Spis treści obszar I czas realizacji strategii rozwoju lokalnego


kluczowe szanse (obecnie i potencjalne) tkwiące w otoczeniu POWIATU RYCKIEGO– czynniki stymulujące i wspierające JEGO dalszy rowój społeczno-gospodarczyPobieranie 0.64 Mb.
Strona4/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

kluczowe szanse (obecnie i potencjalne) tkwiące w otoczeniu POWIATU RYCKIEGO– czynniki stymulujące i wspierające JEGO dalszy rowój społeczno-gospodarczy

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

 • Trwała koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej i na Wschodzie umożliwiająca wzrost eksportu polskich towarów, co sprzyjać będzie poprawie koniunktury gospodarczej w Polsce.

 • Realizacja spójnej i kompleksowej polityki regionalnej Państwa kompatybilnej z rozwiązaniami Unii Europejskiej skierowanej na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych i tworzenie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego w poszczególnych województwach oraz stworzenie niezbędnej do tego struktury instytucjonalnej (jest to wstępny warunek uzyskania środków finansowych z funduszy pomocowych tej organizacji – fundusze strukturalne i Fundusz Spójności).

 • Maksymalne wykorzystanie przez Polskę pomocy finansowej Unii Europejskiej (kwoty przeznaczonej dla naszego kraju w latach 2007-2013 i w latach następnych) z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

 • Decentralizacja finansów publicznych oraz stabilne regulacje w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa.

 • Rozwój współpracy sektora publicznego, w tym samorządowego z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz opieki społecznej. Wspieranie rozwoju wolontariatu jako formy pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa.

OTOCZENIE POWIATU

 • Rozwój transportu kolejowego i modernizacja szlaków kolejowych i wodnych

 • Przyspieszenie niezbędnych zmian w wyposażeniu infrastrukturalnym w wyniku odpowiedniego ukierunkowania wsparcia środkami UE

 • Zapotrzebowanie na usługi turystyczno – rekreacyjne oraz produkty rolnictwa ekologicznego. Rozwój agroturystyki, rozbudowa i modernizacja istniejącej bazy sportowej, rekreacyjno-turystycznej. Budowa ścieżek rowerowych i turystycznych szlaków rowerowych

 • Poprawa infrastruktury drogowej

 • Wspólny program gospodarki odpadami opracowany dla całego powiatu

 • Tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich firm, działalność proinwestycyjna mieszkańców powiatu

 • Tworzenie partnerstw lokalnych

 • Rozwój budownictwa mieszkaniowego (niskie ceny działek, dogodne połączenia komunikacyjne)

 • Szersze wykorzystanie wojskowego lotniska w Dęblinie (do transportu osób i towarów)

 • Złoża kopalin osadowych (piasek, żwir, torf, glina)

 • Istnienie szkół zawodowych o dużych możliwościach kształcenia i dostosowania się do potrzeb rynku pracy

 • Utrzymanie i rozwój Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w kierunku kształcenia cywilnego

 • Wykorzystanie złóż gazu ziemnego

 • Rozwój produkcji ekologicznej

 • Rozwój agroturystyki i turystyki w tym lokalnego ruchu turystycznego w oparciu o rzeki: Wisła, Wieprz, Świnka oraz o wyznakowane i nie wyznakowane turystyczne szlaki piesze i rowerowe)

 • Wykorzystanie na terenie powiatu do celów cywilnych terenów powojskowych

KLUCZOWE ZAGROŻENIA (OBECNE i POTENCJALNE) TKWIĄCE w OTOCZENIU POWIATU RYCKIEGO – CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE i HAMUJĄCE JEGO DALSZY

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

 • Niewykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej dla Polski w latach 2007-20015 (Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności)

 • Niskie tempo wzrostu produktu krajowego brutto (poniżej 5% rocznie).

 • Wzrost poziomu inflacji, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen towarów i usług oraz oprocentowania kredytów bankowych dla ludności i podmiotów gospodarczych.

 • Wzrost zjawiska ubóstwa ekonomicznego w społeczeństwie polskim – pauperyzacja osób i rodzin, co prowadzi do ich wykluczenia społecznego.

 • Duże obciążenie zadaniami samorządów lokalnych przy jednoczesnym braku środków finansowych z budżetu państwa

OTOCZENIE POWIATU

 • Malejący przyrost naturalny ludności i wyludnianie się powiatu, migracja młodych ludzi do dużych miast

 • Niskie walory estetyczne centrów wiejskich i miejskich

 • Ubożenie społeczeństwa w związkiem z małą ilością zakładów pracy

 • Patologie społeczne

 • Likwidacja jednostek wojskowych na terenie powiatu

 • Wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych

 • Ośrodki decyzyjne poza powiatem (MON, PKP, UW i inne centralne instytucje)


9. WNIOSKI i REKOMENDACJE

Istotą planowania strategicznego Powiatu Ryckiego jest podniesienie standardu życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz podniesienie rangi powiatu w zakresie usług turystycznych przy wykorzystaniu położenia w bliskim sąsiedztwie Warszawy i Lublina. Strategiczne działania mające na celu rozwój Powiatu Ryckiego powinny zmierzać w kierunku podniesienia standardu życia mieszkańców powiatu i stworzenia odpowiedniej bazy dla rozwoju przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki i usług towarzyszących oraz produkcji zdrowej żywności . Powiat Rycki znajduje się na obszarach funkcjonalnych określonych w „Strategii Województwa Lubelskiego” jako: • Strefa rozwoju turystyki, rolnictwa ekologicznego i ochrona krajobrazu kulturowego. Obszary tego typu znajdują się na terenie gmin Stężyca i miasta Dęblin.

 • Miasto Ryki powinno pełnić funkcje ośrodka o charakterze ponadlokalnym z rozwiniętym przemysłem rolno – spożywczym w tym ekologicznym .

 • Teren Powiatu Ryckiego jest także przewidziany do częściowego zalesienia (tereny gmin Stężyca, Ryki, Dęblin).


Głównymi wyznacznikami rozwoju Powiatu Ryckiego są następujące elementy:

 • na terenie całego powiatu funkcje wspierającą powinno stanowić rolnictwo ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego oraz rozwoju gospodarstw agroturystycznych.

 • sfera gospodarcza, która szczególnie w rozwoju przedsiębiorczości wyróżnia 2 ośrodki miejskie – Dęblina i Ryk. Ma to wyraz zarówno w strukturze podmiotów gospodarczych, jak i rodzajach prowadzonej działalności. Tereny rozwoju funkcji usługowej powinny stanowić strefy potencjalnej aktywności gospodarczej,

 • układ komunikacyjny powiatu opiera się na zhierarchizowanym układzie funkcjonalnym dróg, powiat jest dobrze skomunikowany, przez teren powiatu przebiega droga nr 17 Warszawa- Lublin –granica państwa, która będzie miała status drogi ekspresowej,

 • zagospodarowanie i wykorzystanie terenów leżących w obrębie obszarów objętych ochroną prawną na zasadach zrównoważonego rozwoju z  racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego, różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

 1. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2009-2015
 1. WIZJA i MISJA POWIATU RYCKIEGO

Władze Powiatu Ryckiego przy formułowaniu strategicznych celów rozwoju, a następnie zadań realizacyjnych, kierowały się zasadą zrównoważonego rozwoju, którą uznano za podstawową zasadę warunkującą rozwój gospodarczy i społeczny.

Opracowano katalog celów rozwoju Powiatu Ryckiego zgodnie z następującą metodologią:

Poziom i – Wizja rozwoju powiatu określająca pożądany stan przyszłości powiatu na koniec założonego horyzontu czasowego strategii.

Poziom II - Misja rozwoju powiatu, wyrażająca syntetyczną deklarację intencji władz, określa zasadnicze kierunki dalszego rozwoju, czyli wskazuje „do czego będziemy zmierzać w przyszłości” lub „co będzie podstawą naszego długookresowego działania”. Umożliwia skoncentrowanie wysiłków planistycznych i realizacyjnych na określonej wiązce celów i zadań realizacyjnych. Tak więc, generalny cel kierunkowy to zestaw względnie trwałych dążeń władz powiatu, na które powinny być przede wszystkim zorientowane działania realizacyjne.

Poziom III – Cele strategiczne, będące konkretyzacją generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju). Wskazują one priorytetowe dziedziny zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu.

Poziom IV - Cele operacyjne, będące konkretyzacją celów strategicznych. Są one formułowane jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane potrzeby, które powinny być zaspokojone

w określonym horyzoncie czasu, czyli do 2015 roku.

WIZJA ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO

Powiat Rycki szansą dla wszystkich jako miejsce przyjazne do życia i pracy, stwarzające dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości i rozwijające ofertę rekreacyjno-turystyczną

MISJA ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO

Wykorzystanie potencjału rozwojowego Powiatu Ryckiego do podniesienia poziomu życia mieszkańców i wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego.

2. STRATEGICZNE i OPERACYJNE CELE ROZWOJU
STRATEGICZNE CELE ROZWOJU:

Cel 1: Poprawa infrastruktury społecznej w celu podniesienia jakości życia mieszkańców powiatu.

Cel 2: Rozwój przedsiębiorczości w powiecie w pełni wykorzystujący zasoby surowcowe, walory przyrodnicze i potencjał ludzki.

Cel 3: Wielofunkcyjny rozwój obszaru powiatu z pełnym wykorzystaniem warunków do celów turystycznych i rolniczych.

W ramach poszczególnych celów strategicznych zostały zidentyfikowane następujące cele operacyjne:Cel strategiczny 1: Poprawa infrastruktury społecznej w celu podniesienia jakości życia mieszkańców powiatu.

Cele operacyjne:

Modernizacja istniejących obiektów infrastruktury społecznej,
w szczególności placówek oświatowych, pomocy społecznej
i ochrony zdrowia

Wykorzystanie bazy internatów na potrzeby usługowe i turystyczne.

Wdrożenie projektów z zakresu edukacji zawodowej.

Modernizacja i budowa obiektów sportowych

Budowa krytej pływalni powiatowej w Rykach

Poprawa obsługi mieszkańców sferze administracji, oświaty, kultury i ochrony zdrowia.

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Tworzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych.


Stopień realizacji Celu Strategicznego 1 będzie monitorowany za pomocą następujących wskaźników:

 • Wielkość środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury społecznej, w tym pozyskanych ze źródeł zewnętrznych

 • Wielkość środków przeznaczonych na modernizację placówek oświatowych

 • Liczba osób korzystających z pływalni powiatowej

 • Liczba wybudowanych boisk, sal gimnastycznych, pływalni.

 • Liczba projektów z zakresu edukacji zawodowej

 • Liczba beneficjentów projektów z zakresu edukacji zawodowej

 • Liczba osób korzystających z bazy internatów na potrzeby usługowe i turystyczne

 • Liczba utworzonych placówek opiekuńczo- wychowawczych

 • Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

 • Liczba korzystających z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

 • Liczba nowych usług świdcznych drogą elektroniczną


Źródła weryfikowania wskaźników: dane powiatowe i gminne, dane statystyczne, raporty z realizacji projektów i poszczególnych zadań.


Cel strategiczny 2: Rozwój przedsiębiorczości w powiecie w pełni wykorzystujący zasoby surowcowe, walory przyrodnicze i potencjał ludzki.

Cele operacyjne:

Budowa i modernizacja dróg powiatowych

Współdziałanie na rzecz modernizacji dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych

Wydzielenie i  przygotowanie terenów pod inwestycje

Współdziałanie w przygotowaniu i uzbrajaniu terenów pod inwestycje

Działania na rzecz utworzenia międzypowiatowego projektu segregacji i utylizacji odpadów.

Przyjazna polityka wobec inwestorów i przedsiębiorców


Stopień realizacji Celu Strategicznego 2 będzie monitorowany za pomocą następujących wskaźników:


 • Odsetek dróg powiatowych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających

 • Odsetek dróg publicznych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających

 • Długość dróg powiatowych dofinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 • Wielkość terenów wydzielonych pod inwestycje

 • Stopień uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną

 • Liczba sprzedanych działek budowlanych pod inwestycje

 • Liczba utworzonych punktów poradnictwa dla przedsiębiorców

 • Liczba spotkań informacyjno – szkoleniowych dla inwestorów i przedsiębiorców.


Źródła weryfikowania wskaźników: dane powiatowe i gminne, dane statystyczne, raporty z realizacji projektów i poszczególnych zadań.


Cel strategiczny 3: Wielofunkcyjny rozwój obszaru powiatu z pełnym wykorzystaniem warunków do celów turystycznych i rolniczych.

Cele operacyjne:

Wspieranie rozwoju turystyki przez powiat

Edukacja ekologiczna mieszkańców

Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne terenów nad rzekami: Wisłą, Wieprz i Świnka

Promocja powiatu

Tworzenie i rozbudowa szlaków turystycznych i ich oznakowanie

Utworzenie lokalnych grup odnowy wsi

Wspieranie stowarzyszeń agroturystycznych

Utworzenie punktów informacji turystycznej

Zagospodarowanie terenów i infrastruktury powojskowej na cele turystyczne

Wspieranie procesu tworzenia grup producenckich w rolnictwie


Stopień realizacji Celu Strategicznego 3 będzie monitorowany za pomocą następujących wskaźników:


 • Liczba uczestników szkoleń z zakresu turystyki, edukacji ekologicznej i agroturystyki

 • Udział gospodarstw ekologicznych z certyfikatem w liczbie gospodarstw rolnych

 • Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w rolnictwie

 • Liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych

 • Liczba nowo powstałych organizacji pozarządowych

 • Liczba działających partnerstw lokalnych

 • Liczba punktów informacji turystycznej

 • Liczba i długość nowych szlaków turystycznych

 • Liczba i długość zmodernizowanych szlaków turystycznych

 • Liczba imprez promujących powiat

 • Liczba wydanych materiałów promujących powiat

 • Liczba spotkań informacyjno – szkoleniowych wspierających proces tworzenia grup

  producenckichŹródła weryfikowania wskaźników: dane gminne i powiatowe, dane statystyczne, raporty z realizacji projektów i poszczególnych zadań.


STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO OBEJMUJĄ:


 • rozwój i modernizację infrastruktury komunalnej, społecznej i usługowej, szczególnie w zakresie dróg i usuwania odpadów oraz zabezpieczenia usług dla osób korzystających z rekreacji i turystyki;

 • rozwój turystyki lokalnej (ścieżki rowerowe, turystyczne szlaki piesze i rowerowe, samochodowe trasy wycieczkowe, turystyka kwalifikowana, szlaki historyczne, wykorzystanie dróg krajowych nr 17 i nr 48 oraz drogi wojewódzkiej nr 801 do połączenia powiatu z innymi regionami kraju), rozwój infrastruktury noclegowej i żywieniowej, rozwój obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych wspieranie działań związanych z promocją powiatu;

 • wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, agroturystyki oraz rozwoju produkcji rolno-spożywczej, w oparciu o lokalną produkcję rolną;

 • zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez stworzenie partnerstw lokalnych do różnych inicjatyw powiatowych.


3. ZGODNOŚĆ STRATEGII z INNYMI DOKUMENTAMI

Proces planowania rozwoju powiatu odbywa się nie tylko w kontekście uwarunkowań lokalnych, ale również opiera się na czynnikach zewnętrznych obejmujących rozwoju regionu czy kraju. Uwarunkowania te to wieloletnie programy i plany formułowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego (na szczeblu regionalnym), jak również przez poszczególne ministerstwa i Radę Ministrów (na szczeblu centralnym).

Przyjęte cele strategiczne Powiatu Ryckiego na lata 2008-2015 spójne są z celami strategicznymi dokumentów programowych na poziomie kraju, województwa. Są to przede wszystkim:


 • Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015”,

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013”,

 • Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020”,

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”.

Założenia przyjęte w „Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2008-2015” są spójne z celami zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO). Cel strategiczny, zawarty w dokumencie wskazuje na konieczność tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. „Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2007-2015” wykazuje najwyższą spójność z następującymi celami NSRO: • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski;

 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;

 • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wskazuje priorytety wsparcia rozwoju regionu. Generalnym celem RPO jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia
z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.

Cel główny Programu wynika bezpośrednio z celu nadrzędnego Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Zorientowany jest na przełamanie barier rozwojowych i stanowi podstawę modernizacji struktury gospodarczej oraz wzmocnienia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej regionu. Realizacja projektów w ramach RPO WL przyczyni się do osiągnięcia celów określonych przez Politykę spójności wspierającej wzrost gospodarczy


i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 2007-2013 (SWW), a 
także celów zawartych
w dokumentach strategicznych i operacyjnych opracowanych na szczeblu krajowym.

Zadania zawarte w „Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2007-2015” są spójne z priorytetami RPO WL oraz ściśle powiązane są z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Powiat Rycki będzie ubiegał się o środki finansowe na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych z wyżej wymienionych programów.

„Strategia Rozwoju Lokalnego powiatu Ryckiego” jest kompatybilna z założeniami „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020”. Odwołuje się do między innymi do celów związanych z poprawą jakości życia mieszkańców, wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, podniesieniem poziomu wykształcenia oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Proces planowania strategicznego w Powiatu Ryckiego odbywał się na poziomie powiązania celów strategicznych i operacyjnych z poszczególnymi programami operacyjnymi oraz możliwymi dostępnymi źródłami finansowania. Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2008-2015” misją powiatu jest wykorzystanie potencjału rozwojowego do podniesienia poziomu życia mieszkańców i wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego.

Realizacja zadań i projektów wskazanych w niniejszym dokumencie jest ściśle powiązana z założeniami dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna