Spis treści Przebywanie, podejmowanie działalności gospodarczej, świadczenie usług i pracy na Łotwie po 05. 2004Pobieranie 469.21 Kb.
Strona3/11
Data07.05.2016
Rozmiar469.21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

System podatkowy


System podatkowy w Republice Łotewskiej funkcjonuje zgodnie z zaleceniami międzynarodo­wych organizacji finansowych.

Ogólne przepisy i zasady podatkowe określa ustawaO podatkach i opłatach" (law "On taxes and duties") z 1995 roku dostępna w wersji angielskiej na stronie internetowej: www.ttc.lv link:" tulkojumi", podlink "likumi" pod numerem: E-0073.

Na stronie internetowej www.ttc.lv link;" tulkojumi", podlink:" likumi", można również znaleźć akty prawne odnoszące się do konkretnych rodzajów podatków: "Ustawa o VAT" (law "On Value - Added Tax"), E-0072, "Ustawa o Podatku od Zasobów Naturalnych (law "On Natural Resources Tax), E-0074, "Ustawa o Podatku od Nieruchomości" (law "Real Estate Tax"), E-0076, "Ustawa o Podatku Akcyzowym" (Law on Excise Tax) E-0131, "Ustawa o Podatku Dochodowym od Przedsiębiorstw" (law "On Corporate Income Tax, E-0078, ustawa "O Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (Personal Income Tax", E-0573), "Przepisy dot. Podatku na Ubezpieczenie Spoleczne" (Regulations "On Social Insurance Tax") www.vsaa.lv link: contributions, podlink: contribution rates, ustawa "O Opłatach i Podatku od Loterii i Gier Hazardowych" (Law "On Lotteries and Gambling Games Duty and Tax"), www.iaui.gov.lv link: Relevant acts.

Ustawa "O Podatkach i Opłatach" wymienia rodzaje podatków, zasady ich ustalania i regulowania, jak również prawa, obowiązki i od­powiedzialność podatników i organów administracji podatkowej oraz procedurę apelacyjną doty­czącą podatków. Ustawa stosowana jest do wszystkich rodzajów podatków w kraju, o ile ustawy dotyczące poszczególnych podatków nie stanowią inaczej.

Aktualnie na Łotwie stosowane są następujące rodzaje podatków:


 • podatek dochodowy od przedsiębiorstw

 • podatek od wartości dodanej (VAT)

 • podatek akcyzowy

 • podatek dochodowy od osób fizycznych

 • podatek socjalny (podatek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne)

 • podatek od nieruchomości

 • podatek od gruntów

 • podatek od surowców naturalnych

 • podatek od opakowań

 • podatek celny (omówiony w rozdziale dot. problematyki celnej)

Administrowanie podatkami realizowane jest przez Państwową Służbę Dochodów. Samorządy biorą udział w administrowa­niu podatkiem dochodowym, podatkiem od nieruchomości i podatkiem od zasobów natural­nych.


Podatek dochodowy od przedsiębiorstw


Zgodnie z ustawą "O Podatku Dochodowym od Przedsiębiorstw" z 1995r. podatek ten stosuje się do wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych na Łotwie, w tym przedsiębiorstw zagranicznych oraz stałych przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych.

Od 1.01.2004r. stopa podatkowa dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw wynosi 15%.

Przedsiębiorstwa małe korzystają ze zniżki podatkowej w wysokości 20% od kwoty naliczonego podatku. Do tej grupy przedsiębiorstw zaliczają się te firmy, których:


 • majątek bilansowy nie przekracza 70.000 LVL

 • roczny obrót netto jest mniejszy niż 200.000 LVL

 • liczba pracowników wynosi średnio 25 osób

Aby firma mogła skorzystać ze wspomnianej zniżki, winna spełniać co najmniej 2 z powyższych warunków.


Podstawę podatku dochodowego od przedsiębiorstw zagranicznych nie prowadzących bezpośredniej działalności gospodarczej stanowią wpływy pozyskane od rezydentów Łotwy i sta­łych przedstawicielstw.
Podatek pobierany jest od:


 • dywidend - 10% (od osób fizycznych)

 • dochodów z tytułu zarządzania i konsultingu - 10%

 • dochodów z tytułu własności intelektualnej: tantiemy za dzieła literackie, sztuki, filmy, nagrania wideo i audio - 15%, inne - 5%

 • dochodów z tytułu wykorzystania własności na Łotwie - 5%

 • dochodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych - 10%

 • dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na Łotwie - 25%

Nie podlegają odliczeniu od sumy do opodatkowania następujące wydatki:
 • rekreacja

 • utrzyma­nie infrastruktury socjalnej

 • kary pieniężne

 • podatek dochodowy płatny poza granicami Łotwy

 • wypłaty dla nie rezydentów podlegające odnośnemu podatkowi,

 • wydatki na długoterminowe inwestycje i rezerwy,

 • premie z tytułu ubezpieczenia na życie,

 • wypłaty na fundusze emerytalne

 • wypłaty oprocentowania,

 • nadpłaty z tytułu podatku od surowców naturalnych

 • 40% wydatków reprezentacyjnych

 • wydatki związane z oceną majątku

 • straty udziałowców wymienione w od­nośnej dokumentacji wpływów i wydatków

Od 1.01.2001r. inwestorzy zagraniczni, którzy inwestują więcej niż 16,4 mln USD w ciągu 3 lat mogą korzystać z "wakacji podatkowych" w zakresie podatku dochodowego od przedsiębiorstw w wysokości 40% zainwestowanej kwoty. Aby uzyskać taką ulgę plan inwestycyjny musi być zaakceptowany przez rząd Łotwy.

Zniżka podstawy opodatkowania z tytułu darowizn nie może przekraczać 20% ogólnej sumy do opodatkowania.

Podatek dochodowy od osób fizycznych


Stawka bazowa podatku wynosi 25%. Zgodnie z ustawą "O Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych" z 1993r. płatnikami podatku są stali rezydenci Republiki Łotewskiej uzyskujący dochody na Łotwie bądź za granicą w danym okresie podatkowym oraz nie rezydenci Republiki Łotewskiej, uzys­kujący dochody na Łotwie. Podatek naliczany jest na podstawie dochodów podlegających opodatkowaniu; wpłaty doko­nywane są miesięcznie.
Opodatkowaniu nie podlegają następujące dochody:


 • dywidendy z dochodu przedsiębiorstw płacących podatek dochodowy od przedsiębiorstw

 • dochody z depozytów w instytucjach kredytowych

 • wypłaty z tytułu ubezpieczeń

 • wygrane pieniężne i rzeczowe z loterii

 • alimenty

 • środki uzyskane w trakcie rozwodu na mocy odnośnego orzeczenia sądowego

 • renty i emerytury państwowe i wypłaty z funduszy emerytalnych

 • wpływy określone ustawami

 • stypendia z uczelni

 • wpływy z tytułu spadku, z wyjątkiem tantiem i darowizn od osób fizycznych

 • premie pieniężne i rzeczowe z tytułu uczestnictwa w zawodach sportowych, o ile ich ogólna war­tość nie przekracza 150 LVL oraz premie pieniężne i rzeczowe z tytułu uczestnictwa w zawodach międzynarodowych o ogólnej wartości do 3.000 LVL w danym roku po­datkowym

 • wszelkie zapomogi i rekompensaty poniesionych strat

 • rekompensaty z wyjątkiem rekompensat za niewykorzystany urlop

 • wpływy ze sprzedaży majątku, z wyjątkiem wpływów ze sprzedaży dóbr wyprodukowanych w celu sprzedaży i nabytych w celu odprzedaży

 • wpływy z produkcji rolnej w wysokości do 3.000 LVL włącznie

 • subsydia dla produkcji rolnej

 • inne dochody określone przez obowiązujące ustawodawstwo

Roczna deklaracja podatkowa musi być przedłożona przez podatnika do 1 kwietnia roku następnego

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna