Spis treści Przebywanie, podejmowanie działalności gospodarczej, świadczenie usług i pracy na Łotwie po 05. 2004Pobieranie 469.21 Kb.
Strona8/11
Data07.05.2016
Rozmiar469.21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 1. Specjalne Strefy Ekonomiczne i Wolne PortyFunkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych ( SSE )
Na terytorium Łotwy istnieją 2 Specjalne Strefy Ekonomiczne: Liepaja i Rezekne.

Obie strefy zostały utworzone w 1997 roku na okres 20 lat. Okres ten może być przedłużony w drodze wydania nowych ustaw.

Funkcjonowanie powyższych stref regule m. innymi ustawa "O Stosowaniu Podatków w Wolnych Portach i Specjalnych Strefach Ekonomicznych" z 2001r. www.ttc.tulkujomi, podlink: likumi, pod no: E - 0230
Zgodnie z powyższą ustawą dla przedsiębiorców działających w (SSE) i Wolnych Portach stosuje się preferencyjne warunki podatkowe takie jak:


 • 80% upust w podatku od nieruchomości

 • 80% upust w podatku dochodowym od przedsiębiorstw, (25%) od dochodu osiąganego z działalności w strefie (co odpowiada 5% podatkowi dochodowemu)

 • 80% upust w podatku od dywidend, płatności za zarządzanie i wykorzystania własności intelektualnej

 • VAT w wysokości 0% na większość towarów i usług dostarczanych na teren wolnych stref, włączając magazynowanie (wyłączając budownictwo)

 • Upust w podatku od nieruchomości i w podatku dochodowym od przedsiębiorstw nie może być wyższy niż 50% (65% dla małych i średnich przedsiębiorstw) wielkości inwestycji. Powyżej wspomniane zachęty inwestycyjne są aktualne przez okres 20 lat (do 2017) dla firm sprzedających nie więcej niż 20% ich produkcji przemysłowej na Łotwie.

 • "Wakacje podatkowe" stosuje się dla firm, które uzyskały niezbędne pozwolenie. Pozwolenie jest wydawane przez Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub Wolnego Portu. Może być ono wydane dla firm zlokalizowanych na terenie wolnej strefyLiepaja SSE.
SSE Liepaja została utworzona na terenach byłej bazy wojskowej, portu i przemysłowych terenów miasta i zajmuje łączną powierzchnię ponad 3000 hektarów.

Celem SSE jest ułatwienie i zwiększenie inwestycji w działalność portu, rozwój lokalnego przemysłu i infrastruktury, rozwój handlu, żeglugi i transportu lotniczego.


Firmy , które podejmują działalność w ramach SSE Liepaja korzystają z następujących przywilejów:


 • zmniejszony podatek dochodowy o 80%

 • zmniejszony podatek od nieruchomości o 80% lub 100% (dodatkowe 20% zależy od decyzji władz miejscowych)

 • zmniejszony podatek gruntowy o 80% lub 100% (dodatkowe 20% należy do decyzji władz miejscowych)

 • podwójna stopa deprecjacji, aż do 100%, może być zastosowana dla celów obliczenia wielkości podatku dochodowego

 • zwolnienie z podatku VAT, ceł i opłat akcyzowych

Obecnie na terenie SSE w Liepaji działało około 30 firm.

Największy eksport spośród firm działających w SSE odnotowały zakłady metalurgiczne "Liepajas Metalurgs", jedne z największych zakładów produkcyjnych nie tylko na Łotwie, ale i w krajach regionu bałtyckiego.

Na terytorium SSE mogą być zakładane Strefy Wolnego Handlu, które pod względem prawa celnego, akcyzowego i podatku VAT są traktowane jak zagranica.

Dodatkowe informacje:

Liepājas Speciālā Ekonomiskā Zona (Specjalna Strefa Ekonomiczna w Liepaji)

Feniksa 4, Liepāja LV-3401, tel.371-3427605, fax:3480252:

www.liepaja-sez.lv e-mail: authority@lsez.lv, e-mail: port@lsez.lv


Rezekne SSE

Celem utworzenia SSE Rezekne było rozwinięcie przemysłu i transportu, eksport i import dóbr przez Łotwę, zainteresowanie inwestorów produkcją, rozwojem infrastruktury i tworzeniem nowych miejsc pracy.


Firmy podejmujące działalność w SSE Rezekne, korzystają z następujących przywilejów:


 • zmniejszony podatek dochodowy o 80%

 • zmniejszony podatek od nieruchomości o 80%

 • zmniejszony podatek gruntowy o 80%

 • podwójna stopa deprecjacji (aż do 100%) może być zastosowana przy wyliczaniu podatku dochodowego

 • straty z działalności mogą być bilansowane z przychodami do opodatkowania w chronologicznym porządku, w ciągu następnych 10 lat

 • kwoty wydatkowane na inwestycje w infrastrukturę i budynki socjalne mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodu

 • zwolnienie z podatku VAT, ceł i opłat akcyzowych

Strefa w Rezekne rozwija się wolniej niż SSE Liepaja, m. innymi ze względu na swoje mniej atrakcyjne położenie.

Władze strefy czynią zatem różnorodne starania dla przyciągnięcia kapitału zagranicznego.
Opracowano i złożono do PHARE projekt programu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dotyczy on utworzenia centrum dystrybucji towarów na terytorium SSE, dla rozwinięcia i uatrakcyjnienia przepływów towarowych pomiędzy wschodem i zachodem.
Władze strefy podjęły współpracę z Radą Przemysłowców Rosji , która ściśle współpracuje z biurem mera Moskwy i rządem FR.
Rada Przemysłowców Rosji jest przedstawicielem SSE Rezekne w Moskwie rozpowszechniając informacje o funkcjonowaniu SSE i możliwościach działania w tej strefie.


Dodatkowe informacje:

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (Specjalna Strefa Ekonomiczna w Rezekne)

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne LV-4600, tel.371-4622033, fax:4625941

www.rsez.lv
Funkcjonowanie Wolnych Portów
Działalność portów na Łotwie reguluje "Ustawa o Portach" z 1994r www.ttc.lv , link: tulkujomi, podlink: likumi pod no: E - 0133, ustawa "O Wolnym Porcie w Rydze", ustawa "O Wolnym Porcie w Ventspils" www.ttc.lv link: tulkujomi, podlink: likumi, pod no: E - 0618 oraz wspomniana powyżej ustawa "O Stosowaniu Podatków w Wolnych Portach i Specjalnych Strefach Ekonomicznych".
Wolny Port Ryga.
Ustawa „O Wolnym Porcie w Rydze" przewidu­je zwolnienia podatkowe oraz ulgi podatkowe:


 • VAT w wysokości 0% dla towarów i usług świadczonych przez firmy będące płatnikami VAT na rzecz firm działających na terenie Wolnego Portu albo na rzecz jego administracji
 • zwolnienie z opłat celnych i podatku akcyzowego dla towarów importowanych na terytorium przedsiębiorstwa i na rzecz administracji Wolnego Portu, jak również eksportowanych za zagranicę
 • firmy działające na terytorium Wolnego Portu płacą podatek od nieruchomości w wysokości 20% normalnej stawki podatkowej. Władze portu mają prawo na dalszego obniżenia tego podatku lub całkowitego zwolnienia firmy z obowiązku jego płaceniaDodatkowe informacje:
Rīgas Brīvostas pārvalde (Zarząd Wolnego Portu w Rydze)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna