Spis treści: lokalizacja cele I zadaniaPobieranie 208.88 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar208.88 Kb.
Spis treści:


 1. LOKALIZACJA
 1. CELE I ZADANIA
 1. STAN OBECNY


4. PROGRAM PROJEKTU


 1. KOSZTY PROJEKTU
 1. ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE
 1. EFEKTYWNOŚĆ PROJEKTU
 1. PODSUMOWANIEMateriał na posiedzenie Komitetu Sterującego

dla Funduszu Spójności
Informacja nt.

PROJEKTU BUDOWY AUTOSTRADY A1

SOSNICA – GORZYCZKI (48,00)

proponowanego do wsparcia ze środków Funduszu Spójności


1. LOKALIZACJA
Projekt Autostrady A1 Sośnica – Gorzyczki przewidziany do realizacji zlokalizowany
jest w Województwie Śląskim.
Początek trasy usytuowany jest na południowym obrzeżu węzła autostradowego A1 i A4 położonego w dzielnicy Gliwic, Sośnicy, w km 519+374,25, zaś koniec na granicy państwa
z Republiką Czeską w km 567+223,51 w miejscowości Gorzyczki.
Końcową część w/w fragmentu autostrady przy granicy z Republiką Czeską stanowi
tzw. odcinek przygraniczny od km 566+528,00 do km 567+223,51 długości 695,51 m.
Długość fragmentu określonego w Studium Wykonalności jako Projekt Sośnica – Gorzyczki /Granica państwa/ wynosi 47,85 km.
Całość Projektu j.w. podzielono na trzy etapy:
Etap północny „Sośnica – Bełk” od km 519+374,25 do km 534+785 dł. 15,41 km
Etap środkowy „Bełk – Świerklany” od km 534+785 do km 548+897 dł. 14,11 km
Etap południowy „Świerklany – Gorzyczki” od km 548+897 do km 567+223,51 dł. 18,33 km
/Granica państwa/

Projekt „Sośnica – Gorzyczki” jest fragmentem Autostrady A1 zlokalizowanej w korytarzu transportowym tras europejskiej sieci TINA łączącym Gdańsk – Warszawę – Katowice – Zwardoń w korytarzu VI B.
2. CELE I ZADANIA
Celem głównym realizowanym w ramach Funduszu Spójności jest zapewnienie spójności kraju i poszczególnych regionów z przestrzenią europejską.
Głównym priorytetem jest modernizacja, przebudowa i budowa sieci transportowych
o znaczeniu międzynarodowym. Tworzą one sieć transeuropejską opartą o główne korytarze transportowe wyznaczone przez odcinki sieci TINA.
W ramach Funduszu Spójności realizowane będą autostrady i drogi ekspresowe, usytuowane
na odcinkach tworzących przyszła sieć transeuropejskich dróg (TEN).
Elementem tego programu jest także realizacja do roku 2013 całego odcinka autostrady A1 łączącej aglomerację Gdańska, Torunia, Łodzi i Województwa Śląskiego z krajami regionu Morza Bałtyckiego (na północy) oraz przez połączenie z czeską autostradą D47 w Gorzyczkach
z Republiką Czech, Republiką Słowacji, Węgrami, Słowenią i Włochami (na południu).
Realizacja projektu autostrady A1 w korytarzy VI B sieci TINA, na odcinku Sośnica (Gliwice) – granica Państwa w Gorzyczkach długości 48 km, poprzez połączenie z autostradą A4 w węźle „Sośnica” w Gliwicach realizuje cel strategiczny dając najdogodniejsze połączenie krajów
z południa Europy i regionów południowej Polski z krajami Europy zachodniej (przejście graniczne z Niemcami w Zgorzelcu i Olszynie) oraz z krajami Europy wschodniej (przejście graniczne
z Ukrainą w Korczowej).
W skali Polski to połączenie autostrady A1 z A4 ma decydujący wpływ na ożywienie i rozwój województw leżących w południowym pasie Polski integrując i rozwijając, poddane procesom restrukturyzacyjnym, poszczególne regiony i podregiony tych województw.
Zrealizowanie szybkiego połączenia na kierunku północ – południe pomiędzy odcinkiem autostrady A4 – Kleszczów – Sośnica – Wirek – Batory, a południową i przygraniczną oraz środkową
i północną częścią województwa śląskiego, w połączeniu z lokalizacją Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach daje efekt dogodnego połączenia z dużymi ośrodkami
w kraju i zagranicą.
Z kolei realizacja projektowanych 7 węzłów na odcinku tego przedsięwzięcia autostrady umożliwia połączenie z istniejącą i projektowaną w przyszłości siecią dróg regionalnych i wojewódzkich
w zasadniczy sposób poprawiając dostępność do sieci autostrad miast i gmin południowej, środkowej i północnej części województwa śląskiego, likwidując jednocześnie wąskie gardła
w komunikacji kołowej.
Połączenie z projektowaną w Czechach autostradą D47 na przejściu granicznym w Gorzyczkach. realizuje strategiczny cel włączenia województwa śląskiego w budowane transeuropejskie
i globalne systemy transportowe
W praktyce realizuje się tutaj strategiczny narodowy cel gdzie, poprzez budowę przedmiotowego odcinka autostrady A1, materializuje się i następuje wzrost znaczenia międzynarodowej współpracy regionów w całym procesie integracji europejskiej wzmacniając spójność
i gospodarczą i społeczną na terenie realizacji projektu.

Cel ten zapisany jest Narodowym Planie Rozwoju oraz w rządowym dokumencie Strategii Rozwoju Infrastruktury Transportu na lata 2004 – 2006 i lata dalsze jak i dokumentach pochodnych w skali regionalnej i wojewódzkiej.


3. STAN OBECNY

Autostrada A1 na terenie województwa śląskiego współpracować będzie z niżej wymienionymi drogami istn. układu podstawowego: • droga krajowa Nr 81 – Katowice – Mikołów – Żory – Skoczów,

 • droga krajowa Nr 78 – Chmielnik – Jędrzejów – Zawiercie – Gliwice – Rybnik – Chałupki – Granica Państwa,

 • droga krajowa Nr 44 – Gliwice – Mikołów – Oświęcim – Zator – Kraków,

 • droga krajowa Nr 86 – Wojkowice Kościelne – Będzin – Sosnowiec – Katowice – Tychy,

 • droga krajowa Nr 1 – Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowa – Wojkowice Kościelne – Tychy – Bielsko Biała – Cieszyn – Granica Państwa,

 • droga krajowa Nr 45 – Granica Państwa – Chałupki – Racibórz – Opole – Kluczbork – Wieluń – Złoczew,

 • droga wojewódzka Nr 408 – Kędzierzyn Koźle – Gliwice,

 • droga wojewódzka Nr 919 – Racibórz – Rudy – Przerycie – Sośnicowice

 • droga wojewódzka Nr 920 – Rudy – Rybnik,

 • droga wojewódzka Nr 939 – Zbytków – Strumień – Pszczyna,

 • droga wojewódzka Nr 937 – Jastrzębie Zdrój – Hażlach.

Powyższe odcinki dróg krajowych przy współudziale dróg wojewódzkich umożliwiają na dzień dzisiejszy przemieszczanie się pojazdów na kierunku południkowym w rejonie planowanego odcinka A1 ogólnie zgodnym z kierunkiem przebiegu planowanej autostrady.


Natomiast niżej wymienione drogi będą krzyżować się z autostradą w węzłach umożliwiających wymianę ruchu pomiędzy autostradą a podstawowym układem drogowym:

 • droga wojewódzka Nr 921 – Przerycie – Knurów – Zabrze,

 • droga powiatowa – Dębieńsko – Ornontowice – Czerwionka-Leszczyny,

 • droga wojewódzka Nr 925 – Ruda Śl. – Orzesze – Rybnik,

 • droga wojewódzka Nr 935 – Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna

 • droga wojewódzka Nr 932 – Wodzisław Śl. – Świerklany – Żory,

 • droga wojewódzka Nr 933 – Oświęcim – Pszczyna – Jastrzębie Zdrój – Wodzisław Śląski – Rzuchów,

 • droga powiatowa Gorzyce – Godów.

Spośród wymienionych dróg droga krajowa Nr 1 jest drogą ruchu międzynarodowego oznaczoną jako E 75.

Drogi krajowe Nr 1 i Nr 81 są drogami o przekroju dwujezdniowym i posiadają klasę GP, pozostałe to klasa G i Z.
W planach strategicznych regionu śląskiego planuje się budowę dwu dróg o podwyższonych parametrach na kierunku wschód - zachód, dla których przewiduje się węzłowe połączenie
z autostradą A1 Sośnica – Gorzyczki:


 • Głównej Drogi Południowej w przygranicznym pasie w południowej części regionu
  z przyszłościowym połączeniem węzłowym z A1 w miejscowości Mszana,

oraz

 • Drogi Regionalnej Pszczyna – Racibórz na wysokości Żor i Rybnika z przyszłościowym połączeniem węzłowym z A1 w miejscowości Rowień.

Powiązanie projektowanego odcinka z siecią istniejących dróg krajowych na przedmiotowym odcinku nie występuje w sposób bezpośredni, zaś w praktyce realizuje się poprzez gęsty układ dróg wojewódzkich oraz o charakterze regionalnym.


Drogami alternatywnymi dla analizowanego odcinka autostrady A1 będą dwie drogi krajowe:

 • droga krajowa Nr 78 – Granica Państwa – Chałupki – Wodzisław Śl. – Gliwice – Zawiercie – Jędrzejów – Chmielnik,

 • droga krajowa Nr 81 – Katowice – Mikołów – Żory – Skoczów,

oraz

 • droga wojewódzka Nr 933 na odc. Wodzisław Śląski – Pawłowice.

W celu wykonania dokładnej prognozy ruchu w korytarzu autostrady A1 / D47 Sośnica – Bohumin wzięto do analizy bardzo duży obszar obejmujący : • Prawie całe województwo śląskie (z wyjątkiem obszaru na północ od Częstochowy
  oraz okolic Szczekocin na północnym wschodzie),

 • Zachodnią część województwa małopolskiego (powiat olkuski, chrzanowski, oświęcimski, suski),

 • Wschodnią, południową i środkową część województwa opolskiego (Opole, powiaty opolski, oleski, strzelecki, krapkowicki, prudnicki, głubczycki i kędzierzyńsko – kozielski),

 • Przygraniczne obszary w Republice Czeskiej (Zagłębie Ostrawskie, rejon miast Cesky Tesin i Jablunkov),

 • Okolice miasta Cadca na Słowacji.

Na w/w obszarze został przeanalizowany ruch: • na wszystkich autostradach,

 • na wszystkich drogach ekspresowych,

 • na wszystkich drogach krajowych,

 • na wszystkich drogach wojewódzkich,

na niektórych drogach lokalnych.
Niestety nie na wszystkich drogach prowadzących do przejść granicznych, wykonywane były w 2000 roku Generalne Pomiary Ruchu. Tam, gdzie brakuje danych z GPR (dotyczy to przede wszystkim przejść lokalnych na drogach powiatowych) przyjęto za podstawę średni ruch dzienny obliczony na podstawie danych z przejść granicznych dla roku 2000
Do celów analiz ruchu wybrano kanadyjski program komputerowy EMME/2.
Prognozę ruchu w korytarzu autostrady A1 / D47 Sośnica – Żory – Gorzyczki – Bohumin (CZ) wykonano dla następujących lat.

 • rok 2008 – zakres I,

 • rok 2008 – zakres II,

 • rok 2020.

Prognozowane natężenie ruchu na autostradzie A1 / D47 Sośnica – Bohumin (CZ)


oraz na drogach w jej pobliżu.


Odcinek

Prognozowane natężenie ruchu [P/d] w roku :

2008 – zakres I

2008 – zakres II

2020

Sośnica – Knurów

Brak odcinka

18 920

29 700

Knurów – Czerwionka (Dębieńsko)

Brak odcinka

25 460

42 280

Czerwionka (Dębieńsko) – Stanowice (Bełk)

Brak odcinka

25 860

42 880

Stanowice (Bełk)
– Żory (Rowień)

Brak odcinka

26 760

43 620

Żory (Rowień) – Świerklany

15 780

22 760

31 700Świerklany – Mszana

14 280

19 040

24 460

Mszana – Gorzyczki

11 580

12 100

22 100

Gorzyczki – Bohumin (CZ)

9 340

9 560

19 660

Na podstawie przeprowadzonej analizy i prognozy ruchu drogowego sformułowane zostały poniższe wnioski:

1. Realizacja autostrady A1 / D47 do roku 2008 jest uzasadniona potencjalnymi potrzebami transportowymi województwa śląskiego.

2. Funkcjonowanie autostrady A1 znacznie odciąży drogi istniejące, a zwłaszcza drogę krajową nr 78 Chałupki – Gliwice oraz drogę krajową nr 81 Skoczów – Katowice.

3. Najbardziej obciążonymi fragmentami planowanej autostrady A1 będą odcinki między Wieszową a Sośnicą oraz między Knurowem a Żorami, gdzie już w roku 2008 stwierdzono konieczność realizacji trasy dwujezdniowej z trzypasowym przekrojem jezdni dla każdego
z kierunku ruchów.
4. PROGRAM PROJEKTU
Realizacja tego Projektu jest praktycznym zapoczątkowaniem budowy autostrady A1
na terytorium Polski w korytarzu transportowym Nr VI i VIB na osi północ – południe, które
w skali kraju będzie realizować brakujące szybkie połączenie transportowe łącząc porty morskie nad Bałtykiem i poszczególne regiony polski znajdujące się na tej osi oraz w jej sąsiedztwie.
Zrealizowanie szybkiego połączenia na kierunku północ – południe pomiędzy odcinkiem autostrady A4 – Kleszczów – Sośnica – Wirek – Batory, a południową i przygraniczną oraz środkową
i północną częścią województwa śląskiego zapewni likwidację istniejących wąskich gardeł komunikacyjnych i da efekt dogodnego połączenia z z dużymi ośrodkami w kraju i zagranicą.
Realizacja i wdrożenie projektu budowy autostrady na przedmiotowym odcinku od południowej granicy Polski do korytarza autostrady A4 w zasadniczy sposób, w tej części województwa śląskiego i regionu przyczyni się do:


 • szerszego dostępu do regionu w skali międzynarodowej i wyeliminowania wąskiego gardła komunikacyjnego na kierunku północ – południe, a poprzez projektowanych 7 węzłów
  na autostradzie A1 umożliwi komunikację z autostradą na kierunkach wschód – zachód
  i generalnie wpłynie na poprawę mobilności mieszkańców;

 • zwiększenia przepustowości całego układu komunikacyjnego i tym samym zmniejszenia wysokiego natężenia ruchu na istniejącej sieci poprzez istotne odciążenie dróg krajowych
  nr 78 i 81 oraz dróg wojewódzkich i powiatowych w południowej, środkowej i północnej części województwa a zwłaszcza tranzytowego ruchu pojazdów ciężkich szczególnie na odcinkach przechodzących przez małe miasta i wsie (przez przejęcie przez autostradę ruchu pojazdów
  o nacisku powyżej 115 kN/oś). Będzie to mieć podstawowe znaczenie dla zmniejszenie tempa degradacji istniejącej sieci dróg.

Zgodnie z ustaleniami na etapie wskazań lokalizacyjnych, przepisami a następnie wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001roku w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym (Dz. U. Nr 120, poz. 1283), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116) oraz uzgodnieniami z Agencją Budowy Autostrad przyjęto następujące parametry projektowe autostrady A1 dla zakresu Projektu Sośnica – Gorzyczki /Granica państwa/:
Klasa techniczna - autostrada

Prędkość projektowa - 120 km/h

Poziom swobody ruchu w 15-tym roku eksploatacji - B,C

Skrajnia pionowa - 4.70 m

Szerokość pasa ruchu - 3.75 m

Szerokość pasa ruchu - 2x3 pasy (Sośnica–węzeł „Rowień”)

Szerokość pasa ruchu - 2x2 pasy („Rowień”-Gorzyczki/Granica państwa)

Szerokość pasa awaryjnego - 3.00m

Szerokość pasa rozdziału z opaskami 0.5m - 5.00m

Szerokość pobocza gruntowego bez ekranów akust. - 1.25m

Szerokość pobocza gruntowego z ekranem akust. - 3.00m

Pochylenie skarp - 1:3 – 1:1.5

Min. Promień łuku poziomego autostrady - 1250 m

Min. Promień łuku pionowego wypukłego - 17 000 m

Min. Promień łuku pionowego wklęsłego - 11 000m

Konstrukcja nawierzchni dla obciążenia - 115 kN/oś

Obciążenie dla obiektów projektowanych w ciągu autostrady - klasa A
Zakres inwestycji obejmuje budowę autostrady płatnej realizowanej kompleksowo z pełną infrastrukturą techniczną niezbędną dla eksploatacji i obsługi autostrady i jej użytkowników wraz urządzeniami ochrony środowiska i systemem łączności alarmowej zarządzania autostradą oraz przebudową istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z odcinkiem autostrady zgodnie
z poniższym wykazem:


 • budowę autostrady dwujezdniowej, trzypasowej na odcinku Sośnica – Rowień i dwupasowej
  na odcinku Rowień – Gorzyczki /Granica państwa/o szerokości pasa ruchu 3.75m,

 • budowę 7 węzłów typu WB,

 • 2 Punkty Poboru Opłat,

 • 6 Stacji Poboru opłat przy węzłach,

 • przebudowę kolidujących dróg wojewódzkich , powiatowych i gminnych,

 • budowę 89 obiektów inżynierskich, w tym:

 • 27 wiaduktów drogowych, których przeznaczeniem jest przeprowadzenie dróg poprzecznych nad autostradą, w tym: 6 dróg wojewódzkich, 7 dróg powiatowych, 5 dróg gminnych oraz
  7 łącznic oraz jedno przejście dla zwierząt,

 • 2 wiaduktów kolejowych,

 • 15 wiaduktów autostradowych, pod którymi przebiegają 4 drogi wojewódzkie, 3 drogi powiatowe, 4 drogi gminne, jedna łącznica; pod trzema wiaduktami prowadzone będą tory PKP,

 • 31 mostów autostradowych dla przeprowadzenia pod autostradą rzek, potoków i cieków
  w tym dwa przejścia dla zwierzyny grubej,

 • 9 mostów drogowych, dla przeprowadzenia nad przeszkodami wodnymi dróg zbiorczych
  i łącznic, w tym dla 7 prowadzone będą drogi zbiorcze oraz dla 2 łącznice,

 • 4 przejść dla pieszych, w tym dwu nad autostradą i dwu tuneli pod drogami zbiorczymi,

 • nasypu autostradowego,

 • budowę trzech par Miejsc Obsługi Podróżnych o standardzie w zależności od wyposażenia określonym jako I,II i III,

 • budowę Obwodu Utrzymania Autostrady,

 • budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wody deszczowe,

 • budowy urządzeń systemu odwodnienia autostrady,

 • budowę urządzeń organizacji i zabezpieczenia ruchu,

 • budowę i przebudowę urządzeń infrastrukturalnych,

 • przebudowę i budowę urządzeń sieci hydrotechnicznej i melioracyjnej,

 • budowę obiektów ograniczających negatywne oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz dobra kultury,

 • wycinkę drzew.

Na trasie Projektu autostrady A1 Sośnica – Gorzyczki /Granica państwa/ zaplanowanych jest 7 węzłów autostradowych.


Etap północny – „Sośnica – Bełk”

 • węzeł „Knurów”

 • węzeł „Dębieńsko”,

 • węzeł „Bełk”.


Etap środkowy – „Bełk – Świerklany”

 • węzeł „Rowień”

 • węzeł „Świerklany”.


Etap południowy – „Świerklany – Gorzyczki /Granica państwa/”

 • węzeł „Mszana”

 • węzeł „Gorzyce”.

Wszystkie węzły są typu WB, z pełnymi relacjami zaprojektowane w schemacie jako „trąbka”


z pełnymi pasami włączeń i wyłączeń. Łączą autostradę z drogami regionalnego układu podstawowego klasy „G” lub „Z”. Na połączeniu węzła z drogami jw. przewidziano lokalizację Stacji Poboru Opłat (SPO).

Wyjątek stanowi węzeł „Gorzyce”, gdzie z uwagi na umożliwienie wjazdu i zjazdu z bezpłatnego odcinka autostrady po stronie czeskiej na regionalny układ dróg po stronie polskiej, zrezygnowano z lokalizacji SPO na węźle.


Obliczenia konstrukcji jezdni w projekcie wstępnym A1 wykonane zostały z wykorzystaniem mechanistycznych metod projektowania nawierzchni oraz stałych materiałowych z katalogu typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDP. Części północna i południowa trasy autostrady A1 Sośnica – Goryczki przebiegają przez obszary podlegające eksploatacji górniczej i będą narażone na wpływy deformacji ciągłych. Zabezpieczenie konstrukcji na wpływ deformacji ciągłych zaprojektowano dla I i II kat. górniczej terenu dla nawierzchni w wykopie.
W nasypie konstrukcja nawierzchni będzie zabezpieczona poprzez wzmocnienie podstawy nasypu.
Dla II kategorii ochrony autostrady zastosowano wzmocnienie i zabezpieczenie górniczego podłoża autostrady w wykopie w postaci:

 • geowłókniny o własnościach separacyjno - filtrujących,

 • gruntu niewysadzinowego – jako warstwy mrozoochronne,

 • warstwy technologicznej z kruszywa naturalnego grubości 20,0cm, spełniającej funkcję odprężającą,

 • geosiatki wzmacniającej o sztywnych węzłach.


W nasypach na całym obszarze wpływów górniczych jako wzmocnienie zastosowano materace – kruszywo łamane zamknięte powłoką z geosiatki.
Ze względu na prognozowane obciążenie ruchem występują dwie różne konstrukcje nawierzchni jezdni autostrady:

 • dla jezdni pomiędzy Sośnicą i węzłem „Rowień”,

 • dla jezdni od węzła „Rowień” do Granicy państwa w Gorzyczkach.


Ze względu na prognozowane deformacje górnicze konstrukcje jezdni dzielą się na:

 • wzmocnione na wpływy górnicze,

 • nie wzmocnione na wpływy górnicze.


Ze względu na rodzaj gruntu w podłożu zastosowano w wykopie wzmocnienie podłoża rodzimego do nośności G1 przez wymianę gruntu.

W wykopach i nasypach pod konstrukcją nawierzchni zastosowano 20 cm warstwę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie tzw. „plate form” – warstwę odprężającą.
Dla jezdni pomiędzy Sośnicą do węzła „Rowień” zastosowano konstrukcje składającą się z:

5 cm w-wa ścieralna, mastyks grysowy (SMA) 0/12,8 z asfaltem modyfikowanym,

10 cm w-wa wiążąca, beton asfaltowy (BA) 0/25 z asfaltem modyfikowanym,

15 cm w-wa podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy (BA) 0/31,5,

22 cm w-wa podbudowy pomocniczej, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie.
Dla jezdni od węzła „Rowień” do Granicy państwa w Gorzyczkach konstrukcje:

5 cm w-wa ścieralna, mastyks grysowy (SMA) 0/12,8 z asfaltem modyfikowanym,

10 cm w-wa wiążąca, beton asfaltowy (BA) 0/25 z asfaltem modyfikowanym,

12 cm w-wa podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy (BA) 0/31,5,

22 cm w-wa podbudowy pomocniczej, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie.
Pod konstrukcjami jw. ułożona będzie 20,0 cm warstwa odprężająca „plate form”.

Na odcinkach podlegającym wpływom eksploatacji górniczej na warstwie odprężającej ułożone będzie wzmocnienie z geosiatki o sztywnych węzłach.

Podłoże w zależności od grupy nośności podłoża wzmocnione będzie przez wymianę gruntu warstwą z materiału o CBR  25% i właściwościach mrozoochronnych o grubościach:


 • 25 cm dla podłoża G2

 • 40 cm dla podłoża G3

 • 60 cm dla podłoża G4

Górne warstwy podłoża w nasypie z materiału jw. o grubości min 50,0 cm. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej pod górną warstwą jw. wzmocnienie materacem


o grubości 20,0 cm.
W analizowanym Projekcie Sośnica – Gorzyczki autostrady A1 przewiduje się odwodnienie autostrady wraz z węzłami w układzie zamkniętym.

Generalnie zastosowano następujące systemy odwodnienia: • system kanalizacji deszczowej,

 • system odkrytych uszczelnionych rowów przydrożnych,

 • system drenażu.

Z uwagi na wymogi związane z Ochroną Środowiska przewidziano oczyszczenie wód deszczowych przed odprowadzeniem ich do odbiorników w separatorach: • piasku – odstojnikach / Sp /

 • substancji ropopochodnych / So /

Zadaniem w/w separatorów jest zatrzymanie pierwszej fali zanieczyszczeń niesionych przez wody deszczowe oraz na wypadek awarii środka transportującego materiały ropopochodne.


Na trasie Projektu Sośnica – Gorzyczki /Granica państwa/ autostrady A1 przewidziano następujące urządzenia organizacji i zabezpieczenia ruchu:

 • oznakowanie pionowe,

 • oznakowanie poziome,

 • bariery ochronne,

 • urządzenia łączności,

 • ogrodzenia,

 • zabezpieczenia przeciwpożarowe.


5. KOSZTY PROJEKTU
Zestawienie kosztów dla projektu Sośnica – granica państwa w Gorzyczkach

Lp

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka

Cena jedn.

[EURO]


Koszt

[tys. EURO]Nazwa

Ilość

1

2

3

4

5

6

1

Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, rozbiórka obiektów kubaturowych oraz obiektów inżynierskich, rozbiórka elementów dróg

km

47,85

230 889,03

11 178

2

Usunięcie kolizji
Przebudowa urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej

km

99,18

101 361,16

10 053

3

Roboty ziemne
Wykonanie wykopów i nasypów, wykonanie warstwy mrozoochronnej, humusowanie z obsianiem

m3

13 807 862

9,56

131 950

4

Nawierzchnia
Warstwa : ścieralna, wiążąca, podbudowa

m2

1 978 435

50,87

100 635

5

Odwodnienie
Przepusty, kanalizacja deszczowa, dreny, ścieki, zbiorniki betonowe, zbiorniki wyrównawcze i retencyjne

km

526,82

42 870,43

22 585

6

Obiekty inżynierskie

m2

88 145

956,08

84 274

7

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe

km

283,70

25 086,36

7 117

8

Linie elektroenergetyczne i środki łączności

km

193,93

40 633,22

7 880

9

Melioracje

km

47,85

284 936,08

13 634

10

Urządzenia ochrony środowiska
Ekrany akustyczne, osłony przeciwolśnieniowe, urządzenia oczyszczające, zieleń dogęszczająca i osłonowa

km

15,17

1 042 122,60

15 809

11

Wyposażenie autostrady
Miejsca Obsługi Podróżnych, urządzenia PPO i SPO, wodociąg

km

47,85

605 935,21

28 994

12

Inne roboty
Dokumentacja, ekspertyzy

km

47,85

264 597,70

12 661
Koszty ponoszone przez Skarb Państwa (nabycie gruntów i budynków)

km

47,85

1 533 145,2

73 361
Nadzory inwestorskie

km

47,85

283 970,74

13 588
Pomoc techniczna – stały nadzór autorski

km

47,85

109 237,2

5 227
Poziom cen robót budowlanych – marze 2004 r

Razem :


km

47,85

112 632 18

538 946

13

Działania informujące i promujące


34
Rezerwa inwestycyjna
10 %


53 898
VAT 22%


112 840,88
OGÓŁEM

km

47,85

147 485 66

705 557,62

Koszty kwalifikowane wynoszą 616,099 mln Euro. Proponuje się pokrycie przez Fundusz Spójności, wydatków w kwocie 523,684 mln Euro, zaś budżet Państwa pokryłby pozostałą.


6. ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE
Trasa projektowanej autostrady przebiega przez tereny o różnorodnym zagospodarowaniu
od terenów zdegradowanych poprzemysłowych i przemysłowych oraz mieszkaniowych poprzez tereny intensywnie użytkowane rolniczo do terenów leśnych o istotnych walorach przyrodniczych.
Dokonana została identyfikacja i ocena konfliktów środowiskowych związanych z projektowaną budową i eksploatacją autostrady A1 określająca bezpośrednie i pośrednie skutki dla środowiska, zagospodarowania przestrzennego i zdrowia ludzi.
Wykonano niezbędne obliczenia i ustalenia dotyczące istniejącego stanu środowiska i wpływu autostrady na powietrze atmosferyczne, gleby, wody, zasoby przyrodnicze i mineralne. Dokonano też symulacyjnych wyliczeń zasięgu oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń powietrza, jakie mogą być emitowane do środowiska a tym samym stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

Przy ocenie każdego z elementów środowiska przedstawiono propozycje niezbędnych środków


i urządzeń zmierzających do zabezpieczenia otoczenia przed negatywnym oddziaływaniem trasy komunikacyjnej.
Na trasie projektowanej autostrady i w jej sąsiedztwie (do 18 km) nie zinwentaryzowano obszarów specjalnej ochrony (OSO) jak i specjalnych obszarów ochrony (SOO) proponowanych do wpisu
w ramach Programu Natura 2000.
W wyniku przeprowadzonych analiz potencjalnego oddziaływania projektowanej autostrady na poszczególne elementy środowiska stwierdzono zagrożenia:

 klimatu akustycznego środowiska związanego z zasięgiem oddziaływania hałasu w odległości od krawędzi jezdni do 115 w porze dziennej i 235 m w porze nocnej,

 jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego związanego z zasięgiem oddziaływania
do ok. 50 metrów od krawędzi jezdni (dwutlenek azotu),

 rolniczej przestrzeni produkcyjnej i powierzchni ziemi związanej z erozją i denudacją, wpływami eksploatacji górniczej oraz pyłowymi zanieczyszczeniami powietrza,

 środowiska przyrodniczego,

 krajobrazu,

 stosunków wodnych,

 wód powierzchniowych w związku ze zmianą stosunków wodnych oraz zanieczyszczeniami spływów deszczowych i roztopowych z nawierzchni szczelnych oraz ewentualnymi zrzutami niebezpiecznych substancji wskutek wypadków drogowych,

 wód podziemnych,

 dziedzictwa archeologiczno - architektonicznego,

 stosunków przestrzennych.
Z analizy oddziaływania inwestycji na środowisko wynika, że po zastosowaniu rozwiązań technicznych, minimalizujących negatywne oddziaływanie autostrady na środowisko nie mogą być wyeliminowane wszystkie oddziaływania na środowisko, emitowane w czasie eksploatacji autostrady.
Dla zabezpieczenia środowiska zaproponowano działania oraz urządzenia dla ochrony:


 1. klimatu akustycznego:

 • ekrany akustyczne o wys. 2,0  4,5 m

 • zieleń ochronną (glebochronną i przeciwerozyjną) zapewniającą wspólną ochronę
  z ochroną gleb o szerokości od 12 do 25 m i wysokości 5-15 m

b) jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego: • łączną ochronę jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego z ochroną gleb i terenów leśnych poprzez pasy zieleni ochronnej (glebochronnej i przeciwerozyjnej) o szerokości
  od 12 do 25 m i wysokości 5-15 m,

 • łączną ochronę jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego z ochroną terenów leśnych poprzez pasy zieleni dogęszczającej na terenach leśnych o szerokości 30 m,

 1. rolniczej przestrzeni produkcyjnej i powierzchni ziemi,

 zabezpieczenie trasy autostrady na wpływy II a obiekty inżynierskie na wpływy III kategorii szkód górniczych,

 zabezpieczenie kanalizacji na wpływy II kategorii terenu górniczego,

 zabezpieczenie rolniczej (przestrzeni produkcyjnej poprzez nasadzenia zieleni ochronnej (glebochronnej i przeciwerozyjnej),

d) środowiska przyrodniczego:

 dla ochrony drzewostanów w odsłoniętych kompleksach leśnych przekraczanych przez autostradę, przewidziano zieleń dogęszczającą o szerokości min. 30 m, składającą się
z trzech pasów dogęszczeń: krzewów niskich, krzewów średnich i drzew,

 dla ochrony miejsc migracji grubej zwierzyny zaprojektowano dwa przejścia pod autostradą


i jedno nad autostradą,

 zastosowanie zieleni w rejonie przejść dla zwierząt,

 dostosowanie projektowanych przepustów na przekraczanych ciekach do migracji drobnej zwierzyny poprzez zastosowanie jedno- lub dwustronnych półek o szerokości 20 - 25 cm
i wystające ponad przeciętny poziom wody,

 odtwarzanie wycinanej zieleni i nasadzenia zieleni w rozproszeniu, w postaci pojedynczych lub kępowych nasadzeń, w bezpiecznym oddaleniu od koryta w rejonie dolin rzecznych


potoków,

 na całej długości projektowanej autostrady, jak również na węzłach ogrodzenie siatką


o wysokości od min. 2,3 m na terenach leśnych do min. 1,5 m na pozostałych obszarach.

 w celu ochrony populacji płazów, w dolinach przekraczanych cieków siatki dogęszczające


o oczkach nie większych niż 1 cm średnicy i min. 25 cm wysokości ponad poziom gruntu, przymocowane do siatki zasadniczej. Dotyczy to w szczególności dolin cieków jak również rowów i cieków leśnych.

 zabezpieczenie urządzeń autostradowych związanych z odprowadzeniem i podczyszczeniem wód opadowych przed możliwością wpadnięcia i niemożności wydostania się zwierzyny bądź to z powrotem, bądź na drugą stronę autostrady poprzez zastosowanie kratek, zasuw, półek itp.

 przeniesienie w inne miejsca stanowiska zagrożonego długosza królewskiego Osmunda regalis, bagna zwyczajnego Ledum palustre oraz pozostałych roślin chronionych ze skarpy doliny Olzy i jej sąsiedztwa w uzgodnieniu Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

 nasadzenia zieleni o szerokości nie mniejszej niż 25 m wzdłuż brzeżnego fragmentu projektowanego użytku ekologicznego „Kencerz” w dolinie Rudy w km 540+700  540+900.

e) krajobrazu


 • łączną ochronę z ochroną terenów leśnych poprzez pasy zieleni dogęszczającej na terenach leśnych o szerokości 30 m i łącznej długości 18,46 km,

 • nasadzania zieleni przy węzłach autostradowych o szerokości 10 – 20m,

f) stosunków wodnych: - regulacje cieków z odtworzeniem więzi hydrologicznej oraz nasadzeń zieleni przy regulowanych ciekach

 1. wód powierzchniowych:

 • ujęcie wód deszczowych w system kanalizacji i rowów,

 • oczyszczanie wód deszczowych przed odprowadzeniem do cieków powierzchniowych poprzez:

zabudowę separatorów piasku

zabudowę separatorów substancji ropopochodnych

wykonanie wylotów do cieków powierzchniowych (murek oporowy + klapa burzowa)

 dla SPO, PPO, MOP i OUA zaprojektowano urządzenia podczyszczające spływy deszczowe (odrębne separatory oleju lub przyautostradowe urządzenia oczyszczające) oraz ścieki sanitarne (oczyszczalnie ścieków oraz osadniki gnilne) zabezpieczające wody powierzchniowe w czasie normalnej eksploatacji autostrady oraz w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, związanych z przewozem substancji niebezpiecznych,

 regulację cieków powierzchniowych z odtworzeniem więzi hydrologicznej oraz nasadzeń zieleni przy regulowanych ciekach,

h) wód podziemnych:

 na odcinkach przebiegu autostrady przez obszary wysokiej i najwyższej ochrony wód podziemnych, wody deszczowe spływające z powierzchni autostrady, węzłów, dróg zbiorczych i Miejsc Obsługi Podróżnych będą odprowadzane do kanałów otwartych uszczelnionych (w przypadku OWO) lub zamkniętych kanałów deszczowych,


 • urządzenia podczyszczające wyposażone w samoczynne zamknięcia zamykające odpływ na wypadek awarii,

 na odcinkach przebiegu autostrady w zasięgu lejów depresji ujęć wód podziemnych zabezpieczenia takie, jak dla obszarów najwyższej ochrony wód podziemnych, czyli odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni szczelnych do zamkniętych kanałów deszczowych,

 1. dziedzictwa archeologiczno - architektonicznego,

 przeniesienie, o ile będzie to nieodzowne dla budowy autostrady przydrożnych krzyży murowanych z początku XX lub drugiej połowy XIX w., obiekty te nie są wpisane
do ewidencji zabytków ruchomych województwa śląskiego,

 uzgodnienie z Konserwatorium Zabytków pośredniej ochrony konserwatorskiej obejmującej zabudowę robotniczą z początku XX w Knurowie z uwagi na kolizję ze strefą B,

 w ramach prowadzenia archeologicznych prac badawczych w związku z planowaną budową autostrady A1, wykonano badania weryfikacyjno-powierzchniowe i zalecono dla
5 stanowisk nadzór archeologiczny w trakcie budowy a dla trzech stanowisk wyprzedzające ratownicze badania wykopaliskowe, pozostałe stanowiska są jeszcze w opracowaniu,


 1. stosunków przestrzennych

 • budowę dróg zbiorczych i dojazdowych do pól i zabudowań,

 • odbudowę lokalnych połączeń poprzez budowę obiektów mostowych i wiaduktów,

 • na terenach leśnych zaprojektowano drogi serwisowe wzdłuż autostrady po obu stronach dla prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej.

Dla tras migracji zwierząt planowane są trzy bezkolizyjne przejścia z zielenią naprowadzającą wszystkie na odcinku pomiędzy Knurowem i Rowieniem: • nad autostradą w km 526+860,

 • pod autostradą w km 536+408,

 • pod autostradą w km 539+933 – most nad ciekiem i przejściem dla zwierząt o rozpiętości łącznej do 350,0m.

W strefie robót budowlanych, w obszarze w granicach pasa drogowego autostrady zabudowa istniejąca będzie zlikwidowana. W tym obszarze zlokalizowane będę tylko urządzenia infrastruktury autostrady oraz urządzenia ochrony środowiska.

Istniejąca zabudowa w granicach PDA (pas drogowy autostrady) przeznaczona do likwidacji


Etap Projektu

Budynki mieszkalne murowane
[szt.]

Budynki mieszkalne drewniane
[szt.]

Budynki gospodarcze
[szt.]

Etap
„Sośnica – Bełk”

1197

Etap
„Bełk – Świerklany”

12

6

187

Etap
„Świerklany – Gorzyczki
/Granica państwa/”

103

19

280

Ogółem:

206

25

564


7. EFEKTYWNOŚĆ PROJEKTU
Celem Analizy Ekonomicznej jest wykazanie ekonomicznego uzasadnienia projektu budowy odcinka Autostrady A1 Sośnica (Gliwice) – Granica Państwa (Gorzyczki) o długości 48,6 km. Odcinek ten składa się 3-ch etapów, które odpowiadają odpowiednio 3 odrębnym decyzjom lokalizacyjnym wydanym przez Wojewodę śląskiego.
Są to następujące części:

1) Sośnica (Gliwice) – węzeł Bełk etap północny dł. 15.5 km

2) węzeł „Bełk” – Świerklany etap środkowy dł. 14.5 km

3) Świerklany – Granica państwa w Gorzyczkach etap południowy dł. 18.3 km


Zasadą metody analizy ekonomicznej jest porównanie kosztów i korzyści dwóch wariantów:

 • wariantu „nic nie robić” inaczej wariant zerowy lub bezinwestycyjnym, oraz

 • wariantu inwestycyjnego.

Projektowane przedsięwzięcie zostało przetestowane pod kątem efektywności. Przeprowadzono analizę ekonomiczną korzyści / koszty i porównano dwa warianty – wariant bezinwestycyjny i inwestycyjny.


Dla odcinka Autostrady A1 Sośnica (Gliwice) – Granica państwa (Gorzyczki)

przeanalizowano następujące wartości i wskaźniki: • Suma kosztów netto (NC) jako różnica dla wariantu bezinwestycyjnego i inwestycyjnego.

 • Suma korzyści netto (NB) jako różnica dla wariantu bezinwestycyjnego i inwestycyjnego,

 • Wartość netto inwestycji jako różnica pomiędzy całościowymi korzyściami i kosztami netto

 • Aktualna wartość netto (NPV) dla różnych stóp dyskontowych

 • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

 • Stosunek korzyści do kosztów (B/C)

Analiza została przeprowadzona według cen z roku 2003
Wnioski z analizy ekonomicznej dla przyjętej prognozy natężenia ruchu kształtują się następująco:

 • Aktualna wartość netto NPV = 10 902,49 mln PLN = 2 295,26 milionów Euro

 • Wewnętrzna stopa zysku IRR = 54%

 • Stosunek korzyści do kosztów B/C = 6,7 dla stopy dyskontowej 15% • Struktura korzyści dla wariantu inwestycyjnego kształtuje się następująco:

  • koszty eksploatacji pojazdów 64,5%

  • oszczędność czasu pasażerów 32,3%

  • oszczędność czasu kierowców 2,4%

  • oszczędności wypadków 0,6%

  • oszczędności emisji toksycznych składników spalin 0,2%

Rachunek dyskontowy polega na zdyskontowaniu wartości inwestycji do pierwszego roku okresu inwestycji za który przeważnie obiera się 20 lat. Rachunek dyskontowy stosuje się do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji o wieloletnim okresie budowy i użytkowania.


Stopa dyskontowa r jest to wysokość stopy oprocentowania bankowego właściwej dla danego rodzaju inwestycji. Stopa dyskontowa ma zasadniczy wpływ na wybór wariantu inwestycji, gdyż wyraża maksymalny przyrost kosztów inwestycji, które należy ponieść w celu uzyskania określonych korzyści.
Odcinek autostrady A1 Sośnica (Gliwice) – Granica państwa (Gorzyczki) wykazuje istotną pozytywną wartość zdyskontowaną w zestawieniu z wariantem bezinwestycyjnym. Wskaźnik EIRR wynosi 54 %.

Przeprowadzona analiza wrażliwości, w której uwzględniono możliwe zmiany kosztów inwestycji oraz jej obciążenia ruchem, a także kombinacje obu tych elementów, wykazała, że inwestycja jest mało wrażliwa na zmianę kosztów budowy oraz średnio wrażliwa na zmianę obciążenia ruchem. Po części wynika to z wysokich kosztów inwestycji (tereny górnicze, silnie zurbanizowane, bogato zainwestowane w urządzenia infrastruktury, duża liczba obiektów inżynierskich).
Koszt budowy odcinka autostrady A1 Sośnica (Gliwice) – Granica państwa (Gorzyczki) wyceniono na 2 559,99mln PLN bez 22% podatku VAT. Koszty te będą ponoszone w latach: 2005 - 190,37 mln PLN (7,4%); 2006 – 944,1mln PLN (36,9%); 2007 – 1089,31mln PLN (42,6%) i w roku 2008 – 336,2mln PLN (13,1%) i będą stanowić podstawowe koszty wariantu inwestycyjnego (WI). Koszty wariantu bezinwestycyjnego wyniosą w roku 2005 -11,25mln PLN, w roku 2006 – 124,10mln PLN a latach 2007 i 2008 – 11,25mln PLN. Koszty i korzyści w pierwszych trzech latach analizy po ukończeniu budowy odcinka autostrady przedstawione zostały w tablicy poniżej.

Rok


Koszty (C)

Korzyści (B)

C+B

Wariant bezinwest.

Wariant inwestyc.

2-3

Wariant bezinwest.

Wariant inwestyc.

5-6

4+7

1

2

3

4

5

6

7

8

2008

11,25

339,05

-327,80

2 878,9

2 878,9

-

-327,80

2009

11,25

7,2

4,06

3 023,28

828,76

2 194,52

2 198,57

2010

19,31

7,2

12,12

3 153,55

868,12

2 285,43

2 297,55


Wewnętrzna stopa zwrotu została określona na 54 %. Jest to wartość wysoka i pokazuje ona, że inwestycja ta ma solidne uzasadnienie ekonomiczne.

Koszt odcinka podano bez uwzględnienia podatków, kosztów pozyskania gruntów, prac planistycznych, badawczych oraz projektowych. Koszty określono na poziomie roku 2003. Koszty zostały oszacowane na podstawie przedmiaru przygotowanego dla potrzeb projektu budowlanego.Koszt ogólny zawiera także koszty nadzoru podczas budowy oraz koszty nieprzewidziane


8. PODSUMOWANIE


 • Studium Wykonalności wykazuje potrzebę realizacji przedsięwzięcia polegającego
  na budowie odcinka autostrady A1 Sośnica – Gorzyczki z uwagi na odciążenie istniejących dróg krajowych Nr 78 i Nr 81 jak również drogi ruchu międzynarodowego Nr 1 oznaczonej jako E75. Istotne jest tutaj odciążenie dróg krajowych Nr 78 i Nr 81 w województwie śląskim
  z tranzytowego ruchu pojazdów ciężkich, zwłaszcza dotyczy to odcinków przechodzących przez małe miasta i wsie. Budowa autostrady pozwoli zwiększyć przepustowość jak również warunki i bezpieczeństwo ruchu w korytarzu transportowym z tytułu zmniejszenia natężenia ruchu na istniejących drogach tranzytowych oraz wojewódzkich i powiatowych. Budowa autostrady ponadto korzystnie winna oddziaływać na ożywienie życia gospodarczego
  w regionie, wobec nieodwracalnego procesu likwidacji nierentownych kopalń i hut dając impuls dla powstawania nowych przedsięwzięć w przemyśle, przetwórstwie rolnym, sferze usług i ruchu turystycznym.

 • Koszt inwestycji wynosi 705,719 mln Euro, w tym koszty kwalifikowane 616,099 mln Euro. Proponuje się by podział funduszu Spójności w partycypacji kosztów kwalifikowanych wyniósł 85% tj. 523,685 mln Euro. Skarb Państwa pozostałe 92,415 mln Euro. Koszt urządzeń ochrony środowiska wynosi 51,289 mln Euro, co stanowi 9% kosztu prac budowlanych.

 • Na etapie uzgadniania przebiegu trasy autostrady zwracano uwagę na doprowadzenie do wyważonej koegzystencji drogi ze środowiskiem naturalnym. Przykładem na to było skorygowanie trasy autostrady w rejonie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich zgodnie z zaleceniem Dyrekcji Parku oraz uwzględnienie zaleceń Nadleśnictwa Rybnik i Nadleśnictwa Kobiór oraz ustaleń Komisji Ochrony Przyrody przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim co do lokalizacji i rozpiętości przejść dla dzikich zwierząt pod i nad autostradą. W korytarzu dla drogi na terenach leśnych zaplanowano zadrzewienie przestrzeni leśnej pasami zieleni dogęszczającej..

 • Opracowana analiza ekonomiczna polegająca na porównaniu wariantu inwestycyjnego
  z wariantem bezinwestycyjnym wykazała, ze przedsięwzięcie jest ekonomicznie korzystne – wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu EiRR wynosi 54%.

Zdyskontowana wartość aktualna netto NPV = 10902,49 mln PLN = 2295,26 ml Euro przy wewnętrznej stopie zysku JRR – 54%, a stosunek korzyści dla kosztów B/C = 6,7 dla stopy dyskontowej 15%, co udowadnia, ze inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna