Spis treśCI: informacje wprowadzające 3Pobieranie 0.89 Mb.
Strona1/13
Data03.05.2016
Rozmiar0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Mapa akustyczna autostrady płatnej A-4 Katowice – Kraków od km 340+200 do km 401+100


SPIS TREŚCI:


1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 3

1.1 Podstawa opracowania 3

1.2 Przedmiot opracowania 3

1.3 Dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację mapy akustycznej 32. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU AUTOSTRADY A-4 KATOWICE – KRAKÓW ORAZ JEJ OTOCZENIA 4

2.1 Opis terenu objętego mapą akustyczną 4

2.2 Uwarunkowania akustyczne wynikające z zagospodarowania przestrzennego oraz informacje o sposobach użytkowania terenu wokół autostrady 5

3. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH I NARZĘDZI DO ICH STOSOWANIA 11

4. METODA WYKORZYSTANA DO OPRACOWANIA MAPY AKUSTYCZNEJ 12

4.1 Metoda NMPB. zgodna z normą PN ISO 9613-2 12

4.2 Oprogramowanie zastosowane do wykonania mapy akustycznej 15

5. DANE WEJŚCIOWE WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA MAPY AKUSTYCZNEJ 16

5.1 Wartości dopuszczalne hałasu drogowego w środowisku 18

5.2 Struktura i natężenie ruchu 18

5.3 Warunki meteorologiczne 196. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW WYKONANYCH DLA POTRZEB MAPY AKUSTYCZNEJ 19

6.1 Aparatura pomiarowa 20

6.2 Lokalizacja punktów pomiarowych 20

6.3 Wyniki pomiarów dla potrzeb kalibracji modelu 21

6.4 Omówienie wyników walidacji modelu 23

7. UWAGI I OGRANICZENIA 24

7.1 Analiza efektów wynikających z podejmowanych uprzednio działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 24

7.2 Identyfikacja obszarów które powinny zostać ustanowione jako „ciche” 25

8. ZAKRES DANYCH CZĘŚCI OPISOWEJ 25

8.1 Dane dotyczące powierzchni i ludności 25

8.2 Szacunkowa liczba budynków mieszkalnych oraz osób zamieszkujących budynki narażone na nadmierny hałas w stanie aktualnym 26

8.3 Szacunkowa powierzchnia obszarów eksponowanych na nadmierny hałas drogowy w stanie aktualnym 30

8.4 Analiza trendów zmian stanu klimatu akustycznego 33

9. ZAKRES DANYCH CZĘŚCI GRAFICZNEJ 41

9.1 Mapa emisyjna 41

9.2 Mapa imisyjna 41

9.3 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów 41

9.4 Mapy terenów zagrożonych 41

9.6 Rozkład wartości wskaźnika M 42

9.7 Mapa prognostyczna 42

10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 43

11. SYNTEZA OPRACOWANIA 48

12. WAŻNIEJSZE TERMINY UŻYTE W OPRACOWANIU 49

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 51

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.1 Podstawa opracowania

Mapę akustyczną autostrady płatnej A-4 Katowice – Kraków od km 340+200 (węzeł „Murckowska”) do km 401+100 (węzeł „Balice”) na terenie województw śląskiego i małopolskiego wykonano na podstawie Umowy o Dzieło nr 597 3707 7 -171 z dnia 08 sierpnia 2007 r. zawartej pomiędzy: Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach, a Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie na rzecz Zamawiającego „Mapy akustycznej autostrady A-4 Katowice – Kraków od km 340+200 do km 401+100 na terenie województw śląskiego i małopolskiego”.

W przypadku ustawodawstwa krajowego podstawę prawną dla podejmowania działań umożliwiających walkę z nadmiernym hałasem w środowisku zewnętrznym jest u ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst pierwotny Dz. U. Nr 62, poz.627. Od tego czasu ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana i aktualnie obowiązujący tekst został wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04.07.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902). Ustawa ta zobowiązała Ministerstwo Środowiska do opracowania Polityki Ekologicznej Państwa, czyli uwzględnienia podstawowych celów, priorytetów, a także określenie harmonogramu działań niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Dokument ten precyzuje także pojęcie „pomiaru” rozszerzając je o działania związane z prowadzonymi obserwacjami i analizami (w tym obliczeniami). W dokumencie tym istotnym jest także czynnik ekonomiczny związany z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych do ich realizacji. Ustawa ta nowelizuje przepisy w kierunku dostosowania ich do wymagań zawartych w Dyrektywie UE w zakresie oceny i zarządzania hałasem w środowisku. Przewiduje ona między innymi:


 • obowiązek sporządzania, w pierwszej kolejności, map akustycznych dla dużych miast powyżej 250 tys. i aglomeracji oraz ich nowelizacji co 5 lat;

 • w drugiej kolejności obowiązek sporządzania map akustycznych dużych miast o liczbie ludności od 100 do 250 tys. oraz ich nowelizacji co 5 lat;

 • obowiązek sporządzania, przez samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne, programów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem na zidentyfikowanych, na wykonanych mapach akustycznych, terenach zagrożonych hałasem;

 • obowiązek wykonania pomiarów i map akustycznych przez podmioty zarządzające obiektami komunikacyjnymi (drogi, koleje, lotniska) o dużym natężeniu ruchu.

W związku z powyższymi zapisami oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. Nr 1 poz. 8 z dnia 5 stycznia 2007 r.), zakres opracowania obejmował wykonanie mapy akustycznej odcinka autostrady płatnej A-4 Katowice – Kraków od km 340+200 (węzeł „Murckowska”) do km 401+100 (węzeł „Balice”)1.3 Dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację mapy akustycznej

Przedmiotowa mapa akustyczna jest wynikiem pracy zespołu specjalistów:

Laboratorium Akustyki Technicznej Głównego Instytutu Górnictwa, posiadające akredytację nr AB 385 przy PCA, między innymi, w zakresie badań hałasu komunikacyjnego w środowisku zewnętrznym,

Adres: Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.

pod kierunkiem dr Janusza Kompała - biegłego z listy Wojewody Śląskiego nr 199 w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Współautorami opracowania są: • prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan

 • mgr inż. Janusz Świder,

 • mgr inż. Adam Szopa,

 • mgr inż. Cezary Bartmański,

 • mgr Irena Kubik,

 • technik Juliusz Martyka,

 • technik Roman Mularczyk.

Mapę akustyczną zrealizowano na podstawie dokumentacji i materiałów udostępnionych przez zleceniodawcę – Stalexport Autostrada Małopolska S.A., przeprowadzonych badań i pomiarów w pobliżu autostrady i w najbliższym jej otoczeniu, materiałów archiwalnych, danych literaturowych oraz przeprowadzonej wizji terenowej.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna