Spis treści obszar I czas realizacji strategii rozwoju lokalnego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w RykachPobieranie 0.64 Mb.
Strona2/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach;

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wspólny dla Powiatów Puławskiego i Ryckiego);

 • Ośrodek Wsparcia w Rososzy;

 • Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Ryckim;


 • Dom Pomocy Społecznej im. siostry Heleny Drozdowskiej w Rososzy;

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie;

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach;

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie;

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie;

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze;

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach;

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy;

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu;

 • Dom Pomocy „Słoneczny” w Podlodowie (fundacja prywatna).

  Zakres zadań dotyczących problemów społecznych w Powicie Ryckim określa „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”.
  4.3 INFRASTRUKTURA SPORTOWA i KULTURY

  Działalność kulturalna w Powiecie Ryckim jest prowadzona i rozwijana przez domy/ośrodki kultury oraz lokalne stowarzyszenia. Aktywność społeczna, kulturalna, sportowa i krajoznawczo- turystyczna na terenie Powiatu Ryckiego przybiera różne formy. Zaliczyć tu można przede wszystkim działalność: instytucji obsługi kultury w dużej mierze będących skutkiem realizacji zadań własnych gminy (jako część infrastruktury społecznej - np. biblioteka, ośrodek kultury), działalność stowarzyszeń lokalnych czy cykliczne organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i krajoznawczo- turystycznych na szczeblu powiatu i gmin.

  Na obszarze Powiatu Ryckiego działają następujące ośrodki kultury:


  • Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Rykach,

  • Miejski Dom Kultury w Dęblinie,

  • Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie,

  • Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy,

  • Gminny Ośrodek Kultury w Ułężu

  oraz Klub Uczelniany Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
  Dodatkowo aktywnie działają liczne stowarzyszenia, które organizują różne imprezy lokalne. Są to m.in.:

  • Dęblińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „DISON” w Dęblinie,

  • Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Rykach,

  • Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych,

  • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej w Dęblinie,

  • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej w Rykach,

  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rykach,

  • Zarząd Rejonowy w Dęblinie Polskiego Czerwonego Krzyża,

  • Rodzinny Klub Abstynenta „Krokus” w Dęblinie,

  • Stowarzyszenie Charytatywne im. św. EliaszaDęblinie,

  • Stowarzyszenie Diabetyków w Dęblinie,

  • Stowarzyszenie „Koło Sobieszyniaków”,

  • Stowarzyszenie Klubu Kobiet po Mastektomii „AMAZONKI”Dęblinie,

  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach

  • Stowarzyszenie Regionalne „MAŁE MAZOWSZE” w Rykach,

  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Powiatu Ryckiego,

  • Oddział Okręgowy w Dęblinie Stowarzyszenia Romów w Polsce,

  • Towarzystwo Przyjaciół Bobrownik,

  • Towarzystwo Przyjaciół Dęblina,

  • Towarzystwo Przyjaciół Ryk,

  • Towarzystwo Przyjaciół Stężycy,

  Na terenie gmin Powiatu Ryckiego znajdują się świetlice i kluby wiejskie. Nie spełniają one wymogów niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej dla mieszkańców. Stąd potrzeba ich modernizacji i doposażenia w niezbędny sprzęt. Dodatkowo na terenie gmin działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które również wymagają doposażenia. Na terenie powiatu działają liczne koła gospodyń wiejskich oraz koła łowieckie i wędkarskie.

  W Powiecie Ryckim organizowane są cyklicznie następujące imprezy kulturalne. Są to m.in.:


  • Dni Dęblina,

  • Dni Pawłowic,

  • Dni Ryk,

  • Dni Stężycy,

  • Dożynki Powiatowe,

  • Festiwal Lotniczy w Zadybiu Starym,

  • Konkurs Recytatorski im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej,

  • Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,

  • Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych,

  • Powiatowy Przegląd Piosenki Ludowej,

  • Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ŚPIEWAJACY SŁOWIK”,

  • Wojewódzki Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie,

  • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych.

  Działalność kulturalna, sportowa i krajoznawczo- turystycznaPowiecie Ryckim skupia się również w placówkach oświatowych. Dodatkowo istniejące na terenie powiatu sekcje ośrodków kultury kultywują tradycje regionalne i kulturę ludową. Są to przede wszystkim:

  • Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „RYKI”,

  • Kapela „POŚPIECHY”,

  • Kapela „RYKOWIACY”,

  • Zespół Pieśni i Tańca „BRZOZOWIACY”,

  • Zespół Pieśni i Tańca „DĘBLINIACY”,

  • Chór Seniora „JESIENNA RÓŻA” z Dęblina

  • Chór Seniora „RELAX” z Ryk,

  • Chór Seniora „ZORZA” ze Stężycy.

  Na terenie Powiatu Ryckiego aktywnie działają kluby i ogniwa sportowe, m.in.:

  • Katedra Wychowania Fizycznego WSOSP w Dęblinie,

  • Miejski Klub Sportowy „RUCH – RYKI”,

  • Klub Sportowy „AMATOR LEOPOLDÓW - ROSOSZ”,

  • Miejski Klub Sportowy „TUR” w Rykach,

  • Kolejowy Klub Sportowy „CZARNI - DĘBLIN”,

  • Ludowy Klub Sportowy „MAZOWSZE – STĘŻYCA”,

  • Uczniowski Klub Sportowy „BUDO” w Dęblinie,

  • Uczniowski Klub Sportowy „LIBERO” w Dęblinie,

  • Uczniowsko Ludowy Klub Sportowy „BRZOZOWIAK” w Sobieszynie,

  • Uczniowsko Parafialny Klub Sportowy „ARKA” w Rykach,

  • Uczniowski Klub Sportowy „LEGION” w Grabowie Szlacheckim,

  • Uczniowsko Parafialny Klub Sportowy „BŁĘKITNI” w Leopoldowie

  Ogółem na terenie powiatu działa 50 klubów sportowych.
  Działalność krajoznawczo- turystyczną w Powiecie Ryckim prowadzą:

  • Biuro Turystyki Szkolnej,

  • Lokalna Organizacja Turystyczna „ Powiśle” w Dęblinie,

  • Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. A. Sochackiego,

  • Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Dęblinie,

  • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział WSOSP w Dęblinie.

  Cyklicznymi imprezami krajoznawczo - turystycznymi w Dęblinie organizowanymi przez Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego są:  • Dni Turystyki,

  • Rajd „ Orlika”,

  • Rajd Pamięci Narodowej,

  • Rajd Przyjaciół Dęblina,

  • Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego,

  • Zlot Pamięci 15 PP „ Wilków”,

  • Złaz Legionistów,

  • Złaz „Topienie Marzanny”;

  przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Dęblinie to:

  • Turystyczne Ostatki,

  • Złaz Dęblińskiego Klubu Turystyki Górskiej.

  Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Rycki posiadają własną bazę sportową.
  Do dyspozycji uczniów są trzy sale gimnastyczne o wymiarach powyżej 24x12 m oraz trzy sale poniżej 24x12 m.

  W szkołach istnieją boiska:  • do koszykówki – 2

  • do piłki ręcznej – 3

  • do siatkówki – 5

  • do tenisa ziemnego – 4

  • uniwersalne – 2

  W Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie funkcjonuje strzelnica do strzelań do 50m.

  Obecna baza sportowa nie w pełni zaspakaja potrzeby dydaktyczne szkół. Zasadnym jest rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez budowę nowych sal i boisk oraz modernizację już istniejących.

  Stąd istnieje zapotrzebowanie na rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej obejmującej przede wszystkim: tworzenie boisk sportowych i lokalnych placów zabaw, a także wyznaczenie nowych turystycznych szlaków pieszych i rowerowych.


  IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH w SFERZE SPOŁECZNEJ:

  • niski poziom kwalifikacji zawodowych bezrobotnych

  • migracje mieszkańców do aglomeracji miejskich

  • wysoki poziom bezrobocia na terenach wiejskich

  • niewielka świadomość społeczna na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych

  • stałe zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach z powodu niżu demograficznego,

  • brak zaplecza sportowego i rekreacyjnego (sale gimnastyczne, boiska, place

  zabaw)

  • niskie nakłady finansowe na kształcenie zawodowe

  • brak dostosowania kierunków kształcenia do problemów rynku pracy

  • brak domu dziennego pobytu dla osób starszych

  • niskie zaangażowanie społeczne mieszkańców

  • brak poradni rodzinnej

  • brak placówek opiekuńczo- wychowawczych (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze)

  • brak ośrodka interwencji kryzysowej

  • brak wyposażenia warsztatów szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne

  • brak mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze

  • wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych i wzrost ilości osób bez kwalifikacji

  i bezrobotnych po 50 roku życia


  5.SFERA GOSPODARCZA

  5.1 STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

  Sektor gospodarczy Powiatu Ryckiego, reprezentują podmioty gospodarcze zlokalizowane głównie w ośrodkach miejskich (Ryki i Dęblin). Tuż przed zmianami systemowymi w Polsce


  /1988 r./ na obszarze Powiatu Ryckiego było łącznie 500 podmiotów gospodarczych osób fizycznych i spółek cywilnych. Na początku lat dziewięćdziesiątych nowe, sprzyjające warunki formalno-prawne spowodowały rozwój zakładów i przedsiębiorstw osób fizycznych, których liczba szybko wzrastała: w 1995 ponad dwukrotnie, w 1996 - trzykrotnie. w ostatnich latach obserwujemy tendencję w miarę stabilną, co jest uwarunkowane ogólnymi tendencjami na rynku.
  Podmioty gospodarcze osób fizycznych i spółek cywilnych

  zarejestrowanych w rejestrze REGON w Powiecie Ryckim

  (źródło: Starostwo Powiatowe w Rykach)

  Lata

  Powiat Rycki

  Dęblin

  Ryki

  Tereny wiejskie

  2002

  3082

  1080

  948

  1054

  2003

  3207

  1080

  983

  1144

  2004

  3133

  1090

  958

  1085

  2005

  3157

  1103

  958

  1096

  2006

  3101

  1077

  929

  1095

  Podmioty gospodarcze Powiatu Ryckiego zarejestrowane w rejestrze REGON

  (źródło: Starostwo Powiatowe w Rykach)

  Rodzaj podmiotów

  2004

  2005

  2006

  Przedsiębiorstwa państwowe

  1

  1

  1

  Spółki prawa handlowego

  66

  68

  70

  w tym z udziałem kapitału zagranicznego

  12

  11

  11

  Spółdzielnie

  25

  25

  25

  Zakłady osób fizycznych

  2902

  2924

  2869  Położenie Powiatu Ryckiego sprzyja rozwojowi gospodarczemu ze względu na przebiegające ważne linie komunikacyjne drogowe i kolejowe. Zakłady o dużej renomie to m.in.: w Rykach: Spółdzielnia Mleczarska - producent doskonałych serów, JUWENT - znany w kraju producent urządzeń termowentylacyjnych, drzwi antywłamaniowych, okien PCV, Pumar - producent stolarki okiennej a w Dęblinie: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne czy też Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3. Funkcjonuje także w Rykach zakład „Polski Ogród” - producent soków i mrożonek. w Stężycy działa Gospodarstwo Ogrodnicze Jarosława i Marii Ptaszek - największy w Polsce producent anturium i jeden z najnowocześniejszych na świecie producentów róż. Na obszarze powiatu /gmina Stężyca/ występują duże zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej oraz niewielkie złoża węgla brunatnego. Stwarza to realną szansę rozwoju tego obszaru umożliwiającego wzrost zatrudnienia i poprawy dochodów mieszkańców. Ponadto na terenie powiatu występują zasoby piasku budowlanego /Stężyca/ oraz żwiru /Nowodwór i Kłoczew/.

  W Rykach zlokalizowano istotne dla mieszkańców i przedsiębiorców instytucje administracyjne, wymiaru sprawiedliwości, ubezpieczeń społecznych. w Rykach i Dęblinie działają oddziały największych banków o zasięgu krajowym.

  Powiat generalnie jest słabo uprzemysłowiony, koncentracja przemysłu występuje głównie na terenie dwóch obszarów miejskich. Pozostałe gminy wchodzące w skład powiatu mają charakter typowo rolniczy.
  5.2 ROLNICTWO

  Podstawą gospodarki Powiatu Ryckiego jest rolnictwo, ogrodnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze. Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku użytki rolne stanowią 57,5 % powierzchni powiatu, w tym grunty orne 43,6 %, sady 1,2 % a  łąki i pastwiska 12,9 %.

  Struktura bonitacyjna gruntów ornych jest dość złożona. Grunty II klasy bonitacyjnej stanowią 0,5 % gruntów ornych. Grunty klasy III a i b stanowią 21 %, a klasy IV a  i b 38 %. Natomiast grunty najsłabszej klasy bonitacyjnej stanowią 39 % ogólnej sumy gruntów ornych. Południowo- zachodnia część powiatu posiada gleby w większości dobrych klas bonitacyjnych, natomiast część północna i północno wschodnia posiada gleby w większości słabych klas bonitacyjnych. Środkowo centralna część powiatu posiada w większości glebę zaliczaną do dobrej klasy bonitacyjnej. Największa ilość gruntów o dobrej klasie bonitacyjnej występuje na terenie gmin: Ryki, Ułęż i Kłoczew.

  Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku na terenie Powiatu Ryckiego funkcjonuje 8 516 gospodarstw rolnych. w powiecie ryckim przeważają gospodarstwa o powierzchni od 2-10 ha (58 %), niewielki procent stanowią gospodarstwa powyżej 10 ha (18,5 %), pozostałe


  to gospodarstwa do 2 ha. w chwili obecnej na terenie powiatu działają 2 gospodarstwa agroturystyczne oraz 16 gospodarstw ekologicznych, które posiadają certyfikat. Działalność rolnicza jest podstawowym źródłem zarobkowania dla większości mieszkańców gmin Powiatu Ryckiego. Na terenie powiatu rozwija się przede wszystkim przetwórstwo owocowo-warzywne, wyspecjalizowana hodowla ryb oraz indywidualne ogrodnictwo. Produkcja rolnicza ukierunkowana jest głównie pod produkcję zakładów przetwórstwa rolno– spożywczego. Ze względu na wysokie walory turystyczne powiatu, część mieszkańców widzi szansę w prowadzeniu działalności agroturystycznej jako dodatkowego źródła dochodu.

  IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH w SFERZE GOSPODARCZEJ:

  • rozdrobnienie struktury agrarnej gospodarstw rolnych

  • niedoinwestowanie gospodarstw rolnych

  • brak zorganizowanego systemu zbytu produktów rolnych

  • słaba organizacja infrastruktury rolniczej

  • mała liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych

  • brak inwestorów zewnętrznych

  • brak kapitału inwestycyjnego

  • brak przygotowanych terenów inwestycyjnych

  • niskie ceny zbytu produktów rolnych

  • zły stan techniczny dróg dojazdowych do pól

  • brak zakładów przetwórstwa rolno- spożywczego na terenie powiatu w szczególności posiadających certyfikaty do produkcji zdrowej żywności

  • brak umów kontraktacyjnych dla rolników, brak cen gwarantowanych na produkty rolne

  • brak grup producenckich

  • starzenie się mieszkańców wsi, brak młodych ludzi którym można przekazać gospodarstwo rolne

  • brak zainteresowania uprawami ekologicznymi i roślin energetycznych

  • mała dostępność do sieci internetu

  • brak zagospodarowania wielu obiektów powojskowych, pokolejowych i po zakładach państwowych


  6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

  6.1 KOMUNIKACJA

  Przez powiat rycki biegną dwie główne drogi kolejowe: Lublin- Dęblin- Warszawa - tzw. trasa nadwiślańska ze stacją rozrządową w Dęblinie w kierunku Dęblin-Łuków, obie z przystankami na obszarach wiejskich, umożliwiającymi korzystanie z transportu kolejowego oraz trzy drogi: krajowa nr 17 łącząca Gdańsk z Warszawą, Lublinem i Zamościem, a dalej biegnąca do Lwowa, droga krajowa nr 48 Tomaszów Mazowiecki - Warka - Dęblin-Kock oraz droga nr 801 /dotychczasowa krajowa, a od stycznia 2000 r. jako wojewódzka/ łącząca Warszawę z Puławami przez Dęblin i Stężycę, (tzw. trasa „SŁONECZNA”), a dalej biegnąca do Lublina przez Kurów lub Kazimierz Dolny i Nałęczów. w granicach administracyjnych powiatu posiadają łączną długość 63,181 km, z tego droga nr 17 - 15,044 km, nr 48 - 30,000 km, a 801 - 18,177 km. Drogi te są spinającymi całą sieć dróg kołowych na obszarze Powiatu Ryckiego.

  Podział dróg według własności przedstawia poniższa tabela. Wynika z niej, że jedynie drogi krajowe i wojewódzkie są w całości utwardzone. Utwardzenia wymaga 18,83% tj. 64,11 km dróg powiatowych i 54,27% tj. 197 km dróg gminnych i lokalnych oraz wszystkie drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

  Podział dróg według własności na obszarze Powiatu Ryckiego*

  Lp

  Rodzaj drogi wg własności

  Ogółem

  W tym utwardzonych  km

  %

  km

  %

  1

  Krajowe

  45,044

  6,2

  45,044

  100,00

  2

  Wojewódzkie

  18,177

  2,4

  18,177

  100,00

  3

  Powiatowe

  340,39

  44,2

  276,28

  81,17

  4

  Gminne i lokalne miejskie

  363,00

  47,2

  166,00

  45,73

  5

  Razem

  766,61

  100,0

  505,50

  65,94

  * według stanu na dzień 31.12. 2000 r.

  6.2 INFRASTRUKTURA SANITARNA

  SIEĆ WODOCIĄGOWA

  W Powiecie Ryckim długość sieci wodociągowej wynosi 420 km, dającej połączenia wodociągowe do 7663 budynków mieszkalnych. Roczne zużycie wody na jednego mieszkańca szacuje się na poziomie 23,9 m3, co odpowiada ok. 2,0 m3/mieszkańca miesięcznie.


  Infrastruktura techniczna – wodociągi w Powiecie Ryckim

  (źródło: Wojewódzki Urząd Statystyczny)  Nazwa

  jednostka

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  długość czynnej sieci rozdzielczej

  km

  420,1

  468

  488,5

  521,7

  532

  556,2

  582,4

  połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

  szt.

  8188

  8711

  8919

  9432

  9696

  10226

  10397

  woda dostarczona gospodarstwom domowym

  dam3

  1504,4

  1417,9

  1244,8

  1374,6

  1360,3

  1315,4

  1435,3

  ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach

  osoba

  21524

  21687

  25061

  25123

  24751

  24616

  24484

  ludność korzystająca z sieci wodociągowej

  osoba

  ---

  ---

  46128

  46959

  46773

  46604

  46785

  W Powiecie Ryckim znajdują się dwie komunalne oczyszczalnie ścieków (w Dęblinie i Rykach) i kilka przyzakładowych. Łączna przepustowość oczyszczalni ścieków 23004 dam3/rok 23004 dam3/rok. Ścieki przemysłowe z zakładów tego terenu są oczyszczane w 90,4%, natomiast ścieki bytowe tylko w 46,1%. Problem oczyszczania ścieków jest bardzo istotnym dla powiatu ryckiego.

  Na 582,4 km sieci wodociągowej jest tylko 72 km sieci kanalizacyjnej, do której podłączonych jest zaledwie 1857 połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych.  Pobieranie 0.64 Mb.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8
  ©absta.pl 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna