Spis treści Wstęp 4 I cel I proces tworzenia strategiiPobieranie 0.65 Mb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar0.65 Mb.
  1   2   3   4   5
Załącznik Nr1
Do uchwały Nr XXVI/202/2009
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 21 stycznia 2009r.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W GMINIE LIPNIK
NA LATA 2009-2015

Lipnik 2009Spis treści

Wstęp 4
I Cel i proces tworzenia strategii 4


1.1. Podstawa prawna 4
1.2. Założenia strategii 4
1.3. Etapy budowania SRPS 5
1.3.1. Okres rozpoczęcia i zakończenia procesu tworzenia strategii 5
1.3.2. Określenie horyzontu czasowego strategii 6
1.3.3. Lista osób biorących udział w opracowaniu strategii 6

II Charakterystyka Gminy Lipnik 7
2.1. Rys historyczny 7
2.2. Położenie 7
2.3. Powierzchnia 7
2.4 Ludność 8
2.5. Klimat 9
2.6. Gleby 9
2.7. Lasy 9
2.8. Wody 9
2.9. Gospodarstwa rolne 9
2.10. Walory przyrodnicze i krajoznawcze 9

III Diagnoza społeczna gminy Lipnik 11
3.1. Analiza potencjału ludzkiego 11
3.1.2. Dziedzictwo kulturowe 11
3.1.3. Gospodarska i przedsiębiorczość 13
3.1.4. Oświata i wychowanie 16
3.1.5. Ochrona zdrowia 17
3.1.6. Kultura 17
3.2. Analiza obszarów polityki społecznej 17
3.2.1. Pomoc społeczna 17
3.2.2. Polityka prorodzinna 23
3.2.3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25
3.2.4. Rynek pracy i bezrobocie 26

3.3. Identyfikacja zasobów i problemów społecznych 28


3.3.1. Analiza SWOT 28
3.3.2. Zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne gminy 31
oraz poziom integracji społecznej
3.3. Raport 33
3.3.4. Katalog problemów społecznych opracowanych na warsztatach 33
IV Kierunki rozwoju Gminy Lipnik 36


4.1. Strategiczne kierunki rozwoju gminy 36

4.1.1. Informacje o kompleksowym dokumencie rozwoju gminy 36


4.1.2. Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowym 36
dokumencie dotyczącym gminy
4.1.3. Informacje o innych dokumentach strategicznych gminy 36

4.2. Wizja 37


4.2.1. Wizja rozwoju gminy w perspektywie czasowej – określenie 37
pożądanego stopnia rozwoju
4.2.2. Wizja ładu społecznego 37

4.3. Cele strategiczne Gminy Lipnik na lata 2009-2015 38


4.3.1. Cele strategiczne , operacyjne i kierunki działań 38
4.3.2. System realizacji Strategii Rozwiązywania 42
Problemów Społecznych w gminie Lipnik


V Zarządzanie , monitoring i ewaluacja Strategii Rozwiązywania 48
Problemów Społecznych w gminie Lipnik

5.1. Zarządzanie realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów 48
Społecznych
5.2. Monitoring realizacji strategii 50
5.3. Ewaluacja wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów 51
Społecznych
5.4. Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów 51
Społecznych

Zakończenie 52Wstęp
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lipnik ma na celu stworzenie mieszkańcom możliwości rozwoju osobistego oraz wsparcia osób i rodzin wymagających pomocy społecznej.
Analizy strategiczne pozwalają poznać ogólną sytuację organizacji przez badanie jej zasobów i działalności oraz rozpoznanie otoczenia zewnętrznego , stanowią podstawę do ustalenia jej strategii i celów.


I. Cel i proces tworzenia strategii
Proces zarządzania gminą ,w szczególności w aspektach jej rozwoju ,musi mieć charakter aktywny i być nastawiony na kreowanie przyszłości ,a więc winien być oparty na podejściu strategicznym

Analizy strategiczne pozwalają poznać ogólną sytuację organizacji przez badanie jej zasobów i działalności oraz rozpoznanie otoczenia zewnętrznego, stanowiącego podstawę do ustalenia jej strategii i celów .
  1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz.728z późń. zm.) nałożyła na gminy opracowanie i realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej ,profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka1.2. Założenia strategii
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma w założeniach pełnić rolę schematu integrującego działania poszczególnych uczestników życia społecznego w gminie .Podstawową funkcją strategii powinno być z jednej strony – dostarczanie podmiotom polityki społecznej oraz mieszkańcom informacji o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju infrastruktury społecznej, natomiast z drugiej strony – deklaracją i zobowiązaniem władz gminy do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań.

W tym kontekście strategia powinna wskazywać cele, ich hierarchię, możliwości realizacji tych celów, jak też narzędzia i instrumenty stosowane w procesie wdrażania kolejnych działań. Jest także programem rozwoju, który formułuje cele długofalowe i sposoby ich realizacji, ustala hierarchię, podporządkowuje działania doraźne celom długofalowym. Strategia ma na celu charakter partnerski- społeczny. Określa kierunki i granice działań władz oraz udział innych partnerów .Jest stale aktualizowana i korygowana.

Opracowana strategia umożliwia wyłonienie głównych celów i kierunków polityki społecznej, podporządkowuje działania doraźne działaniom długofalowym z wykorzystaniem silnych stron i szans rozwojowych, a kompensowanie słabych stron i zagrożeń .Pozwoli ona na lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich, sprzętowych, obiektów, instytucji, środków finansowych oraz wiedzy i zwiększy szanse na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania dla poszczególnych działań polityki społecznej.
1.3. Etapy budowania SRPS   1. Okres rozpoczęcia i zakończenia procesu tworzenia strategii

Okres rozpoczęcia pracy nad strategią rozpoczął się od czerwca 2008 roku.

Przed rozpoczęciem prac mających na celu opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, przeprowadzono cykl warsztatów, które odbyły się kolejno 25.09.2008 r.; 28.10.2008 r.; 20.11.2008 r.
Poniższa tabela przedstawia zakres opracowanego materiału w podziale na poszczególne warsztaty.

Warsztat A

Warsztat B

Warsztat C

Warsztat C

Wynik końcowy

Diagnoza sytuacji społecznej w gminie

Analiza problemów społecznych oraz zasobów społecznych w gminie

Formułowanie założeń strategii rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o partycypację społeczną i zasady rozwoju społecznego

Budowanie koncepcji projektów stymulujących zrównoważony rozwój społeczny

Powstaje dokument SRPS oraz plan realizacyjny

-Analiza sytuacji społecznej w gminie w oparciu o dane statystyczne oraz opinie środowisk społecznych i przedstawicieli instytucji społecznych.

-Analiza doświadczeń w rozwiązywaniu problemów społecznych.

-Dotychczasowa współpraca instytucji i organizacji społecznych na rzecz społeczności lokalnej.

-Formułowanie wizji rozwoju społecznego gminy (SWOT).-Identyfikacja i kategoryzacja problemów społecznych w gminie.

-Analiza przyczyn zjawisk społecznych wzajemnych korelacji.

-Określenie zasobów społecznych gminy.

-Badanie potrzeb społecznych oraz zakresu ich zaspokojenia.

-Ocena poziomu Integracji Społecznej.


-Analiza zasad rozwoju społecznego.

-Formułowanie celów strategicznych.

- Określenie celów oraz kierunków działań w gminie.

-Określenie sposobu zarządzania realizacją strategii.-Budowanie zarysu projektów społecznych określających sposoby działania zapewniające rozwój lokalny .

-Publiczna debata na temat zaproponowanych rozwiązań.

-Ranking projektów w oparciu o zasady rozwoju społecznego.

-Wybór projektów .

-Powołanie zespołów roboczych w zdefiniowanych obszarach.


-Określenie działań zespołu wdrożeniowego.

-Ustalenie zasad monitoringu.

-Opracowanie procedur ewaluacji.

-Upowszechnienie wyników działań.Realizatorzy

Realizatorzy

Realizatorzy

Realizatorzy

Realizatorzy

-Zespół Roboczy i inne podmioty posiadające potrzebne dane i informacje.

-KR


-Zespół Liderów

-Zespół Roboczy

-Moderator /KR


-Zespół Liderów

-Zespół Roboczy

-Moderator /KR


-Zespół Liderów

-Zespół Roboczy

-Moderator


-Zespół Roboczy

-Moderator /KR

   1. Określenie horyzontu czasowego strategii

Czas realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lipnik obejmuje lata 2009-2015.
   1. Lista osób biorących udział w opracowaniu strategii

W opracowaniu strategii brał udział Zespół Roboczy (zadaniowy) ds. Koordynacji Wdrażania Programu Integracji Społecznej w Gminie Lipnik oraz Zespół Warsztatowy


ds. Opracowania / Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Lipnik, powołany Zarządzeniem Nr 61/2008 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.10.2008r.

Lista osób należących do Zespołu Roboczego ( zadaniowego ): 1. Artur Śmigała – pomoc administracyjna – osoba odpowiedzialna za kontakty z Konsultantem Regionalnym oraz organizację warsztatów, prowadzenie dokumentacji z warsztatów i kontakty z liderami społeczności lokalnej i mieszkańcami oraz za opracowanie SRPS.

 2. Teresa Kwiatkowska – skarbnik Gminy

 3. Rafał Smoliński -zastępca Wójta Gminy

 4. Wojciech Zdyb – sekretarz Gminy

 5. Maria Stępień – kierownik OPS

 6. Edyta Klocek -OPS Lipnik – starszy pracownik socjalny -osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów, prowadzenie dokumentacji z warsztatów i kontakty z liderami społeczności lokalnej oraz mieszkańcami.

 7. Małgorzata Mazur – OPS Lipnik – starszy pracownik socjalny -osoba odpowiedzialna za promocję Programu Integracji Społecznej wśród mieszkańców i w mediach.Skład Zespołu Warsztatowego :
1. Dyrektor Zespołu Szkół w Lipniku
2.Dyrektor Zespołu Szkół we Włostowie
3. Kierownik Posterunku Policji we Włostowie
4. Kierownik ds. zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie
5. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

6. Kurator Sądowy Rodzinny przy Sądzie Rejonowym w Opatowie

7. Prezes Stowarzyszenia Sekcji Diecezjalnej Instytutu Akcji Katolickiej Wspierania
Aktywności Lokalnej „ Nasz Włostów we Włostowie”


 1. Dwóch radnych Rady Gminy Lipnik
  9. Instruktor ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Punktu Konsultacyjno-

Interwencyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie

10.Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie


Powiatowym w Opatowie.

W pracy nad oceną i aktualizacją strategii brały udział osoby reprezentujące wszystkie środowiska społeczne i problemowe w gminie.II. Charakterystyka Gminy Lipnik


2.1. Rys historyczny

Gmina Lipnik należy od 1 stycznia 1999 r. do powiatu opatowskiego. Leży we wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Sąsiaduje z gminami powiatu własnego


i sandomierskiego wzdłuż gminy, po linii południowy - wschód – zachód przebiega droga krajowa nr 77 relacji Lipnik – Stalowa Wola- Przemyśl.


2.2.Położenie

Gmina Lipnik geograficznie położona jest na Wyżynie Małopolskiej, w skład której wchodzi Wyżyna Kielecka podzielona na 6 mezoregionów . Jeden z nich nazywa się Wyżyną Sandomierską, która jest przedłużeniem Gór Świętokrzyskich, cechuje ją pokrywa lessowa. Lessy, które zajmują całą powierzchnię gminy wyznaczają charakter krajobrazowo

-­gospodarczy Lipnika i pozostałych wiosek tworzących tę jednostkę administracyjną

w powiecie opatowskim . Łagodne wzgórza przechodzą miejscami w płaszczyzny pól bardzo urodzajnych, szczególnie tam gdzie zgromadził się czarnoziem.

Żyzna ziemia w połączeniu z łagodnym klimatem sprzyja sadownictwu .Większość wsi wchodzących w skład gminy Lipnik istniała już w średniowieczu. Mieszkańcy należeli do parafii strzyżowickiej, malickiej, goźlickiej, włostowskiej i mydłowskiej – stosunkowo gęsto zaludnionych w tamtych czasach. Przez następne stulecia wioski gminy Lipnik należały do średniozamożnych szlacheckich rodów sandomierskich. Często wsie składały się z dwóch części :włościańskiej i folwarku . Taki układ zachował się do uwłaszczenia kiedy to pojawiło się po parcelacji części gruntów kilka kolonii .Kolejne wielkie zmiany zaszły na tym skwarku Polski po katakliźmie wojennym, kiedy to w 1945 r chłopi otrzymali w wyniku reformy rolnej dworską ziemię. Nadal więc podstawą działalności gospodarczej mieszkańców gminy było typowe rolnictwo o kierunku roślinno-hodowlanym .Ostatnie dziesięciolecia zmieniają częściowo profil rolnictwa gminy. Niektóre wioski za przykładem sąsiedniej gminy Obrazów zajęły się produkcją warzywniczą i sadowniczą. Szansą dla niektórych miejscowości położonych przy ważnej drodze Warszawa-Rzeszów może być infrastruktura, szczególnie na rozdrożu w Lipniku. Drugą szansą do tej pory zupełnie nie wykorzystaną - jest spory potencjał turystyczny. Ziemia lipnicka ma bowiem urokliwe krajobrazy, szczególnie ciekawa krajoznawczo jest dolina Opatówki o walorach wręcz uzdrowiskowych /specyficzny mikroklimat i dobre wody źródlane /. Wspomnieć tez należy o wartościach geologicznych tej krainy, które mogą być zachętą do uprawiania agroturystyki.

Nie brakuje też ciekawych ludzi, zabytków architektury i obfitej spuścizny historycznej.

Źródło: monografia krajoznawcza gminy Lipnik nt. „Lipnik i okolice”
2.3.Powierzchnia

Gmina Lipnik zajmuje powierzchnię 82 km2


Źródło: Urząd Gminy w Lipniku
2.4. Ludność

Gmina Lipnik liczy 5868 mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2008 r.Gmina Lipnik podzielona jest pod względem administracyjnym na 22 sołectwa.
Wykaz sołectw i wsi w gminie Lipnik wraz z liczbą mieszkańców:


Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba ludności

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

1.

Adamów
58

57

57

2.

Gołębiów
310

309

308

3.

Grocholice
87

93

89

4.

Kaczyce
205

208

204

5.

Kurów
423

424

421

6.

Leszczków
372

375

373

7.

Lipnik
370

374

371

8.

Łownica
185

183

184

9.

Malice Kościelne
129

128

127

10.

Malżyn
180

179

176

11.

Męczennice
106

105

104

12.

Międzygórz
230

229

231

13.

Słabuszewice
297

292

298

14.

Słoptów
175

174

172

15.

Sternalice
214

215

213

16.

Studzianki
69

66

67

17.

Swojków
75

74

73

18.

Ublinek
168

167

165

19.

Usarzów
346

345

343

20.

Włostów
1700

1690

1686

21.

Zachoinie
132

131

133

22.

Żurawniki
73

73

70
Razem:
5904

5891

5865Źródło: Urząd Gminy w Lipniku
Struktura wiekowa ludności kształtuje się następująco wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

- w wieku przedprodukcyjnym - 1247

- w wieku produkcyjnym /kobiety/- 1614

- w wieku produkcyjnym /mężczyźni/ -1931

- w wieku poprodukcyjnym /kobiety/ -780


 • w wieku poprodukcyjnym /mężczyźni /-293

Źródło : Urząd Gminy w Lipniku

2.5.Klimat

Urozmaicona rzeźba terenu i spore deniwelacje powoduje powstawanie inwersji termicznych w zagłębieniach terenowych czyli dużych różnic w temperaturze między np. wysoczyzną, a dnem doliny. Mogą dochodzić do 3-5 C. Na dnie wąwozów i dolin zalega zimne i wilgotne powietrze. Cechą charakterystyczną Wyżyny Sandomierskiej jest również występowanie zboczy chłodnych (o wystawie północnej )i ciepłych (o wystawie południowej).

2.6.Gleby

Gleby gminy Lipnik to jest największe bogactwo. Występują tu najlepsze i to na sporym obszarze . Czarnoziemy występują przede wszystkim we Włostowie i okolicy. Jest ich około 45 % w Lipniku i okolicy 30 % - w stosunku do innych gleb.

Jednak w całej strukturze glebowej całej gminy Lipnik dominują gleby pyłowe wytworzone

z lessu. W dolinie Opatówki szczególnie w strefie wylewów tej rzeki osadziły się również urodzajne, ale trudniejsze do uprawy mady.

2.7.Lasy

Lasów w gminie Lipnik nie jest dużo stanowią razem z gruntami leśnymi 319 ha. Co stanowi

3.92 % powierzchni gminy .

Urodzajna ziemia, wczesne osadnictwo, duże zaludnienie, to czynniki małej lesistości tego terenu. Największy las to kompleks w Międzygórzu o powierzchni 95.2 ha . W sąsiednich Słabuszewicach dominują drzewa ponad 50 letnie . W dolinie Opatówki spotyka się miejscami las wilgotny, występujący u podnóża Opatówki pod Słabuszewicami.

2.8.Wody

Główna rzeka przepływająca przez Lipnik to Opatówka .Na terenie gminy położonych jest kilka źródeł i wysięków dobrej, ale twardej wody. Wypływy z reguły zlokalizowane są u podnóży zboczy doliny Opatówki .Najwięcej źródeł znajduje się w okolicach Gołębiowa, Lipnika i przede wszystkim Międzygórza .Dalej spotyka się źródełka w Gozdawie, Leszczkowie, Żurawnikach Dolnych i Włostowie.

Woda wypływa z dolomitów i wapieni środkowodewońskich. Woda z tych źródeł ma wysoką jakość, a źródła sporą wydajność. Największą ma źródło w Międzygórzu – 9.5 l na sekundę. Na terenie gminy Lipnik we Włostowie znajduje się jeden z głównych zbiorników wód podziemnych /GZWP/ woj. świętokrzyskiego zaopatrujący w wodę mieszkańców kilku gmin. Charakter zbiornika szczelinowo-krasowy w skałach wapiennych i dolomitowych z dewonu środkowego i górnego.
2.9.Gospodarstwa rolne

Gmina posiada 1865 gospodarstw rolnych2.10. Walory przyrodnicze i krajobrazowe

Fauna


Występująca na obszarze gminy fauna jest charakterystyczna dla obszaru nizinnego. Bardzo liczną grupę stanowią ssaki. Stosunkowo często występują jeże, piżmaki oraz gryzonie: myszy polne ,norniki .Drapieżniki reprezentowane są przez lisy, kuny domowe, tchórze i łasice. Na otwartych przestrzeniach występują zające, sarny. Spośród płazów najczęstszymi są: żaba trawna, żaba wodna, ropucha szara i zielona, jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec. W zagajnikach, zadrzewieniach, na polach schronienie znajdują liczne gatunki ptaków . W otwartym terenie są to bażanty, kuropatwy, jastrzębie i myszołowy.
W siedliskach ludzkich bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie gatunki synantropijne takie jak: jaskółka dymówka, sierpówka ,dzierlatka, wróbel domowy, kawka, gawron, sroka, szpak, bocian biały. Najbardziej zróżnicowanym elementem fauny na terenie sołectwa są owady
i bezkręgowce, które liczebnością przewyższają pozostałe gatunki. W okolicach stawów, rowów melioracyjnych, pól i łąk można spotkać różne gatunki chrząszczy, motyli, muchówki, komarów i ważek.


Flora
Szata roślinna na obszarze gminy ukształtowała się po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, pod wpływem takich elementów środowiska jak: klimat, wody, rzeźba terenu, gleby oraz działalność człowieka .Krajobraz naturalny jest mocno przekształcony w wyniku prowadzenia intensywnej działalności mieszkańców na przestrzeni setek lat .Urozmaiceniem i dopełnieniem szaty roślinnej są również niewielkie zadrzewienia i zarośla środpolne tzw. czynnie złożone z tarniny, dzikiej róży, głogów, jeżyn, dzikiego bzu i innych. Pola, łąki
i nieużytki porośnięte są licznymi gatunkami roślin synantropijnych, wśród których występują gatunki pospolite zwane chwastami jak: komosa biała,rdest ptasi, przetacznik i wiele innych.
Zabytki przyrody
Po byłych właścicielach dworów pozostało kilka-mniej lub bardziej czytelnych – parków . Można tam spotkać piękne i stare okazy drzew ozdobnych. Często pojedyncze drzewa są jakby żywymi pomnikami i jedynym śladem po domostwach ziemian. Takie miejsca zachowały się między we Włostowie, Leszczkowie, Gołębiowie,Usarzowie, Malicach, Słabuszewicach , Łownicy.

Obszary prawnie chronione.


Na terenie gminy Lipnik nie występują obszary prawnie chronione, nie ma też wielko przestrzennych obszarów prawnie chronionych. Występują natomiast przydrożne znaki historii:

-Malice -pomnik Jana Pawła II

-Włostów -figura z XVIII w.

-Włostów -kolumna upamiętniająca wizytę w tej miejscowości nuncjusza a później papieża Piusa XI

-Włostów -plac kościelny -kolumna św. Jana

-Włostów -pomnik Wincentego Kadłubka z 1909 r

-łąki na pograniczu Malic i Słabuszewic- figura św. Jana Nepomucena 1. Diagnoza społeczna gminy Lipnik


3.1.Analiza potencjału ludzkiego


Turystyka

Gmina Lipnik nie posiada zbyt dużego potencjału turystycznego z uwagi na brak naturalnych warunków /brak jezior, zbiorników zaporowych, znaczących rzek/, jednak możliwy jest wzrost ruchu turystycznego zwłaszcza w zakresie turystyki weekendowej.

Zaczątkiem bazy turystycznej są funkcjonujące obiekty takie jak :


 • stacje benzynowe i gazowe – 2

 • bar całodobowy -stacja paliw- 1

 • zajazd „Makowe pole”-1

Na terenie gminy brak gospodarstw agroturystycznych, choć warunki do ich rozwoju są sprzyjające, ponieważ nie ma zakładów przemysłowych emitujących zanieczyszczenia czy hałas. Obecność lasów pozwala na rekreacyjne wycieczki i spacery.
3.1.2.Dziedzictwo kulturowe
Gmina Lipnik nie posiada zbyt wielu znaczących obiektów kultury materialnej.

Wg aktualnie obowiązującego rejestru zabytków do obiektów objętych ochroną konserwatorską należą:Obiekty wpisane do rejestru zabytków

MiejscowośćTyp obiektu

Nr z rejestru zabytków

Data dziennik urzędowy

Międzygórz

Ruiny zamku

pochodzenie – XIV wiek133/A

14.06.1977

5/88


Włostów


Kościół parafialny p.w św. Jana Chrzciciela
zespół pałacowy
strefy ochrony konserwatorskiej zespołu

pałacowego


park pałacowy

powierzchnia -8.3 ha założenie XIX w.


cmentarz parafialny

rzymsko-katolicki


figura przydrożna “Pieta pod krzyżem”
obelisk z krzyżem przydrożnym

lwy kamienne przy wjazdowej bramie do zespołu pałacowego223/A

225/A
225/A


225/A

351/A

1004/B


1005/B

1003/B


30.07.1982

5/88
08.02.1978

5/88
15.04.1985

5/88


78/85

14.06.1988

10/93Kurów

Cmentarz wojenny z I wojny światowej

484/A

01.03.1993

10/93


Leszczków

Prehistoryczny kopiec-kurhan

425/A

12.03.1990

10/93


Malice Kościelne

Cmentarz parafialny “nowy”
cmentarz parafialny “stary”- nieczynny
bramka na cmentarzu kościelnym założenie – XVIII w.


328/A

329/A


48/A

13.06.1988

10/93
13.06.1988

10/93
14.06.1977


Ublinek

Zespół dworski tzw. Zbór Ariański ze strefami ochrony konserwatorskiej A.B,E+K,W

205

38/A
214/A1956

uaktualniona -

31.03.1971

uzupełniona o strefy

ochrony

konserwatorskiej27.07.1988


Źródło: Urząd Gminy w Lipniku   1. Gospodarka i przedsiębiorczość

W gminie Lipnik dominującą formą działalności gospodarczej jest gospodarka rolna. Sprzyjają temu dobre gleby, w miarę korzystne warunki klimatyczne (dobre nasłonecznienie, łagodny klimat ) oraz ukształtowanie powierzchni (łagodna rzeźba terenu).


Rolnictwo
Na obszarze gminy jedyną formą organizacji produkcji rolnej jest rolnictwo indywidualne. Struktura agrarna charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem .

Struktura agrarna w gminie Lipnik

Grunty obszarowe użytków rolnych i liczba gospodarstwGrupy obszarowe użytków rolnych

Liczba gospodarstw

Ogółem

2.235

do 1 ha

84

do 2 ha

493

do 5 ha

583

do 7 ha

206

do 10 ha

120

do 15 ha

72

Powyżej 15 ha

47


Źródło :Urząd Gminy w Lipniku stan na dzień 31.12.2008 r.


Użytki rolne w Gminie Lipnik


Lata

powierzchnia

2005

7.361,33 ha

2006

7.402,61 ha

2007

7.382,70 ha
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy
Produkcja roślinna i zwierzęca
W strukturze zasiewów dominują zboża .W niewielu miejscowościach lokują się rośliny okopowe i warzywa. Wynika to z przydatności gleb, warunków klimatycznych ( niski wskaźnik opadów atmosferycznych) oraz opłacalności produkcji .
Struktura zasiewów:
-powierzchnia zasiewów – 5782 ha

-zboża - 3571 ha

-ziemniaki - 431 ha

-buraki cukrowe -1224 ha

-rzepak i rzepik - 110 ha

-pastewne - 240 ha

-warzywa gruntowe - 77 ha

-truskawki - 12 ha

-pozostałe - 117 ha

Źródło: Powszechny Spis Rolny.

Podstawowym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest hodowla bydła ogólnoużytkowego, a zwłaszcza krów mlecznych, których jest 2152 sztuk, oraz chów trzody chlewnej .W porównaniu do lat wcześniejszych liczba hodowlanych zwierząt uległa zmniejszeniu .Obsada bydła w sztukach na 100 ha użytków rolnych wynosi: • gmina Lipnik – 51Pozarolnicza działalność gospodarcza

Z uwagi na fakt, że gmina ma charakter typowo rolniczy, mało jest podmiotów gospodarczych prowadzących inną działalność .Dominują usługi związane z obsługą rolnictwa oraz budownictwo. Formą prowadzonej działalności są najczęściej małe warsztaty

i obiekty drobnej wytwórczości .


Podmioty gospodarcze zarejestrowane w gminie Lipnik


1.

Roboty budowlane

2

2.

Restauracje i działalność gastronomiczna

1

3.

Praktyka lekarska

1

4.

Usługi budowlane

1

5.

Handel obwoźny

2

6.

Usługi telekomunikacyjne

1

7.

Działalność maklerska

1

8

Roboty stolarskie

1

9

Sklep obuwniczo = odzieżowy

1

10

Sprzedaż paliw


1

11

Transport drogowy

1

12

Sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych

1


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Lipniku rok 2008
Wśród podmiotów gospodarczych zdecydowanie przeważają handel ( małe placówki handlowe oferujące artykuły spożywcze) zaspakajające potrzeby mieszkańców. Warto zauważyć, że w gminie istnieją podmioty gospodarcze świadczące roboty budowlane, stolarskie oraz pojedyncze podmioty świadczące inne usługi co obrazuje nam wymieniona tabela. Choć ilość podmiotów gospodarczych wzrasta, co w niewielkim stopniu przekłada się na wzrost miejsc pracy. Wg wiadomości z Urzędu Gminy najbardziej rozwojowe miejscowości to : Lipnik, Gołębiów, Kurów i Włostów.
Biblioteki

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku z filią w Malicach Kościelnych i Włostowie .


Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku dane na 2005/2006/2007
Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Biblioteki i filie

3

3

3

pracownicy

3

3

4

czytelnicy

1031

985

983

księgozbiór

27918

28638

28598

Wypożyczenia

18827

18630

18657

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

   1. Oświata i wychowanie

Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki oświatowe : • Zespół Szkół w Lipniku

 • Zespół Szkół we Włostowie

Stan obiektów jest dość dobry pod względem posiadanego wyposażenia, jaki aktualnego stanu technicznego.
Szkolnictwo publiczne podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2006/2007


Lp.

Wyszczególnienie

Ilość dzieci

1

Liczba szkół podstawowych i filii

6

2

Liczba oddziałów szkół podstawowych

23

3.

liczba uczniów w szkołach podstawowych

362

4.

Liczba uczniów w gimnazjum

309

5.

Liczba oddziałów przedszkolnych

3

6.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

47

Razem:
725


Źródło: Urząd Gminy w Lipniku
Szkolnictwo publiczne i gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008

Lp

Wyszczególnienie

Ilość dzieci

1.

Liczba szkół podstawowych i filii

4

2.

Liczba oddziałów szkół podstawowych

19

3.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych

339

4.

Liczba uczniów w gimnazjum

285

5.

Liczba oddziałów przedszkolnych

3

6.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

47

Razem:
671


Pobieranie 0.65 Mb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna