego wywiadu grupowego
  – 11 osób,

 3. Cykl 3 warsztatów/konsultacji społecznych zorganizowanych w Suwałkach – 34 osoby.Podsumowanie wniosków z badań i konsultacji społecznych

Otoczenie wewnętrzne

Otoczenie zewnętrzne

Postrzeganie
Suwałk 1. Autentyczne,

 2. Aktywne,

 3. Ekologiczne i ładnie położone

 4. Prorozwojowe, posiadające potencjał,

 5. Przyjazne i bezpieczne,

 6. Życzliwi mieszkańcy,

 7. Zielone, czyste, ładne,

 8. Zabytkowe,

 9. Atrakcyjne,

 10. Dynamiczne,

 11. Spokojne,

 12. Młode,

 13. Kontrastowe,

 14. Świetne miejsce do życia,

 15. Wszędzie blisko,

 16. Ciekawa kuchnia regionalna,

 17. W budowie nowe obiekty (Aquapark, Plaza Center).

 1. Biegun zimna, śnieg, mróz,

 2. Nie kojarzy się z niczym konkretnym,

 3. Jeziora, pojezierze,

 4. Miasto na Wschodzie Polski,

 5. Miasto na Północy,

 6. Mazury,

 7. Wypoczynek, wczasy, wakacje,

 8. Dalekie, duża odległość,

 9. Agroturystyka/turystyka,

 10. Pozostałe skojarzenie
  (w małym lub bardzo małym stopniu): Dolina Rospudy, Maria Konopnicka, świeży klimat, piękne widoki, nic się nie dzieje, zacofane, lasy.
Wizytówką Miasta Suwałki mogą być:


 1. Festiwal bluesa,

 2. Kolekcja A. W. Kowalskiego,

 3. Maria Konopnicka,

 4. Edward Szczepanik – premier na uchodźstwie,

 5. Biegun zimna,

 6. Śpiewna mowa mieszkańców,

 7. Kuchnia i potrawy regionalne (smaki),

 8. Współpraca z Litwą.

 1. Miasto dobre do wypoczynku,

 2. Ładna architektura,

 3. Przyjazność mieszkańców,

 4. Wydarzenia kulturalne,

 5. Dobre Miasto do życia,

 6. „Biegun zimna” z racji prognoz pogody – znane
  w całej Polsce. Każdy Polak wie, gdzie na mapie Polski są Suwałki.Jaki powinien być logotyp Miasta Suwałki?


 1. Logo jest potrzebne,

 2. W logo może się znaleźć element kamedulski,

 3. Uśmiech w logo,

 4. Biały niedźwiedź, niedźwiedź na rowerze,

 5. Kolory: żółty, niebieski, czerwony, zielony,

 6. Rzeka Czarna Hańcza,

 7. Termometr, kajak, wędka,

 8. Miasto – niezależnie od logo – potrzebuje jednolitego systemu prezentacji wizualnej.
---------------------------------

Sugerowane kierunki promocji Miasta Suwałki

 1. Organizacja kampanii wewnętrznej skierowanej do mieszkańców Suwałk, zwiększającej ich dumę
  i tożsamość z miejscem zamieszkania,

 2. Organizacja kampanii zewnętrznej skierowanej do:

  • turystów (w pierwszej kolejności)

  • inwestorów, ukazującej walory Miasta Suwałki.
----------------------------------

Sugerowane hasła promujące Miasto Suwałki, zgłoszone przez uczestników badań i warsztatów konsultacyjnych7.

 1. „Suwałki moje miasto”,

 2. „Suwałki super miasto”,

 3. „Suwałki – zapamiętaj to miasto”,

 4. „Suwałki – przyjedź i poznaj to miasto”,

 5. „Brama na Wschód/Litwę”,

 6. „Młode miasto”,

 7. „Miasto z iskrą”,

 8. „Miasto gościnne”,

 9. „Zimne w prognozie, gorące
  w przygodzie”,

 10. „Okno na Wschód”,

 11. „Miasto na trakcie”,

 12. „Miasto pogranicza”,

 13. „Zielone miasto”,

 14. „Serce Suwalszczyzny”,

 15. „Miasto w zielonej krainie”,

 16. „Biegun gorących serc”.

-----------------------------------


Podsumowanie:
Meritum inwestorskie:

 1. Obsługa ruchu turystycznego.

 2. Handel wielkopowierzchniowy.

 3. Usługi okołoturystyczne (hotele).

 4. Ścisła współpraca z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

 5. W drugim etapie, po zbudowaniu Via Baltica8 – silniejsza promocja inwestycyjna.


Meritum turystyczne:

 1. Turystyka aktywna – z wykorzystaniem działań pomijanych przez bezpośrednią konkurencję.

 2. Turystyka „przedłużająca sezon”.

 3. Rynek:

  1. zewnętrzny – Warszawa9, Litwa, województwo śląskie,

  2. wewnętrzny – województwo podlaskie.

 4. Zima – Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Szelment”.

 5. Turystyka kulturowa – jako dodatkowa i wspierająca.

 6. Silniejsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego otoczenia.

2.3 MARKETINGOWA ANALIZA SWOT
Kompleksowym wyznacznikiem pozycji strategicznej jednostki terytorialnej jest metoda łącząca zarówno analizę wewnętrzną, jak i otoczenia, w którym działa, zwana powszechnie analizą SWOT.

Nazwa tej metody pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę przedmiotu analizy, tj.: strength (siła), weakness (słabość), opportunity (szansa) i threat (zagrożenie).

Analiza ta prowadzi do przyjęcia takich celów i strategii, które stanowią połączenie mocnych stron miasta z szansami na rynku (w otoczeniu zewnętrznym). Zmiany, które dokonują się w otoczeniu danej jednostki terytorialnej dzieli się na sprzyjające jej rozwojowi
i niesprzyjające. Te pierwsze traktuje się jako szanse, drugie jako zagrożenia. Zasoby, którymi dysponuje jednostka terytorialna dzieli się na mocne strony (atuty w walce konkurencyjnej) oraz słabe strony (niedociągnięcia).

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz dokumentów wtórnych przyjęto następującą macierz marketingowej analizy SWOT.ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

  1. Położenie geograficzne – bliskość jezior, lasów, parków krajobrazowych,

  2. Położenie przygraniczne: z Litwą (ok. 30 km), Obwodem Kaliningradzkim Rosji (ok. 68 km) oraz Białorusią (ok. 125 km)

  3. Suwałki usytuowane są przy drodze krajowej nr 8, która jest jednocześnie główną drogą łączącą państwa nadbałtyckie z Europą Zachodnią,

  4. Ekologia – czystość powietrza i wód,

  5. Wysoki potencjał rozwojowy,

  6. Słowiańska życzliwość i gościnność mieszkańców,

  7. Potencjał do budowy centrum obsługi ruchu turystycznego Ziemi Suwalskiej,

  8. Brak uciążliwego przemysłu,

  9. Niski poziom cen usług,

  10. Wysoka rozpoznawalność Suwałk z racji telewizyjnych prognoz pogody,

  11. Istnienie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód
   Sp. z o.o.,

  12. Dobry stan szkolnictwa.
   1. Położenie geograficzne – daleko, miasto zbyt odległe,

   2. Słaba dostępność komunikacyjna,

   3. Niedoinwestowanie w infrastrukturę techniczną,

   4. Niedoinwestowanie w infrastrukturę usług turystycznych,

   5. Odpływ młodej i wykształconej siły roboczej,

   6. Mała atrakcyjność inwestycyjna,

   7. Brak wyróżnialnej marki Miasta Suwałki.

SZANSE

ZAGROŻENIA

 1. Walory przyrodnicze i piękno krajobrazowe Ziemi Suwalskiej,

 2. Potencjał do rozwoju krajobrazowej turystyki aktywnej: pieszej, rowerowej, kajakowej, narciarskiej (zjazdowej, biegowej), quadowej, rolkowej, wędkarskiej,

 3. Ośrodek narciarski Szelment,

 4. Nowe planowane inwestycje będące atrakcjami turystycznymi – aquapark, hala widowiskowo – sportowa, sala koncertowo – teatralna, ściana wspinaczkowa,

 5. Nowe inwestycje poprawiające zalety Suwałk jako miasta (centrum handlowe Plaza, remonty dróg, mieszkania),

 6. Droga S8 – Via Baltica (poprawa standardu do poziomu drogi ekspresowej)

 7. Kuchnia regionalna,

 8. Duża aktywność władz samorządowych,

 9. Fundusze unijne,

 10. Wsparcie unijne (Via Baltica, Rail Baltica, etc.).

  1. Surowy, kontynentalny klimat,

  2. Istniejące silne stereotypy nt. Suwałk
   – zacofane, „zamrożone” fizycznie
   i w rozwoju,

  3. Miasta konkurujące w sąsiedztwie: Augustów, Ełk,

  4. Opóźnienia w realizacji budowy drogi ekspresowej Via Baltica,

  5. Niskie zainteresowanie inwestorów,

  6. Brak silnego lobby Suwałk na szczeblu samorządowym i rządowym,

  7. Brak silnej współpracy samorządu miasta
   z samorządem powiatowym w zakresie promocji Miasta Suwałki i Ziemi Suwalskiej. Jest to sytuacja utrudniająca działania promocyjne,

  8. Postrzegana słabość służby zdrowia (opinia z konsultacji).

Powyższa analiza wymaga zwrócenia uwagi, że obecny kryzys gospodarczy wymusza ostrożne planowanie budżetowe, jednak kierunki działań w promocji Miasta Suwałki wydają się jasne: 1. Promocja turystyki aktywnej, w tym zimowej;

 2. Promocja inwestycji w turystykę (bazę, obsługę, atrakcje);

 3. Planowanie szerszej promocji inwestycyjnej związanej ze Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o.;

 4. Przed rozpoczęciem szerszych działań promocyjnych niezbędne jest podstawowe uporządkowanie i unowocześnienie wizerunku graficznego Miasta Suwałki;

 5. Dobra promocja Miasta Suwałki musi być budowana na współpracy z bliskim otoczeniem;

 6. Dążyć należy do instytucjonalizacji tej współpracy;

 7. Przy planowaniu promocji Miasta należy wyróżnić projekty zwiększające znaczenie Suwałk jako kluczowego miejsca na szlaku komunikacyjnym na północ i wschód Europy.2.4 ISTOTA MARKI MIASTA SUWAŁKI
Markę można zdefiniować jako produkt, usługę, miejsce lub instytucję postrzegane przez pryzmat swojej nazwy, tożsamości oraz reputacji. W przypadku miasta marka określa elementy jego przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych miast, a także komunikuje mieszkańcom podstawowe elementy ich tożsamości.
Marka miejska, by mogła powstać i być sprawnie zarządzaną wartością, musi być zbudowana na logicznych podstawach, z wykorzystaniem najważniejszych, klasycznych narzędzi i technik wykorzystywanych w sztuce komunikacji.
Komunikacja marketingowa powinna kontrolować wizerunek marki Miasta Suwałki. Ponieważ wizerunek miasta jest czynnikiem w znacznym stopniu wpływającym na najważniejsze zmiany, jakie się dzieją na jego terenie, nie może on być kształtowany przypadkowo
i niekonsekwentnie. Profesjonalnie kreowany i kontrolowany wizerunek jest pozytywny i stanowi najważniejszy element sukcesu miasta, zarówno w dziedzinie komunikacji wizerunkowej (ogólna opinia o mieście – jednoznacznie pozytywna, inspirująca, zachęcająca, rozprzestrzeniająca się), komunikacji wewnętrznej (samoocena mieszkańców, lokalny patriotyzm, zahamowanie emigracji, powroty do miasta), jak i komunikacji prosprzedażowej (w promocji turystycznej oznaczającej wzrost dochodów z tej dziedziny, dywersyfikację specjalności, zwalczenie zjawiska sezonowości etc., a w marketingu gospodarki i inwestycji dającej wymierne efekty w postaci nowych miejsc pracy, inwestorów, dynamiki przedsiębiorczości na poziomie zarówno małych, jak i średnich
i dużych firm, a przede wszystkim podnoszenia jakości biznesu oraz wzrostu konkurencyjności gospodarczej).
Rozpatrując istotę marki Miasta Suwałki, została przyjęta następująca procedura postępowania:
1. Analiza obecnego wizerunku Miasta Suwałki (na podstawie podanych wyżej wyników badań i konsultacji);
2. Sformułowanie tożsamości oraz esencji marki Miasta Suwałki;
3. „Przełożenie” tożsamości na zalecenia wykonawcze (komunikaty werbalne
i wizualne), w tym stworzenie katalogu marki (System Identyfikacji Wizualnej);

4. Plan kampanii promocyjnej (plan komunikacji).

Ad 1. Analiza obecnego wizerunku Miasta Suwałki
Wizerunek miasta (ang. urban image) to postrzeganie przez konsumentów, użytkowników czy obserwatorów, suma poglądów, postaw i wrażeń, jakie ludzie mają wobec miasta. Odzwierciedla on uproszczenie dużej liczby skojarzeń i informacji związanych z miastem. Inaczej można powiedzieć, że wizerunek miasta i związane z nim pojęcie marki jest jego niematerialnym zasobem, który może być jednym z istotnych narzędzi tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, iż wizerunek Miasta Suwałki jawi się jako „przeźroczysty” (Suwałki z niczym wyrazistym się nie kojarzą), bądź negatywny. Suma skojarzeń, jaka dominuje w świadomości społecznej charakteryzuje się w większym stopniu negatywnymi konotacjami, takimi jak: BIEGUN ZIMNA, MIASTO DALEKIE, ZACOFANE, NIEDOSTĘPNE KOMUNIKACYJNIE. Takie skojarzenia jako pierwsze zdecydowanie dominują w opinii otoczenia zewnętrznego. Dopiero głębsze zastanowienie nad Miastem Suwałki przywołuje w respondentach skojarzenia pozytywne, dotyczące ZIELENI/ PIĘKNEJ PRZYRODY, KRAINY JEZIOR czy miejsca CIEKAWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH.

Wyjściowym wnioskiem do dalszej analizy jest stwierdzenie, że Miasto Suwałki nie posiada cechy jednoznacznie wyróżniającej (oprócz skojarzenia „Polski biegun zimna”), która budzi pozytywne skojarzenia. Dotyczy to wizerunku zewnętrznego (poza rejonem Ziemi Suwalskiej). Należy przy tym podkreślić, iż – jak wspomniano wcześniej – naczelną zasadą sukcesu
w marketingu terytorialnym i promocji marki terytorialnej jest zasada „wyróżnij się albo zgiń
i w myśl tego najważniejsze jest określenie jednego lub kilku elementów, które uznane zostaną za wyróżniki tzw. USP (ang. Unique Selling Proposition) Miasta Suwałki.

O USP Miasta Suwałki decydują 3 elementy, na bazie których można budować jasne


i pozytywne przekazy komunikacji marketingowej budzące pozytywne emocje:


 • Miasto aktywnej turystyki (jako główne).
 • Położenie geograficzne Miasta Suwałki na pięknym Pojezierzu Suwalskim

(jako dodatkowe).


 • Położenie przygraniczne (dodatkowe)- jako wariant inwestycyjny.

Głównym USP Miasta Suwałki są jego możliwości do uprawiania aktywnej turystyki,


tj. pieszej, rowerowej, quadowej, nurkowej, narciarskiej (biegowej, zjazdowej), konnej, rolkowej, itp. Dla każdego coś interesującego, o każdej porze roku. Suwałki zatem, to nie tylko miejsce sezonowych sportów, ale miejsce oferujące atrakcje przez okrągły rok. Ponadto – we współpracy z otoczeniem – jako baza remontowa, miejsce drobnych napraw sprzętu, zakupów, noclegów, ale także jako organizator ciekawych wydarzeń z tej dziedziny turystyki.

Położenie na Pojezierzu Suwalskim stanowi o uprzywilejowanej pozycji Miasta Suwałki. Położenie to pozostaje bramą do miejsc przyrodniczo unikatowych w skali kraju i Europy. Suwałki wobec tego powinny pełnić rolę centrum usługowego dla całego przyległego obszaru, gdzie turysta może zjeść, zrobić zakupy, zabawić się w czasie brzydkiej pogody, znaleźć rozrywkę.


Położenie przygraniczne Miasta Suwałki stwarza korzystne warunki w zakresie rozwoju handlu i ruchu turystycznego. 

Ad 2. Sformułowanie tożsamości oraz esencji marki Miasta Suwałki
Tak jak poprzednio, na wstępie należałoby uściślić pojęcie tożsamości miasta (ang. urban identity). Tożsamość miasta to zespół charakterystycznych cech, które znacząco wyróżniają je spośród innych, zwłaszcza jednostek konkurencyjnych. Tożsamość jest tym, jak jednostka osadnicza sama siebie rozumie i jak komunikuje to otoczeniu bliższemu i dalszemu. Jest to manifestacja jej misji poprzez formy działania, prezentacje wizualne i komunikację z otoczeniem. Tożsamość miasta jest zatem zespołem znaków werbalnych, graficznych i dźwiękowych, atrybutów, właściwości, wartości, ikon oraz innych skojarzeń jednoznacznie określających markę w powszechnym odbiorze społecznym.
Obecnie mamy do czynienia z sytuacją braku posiadania przez Miasto Suwałki wyrazistej tożsamości. Miasto nie komunikuje siebie spójnie i konsekwentnie, zarówno werbalnie jak
i graficznie. Wymaga to podjęcia działań mających na celu wykreowanie tzw. jednej twarzy Miasta Suwałki, o czym jest mowa poniżej.
Esencja marki (ang. brand essence, brand core) – zasadniczym elementem budującym tożsamość marki miasta jest określenie jej esencji czy inaczej rdzenia. Esencja, wyrażona poprzez hasło reklamowe powinna prezentować charakter miasta, przekazywać ważną o nim treść, zawierać obietnicę dla konsumenta, czyli nieść ze sobą konkretne przesłanie.

Należy zauważyć, iż wizerunek miasta zawsze powinien być osadzony w realiach i odzwierciedlać jego rzeczywisty charakter. Nie powinien być abstrakcyjny, bądź obiecujący więcej niż miasto może zaoferować.


W związku z powyższym, nawiązując do wyników badań oraz przeprowadzonych analiz marketingowych przyjęto, iż kluczowym przesłaniem (myślą przewodnią) marki Miasta Suwałki,
a tym samym jego esencją powinno być hasło:

POGODNE SUWAŁKI

Uzasadnienie:


Suwałki mają w Polsce, co wynika z badań, dość jednoznaczne skojarzenia z pogodą, klimatem
i położeniem. Wobec tego stała obecność miasta na mapach pogodowych powinna być wykorzystana w budowaniu długotrwałych, pozytywnych odniesień do Suwałk i ich oferty gospodarczej i turystycznej. Promocja Miasta Suwałki winna być budowana na pewnej, wyraźnie widocznej w badaniach, podstawie świadomościowej.
Skojarzenia pogodowe pozwalają ponadto na wykorzystanie ich w hasłach, sloganach i tytułach powiązanych (typu „Dobra atmosfera dla biznesu”, „Pomyślne wiatry dla gospodarki”, „Słońce dla turystów”). Można je także wykorzystywać w tytułach wydarzeń (eventów) promocyjnych („Pogoda dla kultury”).
Skojarzenia pogodowe poza tym cechują się znaczną trwałością (pogoda była, jest i będzie) i nie są obciążone koniecznością ich tłumaczenia10. Skojarzenia pogodowe są dość mocno „przywiązane” do Suwałk, przy czym miasto ma właściwie pogodowy monopol terytorialny
w Polsce północno-wschodniej.
Dodatkową zaletą odniesienia się do pogody jest możliwość gier językowych. „Pogodny” znaczy także „w dobrym nastroju”, „pogoda” kolokwialnie oznacza „dobrą pogodę”.
Termin ten może być także zastosowany w promocji kulturalnej („muzyka na każdą pogodę”, „niezależnie od pogody – muzeum zaprasza” itp.).
Powyższa esencja marki Miasta Suwałki jest platformą komunikacyjną, którą można i należy traktować jako przewodnik, wskazówkę lub drogowskaz. Platforma komunikacyjna pozwala na prezentowanie jednolitego przekazu odbiorcom. Jest podstawą, fundamentem dla całej komunikacji marki. Jej celem jest wywołanie jednoznacznych skojarzeń z Miastem Suwałki. Określenie „Pogodne Suwałki” nie jest hasłem, a w każdym razie nie jest hasłem jedynym (wyłącznym). Podawane wyżej przykłady mogą być stosowane w przypadku działań promocyjnych w różnych kontekstach.
Określenie pogodne należy wobec tego traktować jako rodzaj przewodnika czy wskazówki do poszczególnych kampanii reklamowych czy innych działań promocyjnych. Odniesienie do pogody powinno znaleźć się w każdym przekazie promocyjnym, ale jego dokładne sformułowanie czy kształt należy pozostawić firmie (podmiotowi) realizującemu kampanię. Inaczej mówiąc „Pogodne Suwałki” nie powinny w żadnym razie być traktowane sztywno, jasno wypada stwierdzić, że „Pogodne Suwałki” są jednocześnie hasłem oraz wytyczną do tworzenia haseł kierunkowych powiązanych z poszczególnymi akcjami promocyjnymi - działania marketingowe Miasta Suwałki mają być spójne, ale nie jednakowe.
Rdzeń marki nawiązuje do proponowanego głównego USP Suwałk – Miasta całorocznej aktywnej turystyki, czyli tego, z czym Miasto przede wszystkim powinno być kojarzone. Jednak nie tylko odnosi się ono do sfery turystycznej, hasło to sugeruje, że Suwałki to miejsce rozwoju, aktywnej postawy władz lokalnych, jak i samych mieszkańców. Hasło to nie tylko odwraca stereotyp postrzegania Suwałk jako miejsca stagnacyjnego, ale co najważniejsze, odzwierciedla rzeczywistość, zatem warto to pokazać.
Takie podejście do rdzenia marki, to jest sformułowanie go jednocześnie jako dosłownie zapisanego hasła oraz – równolegle – jako wytycznej do kampanii kierunkowych jest zgodne z najnowszymi tendencjami w promocji. Uważa się obecnie, że promocja powinna być spójna, ale nie sztywna. W tym rozwiązaniu chodzi o to by nie krępować fantazji i kreatywności agencji reklamowych czy innych podmiotów, które w przyszłości będą realizować poszczególne działania promocyjne. Chodzi jednak także o to, by ta fantazja i swoboda nie była zupełna, by poszczególne przekazy integrowały się w spójną tożsamość pogodnego Miasta.

Miasto Suwałki jest miejscem pogodnym, ponieważ:
 • Mieszkańcy i władze Miasta wyróżniają się otwartością na ludzi i ich problemy (pogodne miasto);

 • Miasto od kilku lat wkroczyło w fazę przyspieszonego rozwoju (liczne inwestycje rozpoczęte i planowane) – dobra pogoda dla biznesu lokalnego;

 • Miasto posiada bogatą ofertę dla ludzi zainteresowanych aktywną formą spędzania czasu (jest to powiązane z pogodą);

 • Miasto Suwałki to miasto aktywne kulturowo, na terenie którego odbywa się wiele ciekawych i spektakularnych imprez, nie mających konotacji negatywnych;11

 • Miasto Suwałki aktywnie walczy o inwestorów, tworząc im dogodne warunki do inwestycji (Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o.) – „pogoda dla biznesu”;

 • Miasto Suwałki jest miejscem przygranicznym i tranzytowym, co wiąże się z dużą aktywnością w przepływie ludzi, towarów i know-how;

 • Miasto Suwałki to miejsce o dodatnim przyroście naturalnym, w przeciwieństwie do całego regionu podlaskiego.

Rdzeń marki powinien być konsekwentnie używany w komunikacji zewnętrznej, co więcej, można go wizualnie wkomponować w opracowany przyszły logotyp Miasta, tworząc z nim graficzną całość. Przyszłe logo (czy też logotyp) winno wobec tego budować w warstwie graficznej skojarzenia pogodowe.
Ad 3. „Przełożenie” tożsamości na zalecenia wykonawcze, w tym stworzenie katalogu marki (System Identyfikacji Wizualnej)
Budowaniu wyrazistej tożsamości, będącej integralnym elementem budowania marki Miasta Suwałki sprzyja stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW).

Posiadanie SIW pozwoli Miastu na zaprezentowanie siebie w unikatowy, całościowy sposób, dzięki któremu odbiorca z łatwością będzie miasto identyfikował i kojarzył w  zaprezentowany przez Miasto sposób. Jest to swoisty kod optyczny i estetyczny umożliwiający Miastu przekazywanie otoczeniu takich sygnałów, które budują i utrwalają jego pozytywny wizerunek w tym otoczeniu.

Wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej polega na tym, że opracowuje się spójną linię stylistyczno-graficzną, która powinna być stosowana we wszystkich materiałach drukowanych oraz prezentacjach zewnętrznych. Miasto Suwałki otrzyma standaryzację wizualną, opracowaną przez specjalistów i opisaną w specjalnym podręczniku. Podręcznik określa sposoby prezentacji herbu, loga miasta, hasła reklamowego, zasady korzystania z kolorystyki (określone dokładnie Pantone), czcionki, układu graficznego druków promocyjno-informacyjnych wszelkiego rodzaju czy wielkoformatowych prezentacji wizualnych (billboardy, cityboardy, neony, witacze itp.).

System identyfikacji wizualnej może składać się z kilku lub kilku tysięcy różnych elementów. Rysunek nr 1 prezentuje podstawowe komponenty takiego systemu w odniesieniu do jednostki terytorialnej, jaką jest miasto.Rysunek nr 1


System Identyfikacji Wizualnej miasta
Symbol miasta
 • herb

 • logo

 • sztandar

 • flaga

 • pieczęćHasło przewodnie miasta (slogan reklamowy)


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna