Spis treści WstęPobieranie 415.86 Kb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar415.86 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy HerbyGminny Program Ochrony Środowiska Gminy Herby
na lata 2008 – 2013

z perspektywą do roku 2020
Spis treści
1.Wstęp.


  1. 1.1.Cel programu.

  2. 1.2.Główne kierunki rozwoju gminy Herby.

  3. 1.3.Ustawodawstwo i integracja z Unią Europejską.

  4. 1.4. Założenia wyjściowe Programu

         1. 1.4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy

         2. Herby

         3. 1.4.2. Polityka ekologiczna państwa


2.Informacje o gminie Herby
2.1. Ogólna charakterystyka

2.2. Ludność.

2.3. Sytuacja gospodarcza.

2.4. Instytucje użyteczności publicznej.

2.5. Bezrobocie.
3.Ocena aktualnego stanu środowiska
3.1. Powietrze atmosferyczne.

3.1.1.Emisja komunikacyjna.

3.1.2.Emisja niska.

3.2. Hałas.

3.3.Zasoby wodne.

3.3.1.Wody powierzchniowe.

3.3.2.Wody podziemne.

3.4.Gospodarka wodno – ściekowa.

3.4.1.Sieć wodociągowa.

3.4.2.Sieć kanalizacyjna.

3.4.3.Oczyszczalnie ścieków.

3.5.Gospodarka odpadami.

3.5.1.Odpady komunalne.

3.5.2.Odpady przemysłowe.

3.5.3.Odpady medyczne.

3.6.Gleby.

3.7.Surowce mineralne.

3.8.Przyroda.

3.9.Walory kulturowe gminy.
4.Długoterminowa strategia ochrony środowiska do 2020 roku.
4.1.Ochrona powietrza atmosferycznego.

4.2. Ochrona przed hałasem.

4.3.Zasoby wodne.

4.3.1.Wody powierzchniowe.

4.3.2.Wody podziemne.

4.3.3 Ochrona przed powodzią i suszą

4.4.Ochrona gleb.

4.5.Gospodarka odpadami.

4.6.Ochrona walorów krajobrazowych.

4.7 Edukacja ekologiczna społeczeństwa.
5. Przyszłościowy rozwój gminy Herby a ochrona środowiska
5.1 System transportowy

5.2 Przemysł

5.3 Rolnictwo i rozwój terenów rolnych

5.4 Turystyka i rekreacja

5.5 Rozwój infrastruktury (terenów)

5.6 Podsumowanie
6.Zarządzanie ochroną środowiska
6.1.Instrumenty prawne.

6.2.Instrumenty finansowe.

6.3.Instrumenty społeczne.

6.4.Instrumenty strukturalne.

6.5.Zarządzanie Programem ochrony środowiska.

6.6. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji Programu
7.Koszty realizacji programu ochrony środowiska.
7.1.Koszty realizacji na lata 2008 – 2013

7.2.Struktura finansowa.
8.Materiały użyte do opracowania.


 1. WSTĘP.


1.1. Podstawa i cel programu
Główną zasadą przyjętą w niniejszym opracowaniu jest zasada zrównoważonego

rozwoju, umożliwiająca harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny z uwzględnieniem walorów środowiska naturalnego.

Obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju ciąży na wszystkich obywatelach Polski a tym samym gminy. Zrównoważony rozwój jest również naczelną zasadą polityki państw – członków Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych jak i Polityki Ekologicznej Polski. Wynika on z Konstrukcji RP (art. 5).
W ujęciu tym, długoterminowy cel programu można sformułować następująco:
Rozwój gminy, w którym możliwy jest postęp ekonomiczny, społeczny w harmonii z wymogami ochrony środowiska”.

1.2. Główne kierunki rozwoju gminy Herby
1/.Nowoczesna infrastruktura
Infrastruktura jest elementem warunkującym rozwój i funkcjonowanie gmin, województw, regionów z punktu widzenia społecznego i gospodarczego.

W gminie Herby sytuacja w tym zakresie wygląda następująco: • stopień zwodociągowania – 99,9%,

 • telefonizacja gminy,

 • skanalizowanie gminy w 99 %,

 • lokalizacja w Herbach i w Lisowie oczyszczalni ścieków,

 • średni stan dróg,

 • wspólne wysypisko śmieci wybudowane z sąsiednią gminą Konopiska,

 • ogrzewanie olejem opałowym i ekologicznymi piecami węglowymi obiektów szkolnych i osiedla mieszkaniowego w Lisowie,

 • dobra baza oświatowa, przy każdej szkole jest sala gimnastyczna, wyremontowane szkoły, budowa pływalni przy ZPO Herby

W celu dalszego rozwoju należy: doprowadzić przyłącze wodociągowe do osady Cztery Kopy (7 osób) z Aleksandrii, dokończyć budowę kanalizacji sanitarnej, poprawić stan dróg lokalnych, budować ścieżki pieszo – rowerowe, wpływać na poprawę funkcjonowania głównych ciągów komunikacyjnych. Należy także dążyć do rozwoju wykorzystania energii odnawialnej.

2/. Rozwój przedsiębiorczości
Istotnym wskaźnikiem koniunktury w gminie jest powstawanie nowych przedsiębiorstw, gdyż tworzą one nowe miejsca pracy, przyczyniające się do wzrostu gospodarczego gminy i poziomu dochodu mieszkańców.

Istotnym elementem ważnym dla lokalnego rozwoju jest przestawienie sposobu myślenia z poziomu producenta rolnego na poziom przedsiębiorcy.

W gminie Herby wskazane jest rozwijanie drobnej przedsiębiorczości. Bodźcem dla tego typu przedsięwzięć winne być działania gminy polegające na stosowaniu umorzeń podatkowych dla nowo powstających firm, czy też stworzenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych.
3/.Rozwój agroturystyki, usług towarzyszących
Rozwój agroturystyki i usług towarzyszących to kierunek działalności, który będzie miał pośredni wpływ na podniesienie rozwoju gminy, dochodów gminy za świadczone usługi agroturystyczne i turystyczne.

Rozwój gospodarstw rolnych produkujących zdrową żywność i umożliwiającą odpoczynek na łonie natury to kierunek, który pozwoli rolnikom gospodarującym na gruntach słabej klasy na dalszy byt.

Aby to było możliwe i opłacalne potrzebne są działania promujące gminę, rozwój działalności szkoleniowo-doradczej przyczyniającej się do poziomu świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych.

Położenie gminy w parku Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą” jest dodatkowym plusem dla takiego rodzaju działalności.

Budowa ścieżek rowerowych, użytków ekologicznych a także rozwój działalności kulturalnej w małych miejscowościach będzie miało wpływ na rozwój gminy w oparciu o czyste środowisko.

4/. Aktywizacja i integracja społeczeństwa, edukacja ekologiczna.
Z wielu doświadczeń i badań polskich i zagranicznych jasno wynika, że rozwój gminy można najszybciej uzyskać dzięki dużemu zaangażowaniu zasobów lokalnych w tym głównie mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców. W związku z tym działania zmierzające do zintegrowania różnych grup społecznych do ich aktywizacji jest podstawą rozwoju. Niejednokrotnie realizacja zadań z zakresu inwestycji, bądź innych dziedzin przy udziale mieszkańców jest istotna dla rozwoju gminy.

Nawet najlepsze projekty realizowane bez udziału społeczności lokalnej nie zakończą się sukcesem. Integracja przedsiębiorców, rolników, szkół, różnych grup formalnych (Rady Sołeckie) bądź nieformalnych społeczeństwa gminy przy realizacji różnych przedsięwzięć gminy jest czynnikiem korzystnym dla tych działań.

W gminie daje się odczuć brak instytucji społecznych umożliwiających integracje młodzieży, rolników, przedsiębiorców.

1.3. Ustawodawstwo i integracja z Unią Europejską
Podstawowe akty prawne będące podstawą opracowań programu ochrony środowiska.


 1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póżn. zm / wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww ustawy,

 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz 2019 z póź. zm. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww ustawy,

 3. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007r. Nr 39,poz.251 z póź. zm ) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww ustawy,

 4. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz 2008 z późn. zm.

Prawo ochrony środowiska
Do podstawowych zasad prawa ochrony środowiska wynikających z ustawy należą:

 1. Zasada prewencji wraz z zasadą przezorności,

 2. Zasada zanieczyszczający płaci,

 3. Zasada kompleksowości ochrony.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. / określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów,

z uwzględnieniem wymagań równoważonego rozwoju , a w szczególności :


 • zasady ustalania: warunków ochrony środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze środowiska,

 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

 • udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,

 • obowiązki organów administracji,

 • odpowiedzialność i sankcje.

Wprowadzenie tych zasad jest generalnym dostosowaniem podstaw naszego systemu do wymagań prawa unijnego.

W celu realizacji Polityki Ekologicznej sporządzone są programy ochrony środowiska. Najważniejsze elementy Polityki Ekologicznej to określenie: • celów ekologicznych,

 • priorytetów ekologicznych,

 • rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych,

 • środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym prawno-ekonomicznych i finansowych.Prawo wodne
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne / Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm./ reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zlewniowego kształtowania i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Ustawa zakłada, że gospodarowanie wodami prowadzone jest z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania wód powierzchniowych, podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości.

Ustawa reguluje zasady zlewniowego zarządzania poprzez utworzenie dwóch regionów wodnych dla dorzeczy Odry i Wisły.

Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej.

Zostały uwzględnione rozwiązania zawarte w dyrektywach:

96/61/EC – dotyczącej zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem

91/271/EEC – w sprawie oczyszczenia ścieków komunalnych

91/676/EEC – w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych
Ustawa o odpadach
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach /Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz.251 z póź. zm / określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ilości, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./ reguluje sprawy z zakresu utrzymania czystości i porządku w szczególności :

  • wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku,

  • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki , segregacji i składowania odpadów

przydatnych do wykorzystania ,

  • budowę , eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów komunalnych .
Członkostwo w Unii Europejskiej nakłada na nas obowiązek dostosowania się do norm przez nią przyjętych w szczególności w zakresie ochrony środowiska.

W związku z koniecznością dostosowania norm prawnych z prawem Unii Europejskiej, przepisy zawarte w prawie unijnym tj. dyrektywach, rozporządzeniach, decyzjach i uchwałach są systematycznie transportowane do przepisów prawa polskiego. Należy zauważyć, że akty prawne uchwalone po 1989 r. uwzględniają prawo wspólnotowe. Postanowienia układu Stowarzyszeniowego Polski z krajami Unii zawierają zobowiązania Polski do zbliżenia swego prawa do ustawodawstwa Unii.


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna