Spis treści obszar I czas realizacji strategii rozwoju lokalnego


SYSTEM WDRAŻANIA i MONITOROWANIA STRATEGIIPobieranie 0.64 Mb.
Strona5/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4. SYSTEM WDRAŻANIA i MONITOROWANIA STRATEGII

Strategia Rozwoju Lokalnego wdrażana będzie poprzez realizację poszczególnych zadań zapisanych w niniejszym dokumencie. Realizacja poszczególnych zadań prowadzona będzie przez władze Powiatu Ryckiego przy pomocy pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania Starostwie Powiatowym. Aktualizacja dokumentu będzie dokonywana raz do roku na bazie nowych danych statystycznych, informacji gminnych i analizy wskaźnikowej. Odpowiedzialność za wyniki wdrożenia strategii spoczywa na Zarządzie i Radzie Powiatu.

Podstawowym instrumentem realizacji „Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego” jest Wieloletni Program Inwestycyjny, który zawiera konkretne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w założonym okresie oraz projekty, które powiat będzie realizował przy współudziale funduszy zewnętrznych.

Dla skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń „Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego” niezbędne jest stworzenie systemu monitoringu założonych celów i zadań. Umożliwi on modyfikację poszczególnych elementów przyjętych ustaleń strategicznych. Jednocześnie system ten może być wykorzystywany do ciągłego monitorowania zdarzeń, tendencji i procesów zachodzących w otoczeniu gminy, jak i wewnątrz niej, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na osiąganie przyjętych celów rozwoju.

Za monitorowanie poprzez dokonywanie analizy wskaźnikowej i wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego oraz jego poszczególnych elementów dokonywać będzie Komitet Monitorujący. Ocena wskaźników będzie dokonywana raz w roku przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu budżetu na rok następny. w skład Komitetu Monitorującego wchodzić będą wchodzić przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu oraz pracownicy jednostek merytorycznych.

Komitet Monitorujący analizować będzie ilościowe i jakościowe informacje na temat wdrażanych projektów i założeń strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem takiej analizy jest zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami


i celami strategicznymi.

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu projektu oraz umożliwi ocenę jego wykonania. Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na trzy kategorie: • produkty – odnoszą się do rzeczowych efektów działania,

 • rezultaty – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia programu,

 • oddziaływania – obrazują konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem ale pojawiających się po pewnym czasie oraz do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania.

Zrealizowane projekty inwestycyjne wymienione w Strategii Rozwoju Powiatu Ryckiego powinny być analizowane pod kątem osiągnięcia poniższych przykładowych wskaźników:


Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania (mierzony w ciągu 2 lat po zakończeniu Projektu)

Inwestycje związane z wykonaniem/zmodernizowaniem dróg powiatowych

 • Długość dróg powiatowych zmodernizowanych/wybudowanych

 • Liczba projektów zrealizowanych w zakresie inwestycji drogowych

 • wzrost poziomu stanu technicznego dróg gminnych

 • zmniejszenie emisji spalin do powietrza

 • wzrost dostępności do lepszych jakościowo dróg

 • oszczędność kosztów przejazdu

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Modernizacja i remonty podstawowej infrastruktury społecznej i sportowej

 • powierzchnia budynków zmodernizowanych/wybudowanych

 • ilość projektów wykonanych

 • wzrost poziomu stanu technicznego obiektów

 • ilość osób korzystających z obiektów

 • poprawa estetyki budynków

 • zwiększenie funkcjonalności

 • obniżenie kosztów eksploatacji

 • usuniecie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli
 • poziom zaspokojenia potrzeb bieżących mieszkańców

 • poprawa komfortu nauczania i warunków pracy

 • wzrost liczby nowych miejsc pracy osób korzystających z na rewitalizowanym obszarze

Infrastruktura turystyczna

 • liczba obiektów przystosowanych do rozwoju turystyki

 • ilość zrealizowanych projektów

 • liczba terenów wydzielonych pod rozwój turystyki

 • liczba obiektów przystosowanych do rozwoju turystyki

 • poziom napływu ludności spoza terenu gminy (turystyka sezonowa)

 • wzrost atrakcyjności turystycznej miast i gmin

 • rozwój usług towarzyszących

 • wzrost nowych miejsc pracy

 • rozwój turystyki sezonowej

 • wzrost zainteresowania walorami przyrodniczymi gminy wśród turystów

 • wzrost rozwoju ruchu turystycznego, turystyki kwalifikowanej i pobytowej


System wdrażania Strategii Rozwoju będzie odnosił się przede wszystkim do:

 • komunikacji społecznej w zakresie przyjmowania nowych zadań inwestycyjnych,

 • przygotowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i zadań ujętych w strategii,

 • składania wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania,

 • realizacji zadań zgodnie z określonymi wymogami,

 • monitorowania i raportowania wydatków i efektów realizacji poszczególnych zadań.

Wdrażanie i monitoring realizacji ustaleń strategii pozwoli wykrywać tendencje i zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na skalę i tempo realizacji założonych celów strategicznych, a także umożliwi - poprzez odpowiednio dobrany system wskaźników - badać rezultaty w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

5. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU

Oczekuje się, że w wyniku realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego 2008 – 2015 powiat zrobi znaczący krok w realizacji celów strategicznych. Zestaw oczekiwanych wskaźników osiągnięć pozwoli skutecznie monitorować postępy w realizacji strategii. Zestaw wskaźników osiągnięć strategii o charakterze ogólnym monitorujących stopień realizacji poszczególnych celów strategicznych prezentuje poniższe zestawienie:Wskaźniki monitoringu strategii o charakterze ogólnym

 • Zwiększenie liczby ludności ogółem, w tym kobiet

 • Zwiększenie liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym.

 • Zwiększenie przyrostu naturalnego ludności

 • Zmniejszenie salda migracji

 • Wzrost dochodów ogółem budżetu Powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca

 • Wzrost dochodów własnych budżetu Powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca

 • Wzrost wydatków inwestycyjnych z budżetu Powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca

 • Wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu Powiatu

 • Zmniejszenie wielkości zadłużenia budżetu Powiatu

 • Zwiększona powierzchnia użytków rolnych objętych zalesieniem

 • Liczba mieszkań ogółem na 1000 mieszkańców

 • Ogólna liczba nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców

 • Odsetek osób i rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców powiatu

 • Liczba dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych (ogółem)

 • Przeciętny koszt utrzymania ucznia w placówkach oświatowych w zł rocznie

 • Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela i na 1 oddział

 • Liczba lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców

 • Liczba imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych w ciągu roku

 • Długość dróg powiatowych o nawierzchni twardej

 • Długość dróg posiadających oświetlenie oraz chodniki

 • Długość dróg powiatowych poddanych modernizacji i remontom

 • Długość ścieżek rowerowych (w km)

 • Odsetek mieszkańców korzystających w sieci wodociągowej

 • Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej

 • Stopień redukcji zanieczyszczeń w powiatowych oczyszczalniach ścieków

 • Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca

 • Odsetek odpadów komunalnych poddanych segregacji

 • Zmniejszenie liczby dzikich wysypisk śmieci

 • Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych

 • Przeciętna liczba pracujących przypadająca na 1 podmiot gospodarczy

 • Zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

 • Zmniejszenie stopy bezrobocia

 • Zmniejszenie udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych

 • Liczba gospodarstw rolnych, w tym: wysokotowarowych

 • Zwiększenie liczby zrealizowanych projektów

 • Liczba organizacji pozarządowych

 • Poziom wykorzystania środków zewnętrznych (w tym strukturalnych)

 • Zwiększenie liczby miejsc noclegowych i gastronomicznych

 • Zwiększenie liczby działających gospodarstw agroturystycznych

 • Udział gospodarstw agroturystycznych w liczbie gospodarstw rolnych

 • Udział gospodarstw ekologicznych z certyfikatem w liczbie gospodarstw rolnych

 • Liczba zarejestrowanych produktów lokalnych

 • Liczba projektów międzynarodowych

 • Liczba i wartość inwestycji zagranicznych w powiecie

 • Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego na terenie powiatu

 • Liczba zawartych umów partnerskich


Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna