Spis treści Wstęp 4 I cel I proces tworzenia strategii


Źródło: Urząd Gminy w LipnikuPobieranie 0.65 Mb.
Strona2/5
Data08.05.2016
Rozmiar0.65 Mb.
1   2   3   4   5


Źródło: Urząd Gminy w Lipniku
Na terenie gminy nie ma szkół ponadgimnazjalnych . Młodzież najczęściej kontynuuje naukę w szkołach zlokalizowanych w Opatowie, Sandomierzu i Klimontowie.

Na terenie gminy działają uczniowskie kluby sportowe .Są to:

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Lipniku

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół we Włostowie

   1. Ochrona Zdrowia

Ochrona Zdrowia na terenie gminy realizowana jest poprzez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malicach Kościelnych, Lipniku i Włostowie.

Zaopatrzenie w leki zapewniają dwa PUNKTY APTECZNE w Lipniku i Włostowie.

Mieszkańcy Gminy korzystają również z oddziału pomocy doraźnej w Opatowie


i Sandomierzu
3.1.6. Kultura
Na terenie gminy funkcjonuje Dom Kultury we Włostowie, który prowadzi działalność nie tylko kulturalno- oświatową ale i rozrywkową. Prowadzi regularne zajęcia w kółkach zainteresowań i organizuje coroczne konkursy recytatorskie.W miejscowości Lipnik funkcjonuje Centrum Kształcenia, utworzone ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość”, dzięki sali komputerowej młodzież może korzystać z internetu wyszukując tematy, które je interesują.
3.2. Analiza obszarów polityki społecznej


   1. Pomoc społeczna

Pomoc społeczna w gminie to działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku.

Ośrodek w Lipniku realizuje głównie zadania określone ustawami o:

-pomocy społecznej

-dodatkach mieszkaniowych

-świadczeniach rodzinnych

-funduszu alimentacyjnym
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych jednostki i rodziny oraz umożliwienie im bytowania w warunkach im odpowiadających godności człowieka .Powinna w miarę możliwości doprowadzić do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.


Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy:

-Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej ,profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka:

-sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej ,

-udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

-przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

-opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, • praca socjalna,

 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych ,w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

 • -tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

 • -dożywianie dzieci,

 • -sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

 • -kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

 • -sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

 • utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.


Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.


Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy : .

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ( ustalanie uprawnień rejestrowanie, opłacanie należnych składek, weryfikacja uprawnień, wyrejestrowanie osób z ZUS),

-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych

z klęską żywiołową lub ekologiczną,

-prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi,

-realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających

na celu ochronę poziomu życia rodzin i grup społecznych, oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.Charakterystyka grup społecznych wymagających wsparcia

W gminie Lipnik zadania pomocy społecznej realizowane są poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpośrednie wsparcie socjalne udzielane jest najczęściej rodzinom wielodzietnym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych bezrobociem oraz właścicielom gospodarstw rolnych o małej powierzchni i słabej klasie użytkowania gruntów ,a dotkniętych chorobą czy niepełnosprawnością. Pomoc kierowana jest również do rodzin patologicznych, osób nieporadnych życiowo, ludzi starych czy przewlekle chorych. Pomoc społeczna angażuje znaczne środki pochodzące z gminnego budżetu, oraz środki otrzymane w ramach dotacji dla gminy, a pochodzące z budżetu państwa.

Przyczyny ubiegania się o pomoc społeczną na terenie gminy Lipnik w latach

2005 / 2006/ 2007


Powody trudnej sytuacji życiowej


Liczba rodzin

Ogółem w tym:


Liczba osób w rodzinachRok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Ubóstwo

130

123

110

541

510

430

Sieroctwo

-

-

-
-
Bezdomność

1

2

2

1

2

2

Potrzeba ochrony macierzyństwa

-

-

-


Bezrobocie

93

100

91

400

404

300

Niepełnospraw-
ność

40

39

44

125

98

136

Długotrwała choroba

40

39

49

134

118

146

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadz. gosp. dom. w tym:

40

18

12

221

87

65

- rodziny niepełne

10

7

5

42

28

19

- rodziny wielodzietne

17

6

4

133

38

30

Alkoholizm

28

24

18

89

83

70

Narkomania

-

-

-
-
Trudności w przystosowaniu po

opuszczeniu zakładu karnego1

1

1

2

1

61   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna