Spis treści obszar I czas realizacji strategii rozwoju lokalnegoPobieranie 0.64 Mb.
Strona6/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Tak określone wskaźniki pozwalają na ukazanie dynamiki zachodzących zmian w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w czasie i stopień zaawansowania realizacji przyjętych celów strategicznych. Powyższe wskaźniki można również stosować do porównań z innymi powiatami wojewódzką i ogólnokrajową oraz średnią unijną.

Źródłem weryfikacji wskaźników będą m.in.: dane gminne i powiatowe, wojewódzkie i krajowe dane statystyczne oraz raporty z realizowanych projektów.

System wdrażania „Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego” jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Powiat korzystając


ze środków finansowych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest zobowiązana przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. w niektórych sytuacjach może to oznaczać, że podmiot korzystający z różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy


to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.
6. OPIS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Władze Powiatu Ryckiego podejmując decyzję o przystąpieniu do prac nad „Strategią Rozwoju Lokalnego Powiatu” uznały, że dokument ten powinien być opracowany przy współudziale społeczności lokalnej. Przyjęto, że „Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego” będzie wynikiem porozumienia różnych partnerów społecznych. Kierując się tym założeniem, do udziału w pracach zostali zaproszeni przedstawiciele społeczności lokalnej. w skład grupy roboczej, która uczestniczyła w opracowaniu założeń strategii, weszły osoby cieszące się autorytetem i powszechnym zaufaniem oraz posiadające rzeczywisty wpływ na kształtowanie wizerunku powiatu: • Radni Powiatu Ryki,

 • przedstawiciele gmin,

 • przedstawiciele placówek oświatowych,

 • pracownicy Starostwa Powiatowego w Rykach,

 • przedsiębiorcy

 • działacze społeczni.

Zaangażowanie przedstawicieli społeczności lokalnej w opracowywanie „Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego” miało na celu wykorzystanie ich wiedzy, doświadczenia
i informacji o powiecie. Rolą ekspertów zewnętrznych była moderacja, ukierunkowanie prac, zebranie wyników oraz przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu.

Podstawowym zadaniem grupy roboczej ds. opracowania strategii było formułowanie opinii dotyczących uwarunkowań rozwojowych gminy. Do zadań grupy, która wzięła udział w warsztatach strategicznych należało: • wypracowanie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń gminy,

 • identyfikacja kluczowych problemów gminy,

 • wyznaczenie celów rozwojowych,

 • określenie zadań/projektów planowanych w perspektywie 2007-2015,

 • wyłonienie podmiotów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów.

Podczas warsztatów wykorzystano techniki pracy indywidualnej i grupowej. Wykorzystanie takich metod pracy było niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia obiektywizmu formułowanych ocen, demokratycznego sposobu podejmowania decyzji oraz sprawną organizację pracy.

Wszystkie wyniki prac grup roboczych zostały udokumentowane i przedstawione do konsultacji przed zatwierdzeniem ostatecznej wersji „Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego” przez Radę Powiatu.


7. EWALUACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII

Podstawowym celem ewaluacji jest określenie efektów wdrażania strategii. Rozróżnia się trzy podstawowe przyczyny ewaluacji: usprawnienie zarządzania, wsparcie alokacji zasobów finansowych i odpowiedzialność za cały proces wdrożenia celów strategicznych..

Ewaluacja i raporty ewaluacyjne opracowane dla potrzeb wdrożenia „Strategii Rozwoju Powiatu Ryckiego na lata 2008-2015” powinny dawać możliwość oceny dokumentu pod względem:


 • skuteczności - kryterium to pozwala określić czy cele danego projektu (jak i całej strategii) określone na etapie programowania zostały osiągnięte,

 • efektywności - kryterium to porównuje zasoby finansowe zaangażowane przy realizacji projektu i strategii z rzeczywistymi osiągnięciami projektu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania,

 • użyteczności - kryterium to pozwala ocenić faktyczne efekty projektu i strategii na poziomie produktu, rezultatu i oddziaływania w nawiązaniu do wcześniej zdefiniowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego potrzeb i problemów.

Ewaluacja będzie dokonywana na podstawie raportów ewaluacyjnych, w których zawarte będą rekomendacje i proponowane zmiany do Strategii Rozwoju Lokalnego. Raport ewaluacyjny będzie konsultowany i omawiany z zespołami zaangażowanymi w powstawanie i realizację strategii. Dokument będzie aktualizowany uchwałą Rady Powiatu na podstawie rekomendacji i propozycji zmian zawartych w raporcie ewaluacyjnym.

Władze samorządowe w trakcie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego opracują zasady przymowania informacji i uwag z otoczenia dotyczących strategii. Obszary działań w zakresie komunikacji dwustronnej i współpracy władz Powiatu Ryckiego ze społecznością lokalną to przede wszystkim: • informacja o postępach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego - każdy mieszkaniec będzie miał możliwość uzyskania informacji o aktualnym stanie prac wdrożeniowych Strategii Rozwoju Lokalnego w siedzibie Starostwa Powiatowego,

 • możliwość udziału mieszkańców w posiedzeniach Komitetu Monitorującego
  (po wcześniejszym zgłoszeniu swojej obecności),

 • podjęcie współpracy z mediami lokalnym - podawanie informacji o wdrażanych projektach w mediach lokalnych przynajmniej raz w roku,

 • informacje z prac Komitetu Monitorującego zamieszczane na stronie WWW.
 1. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2009-2011

1. WPROWADZENIE

 • PODSTAWY GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO

Wykonywanie zadań powiatu wiąże się z dysponowaniem środkami finansowymi. Podstawą gospodarki finansowej powiatu, jest uchwała budżetowa Rady Powiatu. Zasady uchwalania budżetów oraz zasady i tryb wykonywania budżetów określa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź.zm.). Zgodnie z art. 166 ustawy uchwała budżetowa może określać, oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa. Ponadto art. 184 ustawy ust. 6, budżet jednostki określa wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

System wieloletniego planowania inwestycyjnego jest narzędziem zarządzania jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592), ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104) oraz ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz.1558).
Budżet powiatu jest planem rocznym zawierającym dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Możliwości rozwoju powiatu limitują osiągane dochody budżetowe. Dochody powiatu obejmują między innymi: udział w podatkach, dotacje na zadania własne i rządowe, subwencje, w tym oświatową oraz fundusze zewnętrzne (UE). Wśród wydatków wyróżnia się wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki obejmują przede wszystkim wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dotacje udzielone zakładom budżetowym oraz innym podmiotom na realizację zadań własnych powiatu oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego. Pozostała kategoria wydatków to wydatki inwestycyjne powiatu.

Budżet Powiatu Ryckiego (dochody i wydatki) w latach 2001-2006 prezentują poniższe zestawienia (źródło: Bank Danych Regionalnych):DOCHODY BUDŻETÓW POWIATU RYCKIEGO w LATACH 2001-2006
JED.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ogółem36 233 688,00

32 819 766,00

28 038 707,00

31 301 854,00

33 237 281,00

42 284 505,02

Dochody na 1 mieszkańca

Ogółem-

537,63

460,19

518,28

555,26

715,12
WYDATKI BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO w LATACH 2001-20062001

2002

2003

2004

2005

2006

Ogółem36 395 311,00

32 850 908,00

28 306 223,00

31 747 369,00

34 551 442,00

45 050 067,79

Wydatki na 1 mieszkańca

Ogółem-

538,14

464,58

525,65

577,21

761,89Dla efektywnej realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Ryckiego został opracowany wieloletni plan finansowy określający zdolność powiatu do wdrożenia założonych zadań inwestycyjnych. Zgodnie z nim dochody budżetu w latach 2008-2016 zaplanowano w oparciu o ich wzrost w latach 2007/2008, który wyniósł 102, 4 %. w wydatkach bieżących również założono ich wzrost w latach następnych o 2, 4 % w stosunku do roku bazowego. Wskaźnik zadłużenia będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu. Najwyższy wnosi 16 % i nie przekracza w latach do 2016 limitów ustawowych. Natomiast wskaźnik obsługi długu kształtuje się na poziomie od 5 % do 1 % i nie przekracza 15 % limitu ustawowego. Źródłem finansowania wieloletnich inwestycji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będą środki Unii Europejskiej, współfinansowanie zadań przez gminy i miasta oraz dotacje z funduszy celowych i dotacje budżetu państwa z rezerwy na inwestycje drogowe. Na zabezpieczenie wkładu własnego planowane jest zaciągnięcie kredytu komercyjnego. Prognozę finansową do realizacji zadań inwestycyjnych prezentuje tabela.

Powyższe zestawienie potwierdza, że Powiat Rycki może prawidłowo realizować zadania bieżące w oparciu o dochody własne i realizować zadania inwestycyjne w oparciu o środki z UE i kredyt komercyjny, przy zachowaniu płynności finansowej oraz zdolności kredytowej.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata 2009-2016 wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

(źródło: Starostwo Powiatowe w Rykach) • METODOLOGIA OPRACOWANIA WPI

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu jest narzędziem realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Ryckiego”. WPI stanowi wieloletni harmonogram rozwoju powiatu i poprawy standardów w sferze mienia publicznego. WPI stanowi też podstawowy mechanizm koordynacji procesów realizacji inwestycji.

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Ryckiego” obejmuje zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym. Jego opracowanie i coroczną aktualizację determinują głównie dwa czynniki: tj.: potrzeby mieszkańców i możliwości finansowe powiatu jak jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego WPI jest ściśle powiązany z projekcją budżetową. Jasne przedstawienie sytuacji finansowej, przychodów i mechanizmów finansowych pozwala ustalić kolejność realizacji inwestycji oraz zadania priorytetowe.

Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego w powiecie to:


 • uspołecznienie systemu planowania,

 • skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków powiatu,

 • skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju powiatu,

 • jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom to większa wiarygodność powiatu,

 • poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych.

Podstawowe zmiany, jakie wiążą się z wprowadzeniem system wieloletniego planowania inwestycyjnego (WPI) to modyfikacja systemu tworzenia planu inwestycyjnego, zasad i procedur przygotowania zadań inwestycyjnych i integracji WPI z budżetem powiatu.

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Ryckiego” to dokument zawierający listę zadań inwestycyjnych, ich opis rzeczowy, wskazanie źródeł finansowania i kolejność realizacji w poszczególnych latach. Celem opracowania jest stworzenie jednolitego planu inwestycyjnego obejmującego strategiczne wydatki inwestycyjne.

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany przy założeniu, że jego sporządzenie przyczyni się do usprawnienia zarządzania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem potencjału finansowego powiatu oraz pomoże w pozyskaniu środków unijnych.

Wieloletni Plan Inwestycyjny to z formalnego punktu widzenia dokument, który przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zatwierdzonych przez Radę Powiatu do realizacji w ciągu 6 lat. Jednym z warunków koniecznych dla rozwoju lokalnego jest sprawnie działająca szeroko rozumiana infrastruktura. Zapotrzebowanie na inwestycje w tym obszarze jest ogromne i przekracza dostępne na ten cel środki. Nie da się więc uniknąć konieczności dokonywania wyboru. Dlatego wybrane zostały zadania inwestycyjne, które przyniosą największe korzyści społeczne.

Realizacja wizji rozwoju Powiatu Ryckiego wymaga określenia wieloletniej strategii inwestycyjnej i wdrażania jej ustaleń przy tworzeniu budżetu w kolejnych latach. WPI ukazując koszt finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych stwarza odpowiednie warunki
do racjonalnego podejmowania decyzji w sprawie optymalnego wydawania pieniędzy publicznych. Zawarte w nim informacje tworzą podstawy do kontroli zdolności płatniczej i do podejmowania decyzji dotyczących zobowiązań finansowych wynikających z realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Inwestycje komunalne wymagają długiego czasu na przygotowanie między innymi spraw z zakresu planowania przestrzennego, dokumentacji technicznej, zaangażowania jednostek organizacyjnych oraz analizowania danych i przestrzegania procedur prawnych.

Przy podejmowaniu decyzji, które z zadań inwestycyjnych mają być wykonywane w pierwszej kolejności kierowano się przede wszystkim: • możliwością uzyskania dofinansowania z bezzwrotnych środków UE,

 • sfinansowaniem wkładu własnego na podstawie porozumień z gminami,

 • wpływem na obniżenie wydatków bieżących,

 • powiązaniem z innymi inwestycjami już zrealizowanymi w celu uzyskania efektu,

 • wielkością funduszy jakie Powiat może przeznaczyć na finansowanie rozwoju.

Tym samym WPI określa wynikającą z zestawienia powyższych danych wysokość maksymalnych nakładów inwestycyjnych, jakie Powiat może przeznaczyć na inwestycje.

Opracowanie tego dokumentu wymagało podziału prac według poszczególnych etapów.


 1. Zebranie danych o potrzebach inwestycyjnych w powiecie.

 2. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów.

 3. Ocena zadań inwestycyjnych i rekomendacja zadań do Planu.

 4. Przygotowanie wstępnej wersji Planu.

 5. Uzgodnienie z projektem budżetu powiatu.

 6. Przygotowanie ostatecznej wersji Planu.

 7. Zatwierdzenie planu przez Radę Powiatu Ryckiego.

Harmonogram prac nad opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przebiegał według następującego schematu:

ETAP REALIZACJI

OSOBY/INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE

OPRACOWANIE PROCEDURY WPI

- Zespól Roboczy WPI

ZEBRANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH

- Zespól Roboczy WPI

OCENA WNIOSKÓW

- Zespól Roboczy WPI, ocena według kategorii uwarunkowań społecznych, strukturalnych, finansowych.

- Radni Rady Powiatu

- Komisja Gospodarki Komunalnej

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego


HARMONIZACJA MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH z POTRZEBAMI INWESTYCYJNYMI

- Zespól Roboczy WPI

STWORZENIE WARIANTÓW WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

- Zespól Roboczy WPI

PRZYGOTOWANIE i PRZEDŁOŻENIE PROJEKTU WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

ZATWIERDZENIE PRZEZ RADĘ POWIATU WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGOPobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna