Spis treści Przebywanie, podejmowanie działalności gospodarczej, świadczenie usług i pracy na Łotwie po 05. 2004Pobieranie 469.21 Kb.
Strona5/11
Data07.05.2016
Rozmiar469.21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Podatek od opakowań


Zgodnie z uzupełnieniem do Ustawy „O podatku od zasobów naturalnych" z 1996 roku wprowadzony został podatek od opakowań.

podatek ten stosowany jest do wszelkich dóbr pakowanych (artykuły spożywcze i napoje w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych lub metalowych).

Podatek od opakowań dla dóbr importowanych opłacany jest na granicy, zaś dla opakowań produkcji miejscowej do dnia 20 miesiąca następującego po dacie sprzedaży dóbr.

Podatek jest naliczany od każdej jednostki pakunkowej i wynosi:
 • opakowania szklane (0,004 LVL za 1 kg)

 • masa celulozowa i inne włókna naturalne (0,012LVL za 1 kg)

 • polimery (0,09 LVL za 1 kg)

 • PET (o,105 LVL za 1 kg)

 • metale (0,06 LVL za 1 kg)

 • papier, karton, laminaty z polimerami lub elementami metalu (0,06 LVL za 1 kg.)

Podatek od nieruchomości


Zgodnie z ustawą "Podatek od Nieruchomości" z 1997r. opodatkowane tym podatkiem są osoby fizyczne, osoby prawne i nie-rezydenci Łotwy, którzy są właścicielami lub mają prawo do łotewskich nieruchomości (uwzględniając również ziemię).

Podatek ten stosowany jest do nieruchomości i nie ukończonych budowli znajdujących się na Łotwie.

Powyższy podatek do końca 2006r. będzie wynosił 1,5% od ogólnej wartości (wyceny) nieruchomości podlegającej opodatkowaniu. Dla budynków do końca 2006r. wartość podlegająca opodatkowaniu to średnia wartość bilansowa. W pierwszym roku po ukończeniu budowy budynków przeznaczonych dla celów handlowych nie płaci się podatku od nieruchomości, pod warunkiem, że budowa została zakończona po 1.01.2001r.
Opodatkowaniu nie podlegają:


 • nieruchomości osób prawnych, które nie są wykorzystywane dla działalności gospo­darczej

 • nieruchomości wykorzystywane dla produkcji rolnej

 • nieruchomości finansowane przez budżet państwa lub samorządu

 • nieruchomości wykorzystywane dla celów służby zdrowia, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych z wyjątkiem kin i klubów wideo

 • drogi i nieruchomości wykorzystywane dla utrzymania dróg (drogi wewnętrzne przedsiębiorstw podlegają opodatkowaniu)

 • nieruchomości wykorzystywane dla celów ochrony środowiska i pożarnictwa

 • nieruchomości znajdujące się w posiadaniu organizacji religijnych, narodowo-kulturalnych i innych organizacji społecznych

 • budynki i obiekty przekazane do użytku jako lokale państwowe lub samorządowe oraz wzniesione za środki dewizowe lub ze środków prywatnych, w ciągu 3 lat po odda­niu do użytku

 • budynki mieszkalne i nieruchomości użytku publicznego

 • nieruchomości stanowiące zabytki kulturalne

Podatek od gruntów


Podatek ten stosowany jest do osób fizycznych i prawnych, posiadających ziemię na własność.

Stawka podatku jest zróżnicowana w zależności od lokalizacji.

Podatek ten nie jest stosowany do:


 • gruntów zajmowanych przez drogi publiczne z przyległościami

 • gruntów zajmowanych przez linie komunikacyjne z przyległościami

 • gruntów, dla których obowiązuje zakaz działalności gospodarczej

 • gruntów zajmowanych przez municypalne lokale nie komercyjne

 • gruntów zajmowanych przez narodowe kluby sportowe

 • gruntów rolnych stanowiących fundusz leśny, nie używanych dla celów rolniczychPodatek od loterii i gier hazardowych
Zgodnie z ustawą "Podatek od loterii i gier hazardowych" z 1994r., podatek ten jest nakładany na firmy, które posiadają licencje na prowadzenie gier hazardowych. Koszt roczny licencji wynosi 25.000 LVL. lub nawet 300.000 LVL, jeżeli otrzymujący licencję zajmuje się prowadzeniem gier hazardowych "totalizator." Podatek płaci się rocznie od każdego urządzenia przeznaczonego do gier hazardowych. Telefoniczne gry hazardowe są obciążone podatkiem stanowiącym 10% ich dochodu. Podatek loteryjny w wysokości 8% jest nakładany na sprzedaż biletów loteryjnych za wyjątkiem biletów loteryjnych "instant", które obłożone są 10% podatkiem.

Szczególny system podatkowy dla Specjalnych Stref Ekonomicznych i Wolnych Portów
Ustawa "O Stosowaniu Podatków w Wolnych Portach i Specjalnych Strefach Ekonomicznych" z 2001r. wprowadza specjalne udogodnienia podatkowe dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych w Liepai i Rezekne oraz w wolnych portach w Rydze i Ventspils.

Preferencyjne warunki podatkowe dotyczą:
 • ulgi w wysokości 80% lub 100% w zakresie podatku od nieruchomości

 • ulgi w wysokości 80% wysokości podatku dochodowego od przedsiębiorstw od dochodu osiąganego na terenie strefy

 • ulgi w wysokości 80% w podatku od dywidend, opłat z tytułu zarządzania i płatności za wykorzystanie własności intelektualnej

 • VAT- u, którego stawka wynosi 0% na większość towarów i usług dostarczanych na teren strefy wraz z magazynowaniem

 • wyłączenie z podatku VAT, podatku akcyzowego i opłat celnych importu do wolnych stref z zagranicy i eksportu z wolnych stref za granicę

Od 1.01.2003r. ulgi podatkowe nie mogą przekroczyć 50% zainwestowanej kwoty.

Otrzymanie powyższych ulg jest możliwe jedynie gdy wydano pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Pozwolenie wydaje zarząd Specjalnej strefy ekonomicznej lub zarząd Wolnego portu. Pozwolenia wydawane są jedynie dla firm zlokalizowanych w SSE lub Wolnych portach i podejmujących działalność jedynie w tych strefach.

W sprawie szczegółowych informacji związanych ze sferą podatkową na Łotwie oprócz odniesienia do poszczególnych ustaw podatkowych, które podano na początku powyższego rozdziału (wszystkie przytoczone ustawy są w języku angielskim), można również skorzystać z następujących stron internetowych:
 • Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju www.liaa.gov.lv link: Latvian Business Guide, podlink: Taxation

 • Łotewska Służba Dochodów: www.vid.gov.lv link: SRS Informs oraz link: Laws

 • Ministerstwo Finansów Łotwy www.fm.gov.lv

 • Kancelarie prawne "Valters Gencs" www.gencs.lv

 • Kancelaria "Klavinss , Laidins" www.klavinsslaidins.lv/htm/en/index.php1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna