Spis treści obszar I czas realizacji strategii rozwoju lokalnegoPobieranie 0.64 Mb.
Strona1/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015”

SPIS TREŚCI

 1. OBSZAR i CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

 1. INFORMACJE OGÓLNE o POWIECIE

 1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

  1. Położenie geograficzne

  1. Charakterystyka sieci osadniczej

  1. Środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne Powiatu

  1. Dziedzictwo kulturowe i walory turystyczne Powiatu

 1. SFERA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA

3.1. Demografia powiatu

3.2. Rynek pracy i struktura bezrobocia

4. IFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

  1. Infrastruktura edukacyjna

  1. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

  1. Infrastruktura sportowa i kultury

 1. SFERA GOSPODARCZA

5.1 Struktura podmiotów gospodarczych

5.2 Rolnictwo

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

6.1 Komunikacja

6.2 Infrastruktura sanitarna

6.3 Gospodarka odpadami komunalnymi

6.4 Gazyfikacja oraz zaopatrzenie w ciepło

6.5 Elektroenergetyka

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

8. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJOWYCH

9. WNIOSKI – REKOMENDACJE

III. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2009 - 2015

1. Wizja i misja rozwoju Powiatu Ryckiego

2. Strategiczne i operacyjne cele rozwoju

3. Zgodność strategii z innymi dokumentami

4. System wdrażania i monitorowania strategii

5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu

6. Opis konsultacji społecznych

7. Ewaluacja założeń strategii

IV. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2009-2011

1. Wprowadzenie

2. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych na lata 2009-2011

3. Załączniki
I. OBSZAR i CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015 jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd terytorialny polityki lokalnej. Jest dokumentem strategicznym o charakterze długofalowym, wyznaczającym cele i kierunki rozwoju powiatu do 2015 roku.

Władze Powiatu w celu unormowania procesu wieloletniego planowania rozwoju społeczno-gospodarczego przystąpiły do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego. Celem opracowania dokumentu jest określenie potrzeb inwestycyjnych oraz długofalowej koncepcji rozwoju powiatu. Istotną przesłanką opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego jest konieczność zaprogramowania skoordynowanych działań, które w określonym czasie i sytuacji społeczno–gospodarczej, pozwolą na osiągnięcie założonych rezultatów. „Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego” to długookresowy program działania określający strategiczne cele rozwoju oraz wskazujący sposoby ich osiągnięcia z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju.

Dokument powstał w wyniku prac grupy roboczej ds. opracowania strategii złożonej


z przedstawicieli pracowników Starostwa Powiatowego, członków Zarządu i Rady Powiatu, przedstawicieli gmin, placówek oświatowych, liderów społeczności lokalnej i doradców zewnętrznych. Strategia została poddana szerokiej partycypacji społecznej i stanowi istotny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Strategia Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, formułuje cele strategiczne powiatu i sposoby ich realizacji na lata 2009 - 2015. Otwarty charakter dokumentu umożliwia wprowadzenie korekt przyjętej Strategii Rozwoju Lokalnego wynikających z procesu transformacji społeczno-gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów przyjętych przez Władze Powiatu.Podstawą w pracach nad dokumentem były przede wszystkim:

 • Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020

 • Strategia Rozwoju Powiatu Ryckiego, 2001

 • Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ryckiego, 2003

 • Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ryckiego, 2003

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego, 2006

 • Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny

 • Centralny Rejestr Szlaków Turystycznych, Warszawa 2008.

 • Galicka I., Sygietyńska H., Kaczmarek D., Katalog zabytków w Polsce, Województwo Warszawskie, t. X ,Powiat Garwoliński,z.22, pod red. Galickiej I., Sygietyńskiej H., Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1965.

 • Galicka I., Sygietyńska H., Kaczmarek D., Gruszecki A. Katalog zabytków w Polsce, Województwo Warszawskie ,t. X , Powiat Rycki, z.21, pod red. Galickiej I.,

 • Sygietyńskiej H., Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1967

 • Gurba J.: Najstarsze osadnictwo na terenie Dęblina i okolic, Referat wygłoszony na konferencji naukowej 6 listopada 2004r. w Dęblinie ( publikacja ” Dęblin wczoraj i dziś”, Urząd Miasta Dęblin, Dęblin 2006.).

 • Jankowski W., Kochanowski I., Różewicz M., Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, Województwo lubelskie, pod red. Kochanowskiej I.: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1995.

 • Karbowski K.: Dęblin. Walory krajoznawczo – turystyczne, Radom 2003.

 • Kondracki K.: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998.

 • ks. Fijałek J.: Tarłowie znakomitego rodu początki i świetność, ”Przegląd Historyczny”,1910.

 • Michalska G.: Dęblin. Studium historyczno- urbanistyczne., PP Pracownia Konserwacji Zabytków Oddział w lublinie, Lublin 1984.

 • Starostwo Powiatowe w Rykach, Rejestr ewidencji gruntów dla miast i gmin Powiatu ryckiego, 2008.

 • Urząd Gminy Kłoczew, Ewidencja ludności., 2008.

 • Urząd Gminy Nowodwór, Ewidencja ludności., 2008.

 • Urząd Gminy Stężyca, Ewidencja ludności., 2008.

 • Urząd Gminy Ułęż, Ewidencja ludności., 2008.

 • Urząd Miasta Dęblin, Ewidencja ludności., 2008.

 • Urząd Miasta Dęblin, Strona Internetowa., 2008.

 • Urząd Miasta i Gminy Ryki, Ewidencja ludności., 2008.

Prace nad „Strategią Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” wykonano w trzech etapach:

 • opracowanie części diagnostycznej

Rzetelna diagnoza społeczno-gospodarczej gminy warunkująca poprawność określenia celów strategicznych w sferze społecznej i gospodarczej oraz wyodrębnienie pakietu zadań niezbędnych do realizacji. Diagnoza została opracowana na podstawie danych statystycznych i badań własnych, w oparciu o materiał źródłowy pochodzący ze Starostwa Powiatowego w Rykach oraz dane GUS.

 • przeprowadzenie warsztatów strategicznych

Przeprowadzenie warsztatów nad budowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego pod kierunkiem ekspertów zewnętrznych z udziałem wytypowanych przedstawicieli społeczności lokalnej. w zajęciach wykorzystano bardzo efektywną metodę planowania strategicznego ukierunkowanego na cel (Ziel Orientierte Projekt - Planung; ZOPP) wypracowaną w Niemieckiej Agencji Współpracy z Zagranicą. w swoim zakresie stanowi ona jeden ze standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej.

 • opracowanie części strategicznej i inwestycyjnej

Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu określającego pożądane kierunki rozwoju poprzez wyznaczenie konkretnych zadań i sposobów ich realizacji, a także zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej.

Niniejsza część „Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego” prezentuje cele strategiczne i operacyjne zaplanowane w okresie 2009-2015, oczekiwane wskaźniki osiągnięć strategii, system wdrażania, monitoring i proces konsultacji społecznych. Określa również szacunkowe efekty planowanych inwestycji i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy.

Zadania inwestycyjne ujęte w strategii zostały uzgodnione w drodze konsultacji społecznych.


 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ1. INFORMACJE OGÓLNE o POWIECIE


DANE o POWIECIE
Województwo
Lubelskie

Powierzchnia

615,5 km2


Liczba mieszkańców

59 151


Gęstość zaludnienia

96 os/km2


Gminy miejsko-wiejskie
Ryki

Gminy miejskie
Dęblin

Gminy wiejskie
Kłoczew, Ułęż, Nowodwór, Stężyca

2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

2.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Powiat Rycki jest leży w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Sąsiaduje od północy z powiatem łukowskim, od wschodu z powiatem lubartowskim i od południa z powiatem puławskim. Od strony zachodniej powiat graniczy z województwem mazowieckim. w skład Powiatu Ryckiego wchodzi 6 gmin : Kłoczew, Nowodwór, Stężyca i Ułęż oraz Miasto i Gmina Ryki i Miasto Dęblin. Obszar powiatu obejmuje 615,5 km2, na którym zamieszkuje 59 151 mieszkańców. Siedzibą powiatu jest miasto Ryki, które jest oddalone o 65 km od Lublina i 100 kilometrów od Warszawy. Od wschodniej granicy państwa powiat oddalony jest od 200 do 250 km.

Najważniejszymi ośrodkami w powiecie są: miasto Dęblin (ok.18 tys. mieszkańców) i miasto Ryki (ponad 11 tys. mieszkańców), w których zamieszkuje 47 % ogółu mieszkańców. Ryki pełnią funkcję ośrodka ponadlokalnego, Dęblin ze względu na zasoby dziedzictwa kulturowego i naturalnego, położenie geograficzne i tradycje w zakresie organizowania ruchu turystycznego, posiada potencjalne możliwości turystyczne do pełniejszego wykorzystania. Ponadto ze względu na uwarunkowania gospodarcze i komunikacyjne oraz silne związki z infrastrukturą obronną państwa ma rangę ośrodka wyspecjalizowanego. w skali województwa miasta te posiadają istotny potencjał rozwojowy.

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POWIATU RYCKIEGO2.2 CHARKTERYSTYKA SIECI OSADNICZEJ

Podstawową siecią osiedleńczą powiatu są miejscowości o typowych układach liniowych tzw. ulicznych, wykształcone głównie w oparciu o istniejącą sieć osadniczą i komunikacyjną. Wyjątek stanowią tu miejscowości o bardziej złożonym układzie. Są to: • Ryki – miasto powiatowe o udokumentowanych prawach miejskich z 1957 r. posiada układ urbanistyczny i komunikacyjny z k. XVII i XIX w. Pierwotnie wieś królewska wchodząca w skład starostwa radomskiego, następnie stężyckiego. Od poł. XVI w. siedziba starostwa niegrodowego. Jako miasto wzmiankowane w 1782 r. , jako wieś 1821 r. Około poł. XVIII w. były dzierżawą Stanisława Poniatowskiego, kasztelana krakowskiego, ojca króla Stanisława Augusta. Zapewne jego staraniem nastąpiła lokacja Ryk na prawie miejskim. Położone przy dawnym trakcie Warszawa – Lublin zmodernizowanym około roku 1835 przez gen. Prądzyńskiego, posiada obszerny rynek ze zwartą zabudową w pierzejach oraz poza rynkiem, murowaną, dwukondygnacyjną z poł. XIX i pocz. XX w. Nowy neogotycki kościół z pocz. XX w. usytuowany jest poza starówką przy drodze krajowej nr 17. Dawne założenia dworskie z parkiem z 1 poł. XIX w. wybudowane dla Jana Jezierskiego położone są w południowo - wschodniej części miasta.

 • Dęblin – posiada układ urbanistyczno - komunikacyjny ukształtowany początkowo XIV - XVII w. w wyniku powstania i rozbudowy siedziby rycerskiej, następnie rezydencji magnackiej oraz równolegle od pocz. XV i XVI w. w wyniku założenia kilku okolicznych wsi obecnie będących dzielnicami miasta. Dalszy znaczny wpływ na urbanizację Dęblina - czytelną do dziś - miała lokalizacja nad Wisłą cytadeli Twierdzy Dęblin ( 1838 – 1845) i dalsza rozbudowa fortecy po 1859 r. do postaci podwójnego przedmościa, jak również budowa Kolei Nadwiślańskiej (1874 – 1877) z odnogą w kierunku Łukowa (1876) oraz Kolei Iwangorodzko – Dąbrowskiej
  (1882 – 1885). Inwestycje te zadecydowały o powstaniu i rozwoju osady Irena - obecne centrum miasta - założonej w 1854 r. na gruntach folwarku Dęblin.
  Tym samym obok wcześniej istniejącej na terenie dóbr bobrownicko – dęblińskich siedziby rycerskiego rodu Tarłów, a następnie rezydencji magnackiej Mniszchów
  i Jabłonowskich ( później ”Sioła Iwanowskiego” hrabiów Paskiewiczów), m.in. wsi Mierzwiączka, Modrzyce (późniejsze Rycice) i Żdzary oraz dzieł fortecznych
  i budowli kolejowych wybudowanych na dużej przestrzeni, po założeniu osady Irena pojawiły się pierwiastki miastotwórcze, ugruntowane w 1868 r. uzyskaniem przez Irenę statusu gminy, a następnie w okresie międzywojennym XX w. miejskich uprawnień finansowych. Ostatecznie Dęblin prawa miejskie uzyskał w 1954 r.( choć jego udokumentowane dzieje sięgają 1397 r.).

 • Nowodwór – wieś – przywilej lokacyjny uzyskała w pierwszej połowie XVI w. na prawie niemieckim, staraniem Wojciecha Męcińskiego, jako kontynuacja układu przestrzennego wsi Wyprządów, później miasta z rynkiem i  ulicami wychodzącymi z jego naroży. w sąsiedztwie rynku usytuowany był kościół parafii p.w. św. Wojciecha i erygowanej w 1612 lub 1614 r. staraniem Męcińskich, przez bpa Piotra Tylickiego. Jako miasto wymieniany do końca XVII w. Ofiarowane przed 1659 r. kolegium jezuitów krakowskich przez Wojciecha Męcińskiego jezuitę, wnuka poprzedniego. w obecnym rozplanowaniu brak śladów założenia miejskiego. Współczesny układ przestrzenno komunikacyjny Nowotworu jest wielodrożny i wiąże zabudowę w obrębie dawnego miasta z przyległym od północy zespołem zabudowy zwanym „Kłak” oraz od południa zabudowę powstałą na gruntach rozparcelowanych i skomasowanych dóbr dawnego folwarku, obecnie Hektary i Karasiówka.

 • Drążgów – wieś (pierwotnie Drzązgów) do dziś posiada układ komunikacyjny ukształtowany w XVI w. po lokacji w 1544 r., staraniem Marcina Kłoczewskiego. Jednak osadnictwo Drążgowa jest datowane wcześniej i związane z erygowaniem parafii w 1334 – 5 r. przez bpa krakowskiego Jana Bodzente w oparciu o fundację Piotra i Jakuba właścicieli tej miejscowości. Śladem rozplanowania miejskiego jest czworoboczny rynek z ulicami wychodzącymi z narożników. Przy jednym z nich północno – wschodnim do 1941 r. istniał drewniany kościół z 1771 r. p. w. Świętej Trójcy. Drążgów prawa miejskie utracił w 1820 r.

 • Stężyca – osada, która zaczęła się rozwijać w okresie IX – X wieku. Rozwój Stężycy jest związany ze szlakiem bursztynowym, wiodącym od Morza Czarnego nad Bałtyk. w następnych wiekach mała osada przekształciła się w miasto, które odgrywało dużą rolę w ówczesnym Państwie Polskim.


2.3 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE i ZASOBY NATURALNE POWIATU

Geograficznie teren Powiatu Ryckiego położony jest w południowo-wschodniej części podprowincji Nizin Środkowopolskich, w obrębie trzech mezoregionów: Doliny Środkowej Wisły, Wysoczyzny Żelechowskiej oraz Pradoliny Wieprza. w literaturze geograficznej analizowany teren określany jest także jako Małe Mazowsze, a niektórzy geografowie włączali go do Mazowsza.

W obrębie Powiatu Ryckiego można wyodrębnić dwie jednostki fizycznogeograficzne o  wielu odmiennych cechach, głównie krajobrazu. Są nimi doliny: Wisły od zachodu i Wieprza od południa. Ponadto północną – lekkofalistą równinę- porozcinaną ciekami wodnymi stanowi Wysoczyzny Żelechowskiej, odgraniczone od wymienionych stromą krawędzią erozyjną. Obszar Powiatu Ryckiego znajduje się w części granicznej platformy prekambryjskiej, która jest zbudowana z gnejsów i łupków krystalicznych. Głębokość stropu prekambryjskiego w granicach powiatu waha się od 4 km w części północno-wschodniej do więcej niż 7 km w części południowo-wschodniej powiatu. Na prekambryjskich skałach krystalicznych leżą paleozoiczne osady, w których została wyodrębniona jednostka tektoniczna pod nazwą węglonośny karboński rów lubelski, odgraniczona od pozostałych utworów uskokami skalnymi, gdzie zalegają złoża gazu ziemnego, ropy naftowej i pokłady węgla kamiennego.

Opoki, margle i kredę piszącą górnej kredy przykrywają skały trzeciorzędowe, głównie piaski i iły z udziałem węgla brunatnego.

W okresie plejstocenu, w wyniku zmian klimatycznych miało miejsce kilka transgresji lądolodu. Zlodowacenia oraz holoceńskie procesy geomorfologiczne wytworzyły powierzchniowe utwory geologiczne. Lądolód doprowadził do powstania specyficznych skał glin morenowych i utworów fluwioglacjalnych. Miąższość tych utworów w centralnej części powiatu dochodzi do 50 m, na terenie doliny Wisły wzrasta do 100 m, a we wschodniej części przekracza 100 m. Są to głównie gliny zwałowe i morenowe oraz piaski, żwiry, a także głazy akumulacji lodowcowej. w holocenie na terenach równinnych z glin zwałowych wytworzyły się aluwia glin zwałowych, a w dolinach rzek występują czwartorzędowe mady, mułki i piaski rzeczne. Na Wysoczyźnie Żelechowskiej na izolowanych stanowiskach występują piaski eoliczne, które czasami tworzą wydmy.

Rzeźba terenu Powiatu Ryckiego jest określana mianem staroglacjalnej. Pierwotna rzeźba glacjalna została przeobrażona przez późniejsze procesy geomorfologiczne. Dawne nierówności wysoczyzn morenowych i równin sandrowych zostały wypełnione utworami mineralnymi i organicznymi. Charakterystyczną formą geomorfologiczną jest krawędź erozyjna o wysokości powyżej 20 m z formami towarzyszącymi. Stanowi ona granicę między dolinami Wisły i Wieprza a Wysoczyzną Żelechowską, które są mezoregionami o bardzo małych deniwelacjach terenu.

Sieć rzeczna powiatu ryckiego jest częścią prawobrzeżnego dorzecza Wisły. Dopływami pierwszego rzędu są rzeki Wieprz i Okrzejka oraz kilka małych cieków wodnych wcinających się między dorzecza Wisły i Wieprza. Dopływy Wisły na obszarze Powiatu Ryckiego wpadają do prawobrzeżnej części rzeki na długości 7 kilometrów. Sama Wisła na tym odcinku – w zachodniej części powiatu - tworzy rozlewiska, odnogi i wyspy rzeczne.

Północne tereny powiatu odwadnia płynąca zabagnioną doliną w kierunku zachodnim Okrzejka. Rzeka ta posiada lepiej rozwinięte prawe dorzecze, którego dział wodny w przybliżeniu pokrywa się z północną granicą badanego terenu. Prawobrzeżne dopływy Okrzejki: Korytka i Swarzyna posiadają południkowy układ dolin oraz dobrze rozwiniętą sieć dopływów. Lewobrzeżne ich dopływy odprowadzają swe wody w kierunku zachodnim.

Na południe od systemu rzecznego Okrzejki płyną w kierunku południowym cieki: Irenka, Zalesianka oraz Świnka, które wpadają do Wieprza.

Zasilanie tych rzek w wodę odbywa się bezpośrednio przez wody opadowe oraz przez wody gruntowe, gdzie w dorzeczach rzek opisywanego obszaru stwierdza się równowagę zasilania powierzchniowego z podziemnym.

Woda przedostająca się do gruntu jest magazynowana w postaci wód gruntowych. Na znacznej części powiatu, szczególnie w północno-wschodniej jego części oraz w większości dolin rzek i w strefach przydolinowych wody gruntowe zalegają blisko powierzchni gruntu. Miejscami tworzą tereny zabagnione, będące jednocześnie torfowiskami.

W dolinie Wieprza i Wisły występują liczne starorzecza, na Wysoczyźnie Żelechowskiej występują niewielkie, polodowcowe oczka wodne. Na obszarze powiatu występuje też znaczna ilość zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego, głównie stawów rybnych.

W Powiecie Ryckim 11,8% powierzchni ogólnej stanowią obszary prawnie chronione. w porównaniu ze wskaźnikami dla innych powiatów, np.: powiat puławski 31,7% i średnią dla województwa 22,3%, powierzchnia chroniona jest jedną z mniejszych w województwie lubelskim.

Na terenie powiatu są obszary objęte europejskim programem NATURA 2000. Jest to dolina środkowej Wisły i jej rozległe zielone tereny ze specyficznymi roślinami oraz chronionymi ptakami i zwierzętami. Ponadto Pradolina Wieprza posiada status chronionego krajobrazu. Obszary Natura 2000 znajdują się na terenie gminy Stężyca i  miasta Dęblin.

Na terenie powiatu występują również zasoby naturalne surowców kopalnych w postaci kruszywa, piasku, gliny. Gminy, w których zlokalizowano kopalnie to Ryki, Kłoczew i Ułęż. Gmina Stężyca posiada zasoby gazu ziemnego, ropy naftowej oraz pokłady torfu, piasku, gliny i węgla brunatnego.

Struktura gruntów w Powiecie Ryckim

(źródło: WUS w Lublinie, dane z 2005 r.)1.

Rodzaje użytków

Powierzchnia w ha

2.

Użytki rolne ogółem

W tym:


grunty orne

sady


łąki

pastwiska39600
29970

825

6448

2357

3.

Lasy i grunty leśne

13282

4.

Pozostałe grunty

8672

2.4 WALORY TURYSTYCZNE i DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU

Szanse rozwoju Powiatu Ryckiego należy upatrywać w rozwoju funkcji turystycznych powiatu. Aby to osiągnąć celowi temu powinien być podporządkowany cały szereg działań społeczno – gospodarczych. Ponadto należy wyznaczyć kierunki tych działań tak, aby doprowadzić nie tylko do aktywizacji jednostek z branży turystycznej, ale także dać impuls rozwojowi dla innych sektorów gospodarki takich jak transport, komunikacja, łączność, przemysł lokalny, rolnictwo ekologiczne, handel, usługi, produkcja pamiątek i ekologicznej żywności, działalność finansowa, i ubezpieczeniowa. Przede wszystkim należy stworzyć warunki do rozwoju: ruchu turystycznego, także w szkołach, turystyki kwalifikowanej, turystyk tranzytowej, turystyki objazdowej, turystyki pobytowej i agroturystyki. Istnieje pilna potrzeba rozwoju turystycznej bazy – hotelowo – żywieniowej, rekreacyjnej i sportowej, a także podjęcie działań zmierzających do budowy sieci informacji turystycznej, rozbudowy sieci turystycznych szlaków pieszych, budowy turystycznych szlaków wodnych i rowerowych oraz ścieżek rowerowych. w celach turystycznych należy wykorzystać tereny położone nad dwoma rzekami: Wisłą i Wieprzem, u ujścia Wieprza do Wisły, duże ilości czystych jezior i starorzeczy, lasy, obszary chronionego krajobrazu, zabytki kultury i architektury, miejsca i obiekty pamięci narodowej. Lotnisko w Dęblinie i  Aeroklubu i „ Orląt” można wykorzystać do organizowania rejsów wycieczkowych jak również do uprawiania spadochroniarstwa czy szybownictwa. Lotnisko w Dęblinie winno stać się miejscem wielu ciekawych imprez lotniczych. Powiat Rycki powinien aspirować do stania się konkurencyjnym turystycznie na nowo wykreowanych obszarach turystycznych: Doliny Środkowej Wisły, Pradolinie Wieprza i Małym Mazowszu, a nie tylko być bazą wypadową dla wycieczek organizowanych do Kazimierza Dolnego, Puław, Nałęczowa, Czarnolasu, Puszczy Kozienickiej czy Gór Świętokrzyskich oraz innych krain i miejscowości.

W chwili obecnej na terenie powiatu są wytyczone następujące szlaki turystyki pieszej:


 • Szlak czerwony (nie objęty ewidencją) – prowadzi w kierunku północnym z Dęblina do Wilgi przez Podzamcze koło Maciejowic. Długość szlaku 60 km. Odcinek Dęblin – Maciejowice 32 km. Początek szlaku umownie przy moście na Wiśle.

 • Szlak niebieski „Nadwiślański” – LU – 302 - n - biegnie w kierunku południowym z Dęblina do Annopola PKS przez Gołąb, Puławy, Kazimierz Dolny, Piotrowin, Józefów. Długość szlaku 109 km. Odcinek Dęblin – Puławy 20 km. Początek szlaku przy dworcu PKP w Dęblinie, gdzie znajduje się m.in. Dęblińskie Centrum Informacji.

 • Szlak zielony „Generała Franciszka Kleeberga” – LU – 152 – z - prowadzi na wschód z Dęblina do Kocka przez Bobrowniki, Kośmin, Sarny, Żabiankę, Sobieszyn, Wolę Gułowską i Charlejów. Długość szlaku 72,7 km. Odcinek Dęblin – Sobieszyn 24 km. Początek szlaku na środku przeprawy mostowej na Wiśle pod Dęblinem.

 • Szlak zielony „Pułkownika Dionizego Czchowskiego” – MZ – 152 – z - wiedzie na zachód od środka przeprawy mostowej na Wiśle pod Dęblinem do Zwolenia przez Zajezierze, Sieciechów, Garbatkę w województwie mazowieckim. Jest on przedłużeniem szlaku zielonego „Generała Franciszka Kleeberga”. Długość szlaku 58,2 km.

 • Szlak żółty spacerowy – LU – 5550 – y - prowadzi wokół Dęblina. Początek i koniec szlaku znajduje się przystanku PKS Rynek, naprzeciwko Ratusza Miejskiego. Łączna długość trasy 10,8 km.

W Powiecie Ryckim są również nie wytyczone trzy szlaki wodne. Są nimi:

 • Szlak kajakowy Wieprzem z Kocka do Dęblina – jest niezwykle malowniczy. Na tym odcinku rzeka wije się licznymi zakolami. Przebiega koło Jeziorzan, Drążgowa, zajazdu w Sarnach położonego w pobliżu przeprawy mostowej, Bobrownik, Masowa. Długość spływu ok. 68 km.

 • Szlak kajakowy Wisłą z Kazimierza Dolnego do Dęblina jest również piękny. Rzeka jest tu jeszcze do końca nie uregulowana, co nadaje spływowi uroku. Długość spływu ok. 32 km.

 • Szlak wodny Wisłą z Dęblina do Kazimierza Dolnego – można pokonać go płynąc pod prąd w ciągu dwóch dni, także łodzią żaglową.

Powiat Rycki posiada bogate tradycje historyczne i kulturowe. Udokumentowana historia tego obszaru sięgają XIV w. ale wykopaliska archeologiczne potwierdzają obecność ludzi na tym terenie już w okresie paeolitu. Najstarsze znaleziska wyrobów ludzkich pochodzą z Dęblina z końca paleolitu schyłkowego. Charakterystyczne wyroby tej kultury, grociki strzał do łuków odkryto w Dęblinie, Irenie, Krukówce, Kleszczówce.

Kolejnymi są ślady ludności mezolitycznej odkryte w Dęblinie, Irenie, Krukówce, która prowadziła gospodarkę zbieracko – łowiecką.

Pierwszą neolityczną ludnością osiadłą w tych okolicach jest ludność kultury pucharków lejkowatych, poznaną z odkryć w Irenie i Pawłowicach. z Dęblina lub najbliższej okolicy pochodzą znaleziska siekierek kamiennych kultury amfor kulistych.

W końcu młodszej epoki kamienia, ok. 2800 r. p.n.e. przybywają nad dolinę Wieprza grupy ludności kultury ceramiki sznurowej. Zabytki tej kultury znaleziono w Bobrownikach, Podwierzbiu, Stawach, Drążgowie i Ułężu.

Drugi okres epoki brązu i starszej epoki okresu żelaza reprezentują znaleziska kultury Łużyckiej odnalezione w Pawłowicach, Obłapach i Podwierzbiu.

Z końca okresu halsztackiego lub początku lateńskiego odnaleziono w Bobrownikach, Drążgowie, Masowie, Pawłowicach groby skrzynkowe i kloszowe kultury pomorskiej.

W późnym okresie lateńskim pojawia się na interesującym nas obszarze kultura przeworska reprezentowana przez znaleziska w Brześcach, Drążgowie, Masowie, Sobieszynie , Sobieszynie Kolonii.

Pod koniec II w. pojawiają się w Bobrownikach i Masowie przedstawiciele kultury wielbarskiej.

Ślady osad z okresu od IX do XIII zarejestrowano w Bobrownikach, Dęblinie, Drążgowie, Kleszczówce, Masowie, Podwierzbiu, Sędowicach.

w okresie IX-X w. w okolicy Dęblina rozwijały się osady związane ze szlakiem bursztynowym, wiodącym od Morza Czarnego nad Bałtyk. Niektóre z tych osad przekształciły się w wiekach następnych w miasta Sieciechów, Stężycę i Bobrowniki, które odgrywały ważną rolę w ówczesnym Państwie Polskim.

Na terenie Powiatu Ryckiego wpisane są do rejestru następujące zabytki nieruchome wg gmin:

Miasto Dęblin:


 • Zespół pałacowo – parkowy ( poł. XVIII - poł. XIX w.):

- pałac ,mur., wzniesiony przed 1747 r., w stylu rokokowym, przebudowany w 1747 r., klasycystyczny, odbudowany w l. 1924 – 1927 po spaleniu w l. 1915 -1918, ponownie odbudowany w l. 50 XX w. po zniszczeniu w 1944 r.,

- oficyna zachodnia, mur.,ok.1850 r., obecnie hotel,

- oficyna wschodnia, mur., ok. 1850 r. obecnie hotel,

- dom ogrodnika mur., k. XVIII w.,

- kordegarda, mur.,1770 r.,

- willa komendanta szkoły lotniczej, mur., l.20 XX w.,

- pięć willi , rodzin oficerów szkoły lotniczej, mur., i. 20 XX w.,

- budynek portu lotniczego, mur., l. 20 XX w.,

- komenda szkoły lotniczej, mur., l.20 XX w.,

- park z 1779 r., przekształcony po 1790 r., a następnie ok. 1920 r. • Twierdza Dęblin – fortyfikacje na prawym brzegu Wisły:

- cytadela, murowana 1838 – 1845, cały budynek koszarowo magazynowy murowany, zabudowania wewnątrz cytadeli - murowana, fortyfikacje murowano – ziemne, fortyfikacje i budynki na przedpolu umocnień bastionowych,

- zespół Reduty Generała Kąckiego, murowano – ziemne, koniec XIX w.,

- pozostałości Reduty Generała Zajączka, k. ziem., XIX w.,

- fort II Mierzwiączka, mur. – ziem.,1879 -1882,

- pozostałości fortu III Dęblin, mur. – ziem., 1879 – 1882.


 • Zespół dworca Kolei Nadwiślańskiej ( k. IXX pocz. - XX w.,):

- budynek dworca ( część wschodnia drewniana, część zachodnia murowana,) z końca IXX i początku XX w.,

- budynek administracyjny tzw. Belweder, murowany, z końca IXX w.,

- dawna parowozownia, murowana, z końca IXX w.,

- dawne ambulatorium kolejowe, murowane, z 1923 r., obecnie apteka i dom mieszkalny,

- zespół domów pracowników kolei, drewniany, z końca XIX w. i murowany z 1923 r.,

- wieża ciśnień, murowana z 1920r.,

- lokomotywownia, murowana z l. 30 XX w.,

- wieża ciśnień, murowana z1942 r.,

- żuraw wodny, żeliwny z l. 30 XX w.


 • Układ urbanistyczny i  komunikacyjny dawnej osady Irena (obecne centrum miasta Dęblin 2 poł. XIX i  k. XIX w. oraz pocz. XX w.):

- magistrat, murowany, z ok. 1880 r.,

- apteka dom aptekarza mur., drew., z końca XIX w.,

- dawne kasyno wojskowe, drewniane końca XIX w.,

- budynek administracyjny, mur., drewn., k. XIX w.,

- domy drewniany z pocz. XX w., ul. Warszawska,

- domy murowany, z pocz. XX w., ul. Okólna, Warszawka.Gmina Kłoczew:

 • dwór, rządcówka, budynki gospodarcze i park krajobrazowy w Jagodnem oraz zespół podworski: dwie oficyny, kuźnia murowana i trzy budynki gospodarcze,

 • kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie oraz dzwonnica, kaplica p.w. św. Barbary, brama prowadząca na cmentarz kościelny i plebania,

 • zespół podworski w Zadybiu Starym, tj.: dwór, stajnia, stodoła, gorzelnia i park.

 • Resztki parku założonego w XVIII w. w  Kłoczewie


Miasto i Gmina Ryki:

Bobrowniki • Układ urbanistyczny i komunikacyjny z XV – XIX w .,

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP z XV – XX w.:

- kościół, murowany XV i XVI w.,

- brama dzwonnicza, murowana z przed 1732 r.,

- ogrodzenie, murowane XVII w.,

- plebania, murowana ok. 1926 r.,

- cmentarz Żydowski ( kirkut ), z XVIII w.,

- nagrobki na nowym cmentarzu parafialnym rzymsko – katolickim z XIX w. Brusów • Pozostałości po zespole dworskim, pocz. XX w.

Nowa Dąbia

 • Wiatrak koźlak, drewniany, ok.1920 r.

Podwierzbie

 • Zespół dworski z poł. XIX w. i pocz. XX w.

Potok

 • Wiatrak koźlak, drewniany - 1910 r.

Rososz

 • Zespół dworski z poł. XX w.,

 • Wiatrak koźlak, drewniany, pocz. XX w.

Ryki

 • Układ urbanistyczny i komunikacyjny z XVIII – XIX w.:

- domy mur., pocz. XX w., ul. Cicha, Dolna, Królewska, Objazdowa, Poniatowskiego, Rynek,

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Zbawiciela z pocz. XX w.:

- kościół, murowany, neogotycki,

- plebania murowany, pocz. XX w., • Zespół dworski pierwszej części XIX w.:

- dwór, murowany,

- park, 1. XIX w., przekształcony. • Cmentarz parafialny tzw. „ stary ”.

Gmina Stężyca:

Brzeziny


 • Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Sebastiana:

- kościół koniec XVII i poł. XVIII w., restaurowany,

- plebania, murowana 1906 r.

Nadwiślanka


 • Pozostałości Fortu „ Nadwiślanka” z XIX w.

Pawłowice

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Świętego Jakuba Apostoła, mur., XIX / XIX w.

Prażmów

 • Zespół dworski z pocz. XX w.

Stężca

 • Układ urbanistyczny i komunikacyjny ( części dawnego miasta) z XXI w. i XIX w.:

- domy, drewniany z XIX i  pocz. XX w., ul. Królewska, Rynek, Senatorska.

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Świętego Marcina BPA:

- Kościół murowany Ok.1434 r.,

- dzwonnica murowana, ok. 1830 r.,

- plebania murowana, ok. 1850 r.,


 • Pozostałości zespołu klasztornego franciszkanów:

- kościół murowany, 1790 – 1827 r.

- brama, dzwonnica, murowana, ok. 1830 r.,

- plebania, murowana, ok. 1870 r.

Gmina Ułęż:

Drążgów


 • Układ komunikacyjny z  XVI.

Podlodów

 • Zespół dworski 1. poł. XIX w. i 1. poł. XX w. z parkiem z 1. poł. XIX w.

Sarny

 • Zespół dworski 1. pol. XIX w. i 1. poł. XX w., z parkiem 1. poł. XIX w.

 • Sobieszyn

 • Zespół kościoła parafialnego p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego:

- kościół murowany, 1883 – 1886 r.,

- plebania murowana, 1883 – 1884 r.,

- kostnica, murowana, k. XIX w.,


 • Zespół pałacowy , Zespół Szkoły Rolniczej z XIX w.:

- pałac, murowany, 1790 – 1825 r.,

- dwie oficyny,murowany,1790 -1825 r.,

- zespół budynków folwarcznych, murowany, z poł. XIX i pocz. XX w.,

- brama wjazdowa z pozostałością ogrodzenia, mur., 1. ćw. XIX w.,

- trzy bramy gospodarze, mur., k. XIX w.,

- park krajobrazowy, 1.poł. XIX w.

Ułęż


 • Zespół pałacowy:

- pałac, mur., pocz. XIX w.,

- pozostałości bramy i muru oporowego, mur., z XIX w.

- park krajobrazowy z XIX w.,

- stodoła i spichlerz z pocz. XX w.,

Żabianka


 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP:

- kościół, drewniany, 1745 r.,

- dzwonnica, drewniana, XVIII w.

Ogółem jest wydanych 39 decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków. Ponadto w wykazie WKZ znajdują się zabytki objęte ochroną konserwatorską.

Do cenniejszych obiektów, które należałoby objąć ochroną konserwatorską należą zabytki techniki, tj. młyny w Grabowcach, Nowodworze, Ogonowie, Rykach, Dęblinie i Żabiance oraz stanowiska archeologiczne w Drążgowie i Sobieszynie.

W powiecie jest zarejestrowanych ponadto 569 ruchomych dóbr kultury, które są zarejestrowane w ODZ, z czego większość stanowi wyposażenie świątyń.

IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH w SFERZE EKOLOGICZNEJ, KULTUROWEJ i TURYSTYCZNEJ:

 • niedostateczny poziom świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców powiatu ryckiego (dzikie wysypiska śmieci, brak systemu odbioru śmieci)

 • brak informacji turystycznej

 • niezadowalająca ilość infrastruktury turystycznej (obiekty, baza noclegowa i żywieniowa, szlaki turystyczne)

 • słaba promocja powiatu, brak oferty turystycznej powiatu i słabo rozwinięty marketing turystyczny

 • mała ilość gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych

 • mała oferta kulturalna dla turystów i mieszkańców powiatu

 • niewykorzystanie istniejących akwenów wodnych na zbiorniki rekreacyjne i retencyjne

 • brak oczyszczalni ścieków w większości gmin Powiatu Ryckiego

 • brak infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (obiekty sportowe, niewystarczająca ilość pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych oraz brak wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego)

 • niewystarczająca sieć kanalizacyjna


3. SFERA DEMOGRAFICZNO – SPOŁECZNA

3.1 DEMOGRAFIA POWIATU

Powiat Rycki zamieszkuje 59 151 mieszkańców (wg danych GUS, stan na 31.12.2006), w tym kobiety stanowią 49,93% ogółu populacji. Na terenie powiatu w ośrodkach miejskich mieszka 27708 osób, natomiast na obszarach wiejskich 31443 osoby. Najważniejszymi ośrodkami miejskimi powiatu są Dęblin i Ryki, w których mieszka ponad 46% mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia na terenie powiatu wynosi 96 osób na km2, dla porównania średnia gęstość zaludnienia na obszarze województwa lubelskiego wynosi 87 osób na km2. Powiat charakteryzuje dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynoszący 0,1. Osoby niepełnosprawne stanowią około 16 % ogółu mieszkańców powiatu.

Saldo migracji stałej w 2005 roku było ujemne i wyniosło w liczbach bezwzględnych -371 osób. w 2005 roku wskaźnik feminizacji kształtował się na poziomie 100K/100M.

Według prognoz GUS liczba ludności na terenie powiatu ryckiego będzie ulegała stopniowemu zmniejszeniu.


Wskaźnik modułu gminnego dla Powiatu Ryckiego

(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych)Powiat Rycki

Wskaźnik modułu powiatowego

Nazwa wskaźnika

jednostka

2002

2003

2004

2005

2006

zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

osoba

13,1

9,7

13,5

10,9

3,2

rozwody na 1000 ludności

para

0,7

0,5

0,6

0,8

0,7

ludność na 1 km2

osoba

99

99

98

97

96

kobiety na 100 mężczyzn

osoba

100

100

100

100

100

małżeństwa na 1000 ludności

para

6

6,3

5,1

5,7

6,2

urodzenia żywe na 1000 ludności

osoba

9,9

10

9,7

10,6

10,4

zgony na 1000 ludności

osoba

10,5

10,2

10,6

9,7

10,3

przyrost naturalny na 1000 ludności

osoba

-0,7

-0,2

-0,9

0,8

0,1

3.2 STRUKTURA BEZROBOCIA i RYNEK PRACY

Bezpośrednim wynikiem procesów wolnorynkowych i prywatyzacyjnych związanych z przemianami w gospodarce narodowej, było pojawienie się bezrobocia. Przemiany struktur gospodarczych dotknęły również powiat rycki. Procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne prowadzone w zakładach znajdujących się na terenie powiatu, spowodowały znaczne ograniczenia w zatrudnieniu i poważny wzrost bezrobocia.Według danych GUS z 2006 roku na terenie Powiatu Ryckiego zarejestrowano 3 499 bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły ponad 50 % ogółu bezrobotnych. w strukturze bezrobocia przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31%) i policealnym, w tym średnie zawodowe (30,8 %) oraz osoby wykształcenie gimnazjalnym i niższym (22, 3%). w strukturze wiekowej bezrobotnych przeważają osoby młode w wieku od 25 do 34 wieku życia (45 % ogółu bezrobotnych). Osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich stanowią 54, 6% ogółu bezrobotnych. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowią zaledwie 7, 7 %. Struktura bezrobocia w powiecie charakteryzuje się dominacją osób w wieku mobilności zawodowej i wysokim udziałem osób z niskimi kwalifikacjami.
Według danych GUS liczba pracujących ogółem na terenie Powiatu Ryckiego wynosi 8 373 osoby, uwzględniając pracujących w rolnictwie indywidualnym liczba ta obejmuje 15 876 osób. Struktura rynku pracy w 2006 roku kształtowała się następująco:

 • sektor rolniczy – 7 424 osoby

 • sektor przemysłowy – 3 151 osób

 • sektor usługowy (usługi rynkowe) – 2 263 osoby

 • sektor usługowy (usługi nierynkowe) – 2 845 osób

Większość mieszkańców Powiatu Ryckiego znajduje zatrudnienie w ośrodkach miejskich (Ryki, Dęblin). Do większych zakładów pracy na terenie Powiatu Ryckiego należą m.in.:

Lp

Nazwa zakładu pracy

Liczba zatrudnionych

Dział gospodarki i charakter prowadzonej działalności

1

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Polski Ogród” w Rykach

363

Działalność produkcyjna - przetwórstwo owocowo-warzywne

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Jan Miłosz w Rykach

110

Działalność produkcyjna - szycie odzieży

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Agat” w Rykach

40

Działalność produkcyjna - szycie odzieży

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Bomax” w Rykach

35

Działalność produkcyjna - szycie odzieży

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Marex” w Pawłowicach

80

Działalność produkcyjna - szycie odzieży

6

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Rykach

126

Handel hurtowy i detaliczny

7

Spółdzielnia Mleczarska w Rykach

340

Działalność produkcyjna - przetwórstwo mleczarskie

8

PPHU „Romex” Wytwórnia Zniczy w Rykach

20

Działalność produkcyjna - wyrób zniczy

9

PPHU „Pumar” w Rykach

32

Handel - sprzedaż artykułów różnego pochodzenia

10

Hurtownia Spożywcza „Eldorado” w Rykach

24

Handel - sprzedaż artykułów spożywczych

11

Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego w Zalesiu

30

Budownictwo - usługi budowlane

12

Spółdzielczy Zakład Techniczno-Handlowy „Ermet” w Rykach

31

Działalność produkcyjna - produkcja konstrukcji metalowych i ich części

13

PPHU „Vio-Mac” w Rykach

19

Handel - sprzedaż artykułów różnego pochodzenia

14

„JUWENT” s.c. w Rykch

172

Działalność produkcyjna

15

„ALLMIZ” Spólka z. o.o. Chłodnia w Dęblinie

66

Chłodnia artykułów spożywczych

16

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Dęblinie

381

Zagadnienia obronności kraju

17

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Dęblinie.

80

Zagadnienia sanitacji na terenie miasta i okolic

18

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie

360

Naprawa sprzętu inżynieryjnego

19

Jednostka Wojskowa Twierdza w Dęblinie

204

Obronność kraju

20

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Dęblinie

229

Ochrona zdrowia

21

JMP Stężyca

100

Gospodarstwo ogrodnicze

Do zakładów zatrudniających największą liczbę pracowników należą: „Polski Ogród” i Spółdzielnia Mleczarska - zlokalizowane w Rykach oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 i Wojskowe Zakłady Inżynieryjne - w Dęblinie.


4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

4.1 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Na terenie Powiatu Ryckiego funkcjonuje sieć szkół obejmująca: szkoły wyższe, szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne oraz szkoły podstawowe. Są to:
 • Szkoły Wyższe:

 1. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 2. Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach
 • Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Rycki:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach

 2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach

 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach

 4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

 5. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie

 6. Zespół Szkół im. Kajetana hr.Kickiego w Sobieszynie
 • Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez gminy i MON:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Dęblinie im. 15 PP „ Wilków” – miasto Dęblin

 2. Liceum Ogólnokształcące w Sobieszynie – gmina Ułęż

 3. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury w Dęblinie – MON

Dodatkowo na terenie powiatu ryckiego funkcjonują 34 Szkoły Podstawowe oraz 15 Gimnazjów.Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Rycki

(źródło: Starostwo Powiatowe w Rykach, stan na dzień 30 września 2006 i 2007)Szkoła

2006/2007 - uczniowie

2007/2008

uczniowie

Różnica

2006/7 oddziały

2007/8 oddziały

Różnica

LO w Rykach

369

365

-4

12

12

-

ZSZ Nr 1 w Rykach

837

779

- 58

32

32

-

ZSZ Nr 2 w Rykach

734

795

+ 61

29

31

+2

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

563

497

- 66

23

22

-2

ZSZ Nr 2 w Dęblinie

806

734

- 72

29

27

-2

ZS w Sobieszynie

213

163

- 50

9

7

-2

Ogółem uczniowie w szkołach prowadzonych przez powiat rycki:

3522

3333

- 189

134

131

-3

Uczniowie szkół niepublicznych

1076

1364

+ 288


OGÓŁEM:

4598

4697

+ 99

134

131

-3

Na terenie Powiatu Ryckiego działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie .

Aktualna sieć szkolnictwa zaspakaja rzeczywiste potrzeby społeczne. Szkoły zlokalizowane na terenie Powiatu Ryckiego obejmują wszystkie miejscowości gminne.

Mieszkańcy powiatu mają do swojej dyspozycji sieć miejskich i gminnych Bibliotek Publicznych obejmującą 19 placówek publicznych wraz z filiami (w tym na obszarach wiejskich 14). W 2006 r. zarejestrowano 10 894 czytelników, którzy wypożyczyli 218 572 wolumeny. Na 100 mieszkańców przypada średnio 18,4 czytelników, w tym na wsi 13,6 czytelników, a wypożyczeń 370, w tym na wsi 269. Biblioteki posiadają bogate księgozbiory liczące 204 053 wolumeny, w tym na wsi 107 726 wolumenów.

Oprócz bibliotek publicznych w każdej szkole działają biblioteki szkolne. Ponadto działa Biblioteka Pedagogiczna w Rykach z bogatym księgozbiorem pedagogicznym oraz Biblioteka Główna WSOSP w Dęblinie i Biblioteka Klubu WSOSP w Dęblinie. w 2008 utworzono Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rykach.

4.2 OCHRONA ZDROWIA i OPIEKA SPOŁECZNA

Usługi medyczne dla mieszkańców Powiatu Ryckiego świadczą zakłady opieki zdrowotnej: publiczne i niepubliczne. Usługi zdrowotne świadczone są w następującym zakresie: 1. Lecznictwo zamknięte:

 • 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie,

 • „Klinika” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie – Szpital w Rykach wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym;

B. Podstawowa Opieka Zdrowotna:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rykach – Ośrodek Zdrowia w Nowodworze,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie;

 • Ambulatorium z Izbą Chorych-Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej 3248;

 • Ambulatorium z Izbą Chorych-Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej 3823;

 • Przychodnia Kolejowa – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. w Dęblinie;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzinna Przychodnia Lekarska” s.c. w Dęblinie;

 • 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAN - DEM” w Kłoczewie;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIVITA” s.c. w Ułężu;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” s.c. w Rykach;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz rodzinny” Przychodnia Specjalistyczna w Rykach;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy;

C. Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Rykach;

 • „Klinika” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie – Przychodnia Specjalistyczna w Rykach;

 • Przychodnia Kolejowa – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. w Dęblinie;

 • 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIVITA” s.c. w Ułężu;

 • Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED NZOZ H. Kołodziejek, D. Kołodziejek w Rykach;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Special Medyk” w Rykach;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzinna Przychodnia Lekarska” s.c. w Dęblinie;

Dodatkowo na terenie powiatu działają 2 indywidualne praktyki pielęgniarki rodzinnej, zakłady świadczące usługi z zakresu: stomatologii, rehabilitacji leczniczej, logopedii, opieki długoterminowej, leczenia psychiatrycznego i uzależnień, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz realizujące programy profilaktyczne (tj.: program profilaktyki chorób układu krążenia, program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, program profilaktyki raka szyjki macicy) oraz 22 apteki.

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Powiatu Ryckiego zajmują się:


  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna