Spis treści table of contentsPobieranie 40.28 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar40.28 Kb.

Spis TREŚCI


Table of CONTENTS


EE Zootechnica 2006


1. JERZY GNYP, PIOTR KOWALSKI, MARIA TIETZE

Wpływ genotypu oraz kraju pochodzenia krów na ich wydajność dobową mleka,
jego skład i jakość cytologiczną 1
The Influence of Genotype and Country of Origin on 24-hour Milk Efficiency,
Milk Composition and Cytological Quality in Cows 7

2. Jerzy GNYP, Grzegorz ZIĘBA, Tomasz MAŁYSKA

Genetyczne parametry życiowych cech mleczności krów rasy czarno-białej
w regionie środkowo-wschodniej Polski 9
Genetic Parameters of Life Dairy Traits in Cows of Black
and White Breed in Central-Eastern Poland 15

3. JERZY GNYP, PIOTR KOWALSKI, MARIA TIETZE

Wydajność mleka krów, jego skład i jakość cytologiczna w zależności
od niektórych czynników środowiskowych 17
Efficiency of the Cow Milk, Its Composition and Cytological Quality in Relations
to Some Environmental Factors 25

4. Danuta Borkowska, Robert Polski, Ewa Januś

Drobnoustroje wyizolowane z mleka ćwiartkowego krów i ich wrażliwość
na antybiotyki 27
Microorganisms Isolated from the Cow Quarter Milk and Their Sensibility
to Antibiotics 32

5. Ewa Januś, Danuta Borkowska

Wielkość podstawowych wskaźników płodności krów o różnej wydajności mlecznej 33
Selected Indices of Fertility of Cows of Different Milk Production 37

6. Justyna Martyna, Wioletta Wnuk, Leon Saba, Hanna Bis-Wencel,

Antoni Polonis, Beata Trawińska

Wpływ suplementacji karmy mieszanką mineralną na zawartość wybranych
mikro- i makroelementów w surowicy krwi krów bytujących na Żuławach 39
The Effect of Feed Supplementation a Mineral Mixture on Micro-
and Macro Elements Content in Blood Serum of Cows from the Żuławy Region 45

7. KRZYSZTOF GÓRSKI, TERESA BOMBIK, ELŻBIETA BOMBIK, LEON SABA

The Influence of a Mineral Mixture on the Level of Selected Macroelements
in Dairy Cows from the Region of Southern Podlasie 47
Wpływ dodatku mieszanki mineralnej na poziom wybranych makroelementów
u krów mlecznych z rejonu południowego Podlasia 54

8. TERESA BOMBIK, KRZYSZTOF GÓRSKI, ELŻBIETA BOMBIK, BEATA TRAWIŃSKA

Wpływ laktacji krów i wieku cieląt na zaopatrzenie organizmu w wybrane
mikroelementy 55
The Effect of Cow Lactation and the Age of Calves on the Supply of Selected
microelements to the Organism 60

9. Danuta Borkowska, Ewa Januś, Katarzyna Malinowska

Poziom mocznika w mleku krów żywionych głównie paszami pochodzącymi
z trwałych użytków zielonych 61
Urea level in Milk of Cows Fed Mainly on Feeds from Permanent Grassland 66

10. ANNA LITWIŃCZUK, JOANNA BARŁOWSKA, JOLANTA KRÓL,

WIOLETTA SAWICKA

Porównanie składu chemicznego i zawartości mocznika w mleku krów czarno-białych
i simentalskich z okresu żywienia letniego i zimowego 67
Comparison of the Chemical Composition and Urea Content in Milk of Black-White
and Simental Cows During the Summer 72

11. PIOTR STANEK

Zmienność wieku pierwszego wycielenia, masy i wymiarów ciała krów rasy limousine
i hereford. I. Wiek pierwszego wycielenia i masa ciała 73
Variability of Age at First Calving, Body Weight and Body Measurements
of Limousine and Hereford Cows.l I. Age at First Calving and Body Weight 79

12. PIOTR STANEK

Zmienność wieku pierwszego wycielenia, masy i wymiarów ciała krów rasy limousine
i hereford. II. Wymiary ciała 81
Variability of Age at First Calving, Body Weight and Body Measurements
of Limousine and Hereford Cows. II. Body Measurements 87

13. Danuta Borkowska, Ewa Januś

Przyczyny brakowania krów czarno-białych a ich płodność, długość użytkowania
i produkcyjność 89
Reasons for Culling of Black-and-White Cows and Their Fertility, Performance
Length and Productivity 94

14. BOGDAN SZOSTAK, JOANNA SARZYŃSKA

Badania porównawcze narządów rozrodczych loszek z różnych systemów chowu 95
Comparative Studies of Reproductive Organs of Gilts from Different
Methods of Breeding 100

15. Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda, Maria Ruda

Technologiczna i handlowa ocena szynek świń wybranych ras ojcowskich 101
Technological and Commercial Evaluation of Hams of Chosen Breeds 109

16. ANNA CZECH, EUGENIUSZ R. GRELA

Wpływ dodatku chelatów mineralnych w mieszankach dla rosnących świń
na wzrost i składniki krwi 111
Influence of Mineral Chelates in Growing Pigs’ Diets on Performance
and Blood Composition 116

17. ANNA KASPRZYK, ANDRZEJ STASIAK

Ocena skuteczności pracy hodowlanej w zakresie cech użytkowości rozpłodowej loch
Rasy pbz w grupach genetycznych stada zarodowego w Pukarzowie 119
Breeding Works Efficiency Evaluation in the Range of Reproduction Performance
Traits of PL Breed Sows in Genetic Groups of Pedigree Herd in Pukarzów 126

18. ANDRZEJ STASIAK, MAŁGORZATA SAŁYGA, MAREK BABICZ,

PIOTR KAMYK, JACEK BURDZANOWSKI

Ocena jakości technologicznej i konsumpcyjnej mięsa świniodzików 127
Evaluation of Technological and Consumption Meat Quality of Hybrids Wild - Boar
and Domestic Pig 132

19. ANNA MAZUR, ANDRZEJ STASIAK

Analiza wyników użytkowości rozpłodowej oraz zmian masy ciała loch w pierwszym
cyklu rozrodczym żywionych mieszankami z udziałem owsa nagoziarnistego 133
Analysis of the Results of the Reproductive Performance and Body weight Changes
of Sows During the First Reproductive Cycle Fed with Mixtures
Containing Hulled Oat Grain 139

20. PIOTR KAMYK, MAREK BABICZ, ANDRZEJ STASIAK,

MAŁGORZATA SAŁYGA, ANNA MAZUR

Wykorzystanie dzika europejskiego (Sus scrofa scrofa L.) w krzyżowaniu towarowym 141
Utilization of Wild-Boar (Sus scrofa scrofa L.) in Commercial Crossbreeding 144

21. ANNA MAZUR, ANDRZEJ STASIAK

Wpływ zawartości tłuszczu surowego w mieszance na skład chemiczny
i profil kwasów tłuszczowych w mleku loch ras pbz i puławskiej 147
Influence of Raw Fat Impact in Diet on the Chemical Composition and a Profile
of Fatty Acids of Sows Milk PL and Pulawska Breeds 154

22. MIROSŁAW KARPIŃSKI, PIOTR CZYŻOWSKI

Pomiary biometryczne i wskaźniki wzrostu dzików pozyskanych
w środkowo-wschodniej Polsce 155
Biometric Data and Growth Rates of Wild Boars Hunted 159

23. MAŁGORZATA ORMIAN, MARIA RUDA

Wpływ liczby świń w kojcu na ich zachowanie się w początkowym okresie tuczu 161
Influence of the Number of Pigs in a Pigsty on Their Behaviour in the Initial
Period of Fattening 167

24. Jadwiga Lechowska, Anna Augustyńska-Prejsnar

Ocena wartości rozpłodowej loch rasy wielkiej białej polskiej w grupach rodzinowych 169
Evaluation of Reproduction Performance of Polish Large White Saws Within
the Family Groups 173

25. Marek Sapuła, Jarosław Kamieniak, Monika Budzyńska,

Leszek Sołtys, anda Krupa, Marian Budzyński

Zmiany wskaźników klinicznych u ogierów w zakładach treningowych 175
Changes in Clinical Indices of Stallions in Training Centres 182

26. Marek Sapuła, Jarosław Kamieniak, Leszek Sołtys,

Monika Budzyńska, Elżbieta Mazurek, Marian Budzyński

Zmienność wskaźników behawioralnych u ogierów półkrwi
z określonych linii męskich w okresie treningu (test 100 dni) 185
Changes in Behavioral Indices of Half-Bred Stallions from Particular Sire Lines
During Training (100-days’ Test) 190

27. Jarosław Kamieniak, Marian Budzyński, Marek Sapuła,

Monika Budzyńska, Wanda Krupa, Leszek Sołtys

Poziom cech psychicznych potomstwa koni arabskich uwarunkowany
zrównoważeniem nerwowym rodziców 191
Level of Mental Traits of Arabian Horses’ Progeny 198

28. MONIKA BUDZYŃSKA, WANDA KRUPA, LESZEK SOŁTYS,

MAREK SAPUŁA, JAROSŁAW KAMIENIAK, MARIAN BUDZYŃSKI

Poziom biopierwiastków w sierści koni czystej krwi arabskiej 199
Level of Bio-Elements in Purebred Arabian Horses' Hair 207

29. WANDA KRUPA, LESZEK SOŁTYS, MONIKA BUDZYŃSKA,

\MAREK SAPUŁA, JAROSŁAW KAMIENIAK, MARIAN BUDZYŃSKI

Ocena składu mineralnego sierści klaczy czystej krwi arabskiej
z uwzględnieniem linii genealogicznych 209
Assessment of Mineral Content in Purebred Arabian Mares’ Hair Considering
Genealogical Lines 216

30. MARIAN BUDZYŃSKI, LESZEK SOŁTYS, MONIKA BUDZYŃSKA,

ELŻBIETA MAZUREK, MAREK SAPUŁA, JAROSŁAW KAMIENIAK

Powiązania pobudliwości nerwowej z poziomem składników mineralnych
w sierści koni arabskich 217
Relationships Between Nervous Irritability and Level of Mineral Content
in Arabian Horses’ Hair 226

31. MARIAN BUDZYŃSKI, LESZEK SOŁTYS, MONIKA BUDZYŃSKA,

WANDA KRUPA, MAREK SAPUŁA, JAROSŁAW KAMIENIAK

Wykorzystanie równań regresji do szacowania pobudliwości nerwowej koni arabskich 227
Use of Regression Equation to Assess Nervous Irritability of Arabian Horses 234

32. Krystyna Chmiel, Dorota Sobczuk

Analiza wykorzystania rozpłodowego klaczy elitarnych czystej krwi arabskiej
hodowli SK Michałów 235
The Analysis of Reproductive Utilization of Purebred Arabian Broodmares
at Michałów Stud 241

33. Krystyna Chmiel, Dorota Sobczuk

Analiza wykorzystania rozpłodowego elitarnych klaczy czystej krwi arabskiej
w SK Białka 243
The Analysis of Reproductive Utilization of Purebred Arabian Broodmares
at Białka Stud 247

34. JADWIGA GANCARZ

Wskaźniki pobudliwości nerwowej koni huculskich utrzymywanych
systemem tabunowym 249
Nervous Irritability Indexes of Hucul Horses According to the Herd System 255

35. RYSZARD KOLSTRUNG

Wskaźniki biometryczne kuców felińskich w wieku trzech lat 257
Biometrics indices of Felin Ponies at the Age of 3 Years 266

36. Dorota Sobczuk, Krystyna Chmiel

Rodowodowa i użytkowa analiza reproduktorów czystej krwi arabskiej
kryjących w polskiej hodowli w latach 1990–2005 267
Pedigree and Performance Analysis of Purebred Arabian Stallions Used in Polish
Breeding in the Years 1990–2005 273

37. Krystyna Chmiel, Dorota Sobczuk

Stopień objęcia pogłowia koni czystej krwi arabskiej w Polsce
wyścigowymi próbami dzielności w rocznikach urodzeń 1988–1997 275
Percentage of the Polish Purebred Arabian Horses Population Submitted to Race Trials
in the Foal Years 1988–1997 279

38. Wojciech Litwińczuk

Charakterystyka typów ozdobnych rzędów końskich sarmackich koczowników 281
Characteristics of Types of Ornamented Horse Caparisans of Sarmatian Nomads 289

39. WANDA KRUPA, MONIKA BUDZYŃSKA, ANNA NIETRZPIEL

Awersyjność koni podczas wielokrotnego pobierania krwi 291
Aversiveness of Horses During Frequent Blood Collection 296

40. AGATA ZNAMIROWSKA, JACEK ZIN, MARIAN BUDZYŃSKI

Wpływ warunków przechowywania na jakość sensoryczną koniny 297
Influence of Conditions of Storage on Consumptive Quality of Horse Meat 306

41. AGATA ZNAMIROWSKA, WIESŁAW SŁOWIK, MARIAN BUDZYŃSKI

Zmiany właściwości fizykochemicznych mięsa źrebiąt podczas procesu
dojrzewania chłodniczego 307
Changes of Physicochemical Properties of Foal Meat During the Process
of Cooling Maturation 312

42. Piotr Skałecki

Współzależności pomiędzy wynikami oceny tusz w systemie EUROP
a ich rzeczywistą wartością rzeźną 313
Correlations Between the Carcass Evaluation Results in the EUROP System
and Their Actual Slaughter Value 319

43. MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK

Ocena współzależności pomiędzy cechami produkcyjności mlecznej u kóz
z „mocnymi” i „średnimi” genotypami αs1-kazeiny 319
Evaluation of Correlation’s Between Milk Efficiency Attributes in Goats
with “Strong” and “Medium” as1-casein Genotypes 325

44. MONIKA BUDZYŃSKA, WANDA KRUPA, LESZEK SOŁTYS,

MAREK SAPUŁA, JAROSŁAW KAMIENIAK, MARIAN BUDZYŃSKI

Poziom biopierwiastków w sierści krów mlecznych 327
Level of Bio-Elements in Dairy Cows’ Hair 333

45. Antoni Brodacki, Justyna Batkowska, Anna Zadura

Wpływ systemu chowu na poziom wskaźników hematologicznych i biochemicznych
krwi indyków rzeźnych 335
Influence of Different Poultry Production Systems on Hematological
and Biochemical Indices in Blood of Turkey Broilers 342

46. Antoni Brodacki, Justyna Batkowska

Dymorfizm płciowy w masie ciała piskląt indyczych 343
Sexual Dimorphism in Body Weight of Turkey Chicks 348

47. JERZY TRUCHLIŃSKI, MAGDALENA KRAUZE,

BOŻENA MODZELEWSKA-BANACHIEWICZ

Wpływ dodatku czosnku i pochodnej 1,2,4-triazolu na poziom wybranych elementów
mineralnych w surowicy krwi i tkankach indyczek 349
Influence of Garlic and 1,2,4-Triazole Derivative Addition on the Level of Selected
Minerals in Blood Serum and Tissues of Turkey-Hens 354

48. Bogusław Makarski, Anna Zadura

Wpływ chelatu miedzi z lizyną na poziom składników hematologicznych
i biochemicznych krwi indyków 357
Influence of Copper and Lysine Chelate on Hematological and Biochemical
Component Levels in Turkey Blood 363

49. BEATA TRAWIŃSKA, KAMILA SMEJA, JAN SŁAWOMIRSKI,

LEON SABA

Mikrobiologiczne zanieczyszczenie surowców drobiarskich w województwie lubelskim
w latach 2002–2005 365
Microbial Contamination in Poultry Raw Materials in the Lublin Province
in the Years 2002–2005 370

50. BEATA TRAWIŃSKA, ANTONI POLONIS, LESZEK TYMCZYNA,

MAGDALENA POPIOŁEK-PYRZ, TERESA BOMBIK, LEON SABA

Bakteriologiczne i parazytologiczne zanieczyszczenie środowiska
wokół wielkotowarowej fermy kur reprodukcyjnych 371
Bacteriological and Parasitologic Pollution of the Environment and Birth Health
State Around the Reproductive Layer Farm 376

51. Robert KRUSIŃSKI

Ocena walorów dietetycznych mięsa pozyskiwanego od strusia afrykańskiego
(Struthio camelus) 377
Estimation of Diet Value of Ostrich (Struthio camelus) Meat 382

52. Hanna Bis-Wencel, Andrzej Zoń, Leon Saba,

Olga Ondrasovic

Wskaźniki rozrodu norek przy zastosowaniu różnych warunków żywienia 383
Mink Production Indices in Various Types Feeding Conditions 386

53. Hanna Bis-Wencel, bożena nowakowicz-dębek,

wioletta wnuk, miroslav ondrasovic

Wpływ diety na wartości wybranych wskaźników hematologicznych u norek 387
Impact of Diet on Haematological Perameters in Mink Blood 390

54. HANNA BIS-WENCEL, MAGDALENA POPIOŁEK-PYRZ,

JUSTYNA MARTYNA, EMIL HOLODA

Wpływ diety na parametry biochemiczne krwi norek 391
The Effect of Diet on Biochemical Blood Parameters in Minks 395

55. Bożena Nowakowicz-Dębek, Andrzej Mazur, Leon Saba,

Hanna Bis-Wencel, Wioletta Wnuk, Anna Chmielowiec-Korzeniowska

Oddziaływanie czynników środowiskowych na sekrecję kortyzolu u lisów polarnych
(Alopex lagopus) 397
Effect of Some Environmental Factors on Cortisol Secretion in Polar Foxes
(Alopex lagopus) 401

56. STANISŁAW SOCHA, DOROTA KOŁDZIEJCZYK

Analiza czynników wpływających na plenność samic norek standardowych i palomino 403
Analysis of Factors Affecting Fertility in Standard and Palomino Mink 408

57. DOROTA KOŁoDZIEJCZYK, STANISŁAW SOCHA

Analiza czynników wpływających na cechy pokroju u norek (Mustela vison Schreb.)
odmiany standardowej i pastelowej 409
Analysis of Factors Influencing Conformation Traits in Mink (Mustela vison Schreb.)
of Standard and Pastel Type 414

58. Roman Dziedzic, Marian Flis

Charakterystyka wybranych cech jakości osobniczej samców saren
(Capreolus capreolus L. 1758) z Wyżyny Lubelskiej 415
Characteristics of Selected Ontogenetic Quality Traits of the Male Roe Deer
(Capreolus capreolus L. 1758) from the Lublin Upland 422

59. LESZEK DROZD, MIROSŁAW KARPIŃSKI, PIOTR CZYŻOWSKI

Biometryczne wskaźniki sarn pozyskanych w makroregionach wschodniej Polski 423
Biometrical Body Indicators in Roe Deer from the Eastern Region of Poland 427

60. PIOTR CZYŻOWSKI, MIROSŁAW KARPIŃSKI, LESZEK DROZD

Porównanie presji drapieżników na lęgi bażantów na terenie miejskim
i terenie rolniczym 429
A Comparison Predators Pressure on the Adroitness of Pheasant Hatching in Urban
and Agricultural Areas 435

61. GRZEGORZ BORSUK, JERZY PALEOLOG

The Effect of Worker Genotypic Interactions on Correlations Between Results
of Different Hoarding Efficiency Tests in Honeybees 437
Wpływ genotypowych interakcji między robotnicami na korelacje
pomiędzy wynikami różnych testów w pozyskiwaniu pokarmu u pszczoły miodnej 445

62. GRZEGORZ BORSUK

Eksperymentalne kompozycje grup robotnic w rodzinie pszczelej
a ich zachowania obronne i higieniczne 447
Experimental Compositions of Honey Bee Workers Groups in a Colony
and Their Defensive and Hygienic Behaviour Evaluation 455

63. Zygmunt Litwińczuk, Witold Chabuz, Piotr Stanek,

Przemysław Jankowski

Rozmieszczenie i produkcyjność krów białogrzbietych objętych programem ochrony
zasobów genetycznych 457
Distribution and Performance of Whiteback Cows
Embraced Within the Genetic Resource Conservation Programme 464

64. JAN ZUBA, MARIA ZUBA

Ocena ekonomiczno-finansowa strategii wybranych przedsiębiorstw
przemysłu drobiarskiego 465
Economic-Financial Assessment of Chosen Strategies of Poultry Enterprises 475


Pobieranie 40.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna