Spis treści Przebywanie, podejmowanie działalności gospodarczej, świadczenie usług i pracy na Łotwie po 05. 2004


Warunki działania inwestorów zagranicznychPobieranie 469.21 Kb.
Strona6/11
Data07.05.2016
Rozmiar469.21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Warunki działania inwestorów zagranicznych

Problematykę inwestycji zagranicznych na Łotwie reguluje ustawa "O Inwestycjach Zagranicznych w Republice Łotewskiej" z 1991r. www.ttc.lv , link: tulkujomi, podlink: likumi, pod no. E –0123 oraz ustawa "O Stosowaniu Podatków w Wolnych Portach i Specjalnych Strefach Ekonomicznych" z 2001r. www.ttc.lv , link: tulkujomi, podlink: likumi, pod no. E- 0230.


Ustawodawstwo łotewskie przewiduje, iż:


 • inwestorzy zagraniczni posiadają prawa i obowiązki identyczne do praw i obowiązków przedsiębiorców miejscowych

 • inwestor zagraniczny może być jedynym założycielem przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym

 • inwestor zagraniczny ma prawo do zwolnienia z opodatkowania VAT i opłat celnych w odniesieniu do aportu rzeczowego jako składnika inwestycji długoterminowych, inwestycji kapita­łowych oraz dóbr i usług związanych z ich zakupem lub sprzedażą, jak również do eksportu dóbr i usług poza terytorium Łotwy

 • inwestor zagraniczny ma prawo wolnego wwozu i wywozu kapitału

 • podatek dochodowy od przedsiębiorstw, obowiązujący od 1 stycznia 2004r., naliczany jest według stawki 15%, stosowanej do wszystkich przedsiębiorstw. Stawka ta jest zgodna ze standardami europejskimi i pozwala na zmniejszenie okresu amortyzacji i przeniesienia strat na kolejne okresy w ramach lat pięciu

 • upusty w podatku dochodowym stosowane są gdy: firma, która prowadzi duże, popierane przez rząd projekty inwestycyjne (powyżej 10 mln LVL ~15,6 mln Euro w ciagu 3 lat) otrzymuje upust do 40% ogólnej wartości inwestycji; rozłożenie dla celów podatkowych strat przez okres 5 lat; podwójne zmniejszenie amortyzacji do 70% dla wyposażenia technologicznego

Stosowane są również następujące ulgi:
 • ulga w podatku dochodowym dla firm rolniczych

 • ulga w podatku dochodowym dla zatrudniających osoby skazane

 • inwestor zagraniczny ma prawo zwolnienia z opłat importowych i VAT dla dóbr i towarów wwożonych na Łotwę w celu dalszego przerobu

 • inwestor zagraniczny ma prawo do ulg w podatku dochodowym w wymiarze podatku opłaco­nego za granicą

 • inwestor zagraniczny ma prawo wywozu z Łotwy zysków, po opłaceniu wszystkich podatków

 • przedsiębiorstwo joint-venture zarejestrowane na Łotwie ma prawo zakupu ziemi w miastach i na wsi, pod warunkiem pochodzenia z kraju, z którym Łotwa ma podpisaną umowę o wzajem­nej ochronie i popieraniu inwestycji, o ile ponad połowa kapitału statutowego (akcji) znajduje się w posiadaniu obywateli Republiki Łotewskiej

 • władze lokalne mogą przyznać wsparcie do 90% wymiaru podatku od nieruchomości dla projektów inwestycyjnych zgodnych ze strategią lokalnego (regionalnego) rozwoju

 • Republika Łotewska gwarantuje ochronę inwestycji zagranicznych. W wypadku skrajnie mało prawdopodobnego wywłaszczenia, inwestor chroniony jest przez Ustawę "O Przymusowym Wywłaszczeniu Nieruchomości", zapewniającą rekompensatę w wysokości pełnej wartości rynkowejInne zachęty dla inwestorów (w tym zagranicznych)
Preferencje podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) i Wolnych Portach (opisane w części dot. podatków oraz w części dotyczącej SSE i Wolnych Portów)
Rząd Łotwy wdrożył programy wsparcia dla firm zarejestrowanych na Łotwie przeznaczając w latach 2004 - 2006 stosowne granty na:


 • modernizację infrastruktury odnoszącej się do działalności gospodarczej

 • consulting i uczestnictwo w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych

 • rozwój nowych produktów i technologii

 • wzrost "venture capital" małych i średnich przedsiębiorstw

 • wzrost kwalifikacji, przekwalifikowanie i dalsze kształcenie pracowników

 • wsparcie rozpoczęcia działalności gosp. firm i osób samo-zatrudnionych

 • rozwój przedsiębiorczości w regionach wymagających szczególnego wsparcia

Funkcjonują również rządowe programy wsparcia współ-finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Aby ubiegać się o przyznanie grantu firmy muszą przygotować i przedłożyć projekty zgodnie z kryteriami szczegółowo opisanymi w wytycznych opracowanych przez instytucje ogłaszające przetargi na dane projekty (jedną z nich jest Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju -www.liaa.gov.lv )
Dodatkowe informacje:

www.esfondi.lv

www.liaa.gov.lv

www.vraa.gov.lv

www.nvd.gov.lv
Granty dla firm zarejestrowanych w regionach wymagających szczególnego wsparcia dotyczą subsydiów na odsetki od udzielonych pożyczek, jeżeli pożyczka została przeznaczona na zakup, stworzenie lub zasadniczą zmianę w zakresie środków trwałych i inwestycji początkowych w środki trwałe firmy oraz dla firm, które przedstawiły projekty przewidujące szybki wzrost w sektorach o wysokiej wartości dodanej (przetwórstwo, usługi) lub sprzyjające rozwojowi firm innowacyjnych. Dodatkowe informacje www.vraa.gov.lv
Granty na tworzenie miejsc pracy - tworzący miejsca pracy mogą ubiegać się o subsydia w Łotewskiej Państwowej Agencji Zatrudnienia www.nvd.gov.lv

Władze regionalne i lokalne mogą sprzedać ziemię i nieruchomości na korzystnych warunkach dla firm zamierzających stworzyć miejsca pracy.

Dotyczy to np. nieruchomości przemysłowych z wykorzystaniem finansowania państwa i funduszy strukturalnych UE.
Dodatkowe informacje:
www.liaa.gov.lv link: Latvian busines guide, podlink: Incentives for investors

www.liaa.gov.lv link:Latvian business guide, podlink: The state support programmes and grant schemes

www.liaa.gov.lv link: Latvian business guide, podlink: Taxation
Zachęcaniem inwestorów zagranicznych do inwestowania na Łotwie zajmuje się przede wszystkim "Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju": www.liaa.gov.lv
Informacje na temat rozwojowych gałęzi w gospodarce łotewskiej, można znaleźć na stronie internetowej www.liaa.gov.lv link: Latvian business guide, podlink: Promising business sectors 1. Umowy i porozumienia międzynarodowe

Umowy o wolnym handlu z krajami, które tak jak Łotwa przystąpiły do UE przestały obowiązywać z dniem 1.05.2004. podobnie jak ze Szwajcarią, Islandią, Lichtensteinem i Norwegią, które wraz z krajami UE są członkami Wspólnego Obszaru Gospodarczego.

Strona łotewska przygotowuje umowy o wolnym handlu z Rumunią, Bułgarią i Wyspami Owczymi.

Podobna Umowa z Ukrainą funkcjonuje w zakresie artykułów przemysłowych. W zakresie artykułów rolnych brak dotychczas ratyfikacji parlamentu ukraińskiego. Umowa ta przestała obowiązywać z chwilą przystąpienia Łotwy do Unii Europejskiej, z uwagi na fakt, iż Ukraina nie ma porozumienia stowarzyszeniowego z tą organizacją.

Łotwa podpisała umowy o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji z Francją, Norwegią, Polską, Finlandią, Szwajcarią, Tajwanem, Szwecją, Holandią, Wielką Brytanią, Izraelem, Danią, Austrią, Czechami, Kanadą, Estonią, Niemcami, Turcją, Litwą, Republiką Korei, USA i Wietna­mem.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązują z Danią, Estonią, Litwą, Norwegią, Polską, Finlandią, Szwecją, Czechami, Islandią, Holandią, Białorusią, Ukrainą i Kanadą.


Łotwa podpisała następujące konwencje międzynarodowe:


 • Konwencja Haska o Procesach Prawnych z l marca 1954 r. (obowiązuje od 15 lipca 1993)

 • Konwencja Nowojorska o Uznaniu i Respektowaniu Decyzji Arbitrażu Międzynarodowego z 10 czerwca 1958 roku (obowiązuje od 13 lipca 1992)

 • Konwencja Waszyngtońska o Międzynarodowej Współpracy Patentowej z 19 czerwca 1970 roku (obowiązuje od 7 września 1993)

 • Konwencja Celna o Przewozach Międzynarodowych z Wykorzystaniem Certyfikatu TIR z 14 listopada 1975 roku

 • Konwencja o Założeniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych z 11 października 1985r.


Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych.
Od 1992 r. Łotwa jest członkiem Rady Państw Morza Bałtyckiego zrzeszającej 12 państw: Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Rosję, Szwecję i Islandię oraz Unię Europejską reprezentowaną przez Komisję.

Od 10.2.1999 r. Łotwa jest członkiem Światowej Organizacji Handlu ( WTO ).

Od 1.05.2004r. Łotwa jest członkiem UE

Ponadto Łotwa jest członkiem:


 • Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE)

 • Organizacji Żywności i Rolnictwa (FAO)

 • Konferencji ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD)

 • Międzynarodowej Komisji Prawa Handlowego (UNCITRAL)

 • Centrum Handlu Międzynarodowego utworzonego przez UNCTAD i WTO 1. BankowośćBanki

Podstawowe zasady funkcjonowania na Łotwie instytucji kredytowych reguluje ustawa "O Instytucjach Kredytowych" z 1995r. www.ttc.lv link: tulkujomi, podlink: likumi, pod no: E - 0102

Na Łotwie funkcjonuje dwuszczeblowy system bankowy (bank centralny i banki komercyjne). Pierwsze dwa banki komercyjne zostały zało­żone już w 1988r. Po okresie szybkiego wzrostu, sektor bankowy Łotwy przeszedł kryzys na początku 1995r. Obecnie tylko najbardziej efektywne i stabilne banki kontynuują swą działalność.

W chwili obecnej na Łotwie działa 22 banków komercyjnych, jedna filia banku zagranicznego i 28 firm kredytowych. Udział inwestorów zagranicznych w sektorze bankowym Łotwy wynosi ~ 80% kapitału banków komercyjnych. Z powyższej liczby banków tylko 8-10 banków oferuje pełny zakres usług bankowych, zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Pozostałe banki wyspecjalizowały się w pewnej grupie usług.

Przedsięwzięte zostały środki zapewniające kontrolę kredytów udzielanych spółkom offshore oraz identyfikację wierzycieli i dłużników. Większość banków łotewskich włączyło się do europejskiego systemu finansowego SWIFT, który prowadzi standaryzację i charakteryzuje się wysoką efektywnością i bezpieczeństwem rozliczeń. Obowiązujące aktualnie łotewskie regulacje bankowe są zgodne, a nawet przewyższają wymagania względem banków i innych instytucji kredytowych określone w ustawodawstwie UE.
Nadzór nad bankami komercyjnymi.
Łotewski Bank Centralny ("Bank Łotwy") jest niezależną instytucją finansową, której głównym celem jest wdrażanie i utrzymywanie stabilnej polityki monetarnej, aby zapewnić stabilne i przewidywalne otoczenie finansowe na Łotwie.

Ramy ustawodawcze w zakresie kontroli działalności ins­tytucji kredytowych tworzy Regulamin Banku Łotwy, opracowany zgodnie z międzynarodowymi zasadami kontroli, ustalonymi przez Komitet Bazylejski, Dyrektywy UE oraz Międzynarodowe Standardy Księgowości. Bank Łotwy wykorzystuje dla oceny banków komercyjnych następujące wskaźniki: wysokość kapitału własnego, minimalny kapitał zakładowy, płyn­ność kapitału, koncentracja kredytów, jakość portfela kredytowego, jakość funduszy specjalnych i rolę walut obcych.

Aktywa banków regulowane są przez Ustawę „O instytucjach kredytowych", dostosowaną do dyrektyw UE, oraz przez Ustawę „O spółkach akcyjnych".
Łotewski system nadzoru bankowego odpowiada również wymaganiom "Basic Core Principles on Effective Banking Supervision" i uzyskał wysoką ocenę szeregu zagranicznych ekspertów jako jeden z najbardziej rygorystyczny wśród krajów UE.

Od 1.07.2001r. rozpoczęła działalność Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego www.fktk.lv , która została powołana dla jednolitego nadzoru nad rynkami: bankowym, ubezpieczeniowym i papierów wartościowych, a tym samym przejęła szereg zadań należących wcześniej do Banku Łotwy.


Usługi bankowe.
Banki komercyjne oferują szereg usług bankowych. Jako uzupełnienie typowego pakietu usług tj. kredytów i obsługi transakcji płatniczych, niektóre banki oferują dodatkowo wymianę walut, usługi promocyjne, prywatyzacyjne oraz ope­racje giełdowe.

Banki łotewskie wystawiają najbardziej popularne typy międzynarodowych kart kredytowych oraz debetowych (EC/MC, edc/Maestro, VISA, VISA Electron). W Rydze szeroko praktykowany jest obrót bezgotówkowy. Karty wykorzystywać można dla uzyskania gotówki w bankomatach na całym terytorium Łotwy.


Rachunki bankowe.
Wszystkie przedsiębiorstwa działające na Łotwie powinny dysponować rachunkiem bankowym. Jest to wymóg obligato­ryjny przy rejestracji przedsiębiorstwa.
Kredyty.
Banki łotewskie oferują kredyty krótkoterminowe (na okres do l roku) oraz długoter­minowe (na okres powyżej l roku) o zróżnicowanej stopie procentowej. Podobnie jak w innych krajach o ekonomice przejściowej, stopy kredytowe są dość wysokie, lecz podlegają stałej reduk­cji dzięki zniżającej się stopie ryzyka. Tempo tej obniżki zapewne wzrastać będzie w miarę dalsze­go rozwoju gospodarki.
Banki zagraniczne.
Banki zagraniczne mają prawo otwierania filii i przedstawicielstw na Łotwie. Bank Łotwy zachęca banki zagraniczne i kapitał zagraniczny do podejmowania działań na Łotwie. Procedury licencyjne dla banków zagranicznych, ich filii i przedstawicielstw nie różnią się od tych dla banków krajowych. Filia lub przedstawicielstwo powinno uzyskać rejestrację jako płatnik podatków w Republice Łotewskiej zgodnie z obowiązującymi umowami międzyna­rodowymi w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Aktualnie na Łotwie działają następu­jące banki zagraniczne: Societe Generale (Francja), Hansabank (Estonia), Vereins Bank (Niem­cy). Poza tym działa też przedstawicielstwo Dresdner Bank (Niemcy).
Wymagania kapitałowe.
Ustawa „O instytucjach kredytowych" wymaga minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5 mln. Euro. Bank zagraniczny uruchamiający filię na Łotwie powi­nien zainwestować na Łotwie co najmniej l mln. Euro w ciągu l roku.
Rejestr zastawów.
W celu ograniczenia defraudacji Stowarzyszenie Banków Komercyjnych Łotwy przygotowało projekt utworzenia Rejestru Zastawów, w którym rejestrowane są wszelkie zastawy rzeczowe.
Dodatkowe informacje :
Bank Łotwy, www.bank.lv

Stowarzyszenie Banków Komercyjnych, www.bankasoc.lv
Zestawienie 10 czołowych banków pod względem posiadanych aktywów

na dzień 31.06.2004 r. ( w tys. LVL).
1. Pareks Banka 1 109 135,2

Smilsu iela 3,LV-1522,Riga

Tel: +371 7010000,fax: 7010001

e-mail: inquiry@parex.lv,www.parex.lv


2. Latvijas Unibanka 958 480,5

Pils iela 23, LV-1050, Riga

Tel: +371 7215535, fax: 7215335

info@unibanka.lv, www.unibanka.lv
3. Hansabanka 1 069 463,1

Kalku iela 26,LV-1050, Riga

Tel: +371 7024555, fax: 7024337

e-mail: info@hansabanka.lv, www.hansabanka.lv


4. Rietumu Banka 514 374,6

Brivibas iela 54, LV-1011, Riga

Tel: +371 7025555, fax: 7025588

e-mail: info@rietumu.lv, www.rietumu.lv


5. LATEKO Banka 310 484,9

E.Birznieka-Upisa iela 21, LV-1011, Riga

Tel: +371 7041100, fax: 7011111,

e-mail: latbk@LATEKO.lv


6. Aizkraukles Banka 350 426,7

Mednieku 4a, LV-1010, Riga

Tel: +371 7775222, fax: 7775200

e-mail: bank@ab.lv, www.ab.lv
 1. Nordea Bank Finland Latvian Branch 305 680,5

Kalku iela 15, Riga

Tel.: +371 7096200, fax: 7096096

e-mail: info@nordea.lv, www.nordea.lv


 1. Mortgage and Land Bank of Latvia 266 049,1

Doma laukums 4, LV-1977 Riga

tel.: +371 8000100,fax: 7820143

e-mail: banka@hipo.lv , www.hipo.lv


 1. NORD/LB Latvija 289 085,5

Smilsu street 6, Riga, LV-1050

tel.: 371 7015317, fax:7323449

e-mail: cb-vad@nordlb.lv
10. Baltijas Tranzitu Banka 190 377,2

13 janvara iela 3, LV-1050, Riga

Tel: +371 7024747, fax: 7211985

e-mail: btb@btb.lv

 1. Ubezpieczenia

Działalność spółek ubezpieczeniowych na Łotwie określają ustawy:

„O Firmach Ubezpieczeniowych" www.ttc.lv link "tulkojumi", podlink: "likumi" pod no. E-0440, „O Spół­kach Akcyjnych" i „O Kontroli Ubezpieczeń Publicznych". Po przystąpieniu Łotwy do UE, ustawodawstwo ubezpieczeniowe jest dostosowane do wymogów UE.

Ustawa „O Spółkach Akcyjnych" określa minimalny kapitał zakładowy spółki oferującej ubezpie­czenia na życie na 2 mln LVL, zaś spółki oferującej inne ubezpieczenia na l mln LVL.

Zgodnie z Ustawą „O Kontroli Ubezpieczeń Publicznych", Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego zawiesza i anuluje licencje oraz kontroluje działalność finansową spółek ubezpieczeniowych. Komisja licencjonuje następujące rodzaje ubezpieczeń:


 • ubezpieczenia na życie

 • ubezpieczenia od wypadku

 • ubezpieczenia zdrowotne

 • ubezpieczenia w transporcie lądowym

 • ubezpieczenia w transporcie kolejowym

 • ubezpieczenia statków i samolotów

 • ubezpieczenia ładunków

 • ubezpieczenia własności

 • ubezpieczenia środków transportu

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • ubezpieczenia ryzyka finansowego

 • ubezpieczenia kredytów

 • ubezpieczenia gwarancji

Za wyjątkiem ubezpieczenia na życie inne rodzaje ubezpieczeń są na Łotwie jeszcze w fazie rozwoju.

Obecnie wiodące usługi ubezpieczeniowe to: obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy samochodów (OCTA - 22% ogółu ubezpieczeń), ubezpieczenie transportu - (21%), ubezpieczenie majątku - (16%) i ubezpieczenie zdrowotne (13%).

Na Łotwie działa około 19 firm ubezpieczeniowych, których około 50% kapitału pochodzi od inwestorów zagranicznych.

Funkcjonująca na Łotwie Giełda papierów wartościowych (Riga Stock Exchange) jest giełdą o stosunkowo małej wartości obrotów w porównaniu do innych giełd krajów UE. Notowanych jest na niej ~ 55 firm. W 2002r. giełda ta, została przejęta przez HEX Group, firmę fińską, która kupiła 93% jej udziałów.
Dodatkowe informacje:

Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego www.fktk.lv

Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju www.liaa.gov.lv link: Latvian business guide, podlink: Financial environment

Łotewskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli www.laa.lv1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna