Spis treści obszar I czas realizacji strategii rozwoju lokalnegoPobieranie 0.64 Mb.
Strona7/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie planem corocznie aktualizowanym oraz będzie podstawą do tworzenia kolejnych budżetów powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja będzie się odbywać poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzenie nowych zadań do planu w miarę możliwości finansowych powiatu.

Skuteczne wprowadzenie Planu Inwestycyjnego wymaga zaangażowania się w proces planowania wszystkich, których ten proces dotyczy tj. mieszkańców, radnych, merytorycznych wydziałów oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczania poszczególnych zadań w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Ryckiego wzięto pod uwagę następujące kryteria:

a) ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowań społecznych.

b) ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych.

c) ocena inwestycji w kategoriach finansowych.

d) opinia społeczna wyrażona przez Zespół Roboczy i  Komisję Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i  Ochrony Środowiska, - Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej

W wyniku analizy i oceny zgłoszonych zadań inwestycyjnych została sporządzona lista priorytetowych inwestycji przewidzianych do realizacji na lata 2009-2010.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2009 – 2010
1. Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej - Borki - Nowodwór - dr. krajowa Nr 48 – Białki Dolne.
Łączne nakłady do poniesienia: 7 240 000 zł (z uwzględnieniem środków unijnych).

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Planowana do przebudowy droga znajduje się w ciągu drogowym Nr 1428 L klasy głównej Grabów Szlachecki – Nowodwór – Białki Dolne.

Droga nie posiada wymaganej szerokości, widoczne są spękania i koleiny, w przeszłości przeprowadzana była jedynie konserwacja nawierzchni emulsją z grysem. Chodniki stare, w większości wykonane z płytek chodnikowych – zniszczone. Brak elementów bezpieczeństwa ruchu.

Prace budowlane realizowane będą na odcinku: skrzyżowanie w Borkach przez Nowodwór, drogę wojewódzkiej Nr 48 do miejscowości Białki Dolne tj. od km 0+000 do km 9 + 316. Inwestycja obejmuje wykonanie poszerzenia pasa ruchu do szerokości 5,5m, jednostronne ułożenie krawężników od km 0+400 do km 2+730 (strona lewa), od km 2+710 do km 3+020 (strona prawa), przebudowę i budowę chodnika z kostki brukowej 6cm na odcinkach: strona lewa od km 0+400 do km 0+0+588, od km 0+670 do km 2+730 o szerokości 1,6m; strona prawa od km 2+710 do km 3+020 o szerokości 1,6; na pozostałych odcinkach pobocza ziemne zmiennej szerokości od 0,75 do 1,5m; ułożenie warstwy wiążącej, wyrównawczej i ścieralnej, budowę parkingu, zjazdów, wjazdów, elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, bariery ochronne).

Droga ta łączy się z remontowanym ciągiem dróg powiatowych Ryki – Rososz – Grabów Szlachecki dofinansowanym środkami ZPORR. Realizacja inwestycji poprawi jakość i dostępność na terenie powiatu połączeń komunikacyjnych, a tym samym podniesie konkurencyjność województwa i zwiększy mobilność mieszkańców Gmin Nowodwór i Ułęż. Inwestycja związana jest ze słabą infrastrukturą drogową na poziomie powiatu i gminy w województwie lubelskim nie spełniającą wymaganych standardów i nie zapewniającą sprawnej obsługi komunikacyjnej.

Realizacja inwestycji poprawi jakość i dostępność na terenie powiatu połączeń komunikacyjnych, a tym samym podniesie konkurencyjność województwa i zwiększy mobilność mieszkańców.

Planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 (85% wartości inwestycji). Zadanie będzie również dofinansowane przez Gminy Nowodwór i Ułęż (pomoc finansowa).


Tabela 1. Montaż finansowy zadania.


Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej - Borki - Nowodwór - dr. krajowa Nr 48 – Białki Dolne.

Planowane środki finansowe

2009

2010

RAZEM

Pomoc finansowa Gminy Ułęż

0,00

100 000,00

100 000,00

Pomoc finansowa Gminy Nowodwór

0,00

443 000,00

443 000,00

Kredyt komercyjny

10 980,00

532 020,00

543 000,00

Środki z Unii Europejskiej

0,00

6 154 000,00

6 154 000,00

Ogółem

10 980,00

7 229 020,00

7 240 000,00

W roku 2009 zostanie opracowane studium wykonalności oraz złożony wniosek o dofinansowanie projektu. w przypadku uzyskania dofinansowania zadanie (roboty budowlane) zostaną w całości wykonane w roku 2010.


2. Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej nr 17 do drogi krajowej nr 48 w miastach Ryki i Dęblin.
Łączne nakłady do poniesienia: 6 220 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi Nr 1447 L – ul. Przemysłowej w Rykach od km 0+000 do km 3+950 o długości 3,95km oraz odcinka drogi Nr 1440L w zakresie ul. Konopnickiej od km 0+371 do km 1+071 oraz ul. Lipowej od km 1+071 do km 2+951 o długości 2,58 km. w ramach zadania przewiduje się ułożenie nawierzchni bitumicznej (w zakresie ul. Przemysłowej szerokości 7m, w zakresie pozostałych – 5,5m) oraz chodników (odcinkowo). Przedmiotowe drogi łączą poprzez wyremontowane w latach wcześniejszych ulice Słowackiego i Stawską miasta Ryki i Dęblin, w ich obrębie zlokalizowanych jest szereg zakładów produkcyjno-handlowych z zakładem Hortex na czele. Stan dróg jest bardzo zły, liczne spękania i załamania w znacznym stopniu utrudniają ruch pojazdów ciężkich.

Planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 (85% wartości inwestycji). Zadanie będzie również dofinansowane przez Gminę Ryki i miasto Dęblin (pomoc finansowa).

W 2009 roku zostaną wykonane: kosztorys, studium wykonalności, dokumentacja projektowa (w przypadku uzyskania dofinansowania. w roku 2010 planuje się wykonanie robót budowlanych.


Tabela 2. Montaż finansowy zadania.


Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej nr 17 do drogi krajowej nr 48 w miastach Ryki i Dęblin

2009

2010

RAZEM

pomoc finansowa Gminy Ryki

50 000,00

183 250,00

233 250,00

pomoc finansowa Miasta Dęblin

50 000,00

276 550,00

326 550,00

Kredyt komercyjny

17 120,00

356 080,00

373 200,00

Środki z Unii Europejskiej

0,00

5 287 000,00

5 287 000,00

Ogółem

117 120,00

6 102 880,00

6 220 000,00

Przebudowa wyżej wymienionych ulic poprawi jakość połączeń komunikacyjnych na terenie gmin, a tym samym zwiększy mobilność mieszkańców. Inwestycja związana jest ze słabą infrastrukturą drogową na poziomie powiatu i gminy w województwie lubelskim nie spełniającą wymaganych standardów i nie zapewniającą sprawnej obsługi komunikacyjnej.


3. Przebudowa dróg dojazdowych do dr. woj. Nr 801 w gminie Stężyca
Łączne nakłady do poniesienia: 5 000 000 zł (w tym dofinansowanie 85% środkami UE)

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Zadanie obejmuje przebudowę dwóch ciągów drogowych:


  • Nr 1400L gr. woj. (Mościska)– Paprotnia – gr. woj. Nr 801 klasy zbiorczej na odcinku od km 4+000 do km 7+902,

  • Nr 1402L Błędowice – Brzeźce – Prażmów klasy lokalnej na odcinku o długości 5,895 km.

Inwestycja obejmuje wykonanie poszerzenia pasa ruchu do szerokości 5,5m, modernizację nawierzchnia: ułożenie warstwy wyrównawczej o zmiennej grubości, warstwy wiążącej – 4cm oraz warstwy ścieralnej – 4cm. Zostaną również ułożone chodniki o długości 1,72 km oraz 1,402km, wykonanie zjazdy oraz udrożnione rowy.

Realizacja inwestycji poprawi jakość i dostępność wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych, a tym samym podniesie konkurencyjność województwa lubelskiego i zwiększy mobilność mieszkańców pomiędzy województwami(i powiatami) Droga powiatowa 1400L jest jedyną drogą dojazdową mieszkańców Brzeźc, Prażmowa oraz Drachalicy do drogi wojewódzkiej Nr 801, a tym samym do obiektów użyteczności publicznej, straży, policji, itd. . Inwestycja związana jest ze słabą infrastrukturą drogową na poziomie powiatu i gminy w województwie lubelskim nie spełniającą wymaganych standardów i nie zapewniającą sprawnej obsługi komunikacyjnej.

Planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 (85% wartości inwestycji). Zadanie będzie również dofinansowane przez Gminę Stężyca (pomoc finansowa).

W roku 2009 zostanie wykonana aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności projektu. w przypadku uzyskania dofinansowania roboty będą realizowane w całości w 2010 roku.


Tabela 3. Montaż finansowy zadania.


Przebudowa dróg dojazdowych do dr. woj. Nr 801 w gminie Stężyca

Planowane środki finansowe

2009

2010

RAZEM

Pomoc finansowa Gminy Stężyca

0,00

375 000,00

375 000,00

Kredyt komercyjny

15 860,00

359 140,00

375 000,00

Środki z Unii Europejskiej

0,00

4 250 000,00

4 250 000,00

Ogółem

15 860,00

4 984 140,00

5 000 000,00


4. Budowa nowej sali gimnastycznej -ZSZ im. Władysława Korżyka w Rykach.
Łączne nakłady do poniesienia: 3 990 900 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:

Zadanie zakłada budowę nowej sali gimnastycznej jednoprzestrzennej o wymiarach 45,0 x 24,0 x 7,2 m z możliwością podziału na dwie sale o wymiarach 30,0 x 24,0 i 24,0 x 15,0 wraz z zapleczem socjalnym - zespół budynków stanowić będzie dobudowę do budynku istniejącej sali gimnastycznej, która zostanie pozostanie jako mała sala do ćwiczeń.

Obecna sala gimnastyczna jest bardzo mała (wymiary 10x20m przy wysokości 5m), najmniejsza i najstarsza w powiecie. Wymiary tej sali uniemożliwiają właściwą realizację zadań z jakichkolwiek gier zespołowych.

Planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 (85% wartości inwestycji).

W roku 2006 został wykonany projekt techniczny pełnowymiarowej hali widowiskowo - sportowej w ZSZ im. Władysława Korżyka w Rykach. w roku 2008 wykonano studium wykonalności oraz zostanie złożony wniosek o uzyskania dofinansowania. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2009 – 2010.

Celem zadania jest zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej, z czym wiąże się poprawa kondycji fizycznej.


Tabela 4. Montaż finansowy zadania.


Budowa nowej sali gimnastycznej -ZSZ im. Władysława Korżyka w Rykach

Planowane środki finansowe

2007

2008

2009

2010

RAZEM

Kredyt komercyjny

5429

100

449 900

150 000

605 429

Środki z Unii Europejskiej

0

0

2 550 000

850 000

3 400 000

Ogółem

5429

100,00

2 999 900

1 000 000

4 005 429


Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna