Spis treści obszar I czas realizacji strategii rozwoju lokalnego


Infrastruktura techniczna – kanalizacja w Powiecie RyckimPobieranie 0.64 Mb.
Strona3/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Infrastruktura techniczna – kanalizacja w Powiecie Ryckim

(źródło: Wojewódzki Urząd Statystyczny)Nazwa

jednostka

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

43,8

48,9

51,1

56,8

70,2

71

72

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

szt.

988

1000

1051

1341

1526

1824

1857

ścieki odprowadzone

dam3

3316,6

2628,4

2209,8

2332,7

2173,8

2357,5

2449,1

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach

osoba

20022

20147

13984

14208

14243

14730

14670

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

---

---

14092

14316

14759

15511

15443


6.3 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stałe odpady komunalne to odpady powstające w wyniku bytowania człowieka, w gospodarstwach domowych. Na terenie Powiatu Ryckiego, wytwarzane są w przeważającej części w obszarach miejskich z uwagi na wysoki stopień gęstości zaludnienia.

Łączna ilość stałych odpadów komunalnych wytworzona na terenie powiatu ryckiego wynosi około 7025,76 Mg. Ilość odpadów wytworzona na terenie miasta Ryki i Dęblin wynosi 4717,52 Mg. Natomiast odpady powstające na terenie gmin to 2308,24 Mg. Powyższe dane dotyczą roku 2006.

Teren Powiatu Ryckiego, w chwili obecnej jest objęty selektywną zbiórką w sposób cząstkowy.

Na obszarze miasta Dęblin zbiórka odbywa się w terenach zabudowy wielorodzinnej za pomocą specjalnie przystosowanych pojemników o pojemności 1,1 m3 – 2,2 m3 typu S-1100 i S-2200 oraz kontenerów zbiorczych KP-7. Natomiast zbiórka na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej prowadzona jest za pomocą pojemników typu S-110, S-120 i o pojemności 240 l.

Zbiórka selektywna w mieście Dęblin została wprowadzona w 2003r. i realizowana jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie a stałe odpady przekazywane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach.

Frakcje odpadów zbieranych selektywnie to: szkło, tworzywa sztuczne oraz makulatura.

Na terenie gminy Ryki wdrażana jest selektywna zbiórka odpadów stałych. Odbywa się za pomocą pojemników 1100 l w terenach zabudowy wielorodzinnej, natomiast zbiórka na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej prowadzona jest za pomocą pojemników o pojemności 240 l . Rozstawione są one kompletami na osiedlach wielorodzinnych, osiedlach jednorodzinnych niskich, w większych sołectwach oraz przed szkołami. Do obsługi tych pojemników wydzielony jest ze sprzętu PGK i M w Rykach samochód Jelcz SM 200. Przedsiębiorstwo zakupiło pojemniki typu „dzwon” oraz do ich obsługi pojazd z urządzeniem samozaładowczym (HDS). Zamierza rozszerzyć selektywną zbiórkę odpadów stałych na terenie miasta Ryki. Proponowany sposób zmniejszy koszty eksploatacyjne segregacji oraz pozwoli rozszerzyć akcję na terenie gmin powiatu ryckiego.

Na pozostałym obszarze powiatu, działania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów stałych są w sferze projektowej i w chwili obecnej zbiórka taka nie jest realizowana.

Odpady z innych źródeł takie jak osady ściekowe powstają na terenie powiatu z oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie należącej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Rykach należącej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach. Łączna ilość wytworzonych osadów ściekowych na terenie powiatu wynosiła 347,2 Mg w 2006 r.

Odpady medyczne i weterynaryjne wytworzone na terenie powiatu są magazynowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a następnie przekazywane firmom mającym uprawnienia do transportu tego rodzaju odpadów i poddawane utylizacji. Podmioty wytwarzające odpady mają obowiązek prowadzić ich ewidencję i przekazywać uprawnionemu odbiorcy.

Zbiórka padłych zwierząt odbywa się na podstawie zawartych umów oraz indywidualnych zgłoszeń do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „HETMAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Florianowie 24 oraz P.P.P. „BACUTIL” Szpetko, Szpetko Spółka Jawna Puławy ul. Dęblińska 18, Oddział w Zastawiu.

Zbiórka i transport odpadów komunalnych na terenie Powiatu Ryckiego, odbywa
się w różnoraki sposób. Odpady z terenu miasta Dęblin usuwane są za pośrednictwem następujących firm:


 1. PWNS „ALMAX” Sp. z o.o. Radom ul. Wrocławska 3,

 2. „TED–BAGS” Usługi Komunalne Jan Wieczorek Dęblin ul. Konopnickiej 12,

 3. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Puławy ul. Dęblińska 2,

 4. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie.

Odpady z terenu miasta Ryki zbierane są i transportowane przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach i wywożone na Składowisko odpadów komunalnych w Rykach przy ul. Janiszewskiej.

Odpady z gminy Ułęż odbierane są za pomocą specjalistycznego pojazdu - śmieciarki. Usługa jest świadczona przez Gminny Zakład Komunalny w Ułężu. Odpady z gminy Kłoczew odbierane są przez firmę EKO-LIDER z siedzibą w m. Lucin 4, gm. Garwolin i składowane na składowisku w m. Glina – właściciel Spółka SATER z siedzibą w Otwocku. w gminie Nowodwór zbiórka prowadzona jest przez Zakład Usług Komunalnych w Nowodworze, a odpady stałe składowane są na gminnym składowisku w miejscowości Przestrzeń.

Odpady z terenu gminy Stężyca zbierane są przez Gminny Zakład Usług Komuanlnych w Stężycy, PWNS „ALMAX” Sp. z o.o. Radom ul. Wrocławska 3, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, „TED–BAGS” Usługi Komunalne Jan Wieczorek Dęblin
ul. Konopnickiej 1 2. Odpady składowane są na gminnym składowisku odpadów komunalnych w Brzeźcach.

Typ pojazdów służących do odbioru odpadów jest uzależniony od rodzaju pojemników zastosowanych do zbiórki. Rodzaj pojemników zastosowanych do zbiórki uzależniony jest od typu zabudowy oraz sposobu rozliczania się za wykonane usługi odbioru odpadów.

Na pozostałym obszarze powiatu, zbiórka i transport odpadów stałych komunalnych odbywa się indywidualnie przez właścicieli użytkowników nieruchomości. Odpady deponowane są na gminnych składowiskach odpadów, które w przyszłości nie będą spełniały wymogów formalnych.

W ramach rekultywacji terenu po wyrobisku kopalni kruszywa naturalnego “Sierskowola I” przywożone są z Elektrociepłowni Siekierki odpady pyłu dymnicowego. Rekultywacja prowadzona jest zgodnie z projektem wykonanym przez firmę „Hydromer” Lublin. Według danych ze Starostwa Powiatowego oraz Raportu o Stanie Środowiska woj. lubelskiego na obszarze powiatu Ryki mogielniki nie występują. Jedynie w mieście Ryki znajdował się magazyn z przeterminowanymi środkami ochrony roślin bądź opakowaniami po tych środkach, zlikwidowany on został w roku 2001.6.4 GAZYFIKACJA POWIATU ORAZ ZAOPATRZENIE w CIEPŁO

Na obszarze Powiatu Ryckiego jest 134 km gazowej sieci rozdzielczej, dającej podłączenia do 2120 budynków mieszkalnych. Korzysta z niego 5647 odbiorców zlokalizowanych w miastach. Roczne zużycie gazu sieciowego ocenia się na poziomie 5025 dam3, co odpowiada 2143,4 m3


na odbiorcę rocznie.

Wskaźnik ludności korzystającej z sieci gazowej nie jest wysoki. w Dęblinie wynosi 52,8%, w Rykach 67,3%, a na terenach wiejskich zaledwie kilkuprocentowy. Większość mieszkańców terenów wiejskich korzysta z gazu dostarczanego w butlach.


6.5 ELEKTOENERGETYKA

Elektroenergetyka, to jedna z najlepiej rozwiniętych dziedzin infrastruktury technicznej na terenie Powiatu Ryckiego. Każdy indywidualny odbiorca może zostać podłączony do sieci energetycznej. Układ energetyczny oparty jest na sieci krajowej wysokiego napięcia 110 kV. Sukcesywnie prowadzona jest modernizacja oświetlenia oraz uzupełniane są punkty świetlne.
 1. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach jest wiodącą służbą ratowniczą na terenie Powiatu Ryckiego, która organizuje i prowadzi akcje ratownicze podczas powstałych zagrożeń dla życia, zdrowia mienia lub środowiska. w ramach tych zadań jednostka prowadzi m.in. działania ratownicze podczas powstałych na terenie powiatu zagrożeń chemicznych i ekologicznych lub innych zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do zagrożeń chemicznych i ekologicznych najczęściej dochodzi podczas wypadków drogowych, transportu drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych, pożarów i awarii w zakładach przemysłowych wykorzystujących środki toksyczne, pożarów lasów i pożarów środków transportu. Wraz z rozwojem przemysłu, handlu i transportu na terenie powiatu tego typu zagrożenia oraz ich skala będą rosły.Na terenie Powiatu Ryckiego w ostatnich pięciu latach odnotowano łącznie 645 tego typu zdarzeń tj. średnio w ciągu roku przeszło 100 zdarzeń.

Statystyka zdarzeń powstałych na terenie powiatu ryckiego w latach 2003 - 2007 powodujących zagrożenie dla środowiska naturalnego:


L.p.

Miejscowe zagrożenia

Powiat Rycki

2003

2004

2005

2006

2007

RAZEM

1.

Wypadki i zdarzenia na drogach

51

62

55

46

80

294

2.

Usuwanie plam materiałów pędnych, oleju, płynów eksploatacyjnych i innych pozostałości po wypadkach

20

28

26

26

26

126

3.

Pożary środków transportu

14

12

14

16

10

66

4.

Pożary lasów, poszycia leśnego

29

8

22

45

5

109

5.

Inne zagrożenia chemiczne, ekologiczne

11

12

11

11

5

50

RAZEM

125

122

128

144

126

645

6.

Ogólna liczba zdarzeń na terenie powiatu ryckiego (pożary + miejscowe zagrożenia)

550

515

655

635

606

2961

Najczęstszymi przyczynami powstawania zagrożeń chemicznych i ekologicznych na terenie Powiatu Ryckiego są wypadki i zdarzenia na drogach oraz awarie w zakładach przemysłowych. Podczas wypadków i zdarzeń na drogach bardzo często dochodzi do rozszczelnień zbiorników na paliwo i płyny eksploatacyjne oraz uszkodzeń podzespołów pojazdów, co powoduje wyciek materiałów pędnych, olejów i płynów oraz skażenie środowiska. Dużym źródłem zagrożeń jest transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych, których uwolnienie wskutek wypadku lub awarii może prowadzić do zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i gruntowych oraz skażenia powietrza.

Na terenie Powiatu Ryckiego znajdują się zakłady przemysłowe, które magazynują lub wykorzystują w procesie produkcyjnym substancje toksyczne. Największe z tym związane zagrożenie chemiczne i ekologiczne występuje w zakładach „Polski Ogród” i Spółdzielnia Mleczarska w Rykach oraz SANECHEM i ALLMIZ w Dęblinie. w zakładach tych znajduje się m.in. amoniak (ok. 37 T), kwas fosforowy, siarkowy, azotowy i fluorokrzemowy (ok. 12T), ług sodowy i potasowy (ok. 50T). Awarie w tych zakładach powodujące uwolnienie mediów do atmosfery mogą spowodować skażenie środowiska na szeroką skalę.

Zagrożenie dla środowiska naturalnego mogą powodować również duże pożary lasów. Przeszło 20% obszaru powiatu ryckiego pokryta jest lasami. Najbardziej palne kompleksy leśne występują na terenie gmin Kłoczew i Stężyca.

Podczas likwidacji zdarzeń chemicznych, ekologicznych i innych zagrożeń dla ludzi i środowiska Komenda Powiatowa PSP w Rykach realizuje następujące zadania:

- analiza powstałej awarii lub katastrofy technicznej, chemicznej, ekologicznej,

- rozpoznanie zagrożeń, prognozowanie ich rozwoju oraz skutków dla ludzi i środowiska,

- ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych awarią lub skażeniem chemicznym i ekologicznym,

- identyfikacja substancji stwarzającej zagrożenie w czasie powstałego zdarzenia,

- oznakowanie i wydzielenie strefy niebezpiecznej,

- przepompowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznej do zastępczych zbiorników,

przewietrzanie lub wentylowanie stref zagrożenia, obwałowywanie lub uszczelnianie miejsc wycieku substancji niebezpiecznej, ograniczanie parowania tych substancji, zatrzymanie emisji toksycznych środków przemysłowych, neutralizacja substancji, związywanie substancji sorbentami oraz zbieranie tych substancji.

W celu poprawy przygotowania do realizacji w/w zadań konieczne jest doposażenie Komendy Powiatowej PSP w Rykach w specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt ratowniczy m.in. w ubrania ochrony przeciwchemicznej, sprzęt ochrony dróg oddechowych, kurtyny wodne, sprzęt wykrywczo-pomiarowy, sprzęt do oznakowania terenu zdarzeń, sprzęt uszczelniający, urządzenia do wypompowywania i zbierania pozostałości poakcyjnych, hydrauliczny zestaw narzędzi ratowniczych, sprzęt oświetleniowy, pompy pożarnicze wraz z osprzętem do podawania rozproszonych prądów wodnych. w celu prowadzenia działań ratowniczych w trudnych warunkach terenowych (nieużytki, lasy, tereny podmokłe) samochód ratowniczo-gaśniczy powinien posiadać napęd 4 x 4.


IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH w SFERZE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

 • niezadowalający stan techniczny dróg powiatowych, gminnych, krajowych, wojewódzkich, szlaków wodnych i trakcji kolejowej

 • niski stopień skanalizowania powiatu

 • mała ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach o zabudowie rozproszonej

 • zły stan techniczny szamb przydomowych

 • brak składowiska odpadów spełniającego wymogi UE

 • niewystarczająca wiedza mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów

 • słabo rozwinięta sieć wodociągowa i gazowa na terenie powiatu

 • częsta awaryjność sieci NN i ŚN

 • duże spadki napięć u odbiorców energii elektrycznej

 • brak uzbrojonych terenów pod inwestycje

 • brak masowego dostępu do Internetu (gminy wiejskie)

 • brak kompleksowej koncepcji gospodarki odpadami na terenie powiatu

 • nieuporządkowany stan prawny niektórych dróg powiatowych
8. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJOWYCH

Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju Powiatu Ryckiego wynikają z obecnej sytuacji w sferze zaspokojenia potrzeb społecznych, gospodarki lokalnej, ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, wyposażenia w infrastrukturę techniczną, finansowej, współpracy powiatu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i za granicą. Uwarunkowania te analizowano w kategoriach silnych i słabych stron. Analiza potencjału i barier rozwojowych powiatu obejmuje również uwarunkowania zewnętrzne określające potencjalne szanse i zagrożenia w rozwoju powiatu.

Analiza SWOT dla Powiatu Ryckiego została opracowana w trakcie zajęć warsztatowych z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności. Jest ona wynikiem spostrzeżeń mieszkańców na temat własnego powiatu oraz podsumowaniem niniejszego opracowania, dokonanego przez konsultantów zewnętrznych.

Przeprowadzoną analizę uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych Powiatu Ryckiego przedstawia poniższa matryca:SILNE STRONY (CZYNNIKI STYMULUJĄCE i WSPIERAJĄCE DALSZY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY ORAZ SŁABE STRONY (CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE

i HAMUJĄCE DALSZY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY) POWIATU RYCKIEGO

SILNE STRONY

 • Położenie powiatu – węzeł kolejowy (Dęblin – Łuków, Dęblin – Warszawa;

Dęblin – Lublin; Dęblin – Górny Śląsk przez Radom- Kielce), dostęp do dróg krajowych

nr 17 i nr 48 • Lokalizacja szkół wyższych i ponad gimnazjalnych na terenie powiatu

 • Dobrze rozwinięta sieć rzeczna, które można wykorzystać w celach turystycznych

i rekreacyjnych oraz do organizowania aktywnego wypoczynku

 • Czyste, ekologiczne środowisko

 • Wykwalifikowana kadra

 • Dobrze rozwinięta sieć szkół

 • Dobre wykorzystanie środków unijnych na budowę dróg

 • Przeprowadzanie restrukturyzacji SP ZOZ

 • Duża aktywność mieszkańców w rozwoju przedsiębiorczości

 • Lotnisk wojskowe w Dęblinie

 • Istnienie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

 • Zasoby gazu ziemnego

SŁABE STRONY

 • Brak kanalizacji i gazyfikacji w większości miejscowości powiatu

 • Starzenie się społeczeństwa, niski przyrost naturalny

 • Zły stan techniczny szlaków kolejowych

 • Brak bazy sportowej i rekreacyjnej

 • Niedostateczne oświetlenie miejscowości

 • Brak wydzielonych terenów pod inwestycje

 • Zbyt mała ilość gospodarstw agroturystycznych

 • Nie wykorzystane walory turystyczne (środowisko naturalne i obiekty dziedzictwa

kulturowego)

 • Mała liczba wyznaczonych szlaków turystycznych

 • Słabo rozwinięta baza noclegowa i żywieniowa

 • Mała aktywność społeczna

 • Niewystarczająca liczba miejsc pracy, brak firm

 • Bezrobocie – wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej

 • Duże migracje ludności (szczególnie osób młodych)

 • Brak oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci spełniającego standardy unijne oraz

zakładu utylizacji odpadów stałych

 • Niewykorzystane lotniska wojskowego w Dęblinie na cele cywilne

 • Nieuporządkowany stan prawny niektórych dróg powiatowych

 • Duża liczba osób bezrobotnych niezainteresowana podjęciem pracy

 • Brak sieci placówek pomocy społecznej


Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna