Spis treści Przebywanie, podejmowanie działalności gospodarczej, świadczenie usług i pracy na Łotwie po 05. 2004


Podstawowe zasady wymiany handlowej Łotwy z krajami UE oraz z krajami trzecimiPobieranie 469.21 Kb.
Strona7/11
Data07.05.2016
Rozmiar469.21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Podstawowe zasady wymiany handlowej Łotwy z krajami UE oraz z krajami trzecimi

Po przystąpieniu Łotwy do UE przyjęła ona dorobek prawny UE, chociaż istnieją pewne przejściowe regulacje (będą one stosowane do momentu praktycznej i prawnej integracji Łotwy w ramach Unii celnej). Zarówno dla inwestorów, jak i dla handlowców Łotwa stała się częścią Unii Europejskiej również w sferze podatków i ceł jako elementów Jednolitego Rynku UE. Handel Łotwy z innymi członkami UE jest w gestii instytucji UE, ale i ustawodawstwa Łotwy. Wymiana handlowa Łotwy z krajami nie należącymi do UE podlega wyłącznie ustawodawstwu UE. Łotwa musiała również przyjąć zapisy umów handlowych, które UE podpisała z państwami trzecimi przed przystąpieniem Łotwy do UE.


Wymiana Handlowa Łotwy z członkami UE
Po przystąpieniu Łotwy do UE:


 • większość barier celnych została zniesiona w tym wszystkie procedury związane z cleniem na obszarze Jednolitego Rynku UE

 • z małymi wyjątkami, nie ma żadnych ograniczeń ilościowych co do przemieszczanych towarów, za wyjątkiem m. innymi pewnych towarów dozwolonych do przewozu przez indywidualne osoby

 • po przystąpieniu Łotwy do UE obowiązuje ją wspólna unijna taryfa celna zawierająca m. innymi wspólny kod celny

 • w obrębie krajów należących do UE istnieje zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych oraz wszelkich opłat wyrównawczych. To samo dotyczy kontyngentów taryfowych i plafonów

 • wyjątki w swobodnym przemieszczaniu towarów w obrębie rynku UE dotyczą głównie dostaw produktów rolniczych, podlegającym szczególnym regulacjom oraz towarów rolniczych i innych dla których wymagane są licencje

 • VAT, podatek akcyzowy i podatki specjalne nie są już traktowane jako opłaty celne

 • towary, które albo pochodzą z dowolnego kraju członkowskiego, albo zostały zgromadzone lub wprowadzone na Jednolity Rynek UE są obecnie dozwolone do obrotu wewnętrznego UE

 • obowiązują deklaracje władz celnych dot. pochodzenia towarów (BOI) i deklarowanie towarów zgodne ze wspólnym kodem celnym (BTI)

 • baza danych NCTS (nowy skomputeryzowany system tranzytu) zastąpiła procedury tranzytu oparte o dokumenty, co pozwala zarówno władzom celnym jak i firmom śledzić i kontrolować elektronicznie ruch towarów

 • na przejściach granicznych między krajami UE nie ma kontroli celnej, jednak celnicy zachowują prawo do wyrywkowej kontroli towarów


Wymiana handlowa z krajami trzecimi (nie należącymi do UE)
Członkowie UE w stosunku do państw nie będących w UE w miejsce taryf celnych stosują wspólną taryfę celną (CCT) stosowaną w imporcie towarów na granicach zewnętrznych UE. Stosowane są również unijne licencje eksportowe i importowe oraz zezwolenia dla określonych grup towarów.

Stawki celne we wspólnej taryfie celnej stosowanej przez wszystkie kraje UE w stosunku do krajów trzecich są zróżnicowane w zależności od rodzaju towaru oraz kraju jego pochodzenia.

Aby ułatwić procedury celne kodeks celny wymaga wydania informacji na temat danej taryfy (binding tariff - BT) dla danego przedsiębiorstwa, co pozwala na właściwe zakwalifikowanie towaru do danej taryfy.

"Binding Tariff" jest bazą danych dostępną na stronie internetowej: www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/ebticau.htm


Od 1.05.2005r. Łotwa jako członek UE korzysta z preferencji określonych w umowach handlowych pomiędzy UE i krajami spoza UE - UE posiada umowy o wolnym handlu: z krajami EFTA (Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein) jak również z Meksykiem, Marokiem, Tunezją, Izraelem i Jordanią.

Dla krajów z poza UE inne podstawowe stawki celne stosuje się w odniesieniu do krajów z którymi Łotwa nie ma podpisanej umowy o wolnym handlu, inne (korzystniejsze) dla krajów z którymi ma podpisaną taką umowę, a jeszcze inne dla krajów korzystających z klauzuli najwyższego uprzywilejowania.


Import towarów z krajów trzecich
Dla różnych towarów importowanych na obszar celny UE stosuje się różne zasady. W niektórych przypadkach odmienne zasady dotyczą również eksportu z obszaru celnego UE. Powyższe regulacje zawiera zintegrowana taryfa celna wspólnoty www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm

Import towarów podlega 2 kluczowym zasadom, które UE wprowadziła celem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników wyrobów oraz w celu spełnienia przez towary standardów jakości. Są to znak CE oraz "Dyrektywa owego podejścia". Istnieją również określone wymagania w stosunku do opakowań.

Szczegółowe informacje:
www.europa.eu.int/comm/trade/issues/respecrules/tdi_enlarg/exports.htm
Zasady zwrotu lub umorzenia opłat celnych:
www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/rem_en.htm#tire
Ze zwolnień celnych korzystają firmy, które działają w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Stawki importowe wahają się w granicach od 0 do 55%, eksportowe od 0% do 100%.

Ceł nie pobiera się m. innymi od:


 • pojazdów wykorzystywanych do przewozów międzynarodowych

 • transferu waluty łotewskiej, walut zagranicznych oraz papierów wartościowych

 • towarów przechodzących tranzytem przez terytorium Łotwy

 • towarów dostarczanych do składów celnych i stref wolnocłowych

 • towarów eksportowanych ze składów celnych lub stref wolnocłowych

 • inwestycji zagranicznych w formie środków trwałych

 • środków masowego przekazu

 • importu wyrobów dla użytku własnego (o wartości do 300 łatów)

Opłaty celne płaci się w kraju przywozu towaru, gdzie importowane towary są clone w celu przeznaczenia do obrotu wewnątrz UE.

Certyfikaty pochodzenia w handlu między Łotwą a krajem nie należącym do UE są ważne, jeżeli nie są sprzeczne z instrukcjami w UE, umowami preferencyjnymi oraz były wydane przed 1.05.2004r. lub poinformowano o takim świadectwie pochodzenia władze celne przed 1.09.2004r.

Bardziej szczegółowe informacje nt. zasad pochodzenia:


www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/origin/rules_origin/rules_origin_o_en.htm
Kwoty taryfowe stosowane przez UE

Kwoty taryfowe pozwalają importować określoną ilość danego produktu w określonym okresie czasu przy zredukowanych lub zerowych opłatach celnych. Obecnie kwoty taryfowe dotyczą np. stali, wyrobów tekstylnych oraz innych towarów importowanych z takich krajów, jak: Rosja, Ukraina, Kazachstan - stal, czy Chiny - np. tekstylia, obuwie, itp. Kwoty są ustalane raz na rok. Informacja nt. odpowiednich kwot i ich rozdysponowania:www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/database.htm pod hasłem "quota"
Stosunki handlowe pomiędzy UE a Rosją i innymi krajami WNP

Stosunki handlowe pomiędzy UE i Rosją określa umowa o Partnerstwie i Współpracy z 1997 r., która przyznaje Rosji Klauzulę Najwyższego Uprzywilejowania. Umowa ta została również rozszerzona na nowych członków UE na mocy protokołu z 27.04.2004r. Za wyjątkiem pewnych wyrobów stalowych nie ma w niej żadnych ograniczeń ilościowych zarówno w eksporcie, jak i w imporcie.

Podobne umowy (ale nie zawsze tak korzystne jak w przypadku Rosji) UE zawarła z Armenią, Kirgistanem, Turkmenistanem, Azerbejdżanem, Mołdową, Ukrainą, Białorusią, Mongolią, Uzbekistanem, Gruzją, Kazachstanem i Tadżykistanem.
Płatności celne stosowane w imporcie towarów z krajów trzecich na teren Łotwy

Cło - na jego wysokość wpływają taryfy celne i kraj pochodzenia towaru oraz wartość celna towaru. Taryfy celne to stawki celne. Towary są klasyfikowane zgodnie z łotewską nomenklaturą kombinowaną.

Aktualnie Łotwa stosuje następujące stawki celne:


 • podstawowe (jeżeli eksporter nie okazuje certyfikatu pochodzenia ani "Form A")

 • stawki korzystniejsze niż podstawowe (dla krajów z którymi Łotwa ma Klauzulę Najwyższego Uprzywilejowania - 156 krajów. Aby skorzystać z tego uprzywilejowania należy władzom celnym obok innych dokumentów przedstawić certyfikat pochodzenia lub "Form A"

 • stawki jeszcze korzystniejsze (dla prawie wszystkich towarów wynoszące 0%) aniżeli w przypadku KNU (dla krajów, z którymi Łotwa ma podpisaną Umowę o wolnym handlu - FTA (29 krajów). Aby skorzystać z korzyści wynikających z takiej umowy należy władzom celnym obok innych wymaganych dokumentów przedstawić certyfikat pochodzenia, "EUR - 1" oraz fakturę z deklaracją upoważnionego lub dowolnego eksportera (jeżeli wartość deklarowanych towarów nie przekracza 6000 Euro)

 • stawki dla krajów, z którymi Łotwa podpisała umowę "O ogólnych preferencjach handlowych" (67 krajów)

Świadectwa pochodzenia w przypadku KNU i FTA są konfrontowane ze świadectwem EUR-1, z deklaracją upoważnionego eksportera lub z deklaracją (dowolnego - nie musi być upoważniony) eksportera.

Podatek akcyzowy (dotyczy: produktów naftowych, wyrobów tytoniowych, napoi alkoholowych, piwa, napoi bezalkoholowych, kawy, motocykli lub samochodów).

Podatek akcyzowy jest obliczany zgodnie ze stawkami, które są ustalone dla każdej grupy towarowej oddzielnie.

Podatek od zasobów naturalnych.

Dotyczy każdego opakowania towarów oraz tych produktów, które zanieczyszczają środowisko naturalne. Aby można było obliczyć podatek dla każdego opakowania, należy przedstawić świadectwo towaru (cargo certificate) oraz dokument charakteryzujący zawartość opakowania (document stating the package). Stawka podatku zależy od rodzaju opakowania i użytego do niego materiału.

Podatek VAT - jego wysokość uzależniona jest od wartości celnej importowanych towarów, naliczonych opłat celnych, podatku od zasobów naturalnych oraz podatku akcyzowego.


Dokumenty dopuszczające towary importowane z krajów trzecich do wolnego obrotu na jednolitym rynku UE


 • deklaracja celna

 • faktura

 • świadectwo pochodzenia

 • dla produktów pochodzenia roślinnego świadectwo fitosanitarne

Granicznej kontroli fitosanitarnej podlegają żywe drzewa, korzenie, kwiaty cięte, ziarna, nasiona, drewno i wyroby z drewna, owoce i warzywa, środki ochrony roślin, materiały pakunkowe dla drewna i wyrobów z drewna.

Produkty pochodzenia roślinnego mogą być importowane tylko przez importerów, którzy są zaakceptowani przez Państwową Służbę Ochrony Roślin, która wydaje zaświadczenie fitosanitarne. Kontrola fitosanitarna na granicy sprawowana przez Graniczną Inspekcję Sanitarną nie dotyczy eksportu z terenu Łotwy do krajów trzecich oraz tranzytu.

Dla produktów zwierzęcych świadectwo weterynaryjne lub licencja importowa.

Produkty pochodzenia zwierzęcego podlegające kontroli Weterynaryjnej Kontroli Granicznej: żywe zwierzęta, ryby i produkty rybne, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, produkty pochodzenia zwierzęcego przewidziane dla innych celów aniżeli do konsumpcji, karma zwierzęca pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (bio-produkty, farmaceutyki weterynaryjne, itp.).

Przewóz zwierząt domowych wymaga zaświadczenia o stanie ich zdrowia.

Zarówno dla produktów roślinnych jak i zwierzęcych, dodatkowo (o ile jest wymagana) należy przedstawić licencje importową np. taką jak AGREEM. Jest to licencja dla produktów rolniczych i żywnościowych.

Dla celów konsumpcji własnej turyści nie mogą przewozić mięsa, produktów mięsnych, mleka i produktów mlecznych.

Można przewozić do 1 kg innych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego bez przedstawiania produktów do kontroli weterynaryjnej

Dodatkowo władze celne mogą wymagać dokumentu transportowego (w zależności od środka transportu):


 • CMR (transport drogowy)

 • Railway Bill (transport kolejowy)

 • Bill of Lading (transport morski)

 • Airway bill (transport lotniczy)

 • Declartion of Export

 • TIR Carnet

 • ew. inne dokumenty

W sytuacji tranzytu:

 • Transit Declaration

 • dokument transportowy (wymienione powyżej)

 • dokument celny eksportu/wysyłki lub reeksportu z obszaru celnego Wspólnoty albo odpowiadający im dokument przedstawiany wraz z deklaracją tranzytu


Dokumenty eksportowe kraju UE na obszar kraju trzeciego

 • faktura na podstawie której jest deklarowana wartość celna

 • dokument transportowy (CMR, Railway Bill, Bill of Lading lub Airway Bill)

 • dodatkowy dokument (pozwolenie na eksport). Jest np. wymagane np. w przypadku eksportu niektórych wyrobów ze złota, itp.

 • Dokumenty wymagane w tranzycie przez obszar danego kraju UE (takie same jak w przypadku eksportu z kraju UE do kraju trzeciego)


Instytucje udzielające szczegółowych Informacji nt. handlu produktami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego:


 • Służba Ochrony Roślin, Agris Bokums, tel.: 371 7323679, fax;7324511, agris@vaad.lv

 • Graniczna Inspekcja Sanitarna, Iveta Sice-Trede, tel.: 371 7027124, 7027282, fax: 7027590, iveta.sice-trede@sr.gov.lv

 • Min. Rolnictwa, Departament Nadzoru Art. Żywnościowych, Ernests Zavadskis, tel.: 371 7095261, fax:7027205, ernests.zavadskis@pvd.lv

 • Min. Rolnictwa, Departament Nadzoru Weterynaryjnego, Mareks Samohvalovs, tel.: 371 7095260, mareks.samohvalovs@pvd.gov.lv


Towary podlegające obowiązkowej certyfikacji:


 • napoje alkoholowe produkowane na Łotwie oraz importowane

 • artykuły spożywcze produkowane na Łotwie i importowane

 • importowane kosmetyki oraz wyroby chemii gospodarczej

 • kosmetyki produkowane na Łotwie

 • zabawki produkowane na Łotwie oraz importowane

 • wyroby tytoniowe produkowane na Łotwie oraz importowane

 • benzyna i olej napędowy produkowane na Łotwie oraz importowane

Informacji udziela i certyfikaty wydaje Łotewskie Centrum Certyfikacyjne www.latsert.lv
Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień celnych:

 • ustawodawstwo europejskie www.europa.eu.int/eur-lex/ w rozdziale "Legislation"

 • Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju www.liaa.gov.lv link: Latvian business guide, podlink: Trade and customs

 • Państwowa Służba Dochodów www.vid.gov.lv

 • Łotewski Kodeks Celny: www.ttc.lv link "tulkojumi", podlink: "likumi", pod no. E - 0037.

 • Państwowa Służba Dochodów, Główny Urząd Ceł, oddział konsultacji, tel.: 371 7507252, 7507253, 7507254, fax: 7507260, 7507261, konsultacija@dep.vid.gov.lv

 • Całodobowy telefon interwencyjny Łotewskiego Głównego Urzędu Ceł tel.:371 7407555

 • Oddział Kontroli Tranzytu tel.: 371 7357255, fax: 7357256, netshelpdesk@dep.vid.gov.lv

 • Firma konsultingowa "Komin" www.komin.lv

Tekst wspólnej taryfy celnej: www.europa.eu.int/eur_lex/pl/dd/docs/2003/32003R1789-PL.doc

Zintegrowana taryfa wspólnot europejskich (TARIC), która jest codziennie aktualizowana:

www.europa.eu.int.comm/taxation_customs/dds/pl/home.htm

Wykaz Łotewskich Regionalnych Urzędów Celnych oraz Punktów Kontroli Celnej (PKC)


Regionalne Urzędy Celne i PKC

ADRES


GODZINY PRACY PPRACY

GŁÓWNY URZĄD CEŁ

Tel.: 371 7047400, 7507252

Fax: 322440

K. Valdemara iela 1a

Riga, LV-1841
8.30 -17.00


RYSKI REGIONALNY URZĄD CELNY

Tel.: 371 7047302

Tel/fax: 7047301

Citadelas iela 1 Riga, LV-1010


8.30 - 17.00

Departament Towarowy

Tel: 371 7084116

Fax: 7266932

Riga, Maskavas iela 427a,

LV-10658.00 - 20.00


PKC - REGION RYSKI

Wolny Port w Rydze


tel.: 371 7490109

fax: 371 7490150
0.00 - 24.00


Port Lotniczy w Rydze


tel/fax: 371 7207043, 7207108


0.00 - 24.00


REGIONALNY URZĄD CELNY dla REGIONU LATGALE


tel.:371 406205

fax: 5406216

Rigas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401


8.30 - 17.00


PKC -REGION LATGALE


Silene


tel.:371 5434522, fax:5434563


0.00 - 24.00


Paternieki


tel.:3715682312, fax:5682303


0.00 - 24.00


Terehova


tel/fax:3715781854, 5781855


0.00 - 24.00


Grebneva


tel/fax:3715781810, 5781802


0.00 - 24.00


Vientuli (jedynie dla osób)


tel.:3714521666, fax:4521664


0.00 - 24.00


REGIONALNY URZĄD CELNY dla REGIONU KURZEME

tel.: 371 3320870

fax: 3320431

Liepajas iela 48, Kuldiga,

LV-3301


8.30 - 17.00

PKC - REGION KURZEMELiepaja Port


tel.:371 3480821, t/f: 3425693


0.00 - 24.00


Ventspils Port Handlowy


tel.:371 3668699, f: 3668670


0.00 - 24.00


REGIONALNY URZĄD CELNY dla REGIONU ZEMGALES

tel.:3713007390,

fax: 3029048

Maera iela 55, Jelgava

LV- 3008


8.30 -17.00

REGIONALNY URZĄD CELNY dla REGIONU VIDZEME


tel.: 371 4207762

fax: 4207761

Stacijas iela 22, Valmiera,

LV-42018.30 - 17.00
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna