Spis treści Wstęp 4 I cel I proces tworzenia strategii


Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej wPobieranie 0.65 Mb.
Strona3/5
Data08.05.2016
Rozmiar0.65 Mb.
1   2   3   4   5

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku

Udzielone świadczenia – zadania zlecone gminie w 2006 roku

Formy pomocy

Liczba osób którym udzielono świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Zasiłki stałe

ogółem


20

174

49.087

19

44

W tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej

10

93

34.925

10

10


Pozostającej w rodzinach

10

81

14.162

9

34

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

313

313

316.216

313

X

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

0

0

0

0

0

razem

333

X

365.303

332

x

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Udzielone świadczenia – zadania zlecone gminie w 2007 roku

Formy pomocy

Liczba osób którym udzielono świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Zasiłki stałe

ogółem


22

232

62.099

21

53

W tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej

10

112

41.366

10

10

Pozostającej w rodzinach

12

120

20.733

11

43

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

36

36

35.232

36

0

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

0

0

0

0

0

razem

58

X

97.331

57

53

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku


Udzielone świadczenia – zadania zlecone gminie w 2008 roku

Formy pomocy

Liczba osób którym udzielono świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Zasiłki stałe

ogółem


22

210

58.542

22

55

W tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej

9

102

40.274

9

9

Pozostającej w rodzinach

13

108

18.268

13

46

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

0

0

0

0

0

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

0

0

0

0

0

razem

22

x

58.542

22

55

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Dodatki mieszkaniowe

Poważnym problemem związanym ze zubożeniem społeczeństwa jest obserwowany coraz częściej niedostatek środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztówutrzymania mieszkań. Próbą zaradzenia tejże sytuacji jest wprowadzenie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom, które posiadają niskie dochody.

Wypłacone dodatki mieszkaniowe w 2006 r.

Dodatki mieszkaniowe

Udzielone świadczenia

Kwota w zł

komunalne

16

1.852

pozostałe

377

29.460

ogółem

393

31.312

Źródło; Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Wypłacone dodatki mieszkaniowe w 2007r.

Dodatki mieszkaniowe

Udzielone świadczenia

Kwota w zł

komunalne

32

3.642

pozostałe

339

26.133

ogółem

371

29.775

Źródło; Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
Wypłacone dodatki mieszkaniowe w 2008r.

Dodatki mieszkaniowe

Udzielone świadczenia

Kwota w zł

komunalne

25

2.890

pozostałe

291

23.268

ogółem

316

26.158

Źródło; Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
Stypendium socjalne.
Oświata stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w całej Konstytucji Rzeczypospolitej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie za podstawowe przyjmuje uniwersalne zasady etyki, kształcenie i rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata .Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Poniższa tabela przedstawia statystykę na przełomie trzech lat, liczbę osób które pobierały stypendium socjalne:
Rok

2006

2007

2008

Liczba osób

359

315

285

Źródło: dane z Zespołu Ekonomiczno- Oświatowego w Lipniku   1. Polityka prorodzinna


Świadczenia rodzinne

Oprócz zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku, realizuje również zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku w skład, których wchodzi wypłata zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz zasiłek pielęgnacyjny
i świadczenie pielęgnacyjne.


Wypłacone w 2006 roku świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa


Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota w złotych

Zasiłki rodzinne z dodatkami

15878

1 028.081

Zasiłki pielęgnacyjne

1227

180.576

Świadczenie pielęgnacyjne

77

31.654

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

56

56.000

Składka na ubezpieczenia

48

8.071

Razem

x

1 248.382

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
Wypłacone w 2007 roku świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa


Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota w złotych

Zasiłki rodzinne z dodatkami

16889

1 116.618

Zasiłki pielęgnacyjne

1416

216.648

Świadczenie pielęgnacyjne

84

33.978

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

44

44.000

Składka na ubezpieczenia

54

8.937

Razem

x

1 420.181


Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Wypłacone w 2008 roku świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwaRodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota w złotych

Zasiłki rodzinne z dodatkami

13423

972.151

Zasiłki pielęgnacyjne

1447

221.391

Świadczenie pielęgnacyjne

88

36.218

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

41

41.000

Składka na ubezpieczenia

52

7.537

Razem

x

979.688

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku


Zaliczka alimentacyjna
Od 1 września 2005 r. weszła w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wypłaconych zaliczek w przeciągu trzech lat:
Rok

2006

2007

2008

Wysokość w zł

66.605

50.050

39.120

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
3.2.3.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że: prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Zadania te w szczególności obejmują:

 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

 • podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów prawa wśród nieletnim.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ciałem inicjującym, opiniującym i nadzorującym wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Do zadań komisji należy między innym;

-konstruowanie projektu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych,

-opiniowanie decyzji o wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

-prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,

-podejmowanie działań zmierzających do poddawania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,


 • współpraca z biegłymi sądowymi w zakresie wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe,

 • zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie,

 • współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie profilaktyki alkoholowej,

 • działalność wychowawcza, edukacyjna i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza kontrole realizacji i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez podmioty prowadzące na terenie gminy sprzedaży napojów alkoholowych, w składzie minimum 3-osobowym . Z każdej kontroli komisja sporządza protokół, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy o cofnięcie zezwolenia.

Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy to:
-zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej,

-udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,

-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Gminy w Lipniku we współpracy z:
-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipniku

-Dyrektorami szkół znajdujących się na terenie Gminy

-Placówkami Służby Zdrowia na terenie Gminy

-Posterunkiem Policji we Włostowie


   1. Rynek Pracy i bezrobocie

Na aktualną sytuację na gminnym rynku pracy miały wpływ zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne. Czynniki zewnętrzne, jakimi była niewątpliwie zmiana systemu ekonomicznego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych uaktywniła czynniki wewnętrzne, wpływając w istotny sposób m.in. .na : spadek rentowności lub upadek niektórych firm (GS w Lipniku, PGR we Włostowie, Cukrownia we Włostowie), strukturę własnościową przedsiębiorstw oraz ujawnienie się bezrobocia i jego strukturę.


Poziom bezrobocia
Większość mieszkańców gminy zatrudnionych jest w rolnictwie. Ten dział gospodarki generuje niewielka ilość miejsc pracy i charakteryzuje się występowaniem ukrytego bezrobocia .Poprawa sytuacji na rynku pracy byłaby możliwa w przypadku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy (turystyka, agroturystyka, przetwórstwo płodów rolnych).

Podobnie jak na obszarze całego kraju, wysoki wśród bezrobotnych w gminie jest udział osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych .Ponadto bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest to ,że znaczny % bezrobotnych nie jest już uprawnionych do otrzymywania zasiłków.

Pośrednictwem pracy zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie.

Bezrobotni gminy LipnikInformacja dotycząca bezrobocia w gminie Lipnik w latach 2004-2006.


2004

2005

2006

BEZROBOTNI WG WIEKU

18-24

192

164

165

25-34

194

198

201

35-44

133

133

125

45-54

113

109

116

55-59

21

23

26

60-64

5

4

4

WYKSZTAŁ-
CENIE


Wyższe

38

38

31

Policealne i średnie zawodowe

131

121

118

Średnie ogólnokształcące

51

50

51

Zasadnicze zawodowe

255

234

243

Gimnazjalne i poniżej

183

188

194

OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI BEZROBOT-
NYCH


Bezrobotni ogółem

658

631

637

Prace interwencyjne

21

19

2

Roboty publiczne

13

20

0

Podjęcie działalności gospodarczej

2

30

0

Szkolenia

0

60

0

Staż

32

51

3

Przygotowanie zawodowe

0

14

2

Nie potwierdzenie gotowości do pracy

149

174

32

Inne

137

127

8

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Osoby samotne wychowujące dziecko do 7 roku życia

11

4

5

Osoby niepełnosprawne

5

6

5

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie


Dane statystyczne dotyczące bezrobotnych z gminy LipnikLiczba bezrobotnych

Rok 2007

Rok 2008

Liczba bezrobotnych ogółem
w tym kobiety:
Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku
Liczba bezrobotnych w wieku 18-44 lat
Liczba bezrobotnych bez pracy powyżej 12 m-cy

553
250
21

414


339

551
261
50

401


316


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie-dane na dzień 31.12.2007 r. i 31.12.2008r.  1. Identyfikacja zasobów i problemów społecznych

3.3.1. Analiza SWOT

Analiza SWOT jest jedną z prostszych i najczęściej stosowanych technik analitycznych. Skrót SWOT pochodzi od czterech angielskich słów: Strenghts (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia).

Powyższe pojęcia należy rozumieć następująco:


 • SZANSE - to zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące
  w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane będą impulsem rozwoju oraz osłabią występujące negatywne zjawiska.

 • ZAGROŻENIA - to wszystkie zewnętrzne zjawiska postrzegane jako bariery dla rozwoju gminy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń musi być brane pod uwagę przy planowaniu podejmowanych działań.

 • MOCNE STRONY - to walory wynikające z uwarunkowań wewnętrznych gminy, które w pozytywny sposób wyróżniają ją spośród innych. Mocne strony mogą być zarówno obiektywnie dane przez naturę (np. liczba osób w wieku produkcyjnym) jak i być zasługą lokalnej społeczności (np. wysoki poziom mobilności i przedsiębiorczości).

 • SŁABE STRONY - to konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznego ukształtowania uwarunkowań wewnętrznych. Mogą one dotyczyć całej gminy, jak i jej części. Mogą dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania gminy, bądź jej poszczególnych elementów.

Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania strategicznego. Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania celów strategicznych oraz projektów socjalnych. Dodać należy, że w analizie SWOT odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych.

Analiza SWOT została przygotowana podczas warsztatów przeprowadzonych w Gminie LipnikWynik tych prac obrazują prezentowane zestawienia według wybranych kwestii społecznych:

Mocne strony

Słabe strony

 • dobra lokalizacja gminy,

 • położenie przydrożne kraju,

 • żyzne gleby,

 • zabytki architektury,

 • oświata (zespoły szkół) oraz wykwalifikowana kadra pracownicza,

 • wodociągi,

 • telefony,

 • biblioteki dostęp do Ośrodków Kultury,

 • dobry dostęp do opieki zdrowotnej,

 • rozwój sadownictwa- warzywnictwa,

 • dbałość o kulturę przeszłości,

 • rozwój przemysłu,

 • wysoki poziom wykształcenia,

 • powstanie stowarzyszeń,

 • rozwój kultury,

 • segregacja śmieci -ochrona środowiska,

 • wioska internetowa -centrum kształcenia,

 • rozbudowa kanalizacji,

 • dowóz dzieci do szkół,

 • rozbudowa dróg,

 • kluby sportowe przekazywanie wiedzy rolnikom, cykliczne spotkania z osobami odpowiedzialnymi za politykę rolną,

 • własne środki lokomocji.
 • brak inicjatywy i zaangażowania wśród mieszkańców gminy,

 • brak liderów (słaby system kreowania liderów, słaby przepływ informacji w gminie),

 • brak inicjatywy ze strony istniejących na terenie gminy Kół Gospodyń, OSP, Klubów Sportowych,

 • brak imprez kulturalnych, które integrowałyby społeczność gminną,

 • brak przedszkola (uniemożliwia aktywność zawodową kobiet),

 • brak koordynatora działań społecznych (punkt informacyjny, doradczy),

 • brak miejsc pracy dla mieszkańców gminy, inwestorów,

 • niewystarczające środki finansowe,

 • postawa społeczeństwa roszczeniowa,

 • zubożenie części społeczeństwa,

 • słabo rozwinięta polityka promocyjna gminy,

 • uzależnienie społeczeństwa od pomocy społecznej (jednostki oporne, nieprzejawiające żadnych chęci
  i motywacji do działania)


Szanse

Zagrożenia

 • integracja społeczności,

 • kwalifikacje mieszkańców,

 • utworzenie przedszkola ,

 • pozyskiwanie funduszy unijnych,

 • turystyka -rozwój agroturystyki,

 • kultura- imprezy kulturalne,

 • rozrywka- kafejka internetowa, kluby, rozwijanie zainteresowań,

 • aktywność społeczna -stowarzyszenia pozyskiwanie środków ,

 • przedszkola- wyrównywanie szans, czas dla matek,

 • wykorzystanie położenia geograficznego przy drogach krajowych,

 • pozyskiwanie środków unijnych przez różne grupy i indywidualne osoby, stowarzyszenia ,

 • edukacja dla dorosłych,

 • lepsza dostępność do opieki zdrowotnej,

 • nawiązywanie współpracy z gminami ościennymi,

 • promocja gminy,

 • stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy,

 • rozbudowa bazy sportowej w gminie. • brak zainteresowania społeczeństwa pozyskiwaniem środków finansowych,

 • mała aktywność społeczeństwa
  i władz lokalnych w realizowaniu projektów,

-brak integracji i bierność społeczeństwa oraz władz lokalnych,

-eurosieroctwo – patologia ,

-spadek poczucia bezpieczeństwa,

-niski przyrost naturalnych,

-starzenie się społeczeństwa,

spadek obyczajów moralnych

zanik patriotyzmu ,także lokalnego

-brak przedszkoli,

-przemoc w szkołach,

- brak współpracy z lokalna policją,


- ubóstwo.
3.3.2. Zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne gminy oraz poziom integracji społecznej
Zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne gminy
W poniższej tabeli przedstawiono zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne Gminy Lipnik.Zasoby instytucjonalne

Nazwa

Lokalizacja

Cel działania

Urząd Gminy

Lipnik

Regulowanie funkcjonowania gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lipnik

Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zespół Szkół

Lipnik, Włostów

Edukacja dzieci i młodzieży

Gminna Biblioteka Publiczna

Lipnik, Filia we Włostowie, Malicach Kościelnych

Rozwój dzieci i młodzieży

Bank Spółdzielczy

Lipnik

Realizacja usług finansowych

Kościół
Kaplica

Malice Kościelne, Włostów
Lipnik

Pogłębianie wiary, integracja społeczeństwa

Zasoby pozainstytucjonalne

Nazwa

Lokalizacja

Cel działania

Ochotnicza Straż Pożarna

Lipnik, Leszczków Słabuszewice, Męczennice,

Kurów, SłoptówPrzeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym, integracja społeczeństwa

Klub Sportowy

Włostów

Propagowanie zdrowego stylu życia, integracja

Boisko przy Zespole Szkół

Lipnik,Włostów

Możliwość integracji, wspólna zabawa poprzez sport

Ośrodek Zdrowia

Malice Kościelne, Lipnik,

Włostów


Opieka lekarska społeczeństwa,

Koła Gospodyń Wiejskich

Przy każdej straży działa KGW.

Rozwijanie wspólnych pasji, integracja środowiska

Ściśle współpracują ze sobą Urząd Gminy, szkoły, ośrodki zdrowia, posterunek policji. Pozytywne relacje są między Urzędem Gminy a wszystkimi zasobami instytucjonalnymi i pozainstytucjonalnymi w gminie. Szkoły współpracują między sobą, a także z ośrodkami zdrowia, biblioteką, Urzędem Gminy, OSP. Straże współpracują z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Uczestnicy warsztatów ocenili poziom integracji społecznej w skali od 1 do 6 na 4. Swoją ocenę uzasadnili tym, że występują pozytywne więzi pomiędzy mieszkańcami
i podejmowane są wspólne działania w zakresie spraw społecznych.

Czynniki sprzyjające integracji i korzyści z niej płynące
Aby poziom integracji między instytucjami oraz między instytucjami
i społeczeństwem, a także w społeczeństwie był na przyzwoitym poziomie należy zwrócić uwagę na czynniki sprzyjające integracji oraz na korzyści z niej płynące.

Czynniki sprzyjające integracji to: • Lubiani liderzy, z autorytetem, kreatywni, łatwo nawiązujący kontakt oraz dyspozycyjni,

 • Szczere chęci,

 • Jasno sprecyzowane cele i kierunki,

 • Świadomość korzyści wynikających z integracji,

 • Wspólny cel-dostosowanie go do potrzeb społecznych wspólna potrzeba wspólny problem,

 • Wiedza o sąsiedzie,

 • Mały sukces,

 • Uświadomienie sobie wagi założonego celu,

 • Dostosowanie do danej grupy metoda działania,

 • Autorytet osób ,które są inspiratorami, twórcami,

 • Organizowanie debat i spotkań,

 • Wspólne działania.Korzyści płynące z integracji to:
- Otwartość na drugiego człowieka,

- Lepsza samoocena każdego mieszkańca,

- Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności,

- Kształtowanie pozytywnych relacji,

- Umiejętność współpracy,

- Kształtowanie pozytywnego systemu wartości,

- Aktywizacja społeczeństwa,

- Poznanie oczekiwań i potrzeb innych,

- Rozwój osobisty osób zintegrowanych,

- Wykorzystanie potencjału ludzkiego (zdolności, wiedza, doświadczenie),

- Większa siła działania ,

- Pomoc wzajemna,

- Rozwój uczuć wyższych (przyjaźń),

- Rozpoznanie potrzeb lokalnych, • Lepsze samopoczucie lidera i jego dowartościowanie.


3.3.3. Raport
Podstawą wszelkiej działalności praktycznej jest dobre zidentyfikowanie problemów społecznych nękających mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzież, całe rodziny oraz ludzi starszych.

Identyfikacja problemów społecznych na terenie gminy została dokonana w oparciu o własne rozeznanie i analizę problemów podczas warsztatów mających na celu aktualizację SRPS.Wnioski

1. Po przeprowadzeniu własnego rozeznania potrzeb zdefiniowano następujące problemy:

- wobec dzieci i młodzieży - ograniczony dostęp do placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, brak odpowiedniego miejsca na spotkania dla młodzieży, brak opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, brak miejsca spotkań w poszczególnych wsiach;

- wobec osób starszych – problemy z dojazdem do lekarzy, samotność, brak kontaktów, zajęć z ludźmi w tym samym wieku, problemy zdrowotne, niewystarczający zakres usług społecznych;

- wobec rodzin – bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo.

2. Określono następujące potrzeby społeczne: - dla dzieci i młodzieży - przedszkole, kółka zainteresowań, place zabaw, świetlice, imprezy dla młodzieży, boiska;

- dla osób starszych - dyżury pielęgniarek, zorganizowanie wizyty u lekarza, utworzenie klubów, dojazd do lekarza, spotkania i organizowanie imprez kulturowych;


 • dla rodzin - pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej-ustawa o pomocy społecznej, poradnictwo prawne, pomoc pedagoga i psychologa, szkolenie bezrobotnych, organizowanie miejsc pracy, kursy.


3.3.4. Katalog problemów społecznych opracowany na warsztatach
Uczestnicy warsztatów dyskutowali nad problemami społecznymi nękającymi Gminę Lipnik. Z problemów tych opracowano poniższy katalog strategicznych obszarów problemowych.

1. Zagrożenie wykluczeniem społecznym
Najważniejszym problemem w tej tematyce jest bezrobocie. Uczestnicy zaznaczyli, że obecnie przyczyny bezrobocia to przede wszystkim niechęć do podejmowania pracy i wysoki poziom uzależnienia całych rodzin i pokoleń od pomocy społecznej. Z drugiej strony należy odnotować fakt, że lokalny rynek pracy jest bardzo ubogi, jest niewiele przedsiębiorstw, nie ma dużych zakładów pracy. Podjęcie pracy często wiąże się z koniecznością dojazdów, co przy aktualnym stanie komunikacji publicznej jest kłopotliwe.

Uczestnicy zaakcentowali niskie kwalifikacje mieszkańców, a także rozwój tzw. „szarej strefy”.

Osoby długotrwale bezrobotne cechuje postawa roszczeniowa, wygórowane oczekiwania wobec pracy i pracodawcy. Skutki bezrobocia to niższe dochody w rodzinach, coraz trudniejsza sytuacja finansowa. Wraz z problemem pozostawania bez pracy często współwystępuje problem uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm to kolejny bardzo ważny problem zaznaczony przez mieszkańców. Wiele osób wpada w nałóg, który jest bardzo często przyczyną agresji i przemocy domowej. Problem alkoholizmu dotyczy zwłaszcza mężczyzn. Uczestnicy zaznaczyli że bardzo silną wspólną dla tego obszaru problemowego kategorią jest bierność, wyuczona bezradność, a także postawy roszczeniowe i spryt długotrwałych klientów pomocy społecznej. Wskazali na nieefektywność systemu, który w małym stopniu aktywizuje klientów.
2. Słabe przystosowanie rolników do zmian zachodzących w otoczeniu
Gmina Lipnik jest gminą rolniczą, dlatego też nie mogło zabraknąć dyskusji na temat kłopotów rolników. Coraz częściej okazuje się że małe, niewyspecjalizowane gospodarstwa nie stają się impulsem do rozwoju i osiągania wyższego statusu materialnego. Niestety, w gminie Lipnik dominują rozdrobnione gospodarstwa rolne. Rolnicy obawiają się zmian, łączenia się gospodarstw w grupy czy wzajemnego przejmowania ziem, upadku małych
i nieefektywnych gospodarstw. Lęk przed zmianą, niskie kwalifikacje rolników, niski poziom zainteresowania ze strony ludzi młodych pozostaniem na gospodarce sprawia, że rolnicy postrzegają swoją sytuację jako bardzo niepewną.
3. Słaby dostęp do możliwości rozwoju zainteresowań i spędzania wolnego czasu

Uczestnicy wskazali że bardzo ważną grupą problemów są problemy związane z niemożnością zaspokajania potrzeb wyższych, rozwoju talentów, zainteresowań, udziału w kulturze i efektywnego spędzania wolnego czasu. Gminę nękają problemy związane z brakiem instytucji kulturalnych, społecznych, sportowych dla dzieci i młodzieży i osób prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży. Głównym problemem w tym zakresie jest brak przedszkola, które umożliwiłoby równy start wszystkim dzieciom, pozwalało na zniwelowanie różnic między dziećmi z gminy Lipnik a dziećmi z miast objętych opieką przedszkolną.

Ponadto dzięki istnieniu przedszkola młode mamy mogłyby podejmować pracę zawodową w wyższym stopniu niż ma to miejsce obecnie. W gminie nie ma świetlic integracyjnych, środowiskowych, które umożliwiłyby spotkania integracyjne i spędzanie wolnego czasu różnym grupom mieszkańców, zwłaszcza dzieciom, młodzieży i osobom starszym. Nie ma klubów seniora, słabo funkcjonują odradzające się Koła Gospodyń Wiejskich.
4. Niski poziom aktywności, aspiracji i przedsiębiorczości mieszkańców
Uczestnicy warsztatów wskazali na wysoki poziom obojętności społecznej i niski poziom aktywności i zaangażowania mieszkańców do działania na rzecz siebie i innych. Problem ten dotyczy różnych grup wiekowych i powiela się wśród kolejnych pokoleń mieszkańców. Wszystko zaczyna się od tego, że brak jest przedszkola w gminie. Dzieci w najbardziej intensywnym okresie rozwoju są pozbawione fachowej opieki i uczenia się w grupie wraz z innymi dziećmi. Wśród starszych dzieci i młodzieży obserwuje się małe zainteresowanie dodatkowymi zajęciami, uczestnictwem w życiu społecznym i kulturowym. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niski poziom świadomości rodziców. Rodzice nie rozbudzają ambicji i pasji swoich dzieci, co sprawia, ze dzieci i młodzież rzadko aspirują do bardziej ambitnych osiągnięć. Młodzi ludzie nie mają skąd czerpać wzorców postępowania, często nie mają celu, żyją z dnia na dzień, dbając jedynie o „zabicie” czasu, a nie o jego efektywne i rozwijające wykorzystanie. Młodzi ludzie nie są przedsiębiorczy, nie potrafią brać własnych spraw we własne ręce. Mieszkańcy mają niską samoocenę, występuje poczucie bezradności.
5. Niski poziom rozwoju mechanizmów obywatelskich, słaba świadomość społeczna, integracja i informacja
Uczestnicy wskazali, ze mieszkańcy rzadko się spotykają, mają mało okazji
i możliwości spotkań towarzyskich, integracyjnych, edukacyjnych, samopomocowych. Jako przyczynę określili z jednej strony niski poziom instytucjonalny i słabą ofertę w sferze kultury i rozrywki, z drugiej strony podkreślili brak organizatorów, animatorów, liderów – słowem ludzi, którzy byliby gotowi animować życie społeczne w gminie i mieli ku temu wystarczające kompetencje oraz autorytet. Nie ma systemu wsparcia dla liderów społecznych, liderzy są niedoceniani, bardzo często spotykają się z krytyką lub podejrzliwością ze strony współmieszkańców.

Taka atmosfera wynika z niskiego poziomu zaufania społecznego i integracji społecznej oraz zupełnie nie sprzyja tworzeniu się nowych inicjatyw, nowych jakości w życiu społecznym. Ponadto mieszkańcy mają bardzo niski poziom kompetencji w zakresie np. pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zaspokajanie potrzeb społecznych i rozwiązywanie problemów. Uczestnicy warsztatów wyraźnie zaakcentowali potrzebę stworzenia centrum doradztwa lub punktu informacyjnego, obywatelskiego, w którym byłaby dostępna wszelka wiedza i pomoc dotycząca kwestii obywatelskich i społecznych. Ponadto wskazali na fakt słabego przepływu informacji w gminie, zarówno między władzą samorządową


i mieszkańcami, jak również wertykalnie – pomiędzy poszczególnymi sołectwami i wsiami na terenie gminy.

IV Kierunki rozwoju Gminy Lipnik
4.1. Strategiczne kierunki rozwoju gminy
4.1.1. Informacje o kompleksowym dokumencie rozwoju gminy
Najistotniejszym dokumentem, w którym zapisane są kierunki działań władz gminy w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju gminy w aspektach społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym, energetycznym jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipnik na lata 2004 – 2013 przyjęty przez Radę Gminy w Lipniku Uchwałą nr XV/125/2004 z dnia 9 czerwca 2004 roku.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o kluczowym znaczeniu strategicznym


i planistycznym dla gminy.
4.1.2. Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowym dokumencie dotyczącym gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipnik na lata 2004 – 2013 w założeniach uwzględnia w swej treści cel nadrzędny gminy, czyli „Podnoszenie konkurencyjności
i atrakcyjności Gminy oraz tworzenie warunków dla stabilnego i dynamicznego rozwoju społeczno – gospodarczego” oraz cele strategiczne tj.:
I Rozwój infrastruktury technicznej;

II Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych przy wykorzystaniu walorów położenia oraz mobilizacji kapitału lokalnego;

III Wykorzystanie czystego i atrakcyjnego środowiska naturalnego

IV Działania na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa;

V Poprawa ładu przestrzennego, funkcjonalności oraz stopnia zintegrowania wewnętrznego i zewnętrznego gminy;

VI Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców gminy;

VII Poprawa warunków życia mieszkańców;

VIII Tworzenie pozytywnego wizerunku gminy oraz jej władz oraz budowanie integracji i samoidentyfikacji gminy.


Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2013 odpowiada trosce lokalnego samorządu o rozwój gminy w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.


4.1.3. Informacje o innych dokumentach strategicznych dotyczących gminy
Do strategicznych dokumentów dotyczących Gminy Lipnik należy:

I Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipnik na lata 2004 – 2013- krótki opis powyżej;

II Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lipnik na lata 2009-2015 – która jest dokumentem gminnym.

4.2. Wizja
4.2.1. Wizja rozwoju gminy w perspektywie czasowej - określenie pożądanego stopnia rozwoju

Podczas trwania pierwszych warsztatów Aktualizujących Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, została wypracowana wizja pożądanego stopnia rozwoju.


Gmina Lipnik to gmina słoneczna, radosna, która dąży do rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie nowych zakładów pracy i rozwój agroturystyki. Gmina w przyszłości zapewnia wszystkim mieszkańcom dobrą pracę i godne warunki życia. Zapewnia dostęp do wszelkich instytucji i mechanizmów podnoszących jakość życia mieszkańców. To miejsce, które umożliwia zaspokajanie potrzeb w sferze kultury poprzez organizacje imprez kulturowych co spowoduje większą integrację społeczeństwa oraz wzrost ogólnego poczucia satysfakcji

zaspokojenie potrzeb towarzyskich mieszkańców. W gminie są szczęśliwe rodziny, bezpieczne, bogate i rozwijające się. Utworzenie przedszkola wpływa radykalnie na doskonały rozwój dzieci od najmłodszych lat, a młodym mamom umożliwia aktywność zawodową. W gminie jest zielono, czysto, ekologicznie. Funkcjonują nowe miejsca pozwalające na aktywny wypoczynek. Mieszkańcy są dumni ze swojego miejsca zamieszkania i zadowoleni. Społeczność jest przyjazna

otwarta, gościnna.

4.2.2. Wizja ładu społecznego
Aby osiągnąć wizję ładu społecznego należy pobudzać inicjatywy, które sprzyjają rozwiązywaniu zagrożeń.

Szczególną uwagę trzeba poświęcić wychowaniu dzieci i młodzieży, bo to od nich będzie zależeć przyszłość gminy. Należy pokazywać ludziom „dobre praktyki”, organizować wyjazdy, szkolenia, mobilizować do działania, udzielać doradztwa i wsparcia. Jeżeli społeczeństwo zmieni swoje nastawienie do spraw związanych z nimi samymi, stanie się bardziej aktywne zmniejszą się zagrożenia związane z bezrobociem, alkoholizmem, zmniejszy się stopień bezradności w sytuacjach trudnych życiowo.

Wypracowanie ładu społecznego umożliwiającego zrównoważony rozwój wszystkim mieszkańcom gminy Lipnik oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu grup zagrożonych marginalizacją.
4.3. Cele strategiczne Gminy Lipnik na lata 2009 – 2015
4.3.1. Cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań
Po analizie zasobów i problemów w gminie Lipnik, przychodzi czas na określenie celów strategicznych, a dalej, celów operacyjnych i kierunków działań w gminie Lipnik. Cele strategiczne wynikają z zidentyfikowanych problemowych obszarów strategicznych, projektują zmianę społeczną oraz wyznaczają kierunki rozwoju społecznego.
Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia społeczno- kulturalnego mieszkańców gminy poprzez upowszechnienie sportu, rekreacji, rozbudzenie zainteresowań, poszerzenie oferty edukacyjnej dzieci
Cel operacyjny 1 : Zorganizowanie zaplecza instytucjonalnego, umożliwiającego rozbudzenie, realizację zainteresowań

Działanie:


-poszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych w szkołach;
-tworzenie centrów aktywizacji seniorów;
-wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich, nowych grup nieformalnych, stowarzyszeń oraz kultywowanie tradycji i rozwijanie twórczości ludowej;
-tworzenie zespołów muzycznych i teatralnych;
-tworzenie warsztatów muzycznych, teatralnych, poetyckich, kulinarnych;

1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna